RSS

Monthly Archives: July 2007

တစ္ပတ္အတၾင္း ဴမန္မာဂဵာနယ္သတင္း ေခၝင္းစဥ္ေကာက္ႎုတ္ခဵက္မဵား


တစ္ပတ္အတၾင္း ဴမန္မာဂဵာနယ္သတင္း ေခၝင္းစဥ္ေကာက္ႎုတ္ခဵက္မဵား
မိုးမခ ၀င္း
ဇူလိုင္ ၃၀။ ၂၀၀၇

ဴမစ္ေရဳကီးမႁသတင္းမဵား – သတင္းစဥ္
ခိုးကူးမဵားႎႀင့္အတူ ထူးဴခားေခၾမဵားပၝ ေရာင္းေနရ – TG
ေကာင္းကင္ယံတၾင္ ေရၿဘုန္းပၾင့္ေစတီေတာ္ပုံရိပ္ ထင္ဟပ္ – ေ၀ယံ
အခဵိန္၊ ရက္အတိအကဵ သတင္းအခဵက္အလက္မဵား – TG
ဂဵာနယ္လစ္ အာေဘာ – စိုးေသာ္တာ
ေသၾးလၾန္တုပ္ေကၾးေရာဂၝ ဗိုင္းရပ္စ္ပိုးသစ္ – သဇင္ေထၾး
သတင္းစာပုံစံ ဴပင္ဆင္မည္ – ဒဲနစ္ေအာင္ေအာင္
ေနာက္ဆုံးအဳကိမ္ အမဵႂိးသားညီလာခံ ကဵင္းပ – Dမင္း
မိုးရာသီတၾင္ ခရီးလမ္းအေနအထား စုံစမ္းသၾားလာသင့္ – ေကသရီး
လယ္တီဆရာေတာ္ဳကီး ေရးထိုးေတာ္မူေသာ ေကဵာက္စာမဵား – ေမာင္ပိုင္(ပဵဥ္းမနား)
သာသနာအကဵႂိးေဆာင္မဵား ၀ၝတၾင္းကာလလႀည့္လည္အလႀႃခံ – လိႁင္ေထၾးေအာင္
ဴမန္မာစာပၝရဂူမဵား ဒုတိယအဳကိမ္ စာတမ္းဖတ္ပၾဲဴပႂလုပ္ – မန္းကိုကို
မုံရၾာဴမိႂႚမႀ ေန၀င္းရုပ္ရႀင္ရုံေဴမေနရာ မူလပိုင္ရႀင္သိုႚ ဴပန္လည္ေရာင္းခဵ – ေဇာ္ကိုသက္
မႎၨေလးတၾင္ ဓာတ္ပုံပညာေနႚ ကဵင္းပမည္ – ရီကို
စီးပၾားေရးဴမိႂႚေတာ္၏ ပစၤႂပၯန္တိုက္တာပုံရိပ္မဵား – ေ၀မာသက္
အင္တာနက္ႎႀင့္ ကိုယ္ကဵင့္သိကၡာ – အိဴဖႃေအာင္

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on July 30, 2007 in Local News Headlines

 

တစ္ပတ္အတၾင္း ဴမန္မာဂဵာနယ္သတင္း ေခၝင္းစဥ္ေကာက္ႎုတ္ခဵက္မဵား


တစ္ပတ္အတၾင္း ဴမန္မာဂဵာနယ္သတင္း ေခၝင္းစဥ္ေကာက္ႎုတ္ခဵက္မဵား
မိုးမခ ၀င္း
ဇူလိုင္ ၃၀။ ၂၀၀၇

ဴမစ္ေရဳကီးမႁသတင္းမဵား – သတင္းစဥ္
ခိုးကူးမဵားႎႀင့္အတူ ထူးဴခားေခၾမဵားပၝ ေရာင္းေနရ – TG
ေကာင္းကင္ယံတၾင္ ေရၿဘုန္းပၾင့္ေစတီေတာ္ပုံရိပ္ ထင္ဟပ္ – ေ၀ယံ
အခဵိန္၊ ရက္အတိအကဵ သတင္းအခဵက္အလက္မဵား – TG
ဂဵာနယ္လစ္ အာေဘာ – စိုးေသာ္တာ
ေသၾးလၾန္တုပ္ေကၾးေရာဂၝ ဗိုင္းရပ္စ္ပိုးသစ္ – သဇင္ေထၾး
သတင္းစာပုံစံ ဴပင္ဆင္မည္ – ဒဲနစ္ေအာင္ေအာင္
ေနာက္ဆုံးအဳကိမ္ အမဵႂိးသားညီလာခံ ကဵင္းပ – Dမင္း
မိုးရာသီတၾင္ ခရီးလမ္းအေနအထား စုံစမ္းသၾားလာသင့္ – ေကသရီး
လယ္တီဆရာေတာ္ဳကီး ေရးထိုးေတာ္မူေသာ ေကဵာက္စာမဵား – ေမာင္ပိုင္(ပဵဥ္းမနား)
သာသနာအကဵႂိးေဆာင္မဵား ၀ၝတၾင္းကာလလႀည့္လည္အလႀႃခံ – လိႁင္ေထၾးေအာင္
ဴမန္မာစာပၝရဂူမဵား ဒုတိယအဳကိမ္ စာတမ္းဖတ္ပၾဲဴပႂလုပ္ – မန္းကိုကို
မုံရၾာဴမိႂႚမႀ ေန၀င္းရုပ္ရႀင္ရုံေဴမေနရာ မူလပိုင္ရႀင္သိုႚ ဴပန္လည္ေရာင္းခဵ – ေဇာ္ကိုသက္
မႎၨေလးတၾင္ ဓာတ္ပုံပညာေနႚ ကဵင္းပမည္ – ရီကို
စီးပၾားေရးဴမိႂႚေတာ္၏ ပစၤႂပၯန္တိုက္တာပုံရိပ္မဵား – ေ၀မာသက္
အင္တာနက္ႎႀင့္ ကိုယ္ကဵင့္သိကၡာ – အိဴဖႃေအာင္

 
Leave a comment

Posted by on July 30, 2007 in Local News Headlines

 

ဒစၤေန ရုပ္ရႀင္မဵား၌ ေဆးလိပ္ေသာက္သည့္ အခန္းမဵား စတင္ပိတ္ပင္ေတာ့မည္


ဒစၤေန ရုပ္ရႀင္မဵား၌ ေဆးလိပ္ေသာက္သည့္ အခန္းမဵား စတင္ပိတ္ပင္ေတာ့မည္
မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၈

ဇူလိုင္ ၂၉၊ ၂၀၀၇

မိသားစုအတၾက္ ရုပ္ရႀင္မဵားႎႀင့္ ဒစ္စေနကုမၯဏီထုတ္ ရုပ္ရႀင္မဵား၌ ေဆးလိပ္ေသာက္သည့္အခန္း ထည့္သၾင္းေတာ့မည္ မဟုတ္ေဳကာင္း ေ၀ၝ့ဒစၤေန ကုမၯဏီက ဇူလိုင္လ ၂၅ ရက္ေနႛတၾင္ ထုတ္ေဖာ္ခဲ့႓ပီး င္း၏ အဴခားကုမၯဏီခဲၾမဵားဴဖစ္ေသာ တပ္ခဵ္စတုန္း (Touchstone) ႎႀင့္ မီရာမက္စ္ (Miramax) တိုႛကိုလည္း တိုက္တၾန္းခဲ့သည္ဟု ရိုက္တာသတင္းတစ္ရပ္တၾင္ ေဖာ္ဴပထားသည္။

အေမရိကန္လၿတ္ေတာ္ကိုယ္စားလႀယ္ အက္ဒ္၀မာ့ကီး (Edward Markey) ထံသိုႛ ဒစၤေန၏ စီမံခန္ႛခဲၾေရး အ႒ကီးအကဲဴဖစ္သူ Robert Iger ေရးပိုႛေသာ စာ၌ ေဆးလိပ္ေသာက္သည့္အခန္းပၝမည့္ ေနာင္ထၾက္မည့္ ဒီဗီဒီရုပ္ရႀင္မဵားတၾင္ ေဆးလိပ္ေသာက္ဴခင္း ဆန္ႛကဵင္သည့္ စာတန္းကို ထည့္သၾင္းသၾားမည္ဴဖစ္႓ပီး၊ ရုပ္ရႀင္ရံုပိုင္ရႀင္မဵားကိုလည္း ေဆးလိပ္ေသာက္ဴခင္း ဆန္ႛကဵင္သည့္ စာတန္းကို ဴပသရန္တိုက္တၾန္းသၾားမည္ဟု ပၝရႀိသည္။

ေဆးလိပ္ေသာက္ခန္းမဵားပၝသည့္ ရုပ္ရႀင္မဵားကို အမဵားဆံုးဳကည့္မိေသာ ကေလးမဵားသည္ အဴခားကေလးမဵားထက္ ၃ ဆ နီးပၝး ေဆးလိပ္စေသာက္ရန္ အလားအလာရႀိသည္ဟု American Legacy အဖၾဲႛ၏ သုေတသနစာတမ္း၌ ေဖာ္ဴပထားေဳကာင္း သိရသည္။

စံုစမ္းေတၾႛရႀိခဵက္အရ G/ PG / PG-13 ရုပ္ရႀင္မဵား၏ ၄ ပံု ၃ ပံုႎႀင့္ R အတန္းအစားရုပ္ရႀင္မဵား၏ ၉၀ ရာခိုင္ႎႁန္းတၾင္ ေဆးလိပ္ေသာက္သည့္အခန္းမဵား ပၝ၀င္ေဳကာင္း သိရသည္။

ယခုကဲ့သိုႛ ေဆးလိပ္သံုးစဲၾသည့္ရုပ္ရႀင္ခန္း ပၝ၀င္မႁ ေလဵာ့နည္းလာေအာင္ ႒ကိႂးပမ္းဴခင္းသည္ လူငယ္မဵားအေပၞ ေဆးလိပ္၏အကဵႂိးသက္ေရာက္မႁကို ေလဵာ့ကဵေစရန္ ရုပ္ရႀင္လုပ္ငန္းမဵားက ေစာက္ခဵလုပ္ကိုင္ေနေဳကာင္း ထင္ရႀားစၾာဴပသေနသည္ဟု အေမရိကန္ရုပ္ရႀင္အဖၾဲႛအစည္း၏ ဒုတိယဥကၠႉ ဆစ္အိုစတာ (Seth Oster) က ေဴပာဳကားခဲ့သည္။

 
Leave a comment

Posted by on July 30, 2007 in Overseas News

 

ဒစၤေန ရုပ္ရႀင္မဵား၌ ေဆးလိပ္ေသာက္သည့္ အခန္းမဵား စတင္ပိတ္ပင္ေတာ့မည္


ဒစၤေန ရုပ္ရႀင္မဵား၌ ေဆးလိပ္ေသာက္သည့္ အခန္းမဵား စတင္ပိတ္ပင္ေတာ့မည္
မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၈

ဇူလိုင္ ၂၉၊ ၂၀၀၇

မိသားစုအတၾက္ ရုပ္ရႀင္မဵားႎႀင့္ ဒစ္စေနကုမၯဏီထုတ္ ရုပ္ရႀင္မဵား၌ ေဆးလိပ္ေသာက္သည့္အခန္း ထည့္သၾင္းေတာ့မည္ မဟုတ္ေဳကာင္း ေ၀ၝ့ဒစၤေန ကုမၯဏီက ဇူလိုင္လ ၂၅ ရက္ေနႛတၾင္ ထုတ္ေဖာ္ခဲ့႓ပီး င္း၏ အဴခားကုမၯဏီခဲၾမဵားဴဖစ္ေသာ တပ္ခဵ္စတုန္း (Touchstone) ႎႀင့္ မီရာမက္စ္ (Miramax) တိုႛကိုလည္း တိုက္တၾန္းခဲ့သည္ဟု ရိုက္တာသတင္းတစ္ရပ္တၾင္ ေဖာ္ဴပထားသည္။

အေမရိကန္လၿတ္ေတာ္ကိုယ္စားလႀယ္ အက္ဒ္၀မာ့ကီး (Edward Markey) ထံသိုႛ ဒစၤေန၏ စီမံခန္ႛခဲၾေရး အ႒ကီးအကဲဴဖစ္သူ Robert Iger ေရးပိုႛေသာ စာ၌ ေဆးလိပ္ေသာက္သည့္အခန္းပၝမည့္ ေနာင္ထၾက္မည့္ ဒီဗီဒီရုပ္ရႀင္မဵားတၾင္ ေဆးလိပ္ေသာက္ဴခင္း ဆန္ႛကဵင္သည့္ စာတန္းကို ထည့္သၾင္းသၾားမည္ဴဖစ္႓ပီး၊ ရုပ္ရႀင္ရံုပိုင္ရႀင္မဵားကိုလည္း ေဆးလိပ္ေသာက္ဴခင္း ဆန္ႛကဵင္သည့္ စာတန္းကို ဴပသရန္တိုက္တၾန္းသၾားမည္ဟု ပၝရႀိသည္။

ေဆးလိပ္ေသာက္ခန္းမဵားပၝသည့္ ရုပ္ရႀင္မဵားကို အမဵားဆံုးဳကည့္မိေသာ ကေလးမဵားသည္ အဴခားကေလးမဵားထက္ ၃ ဆ နီးပၝး ေဆးလိပ္စေသာက္ရန္ အလားအလာရႀိသည္ဟု American Legacy အဖၾဲႛ၏ သုေတသနစာတမ္း၌ ေဖာ္ဴပထားေဳကာင္း သိရသည္။

စံုစမ္းေတၾႛရႀိခဵက္အရ G/ PG / PG-13 ရုပ္ရႀင္မဵား၏ ၄ ပံု ၃ ပံုႎႀင့္ R အတန္းအစားရုပ္ရႀင္မဵား၏ ၉၀ ရာခိုင္ႎႁန္းတၾင္ ေဆးလိပ္ေသာက္သည့္အခန္းမဵား ပၝ၀င္ေဳကာင္း သိရသည္။

ယခုကဲ့သိုႛ ေဆးလိပ္သံုးစဲၾသည့္ရုပ္ရႀင္ခန္း ပၝ၀င္မႁ ေလဵာ့နည္းလာေအာင္ ႒ကိႂးပမ္းဴခင္းသည္ လူငယ္မဵားအေပၞ ေဆးလိပ္၏အကဵႂိးသက္ေရာက္မႁကို ေလဵာ့ကဵေစရန္ ရုပ္ရႀင္လုပ္ငန္းမဵားက ေစာက္ခဵလုပ္ကိုင္ေနေဳကာင္း ထင္ရႀားစၾာဴပသေနသည္ဟု အေမရိကန္ရုပ္ရႀင္အဖၾဲႛအစည္း၏ ဒုတိယဥကၠႉ ဆစ္အိုစတာ (Seth Oster) က ေဴပာဳကားခဲ့သည္။

 
Leave a comment

Posted by on July 30, 2007 in Overseas News

 

တင္ေမာင္သန္း – လၾတ္လပ္ေသာစိတ္ ရဲႚ ကဗဵာ


လၾတ္လပ္ေသာစိတ္ ရဲ ကဗဵာ
တင္ေမာင္သန္း

ဇူလိုင္ ၂၈၊ ၂၀၀၇
(ဖန္မီးအိမ္ စာေပခဵစ္သူမဵား၏ ကဗဵာဆရာ တင္မိုး ၆လဴပည့္ အမႀတ္တရ စာစု စာအုပ္ မႀ ေကာက္ႎုတ္သည္)

ဆရာဂဵမ္း ကို လူအရ ကဵေနာ္ သိပ္ေလးစားမိတဲ့ အဓိက အေဳကာင္း႒ကီး ၂ ရပ္ ရႀိပၝတယ္။ တစ္ခုက ရိုးစင္း ရိုးသားမႁ ဴဖစ္႓ပီး၊ ေနာက္တစ္ခုက အဖိႎႀိပ္မခံတဲ့ စိတ္ဓာတ္ပၝပဲ။ အဴခားသူေတၾမႀာလည္း ဒီအရည္အေသၾး ၂ ရပ္ ရႀိတတ္ဳကပၝတယ္။ ဒၝေပမယ့္ ဆရာဂဵမ္းမႀာ ေတၾႛရတဲ့ အရည္အေသၾးေတၾက သူမဵားနဲႛမတူပၝဘူး။

ဆရာဂဵမ္း ရိုးစင္း၊ ရိုးသားပံုက ေပၝင္းဳကည့္မႀ သိရတာမဵႂိး မဟုတ္ပၝဘူး။ ေတၾႛတာနဲႛ သိလုိက္တာမဵႂိး။ ဴမင္လိုက္တာနဲႛ ထိသၾားတာမဵႂိး။ ဒၝေပမယ့္ ဆရာဂဵမ္းအေဳကာင္း ေဴပာဳကတိုင္း တဴခားသူေတၾအေဳကာင္း ေဴပာတဲ့အခၝ ဳကားရခဲတဲ့ အသံုးအႎႁန္းတစ္ရပ္ကုိ အ႓မဲလို ဳကားရတာကေတာ့ ထူးဴခားပၝတယ္။ အဲဒီ စကားကေတာ့ ဆရာဂဵမ္းက အင္မတန္ ခဵစ္စရာေကာင္းတာ ဆိုတဲ့ စကားပၝပဲ။ အခု ဒီစာ ေရးေနတဲ့အခဵိန္မႀာ ဆရာဦး၀င္းေဖ ရဲ ေလ နဲႛ အဲဒီစကားကို ကဵေနာ္ နားမႀာ ဳကားေနပၝတယ္။

ဘဂဵမ္း က အင္မတန္ ခဵစ္စရာေကာင္းတာ

ဂဵမ္း ရဲႚ ရိုးစင္း ရိုးသားပံုကို ၀င္းေဖ ေလ၊ ၀င္းေဖ ဟန္ နဲႛ ေဴပာမႀ အပီဴပင္ဆံုး ေပၞတယ္လိုႛ ကဵေနာ္ ခံစားရပၝတယ္။ ဒီ အသံုးအႎႁန္းက လူ႒ကီးသူမေတၾကို သံုးႎႁန္းခဲဘိဴခင္း။ ကေလးေတၾကို သံုးႎႁန္းတဲ့ အသံုးအႎႁန္း။ ဆရာ စိုင္းခမ္းလိတ္ ရႚဲ စကားလံုးကို ယူသံုးရရင္ ဆရာဂဵမ္းရႚဲ ရိုးစင္း ရိုးသားပံုက အရၾယ္ေရာက္သၾားသူတိုင္းရႚဲ ေပဵာက္ဆံုးသၾားေသာ နိဗၱာန္နဲႛ ဆိုင္ပၝတယ္။ တဴခားသူေတၾနဲႛ ကၾဲဴပားေနတာလည္း ဒၝပၝပဲ။ တဴခား အရၾယ္ေရာက္႓ပီးသူေတၾရႚဲ ရိုးစင္း ရိုးသားပံုမႀာ အဲဒီ နိဗၱာန္ မရႀိေတာ့ဘူးေလ။ ကဵေနာ္တိုႛေတၾ ရိုးစင္း ရိုးသားဳကပံုက ဘ၀ရဲ အစၾန္းအထင္းေတၾနဲႛကိုး။ ဆရာဂဵမ္းက အဲဒီ ကဵေနာ္တိုႛ ကိုယ္စီကုိယ္စီရဲႚ “ေပဵာက္ဆံုးသၾားေသာ နိဗၱာန္ကို သူႛႎႀလံုးသားထဲ သယ္ထားတာ။

ဆရာဂဵမ္းရႚဲ အဖိႎႀိပ္မခံတဲ့ စိတ္ဓာတ္ကလည္း တဴခားသူေတၾနဲႛ မတူဘူး။ သူႛရဲႚ အဖိႎႀိပ္ မခံတဲ့စိတ္မႀာ လၾတ္လပ္တဲ့စိတ္က အမဵား႒ကီး ေဖာက္ယႀက္ေနႎုိင္တယ္လိုႛ ကဵေနာ္ မႀန္းဆဳကည့္ပၝတယ္။

အဖိႎႀိပ္ခံေနရတဲ့ အေဴခအေနမႀာ စိတ္အေဴခအေန ၄ ရပ္ ရႀိတယ္လိုႛ ကဵေနာ္ ထင္တယ္။ အဖိႎႀိပ္ခံတဲ့ စိတ္၊ ေရႀာင္ေဴပးတဲ့ စိတ္၊ အဖိႎႀိပ္မခံတဲ့ စိတ္၊ လၾတ္လပ္တဲ့ စိတ္ တိုႛပၝပဲ။ ကဵေနာ္ရႚဲ စာေရးဆရာ/အယ္ဒီတာ အေတၾႛအ႒ကံႂေပၞမႀာ အေဴခခံ႓ပီး ကဵေနာ္ အဲသလို နားလည္ပံုကို ေဴပာပၝမယ္။

စာေပေလာကမႀာ ေနႛစဥ္သံုးတဲ့ ဖိႎႀိပ္ေရး ယႎၨရားက စာေပစိစစ္ေရးပၝ။ စာေရးဆရာတစ္ေယာက္ဟာ သူ႒ကိႂက္႒ကိႂက္ မ႒ကိႂက္႒ကိႂက္ ႎႀစ္ေပၝင္းမဵားစၾာ ဳကာလာတဲ့အခၝ အဲဒီ ဖိႎႀိပ္ေရး ယႎၨရား႒ကီးကို ကိုယ့္စိတ္ထဲမႀာ ရံုးဖၾင့္ခၾင့္ ေပးမိလဵက္သား ဴဖစ္သၾားတတ္ပၝတယ္။ အဲဒီ ရံုးက စိတ္ဴဖစ္စဥ္အရ ဴဖစ္လာတာမိုႛ အလိုအေလဵာက္ ဖိႎႀိပ္လာပၝတယ္။ အဲဒၝကို ကိုယ့္ကုိယ္ကိုယ္ ဆင္ဆာဴပန္လုပ္တာ လုိႛ ကဵေနာ္တိုႛ ေဴပာဳကေပတာေပၝ့။ ဖိႎႀိပ္တဲ့ အစိုးရက ဆင္ဆာလုပ္ေနတာ မဟုတ္ပၝဘူး။ ကိုယ္က ဖိႎႀိပ္တဲ့အစိုးရ ေနရာယူ႓ပီး ကိုယ့္ဘာသာ ဆင္ဆာလုပ္ေနတာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

အဖိႎႀိပ္ခံတဲ့စိတ္ ဆိုတာ ဒီသေဘာကို ကဵေနာ္ ေဴပာခဵင္တာပၝ။ ကိုယ့္ရဲစိတ္ အစိတ္အပိုင္းတခဵႂိႛက အဖိႎႀိပ္ခံလုိက္ရံုတင္ မကေတာ့ဘူး။ အဲဒီ ဴဖစ္လာတဲ့ ကိုယ့္ရဲ အဖိႎႀိပ္ခံစိတ္က တဴခား ကိုယ့္စိတ္ေတၾကိုလည္း ဴပန္ဖိႎႀိပ္လာေတာ့တာကိုး။ ကာလ တစံုတရာအထိ ကိုယ့္စိတ္မႀာ အဲသလို ဴဖစ္တာကို မသိပၝဘူး။

ဘာေဳကာင့္လဲဆိုေတာ့ ကိုယ္ဴဖစ္ေနတာကို ကုိယ့္ဘာသာ ဴပန္႓ပီး ဆင္ေဴခေပးလိုႛ ရတာကိုး။

အဲဒီ ဆင္ေဴခကေတာ့ စစ္အစုိးရရဲ ရက္စက္ယုတ္မာတဲ့ လုပ္ရပ္ေတၾ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ကိုယ့္ရဲ အဖိႎႀိပ္ခံစိတ္ေဳကာင့္ ဴဖစ္လာတဲ့ လုပ္ရပ္ေတၾအားလံုးကို အဴပင္မႀာရႀိတဲ့ အဲဒီ ဖိႎႀိပ္မႁေတၾအေပၞ ပံုခဵလိုႛ ရေပတာကိုး။ ကိုယ့္မႀာ အဖိႎႀိပ္ခံစိတ္ ဴဖစ္ေနတာကို အဲဒီ ဆင္ေဴခနဲႛ ေနလိုႛရသၾားပၝတယ္။

ဒၝေပမယ့္ ကာလတစ္ရပ္ ေရာက္တဲ့အခၝမႀာေတာ့ အဲသလို ကုိယ္ကိုယ္တိုင္ကုိက ဖိႎႀိပ္တာကို လက္ခံေနတာပၝလား ဆိုတဲ့ သိစိတ္က ေပၞလာတတ္ပၝေလေရာ။ ဒီအခၝ ေရၾးစရာ ၂ ရပ္ ေပၞလာတယ္။ အဖိႎႀိပ္မခံဘူးဆိုတဲ့ စိတ္နဲႛ ေရႀာင္ေဴပးတဲ့ စိတ္ပၝပဲ။

မဵားေသာအားဴဖင့္က ေရႀာင္ေဴပးဳကပၝတယ္။ ေရႀာင္ေဴပးတဲ့အခၝ ဘာဴဖစ္လာသလဲ။ သေႎၭတည္စ စိတ္ကူးေတၾ၊ အေဳကာင္းအရာေတၾ သားပဵက္ကဵသၾားပၝေတာ့တယ္။ ေဴပာစရာရႀိတာ၊ ေဴပာသင့္မႀန္း သိလဵက္နဲႛကို စာေရးဆရာ ကိုယ္ႎႁိက္က ဖဵက္ခဵပစ္လုိက္ဳကတာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ စာေရးဆရာ၊ ကဗဵာဆရာေတၾကို အဖိႎႀိပ္ခံအေဴခအေန ခင္ဗဵား ႒ကိႂက္သလား ေမးဳကည့္ရင္ လက္တစ္ဆုပ္ ႎႀစ္ဆုပ္စာ ကလၾဲလိုႛ အားလံုးလုိလုိက မ႒ကိႂက္ဘူး လိုႛ ေဴဖဳကမႀာပၝ။ ဒၝေပမယ့္ အဖိႎႀိပ္မခံတဲ့ စာကို ေတၾႛရမႀာကေတာ့ အဲဒၝနဲႛ ေဴပာင္းဴပန္။ လက္တစ္ဆုပ္ ႎႀစ္ဆုပ္စာပဲ ရႀိပၝလိမ့္မယ္။

ဆရာဂဵမ္းမႀာ အဲဒီ ကဗဵာေတၾ ရႀိတယ္။ သူက ေရႀာင္မေဴပးဘူး။ ကိုယ့္စိတ္ကို ကုိယ္ေကဵာ္ႎုိင္တယ္။ ဒၝက ဘ၀မႀာ ေတာ္ေတာ္ အေရး႒ကီးတဲ့ စိတ္အရည္အေသၾးတစ္ရပ္ပၝ။ သူက အဖိႎႀိပ္ မခံဘူး။ အဖိႎႀိပ္ခံ အေဴခအေနအတၾင္းမႀာ အဲဒီေခတ္၊ အဲဒီ အေဴခအေနကို သူ ဘယ္ေလာက္ ထိပ္တိုက္ေတၾႛ႓ပီး ေဴပာေနသလဲ ဆုိတာနဲႛ စာေရးဆရာတစ္ေယာက္ရဲ အဖိႎႀိပ္မခံတဲ့စိတ္ကို ကဵေနာ္ကေတာ့ မႀန္းဆဳကည့္ပၝတယ္။ ဴပည္ပေရာက္မႀ ေရးတဲ့ကဗဵာေတၾကို ကဵေနာ္ ေဴပာေနတာ မဟုတ္ပၝ။ ဆရာဂဵမ္းမႀာ အဲသလို အဖိႎႀိပ္မခံတဲ့ ကဗဵာေတၾ အမဵား႒ကီးရိႀပၝတယ္။ ကဗဵာဆရာတိုင္းမႀာ အဲသလို ကဗဵာေတၾ အမဵား႒ကီး ရႀိဳကတာ မဟုတ္ပၝဘူး။

အဖိႎႀိပ္ မခံတဲ့စိတ္နဲႛ ေရးတဲ့အခၝ ဆရာဂဵမ္းရဲ ေနာက္ ထူးဴခားခဵက္တစ္ရပ္ကေတာ့ လၾတ္လပ္တဲ့ စိတ္သေဘာနဲႛလည္း ေရးတာပဲ ဴဖစ္ပၝတယ္။

လၾတ္လပ္တဲ့စိတ္ ဴဖစ္လာတဲ့အခၝမႀာေတာ့ ကိုယ့္ရဲစိတ္ကုိ ဖိႎႀိပ္မႁက ဖိစီးထားတာ ေတာ္ေတာ္နည္းသၾားပၝ႓ပီ။ အဖိႎႀိပ္မခံတဲ့စိတ္ ဆိုတာက ဖိႎႀိပ္မႁကို တံုႛဴပန္ေနတာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဒၝေဳကာင့္ စိတ္ရဲဗဟုိဟာ ဖိႎႀိပ္မႁ ဴဖစ္႓မဲ ဴဖစ္ေနတတ္ေလေသးရဲ

ဒၝေပမယ့္ စာေရးဆရာ၊ ကဗဵာဆရာ တစ္ေယာက္မႀာ လၾတ္လပ္တဲ့ စိတ္ေပၞလာ႓ပီဆုိရင္ သူက အဲဒီ ဖိႎႀိပ္မႁကို ခၾာ႓ပီး ဖိႎႀိပ္မႁကို တံုႛဴပန္လာတတ္ပၝတယ္။ ကိုယ့္စိတ္က ဖိႎႀိပ္မႁ ခဵည္တိုင္မႀာ ႓ငိ႓ပီး၊ ဖိႎႀိပ္မႁကို တံုႛဴပန္ေနတာ မဟုတ္ေတာ့ပၝဘူး။ ခဵည္တိုင္မႀာ ဘယ္ေလာက္႓ငိမ႓ငိ ကိုု,ေလ၊ အသံုးအႎႁန္း ခဵဥ္းကပ္ပံုေတၾနဲႛ ဴမင္ႎုိင္တယ္ ထင္ပၝတယ္။

အဖိႎႀိပ္မခံတဲ့စိတ္ ကဲေနတဲ့ စာေတၾမႀာ အမုန္း၊ ေဒၝသ၊ ခၝးသီးမႁ၊ နာဳကည္းမႁေတၾ ေတၾႛရတတ္ပၝတယ္။ စာေရးဆရာ ကဗဵာဆရာရဲ ယံုဳကည္ခဵက္ေတၾ၊ အစၾဲေတၾ၊ ႎုိင္ငံေရးေတၾနဲႛ ယႀက္ေဖာက္ေနတတ္ပၝတယ္။ ဖန္တီးမႁထက္ တံုႛဴပန္မႁသေဘာက စာေတၾမႀာ လၿမ္းေနတတ္ပၝတယ္။ မိုးေ၀ကဗဵာေတၾက အဲသလို ကဗဵာမဵႂိးေတၾေပၝ့။

ဆရာဂဵမ္းက ကဗဵာေတၾကို အဖိႎႀိပ္မခံတဲ့စိတ္နဲႛ ေရးတာပၝ။ ဒၝေပမယ့္ တ႓ပိႂင္တည္းမႀာ လၾတ္လပ္တဲ့ စိတ္သေဘာ အမဵား႒ကီး ပၝေနပၝတယ္။ (ဆရာ (ဦး)၀င္းေဖရႚဲ ၀တၪႂတိုုေတၾက အဖိႎႀိပ္မခံတဲ့ စိတ္ထက္ လၾတ္လပ္တဲ့စိတ္နဲႛ ေရးတဲ့ စာေတၾ ဴဖစ္တယ္လိုႛ ကဵေနာ္ ထင္ပၝတယ္။)

ဆရာ့ကဗဵာေတၾ ဖတ္ရင္ ဆရာ့စိတ္ ခဵည္တိုင္ မ႓ငိတာ ကဵေနာ္ ခံစားလိုႛရပၝတယ္။ ဒၝက ဗုဒၭဘာသာ၀င္ ဴမန္မာတစ္ေယာက္အတၾက္ ဘ၀မႀာ သိပ္အေရး႒ကီးေပတာေပၝ့။ ကဵေနာ္တိုႛရဲ ဘာသာတရားမႀာ အဴမင့္ဆံုးက ဆရာေတာ္ ဦးေဇာတိက အသံုးအႎႁန္းအတုိင္း သံုးရရင္ လၾတ္လပ္ေသာ စိတ္” ေပပဲကိုုး။ ဘ၀မႀာ ခဵည္တိုင္ေတၾက အမဵား႒ကီး။ ခဵည္တိုင္လၾတ္ဴခင္းကိုက ကဵေနာ္တိုႛရဲ ဘာသာတရား ဴဖစ္ပၝတယ္။

ဒၝ့အဴပင္ ခဵည္တိုင္လၾတ္ဴခင္းဟာ ႎုိင္ငံေရး အရလည္း အေရး႒ကီးပၝတယ္။ ခဵည္တိုင္မလၾတ္တဲ့ စိတ္က တံုႛဴပန္ခဵက္ေတၾပဲ ထၾက္ပၝတယ္။ ထိုးထၾင္းဖန္တီးခဵက္ မထၾက္တတ္ပၝဘူး။ အဖိႎႀိပ္ မခံတဲ့စိတ္က ဖဵက္တာဴဖစ္႓ပီး၊ လၾတ္လပ္တဲ့စိတ္က ဴပႂတာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဒီ စိတ္သဘာ၀ ၂ ရပ္လံုး အားေကာင္းေနရင္ စာေတၾ ကဗဵာေတၾမႀာ ကၾဲဴပားပံုကို ပၝးပၝးေလးပဲ ေတၾႛရတတ္ပၝတယ္။

ဒီေထာင့္က ကဵေနာ္ ဳကည့္လိုက္တဲ့အခၝ ဆရာဂဵမ္း ဟာ အဖိႎႀိပ္မခံသူ တစ္ေယာက္မ႖သာ မဟုတ္ေတာ့ပၝ။ “လၾတ္ေဴမာက္ေရးခရီးသည္” တစ္ေယာက္လည္း ဴဖစ္ေနပၝတယ္။ လူႛအဖၾဲႛအစည္းတစ္ရပ္မႀာ လၾတ္ေဴမာက္ေရး ခရီးသည္ေတၾ မဵားလာတဲ့အခၝမႀသာ လၾတ္လပ္ေရးနဲႛ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရးက တာရႀည္တည္တံ့တတ္ေပတာေပၝ့။ ဒၝေဳကာင့္လည္း ဆရာ့ရဲ အဖိႎႀိပ္မခံတဲ့ စိတ္ေဳကာင့္သာမက၊ လၾတ္လပ္တဲ့ စိတ္ေဳကာင့္လည္း ဆရာ့ကုိ ကဵေနာ္ ဳကည္ညိႂရတာပၝ။

ဆရာ ဟာ ေပဵာက္ဆံုးသၾားေသာ နိဗၱာန္္ကို ႎႀလံုးသားထဲမႀာ သယ္ရင္း၊ ဘာသာတရား နိဗၱာန္ဴဖစ္တဲ့ လၾတ္လပ္တဲ့စိတ္နဲႛ ကဗဵာေတၾကို ဖၾဲႛဆိုခဲ့တဲ့ ကဗဵာဆရာ႒ကီးတစ္ေယာက္ ဴဖစ္ေဳကာင္းပၝခင္ဗဵာ။

(ပန္းခဵီသရုပ္ေဖာ္ – ပန္းခဵီ ထိန္လင္း၊ ဖန္မီးအိမ္ စာေပခဵစ္သူမဵားရဲႚ ဆရာ ဦးတင္မိုး ၆လဴပည့္ စာအုပ္ကို မိုးမခမႀတဆင့္ မႀာႎိုင္ပၝတယ္၊)

 
Leave a comment

Posted by on July 29, 2007 in Potraits

 

တင္ေမာင္သန္း – လၾတ္လပ္ေသာစိတ္ ရဲႚ ကဗဵာ


လၾတ္လပ္ေသာစိတ္ ရဲ ကဗဵာ
တင္ေမာင္သန္း

ဇူလိုင္ ၂၈၊ ၂၀၀၇
(ဖန္မီးအိမ္ စာေပခဵစ္သူမဵား၏ ကဗဵာဆရာ တင္မိုး ၆လဴပည့္ အမႀတ္တရ စာစု စာအုပ္ မႀ ေကာက္ႎုတ္သည္)

ဆရာဂဵမ္း ကို လူအရ ကဵေနာ္ သိပ္ေလးစားမိတဲ့ အဓိက အေဳကာင္း႒ကီး ၂ ရပ္ ရႀိပၝတယ္။ တစ္ခုက ရိုးစင္း ရိုးသားမႁ ဴဖစ္႓ပီး၊ ေနာက္တစ္ခုက အဖိႎႀိပ္မခံတဲ့ စိတ္ဓာတ္ပၝပဲ။ အဴခားသူေတၾမႀာလည္း ဒီအရည္အေသၾး ၂ ရပ္ ရႀိတတ္ဳကပၝတယ္။ ဒၝေပမယ့္ ဆရာဂဵမ္းမႀာ ေတၾႛရတဲ့ အရည္အေသၾးေတၾက သူမဵားနဲႛမတူပၝဘူး။

ဆရာဂဵမ္း ရိုးစင္း၊ ရိုးသားပံုက ေပၝင္းဳကည့္မႀ သိရတာမဵႂိး မဟုတ္ပၝဘူး။ ေတၾႛတာနဲႛ သိလုိက္တာမဵႂိး။ ဴမင္လိုက္တာနဲႛ ထိသၾားတာမဵႂိး။ ဒၝေပမယ့္ ဆရာဂဵမ္းအေဳကာင္း ေဴပာဳကတိုင္း တဴခားသူေတၾအေဳကာင္း ေဴပာတဲ့အခၝ ဳကားရခဲတဲ့ အသံုးအႎႁန္းတစ္ရပ္ကုိ အ႓မဲလို ဳကားရတာကေတာ့ ထူးဴခားပၝတယ္။ အဲဒီ စကားကေတာ့ ဆရာဂဵမ္းက အင္မတန္ ခဵစ္စရာေကာင္းတာ ဆိုတဲ့ စကားပၝပဲ။ အခု ဒီစာ ေရးေနတဲ့အခဵိန္မႀာ ဆရာဦး၀င္းေဖ ရဲ ေလ နဲႛ အဲဒီစကားကို ကဵေနာ္ နားမႀာ ဳကားေနပၝတယ္။

ဘဂဵမ္း က အင္မတန္ ခဵစ္စရာေကာင္းတာ

ဂဵမ္း ရဲႚ ရိုးစင္း ရိုးသားပံုကို ၀င္းေဖ ေလ၊ ၀င္းေဖ ဟန္ နဲႛ ေဴပာမႀ အပီဴပင္ဆံုး ေပၞတယ္လိုႛ ကဵေနာ္ ခံစားရပၝတယ္။ ဒီ အသံုးအႎႁန္းက လူ႒ကီးသူမေတၾကို သံုးႎႁန္းခဲဘိဴခင္း။ ကေလးေတၾကို သံုးႎႁန္းတဲ့ အသံုးအႎႁန္း။ ဆရာ စိုင္းခမ္းလိတ္ ရႚဲ စကားလံုးကို ယူသံုးရရင္ ဆရာဂဵမ္းရႚဲ ရိုးစင္း ရိုးသားပံုက အရၾယ္ေရာက္သၾားသူတိုင္းရႚဲ ေပဵာက္ဆံုးသၾားေသာ နိဗၱာန္နဲႛ ဆိုင္ပၝတယ္။ တဴခားသူေတၾနဲႛ ကၾဲဴပားေနတာလည္း ဒၝပၝပဲ။ တဴခား အရၾယ္ေရာက္႓ပီးသူေတၾရႚဲ ရိုးစင္း ရိုးသားပံုမႀာ အဲဒီ နိဗၱာန္ မရႀိေတာ့ဘူးေလ။ ကဵေနာ္တိုႛေတၾ ရိုးစင္း ရိုးသားဳကပံုက ဘ၀ရဲ အစၾန္းအထင္းေတၾနဲႛကိုး။ ဆရာဂဵမ္းက အဲဒီ ကဵေနာ္တိုႛ ကိုယ္စီကုိယ္စီရဲႚ “ေပဵာက္ဆံုးသၾားေသာ နိဗၱာန္ကို သူႛႎႀလံုးသားထဲ သယ္ထားတာ။

ဆရာဂဵမ္းရႚဲ အဖိႎႀိပ္မခံတဲ့ စိတ္ဓာတ္ကလည္း တဴခားသူေတၾနဲႛ မတူဘူး။ သူႛရဲႚ အဖိႎႀိပ္ မခံတဲ့စိတ္မႀာ လၾတ္လပ္တဲ့စိတ္က အမဵား႒ကီး ေဖာက္ယႀက္ေနႎုိင္တယ္လိုႛ ကဵေနာ္ မႀန္းဆဳကည့္ပၝတယ္။

အဖိႎႀိပ္ခံေနရတဲ့ အေဴခအေနမႀာ စိတ္အေဴခအေန ၄ ရပ္ ရႀိတယ္လိုႛ ကဵေနာ္ ထင္တယ္။ အဖိႎႀိပ္ခံတဲ့ စိတ္၊ ေရႀာင္ေဴပးတဲ့ စိတ္၊ အဖိႎႀိပ္မခံတဲ့ စိတ္၊ လၾတ္လပ္တဲ့ စိတ္ တိုႛပၝပဲ။ ကဵေနာ္ရႚဲ စာေရးဆရာ/အယ္ဒီတာ အေတၾႛအ႒ကံႂေပၞမႀာ အေဴခခံ႓ပီး ကဵေနာ္ အဲသလို နားလည္ပံုကို ေဴပာပၝမယ္။

စာေပေလာကမႀာ ေနႛစဥ္သံုးတဲ့ ဖိႎႀိပ္ေရး ယႎၨရားက စာေပစိစစ္ေရးပၝ။ စာေရးဆရာတစ္ေယာက္ဟာ သူ႒ကိႂက္႒ကိႂက္ မ႒ကိႂက္႒ကိႂက္ ႎႀစ္ေပၝင္းမဵားစၾာ ဳကာလာတဲ့အခၝ အဲဒီ ဖိႎႀိပ္ေရး ယႎၨရား႒ကီးကို ကိုယ့္စိတ္ထဲမႀာ ရံုးဖၾင့္ခၾင့္ ေပးမိလဵက္သား ဴဖစ္သၾားတတ္ပၝတယ္။ အဲဒီ ရံုးက စိတ္ဴဖစ္စဥ္အရ ဴဖစ္လာတာမိုႛ အလိုအေလဵာက္ ဖိႎႀိပ္လာပၝတယ္။ အဲဒၝကို ကိုယ့္ကုိယ္ကိုယ္ ဆင္ဆာဴပန္လုပ္တာ လုိႛ ကဵေနာ္တိုႛ ေဴပာဳကေပတာေပၝ့။ ဖိႎႀိပ္တဲ့ အစိုးရက ဆင္ဆာလုပ္ေနတာ မဟုတ္ပၝဘူး။ ကိုယ္က ဖိႎႀိပ္တဲ့အစိုးရ ေနရာယူ႓ပီး ကိုယ့္ဘာသာ ဆင္ဆာလုပ္ေနတာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

အဖိႎႀိပ္ခံတဲ့စိတ္ ဆိုတာ ဒီသေဘာကို ကဵေနာ္ ေဴပာခဵင္တာပၝ။ ကိုယ့္ရဲစိတ္ အစိတ္အပိုင္းတခဵႂိႛက အဖိႎႀိပ္ခံလုိက္ရံုတင္ မကေတာ့ဘူး။ အဲဒီ ဴဖစ္လာတဲ့ ကိုယ့္ရဲ အဖိႎႀိပ္ခံစိတ္က တဴခား ကိုယ့္စိတ္ေတၾကိုလည္း ဴပန္ဖိႎႀိပ္လာေတာ့တာကိုး။ ကာလ တစံုတရာအထိ ကိုယ့္စိတ္မႀာ အဲသလို ဴဖစ္တာကို မသိပၝဘူး။

ဘာေဳကာင့္လဲဆိုေတာ့ ကိုယ္ဴဖစ္ေနတာကို ကုိယ့္ဘာသာ ဴပန္႓ပီး ဆင္ေဴခေပးလိုႛ ရတာကိုး။

အဲဒီ ဆင္ေဴခကေတာ့ စစ္အစုိးရရဲ ရက္စက္ယုတ္မာတဲ့ လုပ္ရပ္ေတၾ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ကိုယ့္ရဲ အဖိႎႀိပ္ခံစိတ္ေဳကာင့္ ဴဖစ္လာတဲ့ လုပ္ရပ္ေတၾအားလံုးကို အဴပင္မႀာရႀိတဲ့ အဲဒီ ဖိႎႀိပ္မႁေတၾအေပၞ ပံုခဵလိုႛ ရေပတာကိုး။ ကိုယ့္မႀာ အဖိႎႀိပ္ခံစိတ္ ဴဖစ္ေနတာကို အဲဒီ ဆင္ေဴခနဲႛ ေနလိုႛရသၾားပၝတယ္။

ဒၝေပမယ့္ ကာလတစ္ရပ္ ေရာက္တဲ့အခၝမႀာေတာ့ အဲသလို ကုိယ္ကိုယ္တိုင္ကုိက ဖိႎႀိပ္တာကို လက္ခံေနတာပၝလား ဆိုတဲ့ သိစိတ္က ေပၞလာတတ္ပၝေလေရာ။ ဒီအခၝ ေရၾးစရာ ၂ ရပ္ ေပၞလာတယ္။ အဖိႎႀိပ္မခံဘူးဆိုတဲ့ စိတ္နဲႛ ေရႀာင္ေဴပးတဲ့ စိတ္ပၝပဲ။

မဵားေသာအားဴဖင့္က ေရႀာင္ေဴပးဳကပၝတယ္။ ေရႀာင္ေဴပးတဲ့အခၝ ဘာဴဖစ္လာသလဲ။ သေႎၭတည္စ စိတ္ကူးေတၾ၊ အေဳကာင္းအရာေတၾ သားပဵက္ကဵသၾားပၝေတာ့တယ္။ ေဴပာစရာရႀိတာ၊ ေဴပာသင့္မႀန္း သိလဵက္နဲႛကို စာေရးဆရာ ကိုယ္ႎႁိက္က ဖဵက္ခဵပစ္လုိက္ဳကတာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ စာေရးဆရာ၊ ကဗဵာဆရာေတၾကို အဖိႎႀိပ္ခံအေဴခအေန ခင္ဗဵား ႒ကိႂက္သလား ေမးဳကည့္ရင္ လက္တစ္ဆုပ္ ႎႀစ္ဆုပ္စာ ကလၾဲလိုႛ အားလံုးလုိလုိက မ႒ကိႂက္ဘူး လိုႛ ေဴဖဳကမႀာပၝ။ ဒၝေပမယ့္ အဖိႎႀိပ္မခံတဲ့ စာကို ေတၾႛရမႀာကေတာ့ အဲဒၝနဲႛ ေဴပာင္းဴပန္။ လက္တစ္ဆုပ္ ႎႀစ္ဆုပ္စာပဲ ရႀိပၝလိမ့္မယ္။

ဆရာဂဵမ္းမႀာ အဲဒီ ကဗဵာေတၾ ရႀိတယ္။ သူက ေရႀာင္မေဴပးဘူး။ ကိုယ့္စိတ္ကို ကုိယ္ေကဵာ္ႎုိင္တယ္။ ဒၝက ဘ၀မႀာ ေတာ္ေတာ္ အေရး႒ကီးတဲ့ စိတ္အရည္အေသၾးတစ္ရပ္ပၝ။ သူက အဖိႎႀိပ္ မခံဘူး။ အဖိႎႀိပ္ခံ အေဴခအေနအတၾင္းမႀာ အဲဒီေခတ္၊ အဲဒီ အေဴခအေနကို သူ ဘယ္ေလာက္ ထိပ္တိုက္ေတၾႛ႓ပီး ေဴပာေနသလဲ ဆုိတာနဲႛ စာေရးဆရာတစ္ေယာက္ရဲ အဖိႎႀိပ္မခံတဲ့စိတ္ကို ကဵေနာ္ကေတာ့ မႀန္းဆဳကည့္ပၝတယ္။ ဴပည္ပေရာက္မႀ ေရးတဲ့ကဗဵာေတၾကို ကဵေနာ္ ေဴပာေနတာ မဟုတ္ပၝ။ ဆရာဂဵမ္းမႀာ အဲသလို အဖိႎႀိပ္မခံတဲ့ ကဗဵာေတၾ အမဵား႒ကီးရိႀပၝတယ္။ ကဗဵာဆရာတိုင္းမႀာ အဲသလို ကဗဵာေတၾ အမဵား႒ကီး ရႀိဳကတာ မဟုတ္ပၝဘူး။

အဖိႎႀိပ္ မခံတဲ့စိတ္နဲႛ ေရးတဲ့အခၝ ဆရာဂဵမ္းရဲ ေနာက္ ထူးဴခားခဵက္တစ္ရပ္ကေတာ့ လၾတ္လပ္တဲ့ စိတ္သေဘာနဲႛလည္း ေရးတာပဲ ဴဖစ္ပၝတယ္။

လၾတ္လပ္တဲ့စိတ္ ဴဖစ္လာတဲ့အခၝမႀာေတာ့ ကိုယ့္ရဲစိတ္ကုိ ဖိႎႀိပ္မႁက ဖိစီးထားတာ ေတာ္ေတာ္နည္းသၾားပၝ႓ပီ။ အဖိႎႀိပ္မခံတဲ့စိတ္ ဆိုတာက ဖိႎႀိပ္မႁကို တံုႛဴပန္ေနတာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဒၝေဳကာင့္ စိတ္ရဲဗဟုိဟာ ဖိႎႀိပ္မႁ ဴဖစ္႓မဲ ဴဖစ္ေနတတ္ေလေသးရဲ

ဒၝေပမယ့္ စာေရးဆရာ၊ ကဗဵာဆရာ တစ္ေယာက္မႀာ လၾတ္လပ္တဲ့ စိတ္ေပၞလာ႓ပီဆုိရင္ သူက အဲဒီ ဖိႎႀိပ္မႁကို ခၾာ႓ပီး ဖိႎႀိပ္မႁကို တံုႛဴပန္လာတတ္ပၝတယ္။ ကိုယ့္စိတ္က ဖိႎႀိပ္မႁ ခဵည္တိုင္မႀာ ႓ငိ႓ပီး၊ ဖိႎႀိပ္မႁကို တံုႛဴပန္ေနတာ မဟုတ္ေတာ့ပၝဘူး။ ခဵည္တိုင္မႀာ ဘယ္ေလာက္႓ငိမ႓ငိ ကိုု,ေလ၊ အသံုးအႎႁန္း ခဵဥ္းကပ္ပံုေတၾနဲႛ ဴမင္ႎုိင္တယ္ ထင္ပၝတယ္။

အဖိႎႀိပ္မခံတဲ့စိတ္ ကဲေနတဲ့ စာေတၾမႀာ အမုန္း၊ ေဒၝသ၊ ခၝးသီးမႁ၊ နာဳကည္းမႁေတၾ ေတၾႛရတတ္ပၝတယ္။ စာေရးဆရာ ကဗဵာဆရာရဲ ယံုဳကည္ခဵက္ေတၾ၊ အစၾဲေတၾ၊ ႎုိင္ငံေရးေတၾနဲႛ ယႀက္ေဖာက္ေနတတ္ပၝတယ္။ ဖန္တီးမႁထက္ တံုႛဴပန္မႁသေဘာက စာေတၾမႀာ လၿမ္းေနတတ္ပၝတယ္။ မိုးေ၀ကဗဵာေတၾက အဲသလို ကဗဵာမဵႂိးေတၾေပၝ့။

ဆရာဂဵမ္းက ကဗဵာေတၾကို အဖိႎႀိပ္မခံတဲ့စိတ္နဲႛ ေရးတာပၝ။ ဒၝေပမယ့္ တ႓ပိႂင္တည္းမႀာ လၾတ္လပ္တဲ့ စိတ္သေဘာ အမဵား႒ကီး ပၝေနပၝတယ္။ (ဆရာ (ဦး)၀င္းေဖရႚဲ ၀တၪႂတိုုေတၾက အဖိႎႀိပ္မခံတဲ့ စိတ္ထက္ လၾတ္လပ္တဲ့စိတ္နဲႛ ေရးတဲ့ စာေတၾ ဴဖစ္တယ္လိုႛ ကဵေနာ္ ထင္ပၝတယ္။)

ဆရာ့ကဗဵာေတၾ ဖတ္ရင္ ဆရာ့စိတ္ ခဵည္တိုင္ မ႓ငိတာ ကဵေနာ္ ခံစားလိုႛရပၝတယ္။ ဒၝက ဗုဒၭဘာသာ၀င္ ဴမန္မာတစ္ေယာက္အတၾက္ ဘ၀မႀာ သိပ္အေရး႒ကီးေပတာေပၝ့။ ကဵေနာ္တိုႛရဲ ဘာသာတရားမႀာ အဴမင့္ဆံုးက ဆရာေတာ္ ဦးေဇာတိက အသံုးအႎႁန္းအတုိင္း သံုးရရင္ လၾတ္လပ္ေသာ စိတ္” ေပပဲကိုုး။ ဘ၀မႀာ ခဵည္တိုင္ေတၾက အမဵား႒ကီး။ ခဵည္တိုင္လၾတ္ဴခင္းကိုက ကဵေနာ္တိုႛရဲ ဘာသာတရား ဴဖစ္ပၝတယ္။

ဒၝ့အဴပင္ ခဵည္တိုင္လၾတ္ဴခင္းဟာ ႎုိင္ငံေရး အရလည္း အေရး႒ကီးပၝတယ္။ ခဵည္တိုင္မလၾတ္တဲ့ စိတ္က တံုႛဴပန္ခဵက္ေတၾပဲ ထၾက္ပၝတယ္။ ထိုးထၾင္းဖန္တီးခဵက္ မထၾက္တတ္ပၝဘူး။ အဖိႎႀိပ္ မခံတဲ့စိတ္က ဖဵက္တာဴဖစ္႓ပီး၊ လၾတ္လပ္တဲ့စိတ္က ဴပႂတာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဒီ စိတ္သဘာ၀ ၂ ရပ္လံုး အားေကာင္းေနရင္ စာေတၾ ကဗဵာေတၾမႀာ ကၾဲဴပားပံုကို ပၝးပၝးေလးပဲ ေတၾႛရတတ္ပၝတယ္။

ဒီေထာင့္က ကဵေနာ္ ဳကည့္လိုက္တဲ့အခၝ ဆရာဂဵမ္း ဟာ အဖိႎႀိပ္မခံသူ တစ္ေယာက္မ႖သာ မဟုတ္ေတာ့ပၝ။ “လၾတ္ေဴမာက္ေရးခရီးသည္” တစ္ေယာက္လည္း ဴဖစ္ေနပၝတယ္။ လူႛအဖၾဲႛအစည္းတစ္ရပ္မႀာ လၾတ္ေဴမာက္ေရး ခရီးသည္ေတၾ မဵားလာတဲ့အခၝမႀသာ လၾတ္လပ္ေရးနဲႛ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရးက တာရႀည္တည္တံ့တတ္ေပတာေပၝ့။ ဒၝေဳကာင့္လည္း ဆရာ့ရဲ အဖိႎႀိပ္မခံတဲ့ စိတ္ေဳကာင့္သာမက၊ လၾတ္လပ္တဲ့ စိတ္ေဳကာင့္လည္း ဆရာ့ကုိ ကဵေနာ္ ဳကည္ညိႂရတာပၝ။

ဆရာ ဟာ ေပဵာက္ဆံုးသၾားေသာ နိဗၱာန္္ကို ႎႀလံုးသားထဲမႀာ သယ္ရင္း၊ ဘာသာတရား နိဗၱာန္ဴဖစ္တဲ့ လၾတ္လပ္တဲ့စိတ္နဲႛ ကဗဵာေတၾကို ဖၾဲႛဆိုခဲ့တဲ့ ကဗဵာဆရာ႒ကီးတစ္ေယာက္ ဴဖစ္ေဳကာင္းပၝခင္ဗဵာ။

(ပန္းခဵီသရုပ္ေဖာ္ – ပန္းခဵီ ထိန္လင္း၊ ဖန္မီးအိမ္ စာေပခဵစ္သူမဵားရဲႚ ဆရာ ဦးတင္မိုး ၆လဴပည့္ စာအုပ္ကို မိုးမခမႀတဆင့္ မႀာႎိုင္ပၝတယ္၊)

 
Leave a comment

Posted by on July 29, 2007 in Potraits

 

တင္ေမာင္သန္း အေဳကာင္း


တင္ေမာင္သန္း
စာေရးဆရာ၊ အယ္ဒီတာ

အမည္ရင္း တင္ေမာင္သန္း ဴဖစ္သည္။

မံုရၾာ႓မိႂႛ ဘုရား႒ကီးရပ္ကၾက္တၾင္ အဖ ဦးတင္ဴမင့္၊ အမိ ေဒၞသန္းသန္း တိုႛမႀ ေမၾးဖၾားသည္။

သူငယ္တန္းကို မႎၨေလး၊ မူလတန္းကို ရန္ကုန္၊ အလယ္တန္းႎႀင့္ အထက္တန္းတိုႛကို မံုရၾာတၾင္ ပညာသင္ခဲ့သည္။

မႎၨေလး ေဆးတကၠသိုလ္မႀ ဆရာ၀န္ဘၾဲႛႎႀင့္ အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စု ဟားဗတ္တကၠသိုလ္မႀ လူထုေရးရာ စီမံခန္ႛခၾဲမႁ မဟာဘၾဲႛ (M.B.A) ရရႀိခဲ့သည္။ ၁၉၇၀ ခုႎႀစ္ ေမလ ၁၅ ရက္ထုတ္ မိုးေ၀ဂဵာနယ္ပၝ ကိုဳကည္လင္း၏ အင္တာဗဵႃး စာမူဴဖင့္ စာေပေလာကသိုႛ စတင္၀င္ေရာက္ခဲ့သည္။

၁၉၇၄ ခုႎႀစ္ ရႁမ၀မဂၢဇင္း ခဵစ္ကိုယ္ေတၾႛကဏၸပၝ ေကဵာ္ေမာင္(အညာတကၠသိုလ္) ကေလာင္အမည္ဴဖင့္ ေရးေသာ ပန္းဆိုေပမယ့္ စကၠႃပန္း သည္ ပထမဆံုး ပံုႎႀိပ္ေဖာ္ဴပခံရေသာ ၀တၪႂတိုဴဖစ္သည္။

၁၉၈၉ ခုႎႀစ္မႀစ၍ ဆရာ၀န္အလုပ္ကို စၾန္ႛလၿတ္ခဲ့႓ပီး ၁၉၉၁ ခုႎႀစ္မႀ ၂၀၀၀ ဴပည့္ႎႀစ္ထိ ေအာင္ဴမင္ေရးမဂၢဇင္းႎႀင့္ သင့္ဘ၀မဂၢဇင္း တိုႛကို စီစဥ္သူ အယ္ဒီတာအဴဖစ္ ေဆာင္ရၾက္ခဲ့သည္။

ယခုအခၝ အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စုတၾင္ ေနထုိင္ရင္း ဴပည္ပအေဴခစိုက္ အသံလၿင့္ဌာနႎႀင့္ စာနယ္ဇင္းမဵားတၾင္ စာေပေရးသားလဵက္ရႀိသည္။

 
Leave a comment

Posted by on July 29, 2007 in Bio Data