RSS

ေမာင္စၾမ္းရည္ – နယူးေယာက္ ဴမန္မာေတၾရဲႛ ပရိတ္ရၾတ္ဆုေတာင္းပၾဲ ဴမင္ကၾင္း

01 Aug

ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ ေမၾးေနႛ
နယူးေယာက္ ဴမန္မာေတၾရဲႛ ပရိတ္ရၾတ္ဆုေတာင္းပၾဲ ဴမင္ကၾင္း

ေမာင္စၾမ္းရည္

ဇူလိုင္ ၃၀၊ ၂၀၀၇

ဒီႎႀစ္ ၂၀၀၇ ခုႎႀစ္မႀာ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ အသက္ ၆၂ ေဴမာက္ ေရာက္ခဲ့႓ပီ ဴဖစ္ပၝတယ္။ စစ္အစိုးရက ဴပစ္မႁလည္းမရႀိ၊ တရားလည္းမစၾဲဘဲနဲႛ အိမ္အကဵယ္ခဵႂပ္ ခဵထားတာ ဳကာပၝ႓ပီ။ အကဵယ္ခဵႂပ္ဆိုေပမယ့္ အိမ္ကသာကဵယ္႓ပီး ဘယ္သူနဲႛမႀ အဆက္အသၾယ္မလုပ္ရ၊ ဆရာ၀န္နဲႛေတာင္ ပံုမႀန္အဆက္အသၾယ္မလုပ္ရဘဲ အကဵဥ္းခဵထားတာပဲ ဴဖစ္ပၝတယ္။ တစ္ဦးတည္းေသာ ေဆၾမဵႂိးရင္းခဵာဴဖစ္တဲ့ အစ္ကိုလုပ္တဲ့လူကလည္း စာမလာ သတင္းမဳကား နဲႛ အေမၾလုဖိုႛ လၾဲ႓ပီး ဘာမႀ စိတ္၀င္စားသူ မဟုတ္ခဲ့ပၝ။ သားေတၾ၊ ေဴမးေတၾနဲႛ ေတၾႛခၾင့္မရခဲ့ပၝ။ ဴမန္မာဴပည္သူတရပ္လံုးကသာမက တကမၲာလံုးကပၝ ၀ိုင္း၀န္း ပန္ဳကားေပမယ့္ စစ္အစိုးရကေတာ့ တံခၝးလည္း ပိတ္၊ နားလည္း ပိတ္လဵက္ပၝပဲ။

ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္လၾတ္ေဴမာက္ေရးနဲႛ ကဵန္းမာေရးအတၾက္ ပရိတ္ရၾတ္ ဆုေတာင္းပၾဲေတၾ စလုပ္တာက ကဵေနာ္တိုႛသိရသေလာက္ေတာ့ ဂဵပန္ေရာက္ ဴမန္မာလူငယ္ေတၾပၝပဲ။ ႓ပီးမႀ အေမရိကားက ဴမန္မာေတၾက လိုက္လုပ္ပၝတယ္။ ခု ကဵေနာ္တိုႛ ပၝ၀င္တဲ့ ၀တ္ဴပႂဆုေတာင္းပၾဲကေတာ့ နယူးေယာက္မႀာ လုပ္ေနတာ အ႒ကိမ္ေပၝင္း ၁၉၈ ႒ကိမ္ ဴပည့္ခဲ့ပၝ႓ပီ။ တစ္ပတ္တစ္ခၝ အဂႆၝေနႛတိုင္း ၀တ္ဴပႂဆုေတာင္းပၝတယ္။ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္က အဂႆၝသမီးမိုႛ အဂႆၝေနႛတိုင္း ပရိတ္ရၾတ္ဖတ္ဴပႂဆုေတာင္းတာပၝ။ ဒီႎႀစ္ကေတာ့ ေဒၞစုရဲႛ ေမၾးလ ေမၾးရက္ ေမၾးေနႛ တုိက္ဆိုင္ကိုက္ညီတဲ့အတၾက္ နယူးေယာက္မႀာ အထူးအစီအစဥ္အဴဖစ္ တနဂႆေႎၾေနႛကလည္း ေသာက္ေရသန္ႛဘူး ၆၂၀၀၀ ေ၀ငႀဒၝနဴပႂတဲ့ပၾဲကို ဴမန္မာအဖၾဲႛေပၝင္းစံုက ႓မိႂႛလယ္မႀာ ကဵင္းပခဲ့႓ပီးေနာက္ အဂႆၝေနႛတိုင္း ပရိတ္ရၾတ္၀တ္ဴပႂပၾဲကိုေတာ့ အထူးပၾဲအဴဖစ္ သံဃာေတာ္ ၄ ပၝးပၝ ပင့္ဖိတ္႓ပီး ပရိတ္ရၾတ္ ဆုေတာင္းပၝတယ္။

ဴမန္မာဴပည္မႀာေတာ့ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ ႎိုင္ငံေရးထဲကို ပၝ၀င္လာစကတည္းက တကၠသိုလ္ေကဵာင္းသူေတၾနဲႛ ဆရာမေတၾက သူႛတိုႛ အေဆာင္မႀာ ၀တ္ဴပႂပၾဲေတၾ လုပ္ခဲ့ဳကတာ ရႀိပၝတယ္။ ခုေတာ့ ၈၈ မဵႂိးဆက္ေကဵာင္းသားေတၾ ဦးေဆာင္႓ပီး ဴမန္မာဴပည္ အ႓မိႂႛ႓မိႂႛအရၾာရၾာမႀာ ဘယ္တုန္းကမႀ မ႒ကံႂဖူးတဲ့ အဟန္ႛအတား အဖဵက္အေမႀာင့္ေတၾဳကားက သက္စၾန္ႛဆံဖဵား ဴပႂလုပ္ေနဳကတာေတၾကို ဳကားသိေနရေတာ့ ကဵေနာ္တိုႛ ဴပည္ပမႀာလည္း အထူးအားတက္ ၀မ္းသားရပၝတယ္။ ဴပည္တၾင္းက လူငယ္ေခၝင္းေဆာင္ေတၾရဲႛ ဇၾဲ၊ သတၨိနဲႛ ဉာဏ္ရည္ဉာဏ္စၾမ္းကိုလည္း အထူးေလးစားအားရ ဴဖစ္ဳကရပၝတယ္။ ဴပည္တၾင္းဴပည္ပ ဟန္ခဵက္ညီ လႁပ္ရႀားမႁေတၾလည္း တိုးဴမင့္လာပၝတယ္။

ဒီႎႀစ္ ကဵေနာ္တိုႛ နယူးေယာက္ေမၾးေနႛပၾဲမႀာ ဆရာေတာ္ သံဃာေတာ္ ၄ ပၝး ပင့္ဖိတ္ထားပၝတယ္။ အယ္လ္ဘန္နီက မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ ဦးဣသရိယ၊ နယူးေယာက္ ရခိုင္ေကဵာင္းဆရာေတာ္ ေဒၝက္တာနာယက၊ ပအိုႛ၀္ဆရာေတာ္ ဦး၀ိဘာသနဲႛ ဦးဇင္းေခမိႍရတိုႛ ႐ကၾေရာက္တရားခဵီးဴမႀင့္ေပးဳကပၝတယ္။ ဆရာေတာ္ ဦးဣသရိယက ပရိတ္ရၾတ္ဆုေတာင္းတာဟာ ဓမၳနည္းဴဖစ္ပၝတယ္တဲ့။ အဓမၳသမားမဵားဟာ တေနႛ ကဵဆံုး႓မဲပၝ။ ဒီနည္းနဲႛ ဒီမိုကေရစီ ရပၝ့မလားလိုႛ ေမးသူက ေမးဳကပၝတယ္တဲ့။ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ မိုးကုတ္ကိုလာ႓ပီး သံဃာေတာ္မဵားကို ဖူးေတၾႛေတာ့ တခဵႂိႛက အႎုနည္းနဲႛ ရပၝမလားလိုႛ ဒီလိုပဲ ေမးဳကဖူးပၝတယ္။ တရားတဲ့ဘက္က တရားသဴဖင့္ ညီညီညၾတ္ညၾတ္ ယံုယံုဳကည္ဳကည္နဲႛ လူတိုင္း ပၝ၀င္လုပ္ေဆာင္ဳကရင္ ေအာင္ဴမင္မႀာ မုခဵပၝပဲ။ ခုဟာက အပင္ေပၝက္စပဲ ရႀိပၝေသးတယ္။ အရႀင္ဘုရားတိုႛကလည္း ေမတၨာပိုႛဆုေတာင္းေပးပၝလိုႛ ပန္ဳကားဖူးပၝတယ္တဲ့။

စစ္အစိုးရဟာ ဆင္ေသနဲႛ ကဵီးမိုက္လို တေနႛမႀာ သမုဒ္ပင္လယ္ဆိုက္ရင္ ကဵဆံုးရမႀာပၝပဲ။ ဒၝဟာ ကဵမ္းသံုးစာအုပ္ထဲမႀာပၝတဲ့ ဇာတက၀တၪႂပၝ ဘီလံုးမနဲႛ ဆင္မိုက္၀တၪႂမႀာလည္း ငံုး၊ ကဵီး၊ ယင္မမဲရိုင္းနဲႛ ဖားတိုႛနဲႛ မိတ္ေဆၾဖၾဲႛ႓ပီး မဟာမိတ္အဖၾဲႛနဲႛ စုေပၝင္းတိုက္ခိုက္တဲ့အခၝ ဆင္မိုက္႒ကီးဟာ ကဵီးဆိတ္လိုႛ မဵက္လံုးေပၝက္၊ မဵက္လံုးကို ယင္႒ကီး ဥလိုႛ ေလာက္တက္ရာက မဵက္လံုးကန္း႓ပီး ဖားရဲႛ ပရိယာယ္နဲႛ ေတာင္ထိပ္ကေန ေခဵာက္ထဲကဵ ေသဆံုးရသတဲ့။ ဒၝေဳကာင့္ ဴပည္သူေတၾဟာ အင္အား႒ကီးတဲ့ ရန္သူကို တိုက္ရာမႀာ မဟာမိတ္ေတၾရႀာ႓ပီး ညီညီညၾတ္ညၾတ္ တိုက္ဳကရပၝတယ္။ အမႀန္တရားဟာ မုခဵ ေအာင္ဴမင္မယ္လိုႛ ဆရာေတာ္က အားေပးေဟာဳကားပၝတယ္။ ကဵန္ဆရာေတာ္မဵားကလည္း ညီညၾတ္ေရးအေရး႒ကီးပံုကို ေဟာဳကား႓ပီး ဦးဇင္းေခမိႍရကေတာ့ သစၤာဆိုပၝတယ္။

သံဃာေတာ္မဵားက ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္၊ ဦးတင္ဦး၊ ဦး၀င္းတင္၊ မင္းကိုႎိုင္၊ ကိုကို႒ကီး၊ စုစုေႎၾး စသူတုိႛအတၾက္ ကဵန္းမာခဵမ္းသာ ေဘးကင္းပၝေစလိုႛ ေမတၨာပိုႛဆုေတာင္း႓ပီး ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသားအားလံုး ေထာင္က လၾတ္ေဴမာက္ပၝေစ၊ ႎိုင္ငံအတၾက္ အသက္စၾန္ႛသၾားဳကတဲ့ ရဟန္းရႀင္လူအေပၝင္း ကုသိုလ္အမ႖ ရဳကပၝေစ၊ ေကာင္းရသုဂတိ ေရာက္ဳကပၝေစလိုႛလည္း ဆုေတာင္းအမ႖ေ၀ဳကပၝတယ္။

ပရိတ္ရၾတ္ဆုေတာင္းပၾဲကို ဘားမားပၾိႂင့္ ၀င္းေရၿ၀ၝ ခန္းမမႀာ ညေန ၇ နာရီက စတင္႓ပီး ၈ နာရီခၾဲမႀာ အဆံုးသတ္ပၝတယ္။ ဘားမားပၾိႂင့္အဖၾဲႛသားမဵားက ႐ကၾေရာက္လာဳကတဲ့ ပရိသတ္ကို ဴမန္မာထမင္းဟင္း၊ သစ္သီးအခဵႂိပၾဲမဵားနဲႛ ဧည့္ခံေက႗းေမၾးပၝတယ္။

ဧည့္ခံေက႗းေမၾးပၾဲအ႓ပီးမႀာ ဘားမားပၾိႂင့္အဖၾဲႛသားမဵားက ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ ေမၾးေနႛလာ ပရိသတ္ကို မဟာဂီတမိခင္ အဆိုေတာ္ေဒၞမာမာေအး ေဆးရံုက ဆင္း အနားယူေနတဲ့ေနရာအိမ္သိုႛ ကားမဵားနဲႛ လိုက္လံပိုႛေဆာင္႓ပီး ပရိတ္ေရမဵား လက္ေဆာင္ေပးရင္း ကုသိုလ္အမ႖ေပးေ၀ဳကပၝတယ္။ ဆရာေတာ္မဵား ဆုေတာင္းသလို ဒီေနႛဴပႂတဲ့ ကုသိုလ္ေကာင္းမႁဟာ ဗမာ့႓ငိမ္းခဵမ္းေရးနဲႛ ကမၲာ႓ငိမ္းခဵမ္းေရးကို မုခဵ အကဵႂိးဴပႂမယ္လိုႛ ယံုဳကည္ပၝတယ္။

ဘယ္သူက ဘယ္သူႛကိုမႀ မညႀဥ္းဆဲ မႎႀိပ္စက္ဳကေစသတည္း။ ဴမန္မာဴပည္သူေတၾနဲႛ ကမၲာ့ဴပည္သူေတၾ ႓ငိမ္းခဵမ္းပၝေစသတည္း။

ေမာင္စၾမ္းရည္
၂၀၀၇ ဇၾန္ ၁၉

 
Leave a comment

Posted by on August 1, 2007 in Maung Swan Yi

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: