RSS

မုိးကုပ္စက္၀ုိင္း – ဗီၾအုိေအ အေဴပာင္းအလဲ

03 Aug

ဗီၾအုိေအ အေဴပာင္းအလဲ
မုိးကုပ္စက္၀ုိင္း

ဳသဂုတ္ ၁၊ ၂၀၀၇

ဴမန္မာဴပည္ထဲက အသံလၿင့္ဌာနေတၾက သီခဵင္းေတၾ၊ အစုိးရသိပ္ေကာင္းတ့ဲအေဳကာင္းေတၾပဲ ထုတ္လၿင့္ဳကတာပၝ။ ဒီလုိအေဴခအေနမႀာ ဴပည္ပက ဴမန္မာပုိင္းဆုိင္ရာအသံလၿင့္ဌာနေတၾက သတင္းငတ္တ့ဲ ဴမန္မာဴပည္သားေတၾရဲႛအ႒ကိႂက္ဴဖစ္လာပၝတယ္။ ဒီဌာနေတၾဟာ ဴမန္မာဴပည္ထဲမႀာ လၾတ္လပ္ပၾင့္လင္း႓ပီး ဒီမုိကေရစီအရိႀန္ရတ့ဲ ကာလအထိ အလုပ္မဵားေန၊ ပရိသတ္က အားကုိးေနမႀာပၝ။

ဗီၾအုိေအမႀာ ဘီဘီစီ၊ အာအက္ဖ္ေအ၊ ဒီဗီၾဘီ ဆုိတ့ဲ လုပ္ငန္းတူ ႓ပိႂင္ဘက္ေတၾ ရိႀပၝတယ္။ ဆက္သၾယ္မႁ အ့ံမခန္းဴမန္ဆန္လာတ့ဲ သတင္းေခတ္နဲႛ လုိက္ေလဵာညီေထၾဴဖစ္ဖုိႛ၊ ႓ပိႂင္ဘက္ေတၾရဲႛေနာက္မႀာ မကဵန္ခ့ဲဖုိႛ ဗီၾအုိေအက ႒ကိႂးပမ္းလာတာ ေတၾႛရပၝတယ္။

ဗီၾအုိေအ ၀ုိင္းေတာ္သားတခဵႂိႛဟာ စစ္အစုိးရရဲႛလက္ကုိင္တုတ္ဴဖစ္တယ္လုိႛ ေ၀ဖန္ ေထာက္ဴပတာေတၾ ခံခ့ဲရသလုိ၊ မုသာ၀ၝဒေတၾကုိ မုိးလုံးဴပည့္ထုတ္လၿင့္ေနတယ္လုိႛ လက္ညႀႂိးေငၝက္ေငၝက္ထုိးတာေတၾလည္း ခံခ့ဲရပၝတယ္။

အင္တာနက္စာမဵက္ႎႀာေတၾေပၞ ေတၾႛရတ့ဲ ဌာနမႀႃးေတၾရဲႛအဴဖစ္အပဵက္ေတၾကလည္း စိတ္၀င္စားစရာပၝ။ ဒီအဴဖစ္အပဵက္ေတၾကပဲ ဗီၾအုိေအဴမန္မာပုိင္းရဲႛ သမုိင္းကုိ ေဴပာေနပၝတယ္။

ဌာနမႀႃး ေဒၞဴမင့္ဴမင့္ေဇာ္ ( – ၁၉၉၆)

ဌာနမႀႃး ေဒၞဴမင့္ဴမင့္ေဇာ္နဲႛပတ္သက္လုိႛ ၁၉၉၅ ဒီဇင္ဘာ ၇ burmanet.com သတင္း၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၃ Washington Times သတင္းစာတုိႛမႀာ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

ေဒၞစု အကဵယ္ခဵႂပ္က လၾတ္တ့ဲအခဵိန္မႀာ ေဒၞဴမင့္ဴမင့္ေဇာ္က ရန္ကုန္ကုိ ၃ လ အထူးဗီဇာနဲႛ ေရာက္သၾားတယ္။ သုိႛေပမယ့္ ေဒၞစုရဲႛသတင္းစာရႀင္းလင္းပဲၾ၊ အဲဒီကာလတုန္းက ထင္ရႀားတ့ဲ ေဒၞစုအိမ္ေရႀႛက ႎုိင္ငံေရး ေဟာေဴပာပဲၾ စတာေတၾကုိ ေ၀းေ၀းေရႀာင္႓ပီး စစ္ေခၝင္းေဆာင္ေတၾနဲႛပတ္သက္တာေတၾကုိပဲ အလၾန္အက႗ံ ဦးစားေပးခ့ဲတယ္။ ေထာက္လႀမ္းေရးအ႒ကီးအကဲ ဗုိလ္ခဵႂပ္ခင္ႌၾန္ႛရဲႛဇနီးသည္နဲႛ ေတၾႛဆုံေမးဴမန္းခန္းကုိ အပုိင္း ၃ ပုိင္း ခဲၾ႓ပီး ၁၇ မိနစ္ေတာင္ ထုတ္လၿင့္ခ့ဲတယ္ တ့ဲ။

        ဘက္လုိက္တ့ဲ ထုတ္လၿင့္ခဵက္ေတၾအဴပင္ ဴမန္မာ့အလင္းသတင္းစာ မဵက္ႎႀာဖုံးမႀာ ဌာနမႀႃးရဲႛပုံ ေဖာ္ဴပထားတာကုိလည္း ေထာက္ဴပထားတယ္၊ ဌာနမႀႃးက ဗုိလ္ခဵႂပ္ခင္ႌၾန္ႛကုိ အလႀႃေငၾေပးအပ္ေနတ့ဲပုံ ဴဖစ္ပၝတယ္ တ့ဲ။
 ၃ လ အတၾင္း ရန္ကုန္႓မိႂႛ ဴမရိပ္ညိႂဟုိတယ္မႀာ ၁ ညကုိ ေဒၞလာ ၁၂၀ ေပး႓ပီး တည္းခုိခ့ဲတယ္၊ အေမရိကန္အစုိးရက ဒီစရိတ္ေတၾကုိ ကဵခံရတယ္လုိႛ ဆုိပၝတယ္။ 
  အဲဒီလုိ သတင္းဌာနေတၾက ေထာက္ဴပ႓ပီး မဳကာခင္မႀာ ေဒၞဴမင့္ဴမင့္ေဇာ္ တာ၀န္ကေန အနားေပးခံရပၝတယ္။ 
 ဌာနမႀႃးဦးခင္ေမာင္ေဌး  (၂၀၀၃ - ၂၀၀၅)

ေရနံေခဵာင္းဇာတိ ဦးခင္ေမာင္ေဌးဟာ ၁၉၈၀ မႀာ ဗီၾအုိေအကုိ ေရာက္ခ့ဲပၝတယ္။ ဌာနမႀႃးမဴဖစ္ခင္ကတည္းက စစ္အစုိးရဘက္ေတာ္သား သတင္းသမားအဴဖစ္ နာမည္ထၾက္ခ့ဲသူပၝ။ ၁၉၉၅ ဒီဇင္ဘာ ၇ burmanet.com သတင္းမႀာ ဦးခင္ေမာင္ေဌးက ဴမန္မာဴပည္ကုိ သၾားေရာက္ သတင္းယူခ့ဲတယ္။ ႓ပီးေတာ့ စစ္အစုိးရဘက္ေတာ္သားေတၾနဲႛ ေတၾႛဆုံေမးဴမန္းခန္း ၁၀ ႒ကိမ္၊ ေဒၞစုနဲႛ ေတၾႛဆုံေမးဴမန္းခန္းကုိ ၁ ႒ကိမ္ ထုတ္လၿင့္ခ့ဲတယ္၊ မ႖တမႁမရိႀဘူးလုိႛ ေထာက္ဴပထားပၝတယ္။

ဦးသန္းလၾင္ထၾန္း (၂၀၀၅ – )

လက္ရိႀဌာနမႀႃး ဦးသန္းလၾင္ထၾန္းဆုိတာ ၁၉၈၈ လူထုလႁပ္ရႀားမႁကာလ ေဆးတကၠသုိလ္ ေကဵာင္းသား ကုိေအာင္ႎုိင္ဴဖစ္တယ္။ မင္းကုိႎုိင္အပၝအ၀င္ တဴခားေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္ေတၾနဲႛအတူ လ႖ႂိႛ၀ႀက္လႁပ္ရႀားခ့ဲတယ္။ ABSDF လက္နက္ကုိင္ ေကဵာင္းသားအဖဲၾႛ စတင္တည္ေထာင္သူေတၾထဲ ပၝ၀င္ခ့ဲသူဴဖစ္တယ္လုိႛ ဧရာ၀တီမဂၢဇင္းမႀာ ေရးသားထားပၝတယ္။

ေနာက္ပုိင္း လန္ဒန္႓မိႂႛ၊ ဘီဘီစီအသံလၿင့္ဌာနမႀာ ၁၁ ႎႀစ္ လုပ္ကုိင္ခ့ဲပၝတယ္။ ၂၀၀၂၊ ၂၀၀၃ ခုႎႀစ္ေတၾမႀာေတာ့ ထုိင္း – ဴမန္မာ နယ္စပ္က ေအာင္ဴမင္တ့ဲ စာနယ္ဇင္းသင္တန္းဆရာအဴဖစ္ ေတၾႛရပၝတယ္။ အဲဒီကေန ဗီၾအုိေအအသံလၿင့္ဌာနကုိ ေရာက္သၾားတယ္၊ ၁ ႎႀစ္အဳကာမႀာ ဌာနမႀႃး ဴဖစ္လာပၝတယ္။

ဒီကေနႛ သူႛလက္ထက္မႀာလည္း စစ္အစုိးရကေရာ၊ ဴပည္ပေရာက္အစုိးရကပၝ ဗီၾအုိေအ ထုတ္လၿင့္ခဵက္ေတၾကုိ ေလ့လာ႓ပီး ေ၀ဖန္ကန္ႛကၾက္ေနဆဲပၝ။

ဴမင္သာထင္သာ အေဴပာင္းအလဲ

ဗီၾအုိေအ ဴမန္မာပုိင္းအသံလၿင့္ဌာနမႀာ အေဴပာင္းအလဲေတၾ ရိႀေနပၝတယ္။ အစီအစဥ္ေတၾ၊ တင္ဆက္ပုံေတၾ အရင္ ေလးငၝးႎႀစ္နဲႛမတူေတာ့ပၝဘူး။ သိသိသာသာပၝပဲ။

– ဴမန္မာဴပည္ေရးရာေတၾကုိ တင္ဆက္တာ ပုိမုိမဵားဴပားလာတယ္။

– ၂၀၀၅ မႀာ ႟ုပ္ဴမင္သံဳကားအစီအစဥ္ကုိ မိတ္ဆက္လာတယ္၊ အင္တာနက္ခဵိတ္ဆက္ထားတ့ဲ ကၾန္ပဵႃတာမႀာ ဳကည့္လုိႛရပၝတယ္။

– ၀ုိင္းေတာ္သားတခဵႂိႛ အနားယူသၾား႓ပီး သူတုိႛေနရာမႀာ ဴမန္မာ့ဒီမုိကေရစီေရးလႁပ္ရႀားမႁထဲက လူငယ္ေတၾ ေရာက္လာတယ္။

“မဵႂိးဆက္သစ္ေတၾကုိ လက္ဆင့္ကမ္း၊ အားေပးစကားေတၾကုိ အားမာန္ေတၾအဴဖစ္ေဴပာင္းရင္း၊ အဴဖစ္အပဵက္ေတၾကုိ အမႀန္ ပကတိ၊ အရိႀအတုိင္း မီးေမာင္းထုိးဴပႎိုင္ဖုိႛ ကဵေနာ္တုိႛ ဆက္လက္ ႒ကိႂးစားေနဳကမႀာဴဖစ္ပၝတယ္ လုိႛ ၁၉၉၆ ႎႀစ္ဆန္းပုိင္း အင္တာနက္႟ုပ္သံ ထုတ္လၿင့္ခဵက္မႀာ ပၝရိႀပၝတယ္။

– ယခင္ ေလးငၝးႎႀစ္က ၀ုိင္းေတာ္သားေတၾ သတင္းဖတ္တ့ဲအခၝ ေလးေလးတဲၾႛတဲၾႛဖတ္ေပမယ့္ ဒီကေနႛ ဗီၾအုိေအ ၀ုိင္းေတာ္သားအသစ္ေတၾက ခပ္သၾက္သၾက္ ဖတ္ဳကတယ္။ လူေဟာင္း လူသစ္ တဲၾဖက္ တာ၀န္ယူတ့ဲေနႛေတၾမႀာဆုိရင္ သတင္းဖတ္တ့ဲအရိႀန္ အေႎႀးအဴမန္ ကၾာဴခားခဵက္က ပုိ႓ပီး သိသာထင္ရႀားပၝတယ္။

– ဴမန္မာပုိင္းဌာနရဲႛ အင္တာနက္စာမဵက္ႎႀာ သီးသန္ႛရိႀေပမယ့္ အဂႆလိပ္ဘာသာနဲႛပဲ ေရးသားေဖာ္ဴပခ့ဲတယ္။ ႓ပီးခ့ဲတ့ဲႎႀစ္မႀာ ဴမန္မာဘာသာနဲႛလည္း စတင္ေဖာ္ဴပခ့ဲတယ္။ ထုတ္လၿင့္ခ့ဲသမ႖ထဲက ဴမန္မာဴပည္ဆုိင္ရာ သတင္းေပးပုိႛခဵက္ေတၾကုိ ခဵက္ခဵင္း ေဖာ္ဴပႎုိင္တာေတၾႛရတယ္။ ဒီအေဴပာင္းအလဲကေတာ့ အင္တာနက္၊ ကၾန္ပဵႃတာ အားကုိး႓ပီး ဴမန္မာ့အေရးကုိ မဵက္ဴခည္ဴပတ္မခံတ့ဲ ဴပည္ပေရာက္ဴမန္မာဴပည္သားေတၾကုိ အထူးဆဲၾေဆာင္ႎုိင္ပၝတယ္။

– ထုိင္းႎုိင္ငံ မဲေဆာက္႓မိႂႛ အသံလၿင့္ဌာနတစ္ခုကေန ဗီၾအုိေအရဲႛ ညပုိင္းအသံလၿင့္အစီအစဥ္ကုိ ည ၁၀ နာရီမႀာ ထပ္ဆင့္လၿင့္ေပးေအာင္ စီစဥ္ႎုိင္ခ့ဲတယ္။ ဘလူးအက္ဖ္အမ္ ၉၈ ဒႍမ ၇၅ ဴဖစ္ပၝတယ္။ မဲေဆာက္႓မိႂႛေရာက္ ဴမန္မာဴပည္သားေတၾ၊ မဲေဆာက္နဲႛ ေခဵာင္းတစ္ခုသာဴခားတ့ဲ ကရင္ဴပည္နယ္ ဴမ၀တီ႓မိႂႛ အနီးတ၀ုိက္မႀာ ေနထုိင္သူေတၾ ဳကည္ဳကည္လင္လင္ ဖမ္းယူနားေထာင္ႎုိင္ပၝ႓ပီ။

– တဴခားအသံလၿင့္ဌာနကေန ဗီၾအုိေအကုိ ေရာက္လာသူေတၾလည္း အမဵားအဴပားပၝပဲ။

ဗီၾအုိေအသုိႛ ေရၿႛေဴပာင္းလာေသာ ေရဒီယုိသမားမဵား

အသစ္ေရာက္လာသူေတၾဟာ အသံလၿင့္လုပ္ငန္း အေတၾႛအ႒ကႂံရိႀ႓ပီးသူ၊ ပရိသတ္ အခုိင္အမာရိႀ႓ပီးသူေတၾ ဴဖစ္ေနပၝတယ္။ ၃ ႎႀစ္အတၾင္း ၆ ဦး ေရာက္လာပၝတယ္။ မဟာအေဴပာင္းအလဲပၝပဲ။

ေနာ္နႎၬာခဵမ္း (ယခင္ DVB)

ဦးသိန္းထုိက္ဦး (DVB, RFA)

ေဒၞေအးသႎၨာေကဵာ္ (BBC)

ဦးေကဵာ္ေအာင္လၾင္ (BBC, RFA, မုိးမခ)

ဦးေကဵာ္ဇံသာ (BBC)

ဦးသန္းလၾင္ထၾန္း (BBC)

သူတုိႛထဲမႀာ အထင္ရႀားဆုံးဴဖစ္တ့ဲ ဦးေကဵာ္ဇံသာလည္း ဌာနမႀႃးဦးသန္းလၾင္ထၾန္းလုိပဲ ဘီဘီစီမႀာ ၁၀ ႎႀစ္ေကဵာ္ အေတၾႛအ႒ကႂံရိႀခ့ဲသူပၝ။ ဘီဘီစီဴမန္မာပုိင္းရဲႛ ဴမန္မာ့အေရး၊ ကမၲာ့အေရးအစီအစဥ္နဲႛ တဲၾ႓ပီးေတာ့ နာမည္ရသူဴဖစ္ပၝတယ္။ ဗီၾအုိေအ ေရာက္လာေတာ့လည္း သူႛနဲႛလုိက္ဖက္တ့ဲ ဴမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရးရာ ဆုိတ့ဲ အစီအစဥ္ကုိ ကုိင္တၾယ္ရပၝတယ္။ တနဂႆေႎၾေနႛေတၾမႀာ ထုတ္လၿင့္ပၝတယ္။ သူႛပရိသတ္၊ ဘီဘီစီပရိသတ္မဵားလည္း ဗီၾအုိေအကုိ အာ႟ုံကဵလာမႀာ ေသခဵာပၝတယ္။

ကဵင့္၀တ္ကုိ ဦးစားေပးမလား

မဳကာေသးခင္ႎႀစ္ေတၾကေတာ့ ဗီၾအုိေအ၀ုိင္းေတာ္သားတခဵႂိႛက အာဏာရႀင္ေတၾကုိ ေရၿနားေတာ္ သၾင္းခ့ဲဳကပၝတယ္။ ဒီႎႀစ္ပုိင္းေတၾမႀာေတာ့ ဴမန္မာ့ဒီမုိကေရစီေရးမႀာ ပၝ၀င္ခ့ဲသူတခဵႂိႛ ဗီၾအုိေအကုိ ေရာက္လာပၝတယ္။ သူတုိႛကေရာ ဒီမုိကေရစီေရး လႁပ္ရႀားသူေတၾ အလုိကဵ ထုတ္လၿင့္ဳကမႀာလား။

စစ္အစုိးရရဲႛ လက္ရိႀရန္သူေတာ္မဵားစာရင္းထဲမႀာ ဗီၾအုိေအလည္း ပၝ၀င္ပၝတယ္။ ဒီမုိကေရစီ လိုခဵင္သူမဵားလည္း ဗီၾအုိေအကုိ ႓ငိႂဴငင္ခဵင္ပၝတယ္။ ၂ ဖက္လုံးက ထုတ္လၿင့္ခဵက္ေတၾကုိ အဆက္မဴပတ္ နားစၾင့္ေနဳကတာပၝ။ ကုိယ့္ဘက္ကုိ အားေပးထုတ္လၿင့္တာပဲ ဳကားခဵင္ဳကမႀာပၝ။

ဗီၾအုိေအရဲႛမူေတၾအတုိင္း၊ စာနယ္ဇင္းကဵင့္၀တ္အတုိင္း ထုတ္လၿင့္မယ္ဆုိရင္ပဲ ဒီမိုကေရစီသမားေတၾ ၀မ္းသာေကဵနပ္ဳကမႀာပၝ။ အဲသလုိထုတ္လၿင့္တ့ဲအခၝ တပ္မေတာ္အစုိးရရဲႛ အလၾန္အက႗ံ ထင္ရာစုိင္းတာေတၾ ေပၞလာမႀာေဳကာင့္ပၝပဲ။

ေရဒီယုိနားေထာင္တ့ဲအခၝ ေဖဵာ္ေဴဖေရး၊ သတင္းအခဵက္အလက္၊ ၀ၝဒဴဖန္ႛခဵိမႁ၊ ေဳကာ္ဴငာ၊ ပညာေပးေတၾကုိ ဳကားရမႀာပၝ။ ဗီၾအုိေအထုတ္လၿင့္ခဵက္ေတၾမႀာလည္း အဲဒၝေတၾ ေတၾႛရပၝတယ္။

အေမရိကန္အစုိးရက ဗီၾအုိေအရဲႛ ႎႀစ္စဥ္အသုံးစရိတ္ ေဒၞလာ သန္းတစ္ရာေကဵာ္ကုိ တာ၀န္ယူပၝတယ္။ ဗီၾအုိေအမႀာ ဘာသာစကား ၄၅ မဵႂိးနဲႛ အသံလၿင့္ေနပၝတယ္။ ဴမန္မာဌာနလည္း တဴခားဌာနေတၾလုိပဲ အေမရိကန္အစုိးရရဲႛ မူ၀ၝဒေရးရာေဆာင္းပၝးေတၾကုိ မဴဖစ္မေန ထုတ္လၿင့္ရပၝတယ္။ နားဆင္စရာ၊ ဖတ္႟ႁစရာ၊ ေရၾးခဵယ္စရာေတၾ ဴပည့္ေနတ့ဲ ဒီေခတ္႒ကီးမႀာ ပရိသတ္ကဵိန္ဆဲတာကုိ မခံရဖုိႛ အဲဒီေဆာင္းပၝးေတၾကုိ ဆဲၾေဆာင္မႁရိႀေအာင္ ႒ကိႂးစား ေရးသားထားပၝတယ္။ ေသာတရႀင္မဵား ကံေကာင္းတာကေတာ့ ပဵင္းဖုိႛနည္းနည္းေကာင္းတ့ဲ အဲဒီအစီအစဥ္ဟာ အ႓မဲတမ္း ေနာက္ဆုံးမႀာ ေရာက္ေနတာပၝပဲ။ နားမေထာင္ခဵင္ရင္ ေရဒီယုိကုိ ပိတ္လုိက္႟ုံပၝ။

 
Leave a comment

Posted by on August 3, 2007 in Op-Ed

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: