RSS

ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသားေဟာင္း စာေရးဆရာ တာရာမင္းေ၀ ကၾယ္လၾန္

06 Aug

ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသားေဟာင္း
စာေရးဆရာ တာရာမင္းေ၀ ကၾယ္လၾန္

မုိးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၃

ဳသဂုတ္ ၅၊ ၂၀၀၇

ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသားေဟာင္း တစ္ဦးလည္းဴဖစ္ ထင္ရႀားသည့္ စာေရးဆရာ၊ ကဗဵာဆရာလည္းဴဖစ္သည့္ တာရာမင္းေ၀သည္ ယမန္ေနႛ ေနႛလယ္ ၁၂း၃၀ နာရီတၾင္ ရန္ကုန္ ေဴမာက္ဥကၠလာပေဆး႟ုံ၌ ကၾယ္လၾန္ခ့ဲသည္။ အသည္းေရာဂၝဴဖင့္ ကၾယ္လၾန္ဴခင္းဴဖစ္ေဳကာင္း သိရသည္။

င္းကို ၁၉၆၆ ခုႎႀစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၃ ရက္ေနႛတၾင္ ေမၾးဖၾားခ့ဲ႓ပီး အမည္ရင္းမႀာ ခဵစ္ညီညီ ဴဖစ္သည္။ ၁၉၈၈ ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပံုအတၾင္း ေရၿဘုန္းလူ အမည္ဴဖင့္ ကဗဵာမဵား ေရးသားခဲ့႓ပီး ေကဵာင္းဖၾင့္ခဵိန္ ကဗဵာရႀည္မႀာ ထင္ရႀားသည္။

ဗမာႎိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ ေကဵာင္းသားသမဂၢမဵားအဖၾဲႛခဵႂပ္တၾင္ အမႁေဆာင္တစ္ဦး အဴဖစ္လည္း ေဆာင္ရၾက္ခဲ့သည္။ ႎုိင္ငံေရးလႁပ္ရႀားမႁမဵားေဳကာင့္ ၁၉၉၀ မႀ ၁၉၉၄ ခုႎႀစ္အထိ အကဵဥ္းခဵခံခ့ဲရ႓ပီး ၂၀၀၅ ခုႎႀစ္ ေမလတၾင္လည္း မိသားစုႎႀင့္အတူ ယာယီ အထိန္းသိမ္းခံခ့ဲရသည္။ ၄င္းသည္ အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စု ၀ၝရႀင္တန္ဒီစီအေဴခစိုက္ ဴမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရး ေဆာင္ရၾက္ေနသည့္ US Campaign for Burma (USCB) မႀ မူ၀ၝဒေရးရာ တာ၀န္ခံ ကိုေအာင္ဒင္၏ ညီဴဖစ္သည္။

၁၉၉၄ ခုႎႀစ္၊ ရင္ခုန္သံမဂၢဇင္းမႀ “ေလစီးေဳကာင္းထဲမႀလူမဵား” သည္ တာရာမင္းေ၀ ကေလာင္အမည္ဴဖင့္ ပထမဆုံး ေဖာ္ဴပဴခင္းခံရေသာ စာမူဴဖစ္သည္။ ၁၉၉၅ခုႎႀစ္ “စာေပဂဵာနယ္”မဂၢဇင္းတၾင္ ေဖာ္ဴပခဲ့ေသာ အာလူးစားသူမဵား ၀တၨႂတို ဴဖင့္ ဴဖႃးမိတ္ေဆၾမဵား စာေပဆု ရရႀိခဲ့သည္။ ၀တၨႂတိုုိ၊ ၀တၨႂရႀည္၊ ကဗဵာ ႎႀင့္ ေဆာင္းပၝးမဵားစၾာ ေရးသားခ့ဲဴပီး ၄င္း၏ အခဵႂိႛေသာ ၀တၨႂမဵားကို ဗီဒီယိုရုပ္ရႀင္မဵား ရိုက္ကူးခဲ့သည္။ ေမာင္ေယာ ႎႀင့္ စန္တီယာဂို ကေလာင္ခၾဲတိုႚဴဖင့္ စာေပေ၀ဖန္ေရးေဆာင္းပၝးမဵား ေရးသားခဲ့သည္။

ယင္းတိုႛအနက္ ေမာင္မဵႂိးမင္း(ရင္တၾင္းဴဖစ္) ရိုက္ကူး၍ ေဒၾး၊ နႎၬာလႁိင္တိုႛ သရုပ္ေဆာင္ထားေသာ ေကာင္းကင္အေ႐ကၾ ေကာက္တဲ့လက္၊ ဒၝရိုက္တာ လၾင္မင္း ရိုက္ကူး႓ပီး ေနတိုး၊ အိ႑ႎၬာေကဵာ္ဇင္ တိုႛ သရုပ္ေဆာင္ထားသည့္ တစ္ကိုယ္ေတာ္ေရးတဲ့ က႒ကီးခေခၾးတိုႛ ထင္ရႀားသည္။ ဒၝရိုက္တာ ေမာင္သူရ (ဇာဂနာ) ရိုက္ကူးခဲ့သည့္ ဴမင္းစီးထၾက္ေသာ အိပ္မက္မဵား ရုပ္ရႀင္မႀာမူ ဴမန္မာဴပည္တၾင္း၌ ဴပသခၾင့္ မရရႀိခဲ့ပၝ။

ကၾယ္လၾန္ခဵိန္တၾင္ ဇနီး(ကၾာရႀင္း) မေနာ္ဟရီ (စာေရးဆရာမ) ႎႀင့္ သား ေခတ္ေန တိုႛ ကဵန္ရစ္ခဲ့သည္။

တာရာမင္းေ၀ ေရးသားထုတ္ေ၀ခဲ့သည့္ လံုးခဵင္းစာအုပ္မဵားကို လက္လႀမ္းမီသမ႖ ေဖာ္ဴပလိုက္ပၝသည္။

၁။ ပန္းေခတ္က လမင္း

၂။ အေရႀ႓မိႂႛရိုးမႀ မိုးေရစက္မဵား

၃။ လူငယ္တစ္ေယာက္ရႚဲ ေကဵာက္ထၾင္းရာဇ၀င္

၄။ ဴပာ

၅။ ပန္းလက္ဖ၀ၝးမႀာ ပၝးအပ္ခၾင့္မရႀိတဲ့ ေကာင္မေလး

၆။ က႗န္ေတာ္ႎႀင့္ ဧဒင္ကေခဵသည္

၇။ က႗န္ေတာ္ႎႀင့္ ေဳကးသၾန္းယဥ္ေကဵးမႁ

၈။ က႗န္ေတာ္ႎႀင့္ ဳကယ္ဴမင္လဴမင္ ေလာကဓံ

၉။ နတ္ပဵႂိမအတၾက္ပန္း (ဒီဇင္ဘာ ၂၀၀၀)

၁၀။ ကိုယ့္လက္နဲႛ ဖမ္းမိတဲ့ နဂၝးေငၾႛတန္း (ေအာက္တိုဘာ ၂၀၀၂)

၁၁။ မိုးေခၝင္လိုႛ တီးတဲ့ဗံုသံ (ဇူလိုင္ ၂၀၀၄)

၁၂။ ႓ပိႂင္ဴမင္းတိုႛရဲ ခၾာသံ (ဇန္န၀ၝရီ ၂၀၀၅) ဒုတိယအ႒ကိမ္

၁၃။ က႗န္ေတာ္တူးေဖာ္ခဲ့သည့္ ေဴမစိုင္ေဴမခဲမဵား အေဳကာင္း (စက္တင္ဘာ ၂၀၀၅)

၁၄။ ေရၿဖိနပ္မႀာ အစိမ္းေရာင္ဳကက္ေဴခခတ္နဲႛေကာင္မေလး (ဇန္န၀ၝရီ ၂၀၀၆) တတိယအ႒ကိမ္

၁၅။ ေကာင္းကင္အေ႐ကၾ ေကာက္တဲ့လက္ (ဇန္န၀ၝရီ ၂၀၀၆)

၁၆။ ဘယ္ဘက္လက္ထဲမႀာ ၀ႀက္ထားတဲ့ပံုဴပင္ (ဇၾန္ ၂၀၀၆)

၁၇။ အာလာဒင္မသိလိုက္တဲ့ မီးခၾက္ (ဇူလိုင္ ၂၀၀၆)

၁၈။ က႗န္းေတာ္မႀ အဴပန္ (ဳသဂုတ္ ၂၀၀၆)

၁၉။ ၀ကႆပၝကို ဖၾင့္တဲ့ေသာ့ (စက္တင္ဘာ ၂၀၀၆)

၂၀။ ဴမင္းစီးထၾက္ေသာ အိပ္မက္မဵား (ႎို၀င္ဘာ ၂၀၀၆)

၂၁။ မနက္ဴဖန္ခၝမႀာ ထားခဲ့တဲ့မဵက္ႎႀာ (ႎို၀င္ဘာ ၂၀၀၆)

၂၂။ ငၝသည္သာ ပန္းဴဖစ္၍ ေနာက္တစ္႒ကိမ္ ဴပန္ပၾင့္ခၾင့္ ရခဲ့ေသာ္ (ဒီဇင္ဘာ ၂၀၀၆) ဒုတိယအ႒ကိမ္

၂၃။ က႗န္ေတာ္ႎႀင့္ ေဆာင္းရာသီဒႍန (ဇန္န၀ၝရီ ၂၀၀၇)

၂၄။ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ပုရပိုက္ (ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၂၀၀၇)

၂၅။ အလံမထူခဲ့ေသာ လက္မဵား (ေမ ၂၀၀၇)

၂၆။ သင္ႎႀင့္နံနက္ခင္းကိုသာ ၀င္ခၾင့္ဴပႂမည္ (ဇၾန္ ၂၀၀ရ) တတိယအ႒ကိမ္

၂၇။ သူႛအိုးပုတ္ကေလးကို က႗န္ေတာ္ ဴပန္မေပးပၝ (ဇူလိိုင္ ၂၀၀၇)

စာေရးဆရာ တာရာမင္းေ၀ ကၾယ္လၾန္သည့္အတၾက္ မိုးမခ မႀ ၀မ္းနည္းေဳကာင္း မႀတ္တမ္းဴပႂလိုက္ပၝသည္။

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on August 6, 2007 in Local News Headlines

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: