RSS

ေကဵာ္ကိုေကဵာ္ – အမိႁက္သရိုက္၊ ကန္ထရိုက္တိုက္နဲႛ ရန္ကုန္ေရၿ႓မိႂႛေတာ္

09 Aug

အမိႁက္သရိုက္၊ ကန္ထရိုက္တိုက္နဲႛ ရန္ကုန္ေရၿ႓မိႂႛေတာ္
ေကဵာ္ကိုေကဵာ္

ဳသဂုတ္ ၈၊ ၂၀၀၇

ရန္ကုန္႓မိႂႛ႒ကီးရဲႛအေဴခအေနဟာ တစတစဆိုး၀ၝးလာခဲ့တာ ဒီႎႀစ္ ၂၀၀၇ ခုႎႀစ္ဆိုရင္ ပို႓ပီးသိသာလာပၝတယ္။ ေမလအတၾင္းက နာရီ ၃၀ ဆက္တိုက္ မိုးရၾာသၾန္းမႁေဳကာင့္ မ႒ကံႂစဖူး ေရ႒ကီးခဲ့သလို ေဴမေအာက္ခန္းက ကားေတၾ ေရဴမႂပ္ခဲ့တာေဳကာင့္ တန္ဖိုး အေတာ္ဆံုးရံႁးခဲ့ပၝတယ္။ ဒၝ့အဴပင္ ဇူလိုင္လ ၅ ရက္နဲႛ ၆ ရက္ေနႛ မိုးေဳကာင့္ ကမၲာေအးဘုရားလမ္းဘက္အဴခမ္းက အင္းလဵားကန္ေပၝင္ ႓ပိႂကဵတဲ့အတၾက္ အနီးတ၀ိုက္က အိမ္႒ကီး အိမ္ေကာင္းေတၾ ေရဴမႂပ္ခဲ့ရပၝတယ္။ မိုးရၾာလိုႛ တင္ကဵန္ေနတဲ့ေရေတၾဟာ သက္ဆိုင္ရာ ေရႎုတ္ေဴမာင္းေတၾကတဆင့္ သၾားဖိုႛအတၾက္ နာရီအေတာ္ဳကာေအာင္ ေစာင့္ရတဲ့ ဴပႍနာပၝ။ ေရဆင္းႎႁန္းေႎႀးတာေဳကာင့္ ဴခင္ေပၝက္ဖၾားမႁေတၾ ဴမန္ဆန္လာ႓ပီး အခုဆိုရင္ ေကဵာင္းတက္ေနတဲ့ကေလးတိုင္းလိုလိုဟာ ေသၾးလၾန္တုပ္ေကၾးဒဏ္ကို ခံေနရပၝတယ္။

ဒၝက ေရ၀င္ေရထၾက္စနစ္ေတၾ ခ႗တ္ယၾင္းလာတာေဳကာင့္ပဲ။ ကဵေနာ္တိုႛ ေခတ္တုန္းကဆိုရင္ မိုးကဵတာနဲႛတ႓ပိႂင္နက္ ရန္ကုန္႓မိႂႛစည္ပင္သာယာ နယ္နိမိတ္အတၾင္းက ေရႎုတ္ေဴမာင္းေတၾရဲႛ ေရ၀င္ေရထၾက္စနစ္ကို စစ္ေဆး႓ပီး လိုအပ္တာဴပင္ဆင္ရတယ္ လိုႛ အသက္အရၾယ္႒ကီးရင့္ေန႓ပီဴဖစ္တဲ့ အ႓ငိမ္းစားအင္ဂဵင္နီယာ႒ကီးတစ္ဦးက ေဴပာဴပပၝတယ္။

တကယ္ေတာ့ ရန္ကုန္႓မိႂႛေတာ္ရဲႛ ေရ၀င္ေရထၾက္စနစ္ေတၾ ခ႗တ္ယၾင္းသၾားေစတဲ့ အေဳကာင္းအရင္း ၂ ခု ရႀိပၝတယ္။

ပထမတစ္ခုက ရန္ကုန္႓မိႂႛရဲႛ အမိႁက္သိမ္းစနစ္ဴဖစ္႓ပီး၊ ဒုတိယတစ္ခုကေတာ့ ဴဖစ္သလို ေဆာက္ထားတဲ့ ကန္ထရိုက္တိုက္ေတၾ ေပၝမဵားလာတာေဳကာင့္ပဲ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ရန္ကုန္ဴမိႂႚ အမိႁက္ပုံ နဲႚ လူေနရပ္ကၾက္

ကန္ထရိုက္တိုက္ေတၾ ေဆာက္တဲ့အခၝမႀာ ေရ၀င္ေရထၾက္ေတၾ ေရႎုတ္ေဴမာင္းေတၾကို စနစ္တကဵ မလုပ္ဘူး။ လုပ္ဖိုႛလည္း စိတ္ကူးမရႀိဘူး။ ေဖာင္ေဒးရႀင္းတူးလိုႛ ထၾက္လာတဲ့ ေဴမ႒ကီးေတၾကိုလည္း စနစ္တကဵ သိမ္းဆည္းတာမဵႂိးမလုပ္ဘူး။ အဲဒီလိုနဲႛ ေဴမာင္းေတၾ ေခဵာင္းေတၾ ပိတ္ကုန္ေရာ လိုႛ ဦးဴမင့္ဦးက ေဴပာဴပပၝတယ္။

သူဟာ ကမာရၾတ္လႀည္းတန္း ဘူတာရုံအနီးမႀာ ေမၾးဖၾား႓ပီး ယခုထိေနထိုင္ေနသူ ဴဖစ္ပၝတယ္။ အသက္အရၾယ္ ၅၀ ေကဵာ္႓ပီဴဖစ္တဲ့ ဦးဴမင့္ဦးဟာ သူႛရပ္ကၾက္ထဲမႀာ ကန္ထရိုက္တိုက္ေတၾ မိႁလိုေပၝက္လာတာကို ဳကည့္႓ပီး စိတ္ေမာရတဲ့အေဳကာင္း အခုလို ဆက္ေဴပာပၝတယ္။

“တိုက္ခန္းေတၾနဲႛ သီးသီးသန္ႛသန္ႛ သပ္သပ္ရပ္ရပ္ေနရမယ္လိုႛထင္ရင္ မႀားသၾားပၝလိမ့္မယ္ ကိုယ့္လူ။ ကဵႂပ္တိုႛရပ္ကၾက္က လမ္းေတၾက သဲေဴမေတၾ။ အခု ကၾန္ကရစ္ လမ္းေတၾ ဴဖစ္ကုန္႓ပီ။ သဲေဴမက ေရဆုတ္ဴမန္တယ္ေလ၊ ကၾန္ကရစ္ကေတာ့ အ႓မဲေရတင္ေနတာ။ အဲဒီလမ္းေတၾကို ရပ္ကၾက္က အ႓မဲမဴပင္ႎိုင္ဘူး။ အလႀႃေငၾထည့္ဖိုႛကဵေတာ့ ငႀားေနတဲ့လူေတၾ (အိမ္ငႀားေတၾ) မဵားတယ္။ မထည့္ခဵင္ဘူး။ တိုက္ခန္းေအာက္မႀာ ေရေတၾ၀ပ္တယ္။ ဒီဳကားထဲ အမိႁက္ေတၾကို ေနာက္ေဖးလမ္းဳကားထဲ ပစ္ထည့္ဳကေတာ့ ေရနဲႛအမိႁက္ ေတၾႛ႓ပီး ပုပ္ပၾနံေဟာင္ေနတာေပၝ့။ မိုးတၾင္းဆိုရင္ သိပ္စိတ္ညစ္စရာေကာင္းတယ္”

ဟုတ္ပၝတယ္။ ရန္ကုန္႓မိႂႛရဲႛ အမိႁက္သိမ္းဆည္းတဲ့စနစ္ဟာ ထင္တိုင္း မေပၝက္တဲ့အတၾက္ေဳကာင့္လည္း ရန္ကုန္႓မိႂႛ ေရတိမ္နစ္ေနရတာပၝ။ အခုဆိုရင္ ရန္ကုန္ စည္ပင္သာယာနယ္နိမိတ္အတၾင္းမႀာ အမိႁက္သိမ္းေနတဲ့ကားေတၾကို ဓာတ္ဆီထက္၀က္ ေလ႖ာ့ခဵ ဴဖတ္ေတာက္လိုက္တာေဳကာင့္ အမိႁက္အခဵိန္မီ မသိမ္းႎိုင္ေတာ့ဘူးလိုႛ သိရပၝတယ္။

ဴမိႂႚေတာ္က အမႁိက္သိမ္းလႀည္း

ယခင္ကဆိုရင္ အမိႁက္သိမ္းကားေတၾဟာ ရပ္ကၾက္ေတၾ လမ္းေတၾထဲအထိ အမိႁက္ေတၾ ၀င္သိမ္းေပးပၝတယ္။ အခုေတာ့ ရပ္ကၾက္ေတၾကို စည္ပင္သာယာက သတ္မႀတ္ေပးထားတဲ့ အမိႁက္ပံုစရာေနရာေတၾအထိပဲ လာေရာက္သိမ္းဆည္းတဲ့အတၾက္ ရပ္ကၾက္ထဲကလူေတၾ အမိႁက္ဴပႍနာ ႒ကံႂေတၾႛေနရပၝတယ္။ စည္ပင္သာယာက သတ္မႀတ္ေပးထားတဲ့ အမိႁက္ပံုစရာေနရာဟာ တစ္ရပ္ကၾက္မႀာ တစ္ေနရာသာ ရႀိတာေဳကာင့္ အထပ္ဴမင့္တိုက္ခန္းေပၞက လူေတၾဟာ ၃ ရက္ တစ္႒ကိမ္ေလာက္ပဲ သၾားပစ္ဳကပၝတယ္။

အမိႁက္ေတၾကို ႐ကၾပ္႐ကၾပ္အိတ္လိုႛ အမဵားေခၞဳကတဲ့ လက္ဆၾဲပလတ္စတစ္အိတ္ထဲ ထည့္႓ပီး အမိႁက္ပံုကို သၾားပစ္ဳကရပၝတယ္။ ရန္ကုန္႓မိႂႛေတာ္၀န္ရဲႛ အစီအစဥ္နဲႛ အမိႁက္ေတၾကို မိုးလင္းတာနဲႛ အေဴပာင္ရႀင္းလင္းေရး (လင္းေဴပာင္ရႀင္း) စနစ္ဟာ ဓာတ္ဆီမေလာက္တဲ့ကားေတၾေဳကာင့္ သိပ္ေအာင္ဴမင္ပံု မရပၝဘူး။ ဒၝေဳကာင့္ မိုးရာသီမႀာ ေရေဴမာင္းပိတ္ဆိုႛမႁ ဴပႍနာ ၀င္လာပၝေတာ့တယ္။

အမိႁက္ေတၾ အခဵိန္မီမသိမ္းဘူး။ မိုးရၾာခဵတာနဲႛ အဲဒီအမိႁက္ေတၾဟာ ေခဵာင္းေတၾ ေဴမာင္းေတၾထဲ ေမဵာပၝသၾားတယ္။ ရန္ကုန္တ႓မိႂႛလံုးက အမိႁက္ပံုတိုင္းလိုလို ဒီလို ဴဖစ္ေနမယ္ဆိုရင္ ရန္ကုန္႓မိႂႛ႒ကီး ေရမဴမႂပ္ ခံႎိုင္ရိုးလား” လိုႛ ေဴမနီကုန္းေစဵးမႀာ ပန္းေရာင္းေနတဲ့ ကိုသန္ႛဇင္က ေဴပာပၝတယ္။

တကယ္ေတာ့ရန္ကုန္႓မိႂႛရဲႛ အမိႁက္ဴပႍနာဟာ အဆင္ေဴပသလို ဳကည့္ရႀင္းေနရပံု ေပၞပၝတယ္။ အခုဆိုရင္ စည္ပင္သာယာ အမိႁက္သိမ္းကားေတၾ ၀င္ေရာက္မသိမ္းဆည္းႎိုင္တဲ့ ရပ္ကၾက္ေတၾ၊ လမ္းေတၾမႀာ ရပ္ကၾက္အာဏာပိုင္ေတၾရဲႛ နားလည္မႁနဲႛ ပုဂၢလိကပိုင္ အမိႁက္သိမ္းလႀည္းကေလးေတၾ ေပၞေနပၝ႓ပီ။

ညေန ၅ နာရီ ဆိုရင္ အမႁိက္သိမ္းလႀည္းရဲႛ ေခၝင္းေလာင္းသံဳကားတာနဲႛ တိုက္ေအာက္ကို ဆင္းသၾန္လိုက္ရံုပဲ။ တစ္လကို ၇၀၀ ေပးရတယ္။ တိုက္ေပၞထိ တက္ယူခိုင္းရင္ တစ္လ ၁၀၀၀ ေလာက္ ေပးရတယ္။ မဆိုးပၝဘူး၊ အမိႁက္ကို မပင္မပန္း ေနႛစဥ္ပစ္ရေတာ့ တိုက္ခန္းလည္းသန္ႛရႀင္းတယ္ေလ လိုႛ အိမ္ရႀင္မတစ္ဦးက ေဴပာဴပပၝတယ္။

အမႁိက္သိမ္းလႀည္းေပၞက အမႁိက္မဵား

ပုဂၢလိကအမိႁက္တၾန္းလႀည္းေတၾဟာ တစ္လမ္း၀င္ တစ္လမ္းထၾက္ အမိႁက္သိမ္း႓ပီး စည္ပင္သာယာအမိႁက္ကား လာသိမ္းမယ့္ ရပ္ကၾက္အမိႁက္ပံု႒ကီးဆီ ေဴပးရပၝတယ္။ ဒၝေပမယ့္ သူတိုႛအတၾက္ အခဵိန္ရပၝတယ္။ ဘယ္အခဵိန္မႀာ အမိႁက္ကားလာမယ္ဆိုတာ မသိတဲ့အတၾက္ သူတိုႛလက္တၾန္းလႀည္းေပၞက အမိႁက္ေတၾကို စိစစ္ေမၿေနာက္႓ပီး ဴပန္အသံုးဴပႂႎိုင္တဲ့ပစၤည္းေတၾကို ရႀာေဖၾပၝတယ္။

ေရသန္ႛဘူးခၾံ၊ ဘီယာဘူးခၾံ၊ ဖန္ပုလင္းအရၾယ္အစားအစံုနဲႛ ဖိနပ္ေအာက္ခံ ရာဘာစိမ္းေတၾကို ပီနံအိတ္ထဲထည့္႓ပီး သၾားေရာင္းစားရင္ တေနႛ ၅၀၀ ေလာက္ အပုိေငၾရႎိုင္ပၝတယ္။ ရန္ကုန္႓မိႂႛေတာ္ အမိႁက္သိမ္းစနစ္မႀာ ဴပန္လည္ အသံုးဴပႂႎိုင္တဲ့ပစၤည္း၊ စၾန္ႛပစ္ပစၤည္းရယ္လိုႛ သတ္မႀတ္သိမ္းဆည္းတဲ့စနစ္ မရႀိတဲ့အဴပင္ ရန္ကုန္တ႓မိႂႛလံုးက အမိႁက္ေတၾကိုလည္း လိႁင္သာယာ၊ ဒဂံု႓မိႂႛသစ္ စတဲ့ အစၾန္ကဵတဲ့ ကၾင္းေတၾ ခဵႂိင့္ေတၾဆီ သၾား႓ပီး သၾန္ခဵထားခဲ့တာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ တခၝတရံဆိုရင္ ႓မိႂႛထဲက ခဵႂိင့္ေတၾမႀာလည္း သၾန္ခဵတတ္ပၝတယ္။

၂၀၀၅ ခုႎႀစ္က မီးေလာင္က႗မ္းခံရတဲ့ လိႁင္႓မိႂႛနယ္ ၁၃ ရပ္ကၾက္က မီးေလာင္ေဴမကို ႓မိႂႛေတာ္၀န္ရဲႛ အစီအစဥ္နဲႛ အားကစားကၾင္း ေဆာက္လုပ္မႀာဴဖစ္လိုႛ ခဵႂိင္ႛ၀ႀမ္းဴဖစ္ေနတဲ့ေနရာေတၾကို အမိႁက္ေတၾနဲႛ ဖိုႛခဲ့ပၝတယ္။ အမိႁက္က ေရၿဴဖစ္တယ္လိုႛ ဆိုရေအာင္ ရႀားရႀားပၝးပၝး ရန္ကုန္တ႓မိႂႛလံုးက အမိႁက္ေတၾ ၀ယ္ယူခဲ့ရတဲ့အခၝမဵႂိးလည္း ရႀိခဲ့ပၝတယ္။ ရန္ကုန္႓မိႂႛရဲႛ ေနရာေကာင္းေကာင္းခဵႂိင့္၀ႀမ္းေတၾကို ကုမၯဏီေတၾက ၀ယ္ယူ႓ပီး အမႁိက္ေတၾ ဴပည့္သိပ္ေနေအာင္ ၀ယ္ယူဖိုႛတတ္ဳကပၝတယ္။ အမိႁက္ေတၾ မဵားမဵားဖိုႛႎိုင္ေလေလ ေဴမ႒ကီး ထပ္ဴဖည့္ဖိုႛ သက္သာေလေလ ဴဖစ္ပၝတယ္။

အမိႁက္ေတၾ ဖိုႚတဲ့ အလုပ္

အဲဒီအခဵိန္အခၝမဵႂိးမႀာေတာ့ စည္ပင္သာယာအမိႁက္ကားေတၾဟာ ေနႛမအား ညမနား ႒ကိႂး႒ကိႂးစားစားအလုပ္လုပ္ဳကပၝတယ္။ ကဵန္တဲ့အခဵိန္မႀာေတာ့ အမိႁက္ပံုေတၾဟာ အဴမႂပ္တစီစီ ယင္ေကာင္တ၀ီ၀ီနဲႛပၝပဲ။ ေရစီးေရလာေဴမာင္းေတၾ၊ ေရႎုတ္ေဴမာင္းေတၾထဲ တဴဖႂတ္ဴဖႂတ္ ခုန္ခဵစီးေမဵာရင္း ေရ၀င္ေရထၾက္ေပၝက္ေတၾမႀာ တၾယ္ကပ္ကဵန္ရစ္ေနတဲ့ အမိႁက္ေတၾဟာ အခဵိန္ဳကာတာနဲႛအမ႖ ထုနဲႛ ထည္နဲႛ ဴဖစ္လာပၝတယ္။

ေရ၀င္ေရထၾက္လမ္း မပၝတဲ့ ကန္ထရိုက္ဴမိႂႚကၾက္သစ္

၃ ရက္ဳကာတဲ့အထိ စည္ပင္သာယာအမိႁက္ကားေတၾရဲႛ သိမ္းဆည္းတာမခံရဘဲ ရႀိေနတဲ့ အမိႁက္ပံုေဘးမႀာ ပုဂၢလိကအမိႁက္သိမ္းလႀည္းေလးေတၾ ရပ္ထားပၝတယ္။ အမိႁက္လႀည္းတၾန္းသူတစ္ေယာက္ဴဖစ္တဲ့ ကိုေနမဵႂိးဟာ ပီနံအိတ္ေဖာင္းေဖာင္း႒ကီးကို ေဴမာက္ဴပရင္း ဘ၀တူေတၾကို အခုလို ႓ပံႂးရၿင္႓ပီး ေဴပာေနပၝတယ္။

“ေရသန္ႛဘူးခၾံ၊ ဘီယာဘူးခၾံ၊ အခဵႂိရည္ပုလင္းခၾံ ဒၝေတၾအားလံုးဟာ ေရနဲႛ ပၝတတ္တယ္။ လူေတၾမဵားမဵားေသာက္ရင္ ငၝတိုႛမဵားမဵား အကဵႂိးရိႀမယ္၊ ေရက ငၝတိုႛကို အကဵႂိးေပးပၝတယ္

ဒၝေပမယ့္ ရန္ကုန္႓မိႂႛေတာ္မႀာ မိုးေတၾ တ၀ုန္း၀ုန္းရၾာလိုက္တိုင္း အရင္ဦးဆံုး ေရအ၀ိုင္းခံရတဲ့ ႓မိႂႛေတာ္၀န္ရံုး (႓မိႂႛေတာ္ခန္းမ) ႒ကီးက အေစာင့္ေလးအဴဖစ္ ကိုေနမဵႂိး တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရမယ္ဆိုရင္ ေရဟာ ဆိုကဵႂိးကိုလည္း ေပးတတ္တဲ့အေဳကာင္း သိသၾားပၝလိမ့္မယ္။

 
Leave a comment

Posted by on August 9, 2007 in News Features

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: