RSS

မီဒီယာနတ္ – မီဒီယာကုိ မီဒီယာလက္နက္နဲႛ

10 Aug

မီဒီယာကုိ မီဒီယာလက္နက္နဲႛတုိက္မယ့္
ဴပန္ဳကားေရး၀န္႒ကီးအ႒ကံ လုံး၀မဟန္

မီဒီယာနတ္
ဳသဂုတ္ ၉၊ ၂၀၀၇

ဴပန္ဳကားေရး၀န္႒ကီး၏ ေ႐ကၾးေဳကာ္ခဵက္

ဗုိလ္ေကဵာ္ဆန္းသည္ ဴပန္ဳကားေရး၀န္႒ကီးဴဖစ္စကပင္ မီဒီယာကုိ မီဒီယာလက္နက္ဴဖင့္ ႟ုိက္ခဵႂိးမည္ဟု ေ႐ကၾးေဳကာ္ခ့ဲသည္။ သူ၏စကားအတုိင္း ေဆာင္ရၾက္ႎုိင္ဴခင္းရိႀမရိႀ ဴပန္သုံးသပ္ဳကည့္ရေသာ္ ရယ္စရာဴဖစ္ေနသည္ကုိသာ ေတၾႛရသည္။ သူ ေဴပာသက့ဲသုိႛ မီဒီယာကုိ မီဒီယာလက္နက္ဴဖင့္ ႟ုိက္ခဵႂိးႎုိင္သည္မႀာ မႀန္၏။ သုိႛေသာ္ သူရည္ႌၿန္းေသာ ဴပည္ပ မီဒီယာမဵားကုိ ႟ုိက္ခဵႂိးႎုိင္ဴခင္းေတာ့မဟုတ္၊ သူ၏ လုိတစ္မဵႂိး မလုိတစ္မဵႂိး ခဲၾဴခားဆက္ဆံဴခင္းခံေနရေသာ ဴပည္တၾင္း မီဒီယာအခဵင္းခဵင္း၏ တုိက္ပဲၾမဵားသာ ဖန္တီးေပးႎုိင္ခ့ဲဴခင္းဴဖစ္သည္။

မဂၢဇင္း၊ ဂဵာနယ္ေလာက

ပုံႎႀိပ္ မီဒီယာေလာကတၾင္လည္း သူႛအကဵႂိးစီးပၾားပၝေသာ ဂဵာနယ္မဂၢဇင္းမဵားသည္ စာေပစိစစ္ေရးကုိ ခၝးပုိက္ေဆာင္အဖဲၾႛအစည္းအဴဖစ္ အသုံးခဵ႓ပီး ကဵန္ ႓ပိႂင္ဖက္မဵားကုိ ထင္သလုိ တုိင္တန္းေနသည္၊ ဟန္ႛတားေနသည္။ ဥပမာဴပရေသာ္ ႟ုပ္ရႀင္သ႟ုပ္ေဆာင္ ေဒၾး၏ နာေရးသတင္း ပၝ၀င္ေသာ ဂဵာနယ္မဵား ရက္ေစာထုတ္ဴခင္း၊ အခဵပ္ပုိထုတ္ေ၀ဴခင္းမဵားကုိ ထုိသုိႛလုပ္ရေကာင္းမႀန္းမသိသည့္ ဂဵာနယ္က စာေပစိစစ္ေရးဌာနသုိႛ တုိင္သည္။ စာေပစိစစ္ေရးက ဴပင္းထန္စၾာ သတိေပးသည္။ ေနာက္ဆုံးအ႒ကိမ္ သတိေပးသည္ဟု လက္မႀတ္ေရးထုိးေစ႓ပီး အေရးယူသည္။ ဂဵာနယ္အခဵႂိႛကုိ ယာယီပိတ္ပစ္သည္။


မဳကာမီတၾင္ ကမၲာ့ေဘာလုံးရာသီ စတင္ေတာ့မည္။ အသစ္ထုတ္ေ၀ခၾင့္တင္ထားေသာ ေဘာလုံးဂဵာနယ္ ၂၀ ေကဵာ္ ရိႀသည္။ ဴပန္ဳကားေရး၀န္႒ကီးက သူႎႀင့္ ပလဲနံပသင့္ေသာ ဂဵာနယ္တစ္ေစာင္ကုိသာ အခဵိန္မီထုတ္ေ၀ခၾင့္ လက္မႀတ္ထုိးေပးလုိက္သည္။ ကဵန္ ဂဵာနယ္မဵားမႀာ မည္သည့္အေဳကာင္းဴပခဵက္ေဳကာင့္ဟု ေမးမရဘဲ ယေနႛအထိ ထုတ္ေ၀ခၾင့္ မရဳကေသး။ လုိက္လံစုံစမ္းဳကသည့္အခၝ လက္ရိႀထုတ္ေ၀ေနသည့္ အားကစားဂဵာနယ္႒ကီးတစ္ေစာင္က ေဘာလုံးရာသီအစတၾင္ ထုတ္ေ၀ခၾင့္မဵားခဵမေပးရန္ ၀န္႒ကီးကုိ ဂၝရ၀ဴပႂထားသည္ဟု သိရသည္။

အလားတူ စာေပေလာကတၾင္လည္း အခဵင္းခဵင္းတရားစဲၾမႁမဵား ေခတ္စားလာသည္။ ပုဒ္မ ၅၀၀ ဆုိသည့္ အသေရဖဵက္မႁမႀာ နားခဵိန္ပင္မရေတာ့။ ဴပန္ဳကားေရး၀န္႒ကီးက စာေပစိစစ္ေရးဌာနကုိ စာေရးသူမဵား ဒုကၡမေရာက္ေစရန္ ဳကားခံထားဴခင္းဴဖစ္သည္ဟု အသံေကာင္းဟစ္သည္။ ထုိသုိႛ ခၾင့္ဴပႂခဵက္ရမႀ ထုတ္ေ၀ခၾင့္ရေသာစာမဵား တရားစဲၾခံရလ႖င္ သူက မသိေယာင္ေဆာင္ေနသည္။ သူႎႀင့္ အလၾမ္းတည့္သူမဵား တရားစဲၾခံရလ႖င္ေတာ့ မလုပ္ပၝႎႀင့္ဟု ၀င္တားေပးသည္။ အလၾန္ေလးစားဖၾယ္ေကာင္းေသာ ၀န္႒ကီးဴဖစ္သည္။

႟ုပ္ရႀင္ ဗီဒီယုိေလာက

ထုိနည္းလည္းေကာင္းပင္ ႟ုပ္ရႀင္ ဗီဒီယုိေလာကကုိ လက္၀ၝး႒ကီးအုပ္ထားသူတစ္ဦးက ဆင္ဆာမတင္၊ ရက္မခဵိတ္ဘဲ ဇာတ္ကားမဵား တစ္ေနႛတစ္ကားႎႁန္း ႟ုိက္ကူး႓ပီး ႎုိင္ငံအႎႀံႛ ဴဖန္ႛခဵင္သလုိ ဴဖန္ႛသည္။ ႟ုပ္ရႀင္အစည္းအ႟ုံးက ထုိကုမၯဏီကုိ အေရးယူေသာအခၝ ၀န္႒ကီးက ဴမန္မာ့႟ုပ္ရႀင္အဆင့္အတန္း နိမ့္သၾားမည္ဟု အေဳကာင္းဴပ႓ပီး ထုိကုမၯဏီကုိ လုပ္ငန္းေဆာင္ရၾက္ခၾင့္ ဴပႂလုိက္ဴပန္သည္။


ေနာက္ဆုံးတၾင္ ႟ုပ္ရႀင္အစည္းအ႟ုံး ဗဟုိအလုပ္အမႁေဆာင္တစ္ဖဲၾႛလုံး မေကဵနပ္သဴဖင့့္ ႎုတ္ထၾက္သၾားဳကသည္။ ဆင္ေသကုိ ဆိတ္သားေရႎႀင့္ဖုံးရာတၾင္ အကဵင့္ရေနေသာ ၀န္႒ကီးက “သူတုိႛႎုတ္ထၾက္ဴခင္းမဟုတ္၊ အလုပ္အမႁေဆာင္အဖဲၾႛသက္တမ္းကုိ ၄ ႎႀစ္မႀ ၂ ႎႀစ္သုိႛ ေလ႖ာ့ခဵလုိက္သဴဖင့္ ေရၾးေကာက္ပဲၾအသစ္လုပ္ရန္ ထၾက္ဴခင္း” ဟု ဆုိသည္။

ဂီတေလာက

ဂီတေလာကတၾင္လည္း ခုိးကူးေခၾမဵား လၾန္စၾာေသာင္းကဵန္းလာသဴဖင့္ မည္သူမႀ ေတးစီးရီးေခၾသစ္ မထုတ္ရဲဳကေတာ့။ ႎႀိမ္နင္းေပးရန္ ၀န္႒ကီးအား တင္ဴပဳကသည္။ ဆင္းရဲသားမဵားအေပၞ မဟာက႟ုဏာ ႒ကီးမားေတာ္မူေသာ ၀န္႒ကီးမင္း ႎႀာေစးေနသည္မႀာ ႎႀစ္ႎႀင့္ခဵီေန႓ပီဴဖစ္သည္။ သုိႛႎႀင့္ ဂီတေလာက႒ကီးလည္း ဒုကၡေတာမႀ မထၾက္ႎုိင္ေတာ့။

႟ုိက္ခဵႂိးလုိက္႓ပီ

ေနာက္ဆုံးမေတာ့ ဴမန္မာမီဒီယာေလာက႒ကီးသည္ ဗုိလ္ေကဵာ္ဆန္း ဦးေဆာင္မႁဴဖင့္ အကဵင့္ပဵက္လာဘ္စားမႁ၊ ေငၾမဵားတရားႎုိင္ကိစၤ၊ အခဵင္းခဵင္းမုန္းတီးမႁ စသည္တုိႛအဳကား၀ယ္ သံသရာလည္ေနေတာ့သည္။ ဗုိလ္ေကဵာ္ဆန္းေဴပာေသာ မီဒီယာကုိ မီဒီယာလက္နက္ဴဖင့္ ႟ုိက္ခဵႂိးမည္ ဆုိသည္မႀာ အမႀန္စင္စစ္ ဴပည္တၾင္းမႀ မီဒီယာသမားအခဵင္းခဵင္းကုိ အုိးမည္းသုတ္ေပးဴခင္းထက္မပုိ ဟု ဆုိလ႖င္ လၾန္အ့ံမထင္။ ။

 
Leave a comment

Posted by on August 10, 2007 in Op-Ed

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: