RSS

ရႀစ္ေလးလုံး ႎႀစ္ပတ္လည္ ဆႎၬဴပပၾဲ ဘယ္လ္ဂဵီယံတၾင္ ဴပႂလုပ္

12 Aug

ရႀစ္ေလးလုံး ႎႀစ္ပတ္လည္ ဆႎၬဴပပၾဲ ဘယ္လ္ဂဵီယံတၾင္ ဴပႂလုပ္
မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၄

ဳသဂုတ္ ၉၊ ၂၀၀၇

ဥေရာပေရာက္ ဴမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုမဵားက ဳသဂုတ္လ ၈ ရက္ေနႛ မၾန္းလၾဲ ၁ နာရီမႀ ၃ နာရီအထိ ဘယ္လ္ဂဵီယံႎိုင္ငံရႀိ ဴမန္မာသံရုံးေရႀႛတၾင္ ဆႎၬဴပခဲ့ဳကသည္။ အဆိုပၝဆႎၬဴပပၾဲ၌ ဂဵာမနီ၊ ဘယ္လ္ဂဵီယံံ၊ ဴပင္သစ္၊ နယ္သာလန္၊ ပိုလန္ႎိုင္ငံ တိုႛသိုႛ ေရာက္ရႀိေနဳကသည့္ ဴမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရးလႁပ္ရႀားေဆာင္ရၾက္သူ အင္အား ၁၀၀ နီးပၝး တက္ေရာက္ခဲ့ဳကသည္။

ယင္းဆႎၬဴပပၾဲအတၾင္း ရႀစ္ေလးလုံး ဒီမိုကေရစီ အေရးေတာ္ပံု၌ ကဵဆုံးခဲ့ရေသာ သူရဲေကာင္းအေပၝင္းအား ၀မ္းနည္းဴခင္းအထိမ္းအမႀတ္ ႓ငိမ္သက္ဴခင္း၊ အဖမ္းဆီးခံ လူထုေခၝင္းေဆာင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ ႎႀင့္တကၾ နိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသားအားလုံး ခဵက္ခဵင္း လၿတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုဴခင္းမဵား ပၝ၀င္ခဲ့သည္။

ထိုႛအဴပင္ အဖၾဲႛအစည္းအသီးသီးက ၁၉ ႎႀစ္ေဴမာက္ ရႀစ္ေလးလုံး ႎႀစ္ပတ္လည္ေနႛ ထုတ္ဴပန္ေဳကညာခဵက္မဵား ထုတ္ဴပန္ခဲ့႓ပီး တရားဥပေဒမဲ့ ဖမ္းဆီးဴခင္း ခံေနရေသာ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ႎႀင့္ တိုင္းရင္းသားေခၝင္းေဆာင္မဵား ႎုိင္ငံေရးအကဵဥ္းသားမဵားအားလုံးကို ႑ခၾင္းခဵက္မရႀိ အဴမန္ဆုံးလၿတ္ေပးရန္၊ ၁၉၉၀ ဴပည့္ႎႀစ္ ေရၾးေကာက္ပၾဲရလဒ္အား တရား၀င္အသိအမႀတ္ဴပႂ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရၾက္ေပးရန္၊” အမဵႂိးသားဒီမိုကေရစီအဖၾဲႛခဵႂပ္ ေခၝင္းေဆာင္မဵားႎႀင့္အတူ တိုင္းရင္းသားေခၝင္းေဆာင္မဵားႎႀင့္ အဴမန္ဆုံး ေတၾႛဆုံေဆၾးေႎၾးမႁမဵား ဴပႂလုပ္ရန္၊” စစ္အုပ္စု၏ အတုအေယာင္ ေညာင္ႎႀစ္ပင္ညီလာခံအား အဴမန္ဆုံးရပ္ဆိုင္းေပးရန္၊ ၈၈ မဵႂိးဆက္ ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္မဵားႎႀင့္ ဒီမုိကေရစီအေရးလႁပ္ရႀားသူမဵားအေပၞ ႓ခိမ္းေဴခာက္တားဆီး ေႎႀာင့္ယႀက္မႁမဵားအား ႑ခၾင္းခဵက္မရႀိ အဴမန္ဆုံးရပ္တန္ႛေပးရန္ စသည့္အခဵက္မဵား စစ္အာဏာပိုင္မဵားထံ ေတာင္းဆိုခဲ့ဳကသည္။

 
Leave a comment

Posted by on August 12, 2007 in Overseas News

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: