RSS

ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသားေဟာင္း ၈၈ ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္

12 Aug

ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသားေဟာင္း ၈၈ ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္ေလးလၾင္ (ခ) ကိုေလး ႎႀင့္
စကားလက္ဆံု
ထိန္လင္း
ဳသဂုတ္ ၁၀၊ ၂၀၀၇


ရႀစ္ေလးလံုး အေရးေတာ္ပံုအတၾင္း ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္အဴဖစ္ ပၝ၀င္ခဲ့႓ပီး ႎိုင္ငံေရးလႁပ္ရႀားမႁမဵားေဳကာင့္ မႎၨေလးေထာင္တၾင္ အကဵဥ္းကဵခံခဲ့ရသူ ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္ ေလးလၾင္ (ခ) ကိုေလး သည္ လံု႓ခံႂေရးအေဴခအေနေဳကာင့္ မဳကာေသးမီက ထိုင္းႎိုင္ငံသိုႛ ေရာက္ရႀိလာခဲ့သည္။ ၄င္း၏ ကိုယ္ေတၾႛ ရႀစ္ေလးလံုး အေရးေတာ္ပံု ဴမင္ကၾင္းႎႀင့္ အေတၾႛအ႒ကံႂမဵားကို ေဖာ္ဴပႎုိင္ရန္ မိုးမခ ၀ိုင္းေတာ္သား ထိန္လင္း က ဳသဂုတ္လ ၈ ရက္ေနႛတၾင္ တယ္လီဖုန္းဴဖင့္ ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းခဲ့ပၝသည္။ ယင္းေမးဴမန္းခဵက္အား ေဖာ္ဴပလိုက္ပၝသည္။

ကိုေလးလၾင္က ၈၈ အေရးေတာ္ပံု႒ကီးမႀာ ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္တစ္ေယာက္အေနနဲႛ ပၝလာခဲ့တယ္ဆိုေတာ့ တဴခားသူေတၾ မသိေသးတဲ့အေဳကာင္းအရာေတၾ ဒၝမႀမဟုတ္ မႀတ္မိတဲ့အေဳကာင္းအရာေလးေတၾ ေမးခဵင္လိုႛပၝ။ အထူးသဴဖင့္ ရႀစ္ေလးလံုး အေရးေတာ္ပံု စ႓ပီးေတာ့ ေပၞလာဖိုႛ ဥပမာအားဴဖင့္ ၈ ရက္ ၈ လ ၈၈ ရႀစ္ေလးလံုး အေရးေတာ္ပံု႒ကီးဆို႓ပီးေတာ့ ရက္က တိုက္ဆိုင္တာလည္း ပၝတယ္၊ ေနာက္႓ပီးေတာ့ သတ္သတ္မႀတ္မႀတ္ ေကဵာင္းသားေတၾက ေရၾးခဵယ္႓ပီးေတာ့ စတင္ခဲ့တယ္ဆိုတာနဲႛပတ္သက္႓ပီး ကိုေလးလၾင္ ဘယ္လိုမဵား မႀတ္မိသလဲ ခင္ဗဵ။

မတ္လ အေရးအခင္းနဲႛ ဇၾန္လ အေရးအခင္း ကေန စ႓ပီး ေပၝင္းေဴပာရမႀာပဲ။ ဘာ့ေဳကာင့္လဲဆိုေတာ့ မတ္လ အေရးအခင္းမႀာ ေကဵာင္းသား ၁၄၀ ေကဵာ္ေကဵာ္ အဖမ္းခံလိုက္ရတယ္။ ႓ပီးေတာ့ ကဵေနာ္တိုႛကိုယ္တိုင္က ဇၾန္လ အေရးအခင္းမႀာ ပၝ၀င္႓ပီးေတာ့ ေထာင္ထဲမႀာရႀိေနတဲ့ အဖမ္းခံထားရတဲ့ေကဵာင္းသားေတၾ လၾတ္ေဴမာက္ေရးအတၾက္ကို အဴပင္မႀာကဵန္တဲ့ ေကဵာင္းသားေတၾ ၀ိုင္း၀န္း႓ပီး လုပ္ေဆာင္ဳကတယ္။ အခၾင့္သာခဲ့တယ္။ မတ္လ အေရးအခင္းက လုပ္ခဲ့တဲ့ ေကဵာင္းသားေတၾ ဴပန္လၾတ္ခဲ့တယ္။ အဲဒီေတာ့ မတ္လ အေရးအခင္းမႀာ ပၝ၀င္ခဲ့တဲ့ ေထာင္က လၾတ္လာတဲ့ ေကဵာင္းသားေတၾရယ္၊ ဇၾန္အေရးအခင္းမႀာ ပၝ၀င္ခဲ့တဲ့ ေကဵာင္းသားေတၾရယ္ အတတ္ႎိုင္ဆံုးေပၝ့ ဒီအခက္အခဲဳကားထဲက စုစည္း႓ပီးေတာ့ မႀတ္မႀတ္ရရ ဇူလိုင္လ ၂၇ ရက္ေနႛ အဲဒီေနႛက ၀ၝဆိုလဴပည့္ေနႛ႒ကီး မႀတ္မႀတ္ရရပဲ၊ ဴမင္သာဘက္မႀာ အခန္းေလးတစ္ခန္းမႀာ စု႓ပီးေတာ့ အဖၾဲႛအစည္းတစ္ခု ဖၾဲႛဴဖစ္လိုက္ဳကတယ္။

ေတာင္ဥကၠလာ ဴမင္သာ ေပၝ့ေနာ္။

ဟုတ္တယ္၊ ေတာင္ဥကၠလာက ဴမင္သာမႀာ။ အဲဒီမႀာ အဖၾဲႛအစည္းတစ္ခု ဖၾဲႛဴဖစ္တယ္။ ဒၝေပမယ့္ မတ္လ ေကဵာင္းသားအကုန္လံုးကိုလည္း လက္လႀမ္းမမီႎိုင္ခဲ့ဘူး၊ ဇၾန္လထဲမႀာ ပၝ၀င္တဲ့ ေကဵာင္းသားအကုန္လံုးကိုလည္း လက္လႀမ္းမမီႎိုင္ခဲ့ဘူး။ စစ္ေထာက္လႀမ္းေရးရဲႚ ေစာင့္ဳကပ္မႁေအာက္မႀာေပၝ့။ အဲဒီေနႛက ေကဵာင္းသား ၂၀ ၀န္းကဵင္ေလာက္ စုမိလိုက္တယ္။ စုမိ႓ပီး ဴမန္မာႎုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေကဵာင္းသားမဵား ဒီမိုကရက္တစ္အစည္းအရံုး (မကဒ) ဆို႓ပီးေတာ့ အဖၾဲႛအစည္းတစ္ခု စဖၾဲႛဴဖစ္တယ္။

ဟုတ္ကဲ့။ အဲဒီမႀာ ပၝ၀င္တဲ့ လူေတၾကို ကိုေလးလၾင္ မႀတ္မိသေလာက္ ေဴပာဴပႎိုင္မလား။

ေဴပာဴပႎိုင္တယ္။ မတ္လတုန္းက ပၝ၀င္ခဲ့တဲ့ ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္ေတၾဴဖစ္တဲ့ ကိုမင္းေဇယဵာ၊ ကိုလႀမဵႂိးေနာင္၊ ကိုေဌး႐ကၾယ္၊ ကို၀င္း႐ကၾယ္ သူတိုႛေတၾ ပၝခဲ့တယ္။ ေနာက္ ကိုေဇာ္မင္းတိုႛ ပၝတယ္။ ဇၾန္လ ေကဵာင္းသားလႁပ္ရႀားမႁမႀာ ပၝ၀င္ခဲ့တဲ့လူေတၾ ဆိုရင္ ကဵေနာ္ ပၝမယ္၊ ႓ပီးလိုႛရႀိရင္ မခင္ဥမၳာ ပၝမယ္။ ေနာက္ အီကို (စီးပၾားေရးတကၠသိုလ္) က ကိုရဲထၾန္းတိုႛ၊ လက္ရႀိ ၈၈ မဵႂိးဆက္ထဲမႀာ လုပ္ေနတဲ့ ကိုေအာင္မဵႂိးတင့္တိုႛ၊ အာရ္အိုင္တီက ကိုေကဵာ္စၾာတိုႛ အမဵား႒ကီးပဲ ပၝဳကတယ္။

အဲဒီမႀာ အဖၾဲႛေလးဖၾဲႛ႓ပီး ဘာလုပ္မယ္ဆိုတဲ့ ဆံုးဴဖတ္ခဵက္ေတၾ စ႓ပီးခဵလဲ ခင္ဗဵ။

ဖၾဲႛရတဲ့ ရည္ရၾယ္ခဵက္ကိုက မတ္လ အေရးအခင္းမႀာ ေကဵာင္းသားေတၾ အဖိႎႀိပ္ခံရတယ္၊ မတရား အႎိုင္ကဵင့္ခံရတယ္။ အဲဒၝေတၾကို မေကဵနပ္လိုႛ ကဵန္ခဲ့တဲ့ေကဵာင္းသားေတၾက ဇၾန္လမႀာ ဆက္႓ပီးေတာ့ ကိုယ့္ေကဵာင္းသားေတၾ လၾတ္ေဴမာက္ဖိုႛ ဆက္လုပ္ဳကတယ္။ အဲဒီမႀာ ကဵေနာ္တိုႛေတၾ ဴမင္လိုက္တာက ငၝတိုႛ ေကဵာင္းသားအေရး တစ္ခုတည္း မဟုတ္ဘူး။ ေကဵာင္းသားေတၾခဵည္းပဲ အဖိႎႀိပ္ခံရတာမဟုတ္ဘူး၊ တတိုင္းဴပည္လံုး ဴပည္သူတရပ္လံုးက ဒီ အာဏာရႀင္စနစ္ေအာက္မႀာ အဖိႎႀိပ္ခံေနရတယ္ဆိုေတာ့ တိုႛ ေကဵာင္းသားအေရးနဲႛတင္ မ႓ပီးေတာ့ဘူး။ ေကဵာင္း၀င္းထဲက ထၾက္႓ပီး လမ္းမေပၞတက္႓ပီး ဴပည္သူႛအေရးအတၾက္ တိုက္ပၾဲ၀င္ရေတာ့မယ္ဆို႓ပီး ဴမင္လာလိုႛ အဲဒၝေဳကာင့္မိုႛလိုႛ ကဵေနာ္တိုႛက အဖၾဲႛအစည္း ဖၾဲႛလုိက္ဳက႓ပီးေတာ့ ဴပည္သူလူထုအေရးအတၾက္၊ ဆံုးရႁံးေနတဲ့ လူႛအခၾင့္အေရးေတၾ ဒီမိုကေရစီေရးေတၾ ရရႀိဖိုႛအတၾက္ ဆို႓ပီးေတာ့ ေကဵာင္းသားေတၾကပဲ ကဵေနာ္တိုႛ စုစည္း႓ပီးေတာ့ တိုက္ပၾဲဖိုႛ ဆံုးဴဖတ္ခဲ့ဳကတယ္။

ဖၾဲႛစည္း႓ပီးေတာ့ လႁပ္ရႀားမႁက ဘယ္ရက္မႀာ စလဲခင္ဗဵ။

ဖၾဲႛစည္း႓ပီးတဲ့အခဵိန္လိုႛေတာင္ ေဴပာလိုႛမရဘူး။ အဲဒီေရႚႀပိုင္းမႀာတင္ပဲ ႒ကႂိဳကား႒ကႂိဳကား ေနရာအႎႀံႛမႀာ … အဓိကအားဴဖင့္ေတာ့ ေရၿတိဂံုဘုရားေပၞမႀာ လႁပ္ရႀားမႁေလးေတၾ ရႀိေနဳကတယ္။ သိမ္႒ကီးေစဵးဘက္ေတၾမႀာ လႁပ္ရႀားမႁေတၾ ရႀိဳကတယ္။ အဲဒီလူေတၾ ပူးေပၝင္း႓ပီး ဖၾဲႛလိုက္ဳကတာလည္း ပၝတယ္ေလ။ အဲဒီေတာ့ အဖၾဲႛအစည္းမတိုင္ခင္တည္းက လုပ္ေနတယ္လိုႛလည္း ေဴပာလိုႛရတယ္။ အဖၾဲႛအစည္း ဖၾဲႛ႓ပီးသၾားေတာ့ အဖၾဲႛအစည္းအေနနဲႛ ေသေသခဵာခဵာ ခိုင္ခိုင္မာမာ လုပ္လိုႛရလာတာေပၝ့။

အဲဒီကေနႛ ရႀစ္ေလးလံုး အေရးေတာ္ပံုဆိုတဲ့ ေတာ္လႀန္ေရး ဆက္႓ပီးေတာ့ ဴဖစ္ဖိုႛအတၾက္ကို ဥပမာအားဴဖင့္ ၈ ရက္၊ ၈ လ၊ ၈၈ ဆို႓ပီး စ႓ပီးေတာ့လုပ္ဴဖစ္ဖိုႛကဵေတာ့ ဘယ္လိုဆက္လုပ္လိုက္လဲခင္ဗဵ။

အဲဒီမႀာ အဲဒီေနႛတၾင္းခဵင္းပဲ ဘီဘီစီ သတင္းေထာက္ ခရစၤတိုဖာ ဂန္းနက္၊ ကဵေနာ္တိုႛအဖၾဲႛအစည္း ဖၾဲႛဴဖစ္႓ပီဆိုေတာ့ သူႛကို သတင္းေပးႎိုင္ခဲ့တယ္။ အဲဒီမႀာ သူက ကဵေနာ္တိုႛအဖၾဲႛအစည္း ဖၾဲႛတဲ့ေနႛမႀာ ရေအာင္လိုက္ရႀာတယ္။ ဒၝေပမယ့္ တိုက္တိုက္ဆိုင္ဆိုင္ပဲ လၾဲသၾားတယ္။ ညေနပိုင္း ဴပန္ဆံုတဲ့အခၝကဵေတာ့ သူနဲႛဆံုေတာ့ ကိုေဌး႐ကၾယ္ ပၝမယ္၊ ကိုေဌးေအာင္ ပၝမယ္၊ ကိုကိုလတ္ ပၝမယ္၊ ေနာက္ မိန္းကေလး ၂ ေယာက္ ၃ ေယာက္လည္း ပၝဳကတယ္။ အဲဒၝနဲႛ သူနဲႛ စမ္းေခဵာင္းဘက္မႀာတင္ပဲ ကဵေနာ္တိုႛ ဖၾဲႛစည္းတဲ့ေနႛမႀာတင္ပဲ သူနဲႛ Declare လုပ္ (ေဳကညာ)လိုက္တယ္ေပၝ့။ အမႀန္မႀာေတာ့ အဲဒီေနႛကပဲ ၈ ရက္၊ ၈ လ၊ ၈၈ က Target Date ယူမယ္ဆို႓ပီးေတာ့ ဆံုးဴဖတ္႓ပီး ကဵေနာ္တိုႛ Declare လုပ္လိုက္တာပဲ။

အဲဒီေတာ့ ၈ ရက္၊ ၈ လ၊ ၈၈ ကို အေရးေတာ္ပံု စမယ္ဆို႓ပီး ေဳကညာတဲ့ဟာက ကိုေလးလၾင္တိုႛ ဖၾဲႛထားတဲ့ မကဒ က စလိုက္တာလား၊ ဒၝမႀမဟုတ္ တဴခားအဖၾဲႛေတၾကေရာ အဲဒီလို ေဳကညာလိုက္တာမဵႂိးေတၾ ရႀိခဲ့လားခင္ဗဵ။

ေဳကညာတာကေတာ့ အဲဒီေနႛမႀာပဲ ေဳကညာတာ။ ေဳကညာတဲ့အခဵိန္မႀာ တကယ္တမ္းကဵေတာ့ ကိုေဌးေအာင္တိုႛက အဖၾဲႛအစည္းဖၾဲႛတုန္းကေတာ့ မပၝလာဘူးေပၝ့။ ဒၝေပမယ့္ ခုနေဴပာသလို စစ္ေထာက္လႀမ္းေရးရႚဲ ေစာင့္ဳကပ္မႁေအာက္မႀာ လူတိုင္းကို ဆက္သၾယ္လိုႛ မရတဲ့အခၝမႀာ ႓ပီးေတာ့မႀ ဴပန္ေတၾႛတာေတၾလည္း ရႀိတယ္။ ေနာက္ပိုင္းလည္း ကိုေဌးေအာင္တိုႛနဲႛ အတူတူ လုပ္ဴဖစ္ခဲ့တယ္ေလ။ အဲဒီေတာ့ အဲဒီေနႛမႀာပဲ ေဳကညာခဲ့တာ။ ဒီ့ဴပင္အဖၾဲႛအစည္းေတၾနဲႛ ေပၝင္း႓ပီး ေဳကညာတယ္လိုႛ ေဴပာရင္လည္း ရတယ္၊ ကဵေနာ္တိုႛ တစ္ဖၾဲႛတည္းလိုႛလည္း ေဴပာရင္လည္းရတယ္။ ဒၝေပမယ့္ အားလံုး ပူးေပၝင္း႓ပီး လုပ္ဳကတာပၝ။

ရႀစ္ေလးလံုး စ႓ပီးေပၞတာ တကယ့္တကယ္ ၈ ရက္ေနႛမႀာေတာ့ အရမ္း အင္အားမ႒ကီးေသးဘူးေပၝ့ေနာ္။ အဲဒီ ၈ ရက္ေနႛ ဴဖစ္ရပ္ကေလး မႀတ္မိတာ ေဴပာဴပႎိုင္မလား ခင္ဗဵ။

အဲဒီမႀာ ဳကားဴဖတ္ကေလးတစ္ခုေပၝ့။ ကဵေနာ္တိုႛ အဖၾဲႛအစည္း ဖၾဲႛ႓ပီးတဲ့အခၝမႀာ ဆက္စပ္လိုႛ မရခဲ့တဲ့ အဖၾဲႛအစည္းေတၾ ဥပမာ ေဆးတကၠသိုလ္က အစုအဖၾဲႛေတၾ၊ ေနာက္ အဴခားအစုအဖၾဲႛေတၾကို ဒီဳကားေလးထဲမႀာ လိုက္ေတၾႛဳကတယ္။ ေတၾႛဳက႓ပီးေတာ့မႀ ေနာက္ဆံုး အဲဒီ ၈ ရက္ေနႛအတၾက္ေတာ့ ကဵေနာ္တိုႛ တပ္လႀန္ႛ႓ပီးသၾား႓ပီ၊ အဲဒီေနႛကို ဘယ္လို အစီအစဥ္ ဆၾဲမလဲ ဆို႓ပီးေတာ့ ဳကည့္ဴမင္တိုင္ ပၾဲစားတန္းလမ္း ကမ္းနားဘက္က တက္လာရင္ ၃ အိမ္ေဴမာက္ေလာက္မႀာေပၝ့။ အဲဒီမႀာ မနက္ ၁၀ နာရီ ၀န္းကဵင္ေလာက္မႀာ ကဵေနာ္တိုႛ Meeting ထိုင္ဳကတယ္။
အဲဒီမႀာ ဘယ္သူေတၾ ပၝလဲဆိုေတာ့ ကဵေနာ္၊ မခင္ဥမၳာ၊ ကိုလႀမဵႂိးေနာင္ ပၝမယ္၊ ေနာက္ ကိုမိုးသီး (မိုးသီးဇၾန္) ပၝမယ္။ ကိုမိုးသီး ေဴပာဴပခဵက္အရ ဆိုလိုႛရႀိရင္ ကိုေအာင္ႎိုင္လည္း ပၝတယ္လိုႛ ေဴပာတယ္။ တခဵႂိႛလူစာရင္းေတၾ ကဵေနာ္တိုႛ မမႀတ္မိေတာ့ဘူး။ ၁၅ ေယာက္ ၀န္းကဵင္ေလာက္ေတာ့ ရႀိမယ္။
အဲဒီကေန ဆံုးဴဖတ္ခဵက္ ကဵလိုက္တယ္။ ကဵ႓ပီးေတာ့ ၈ ရက္ေနႛ ကဵိန္းေသတယ္၊ ဴဖစ္မယ္။ ဴဖစ္မယ္ဆိုေတာ့ ၄ ရက္ေနႛ Meeting ႓ပီးေတာ့ ၆ ရက္ေနႛမႀာ ရႀစ္ေလးလံုးသာ ဴဖစ္မယ္ဆိုရင္ အေရးေတာ္ပံု႒ကီးမႀာ ရန္ကုန္မႀာဆိုရင္ လုပ္ႎိုင္မယ့္ ေကဵာင္းသားအင္အားေတၾ မဵားတယ္။ နယ္မႀာဆိုရင္ မရႀိဘူး ဆို႓ပီးေတာ့ ကဵေနာ္က ၆ ရက္ေနႛ ညရထားနဲႛ မႎၨေလးကို တက္သၾားလိုက္တယ္။ ကဵေနာ္ရယ္၊ မင္းေဇာ္ (ေဇာ္ေဇာ္) ဆိုတဲ့ သူငယ္ခဵင္းရယ္ (ခုေတာ့ ဆံုးသၾားရႀာ႓ပီ)၊ လႀမဵႂိးေနာင္ရယ္၊ ေနာက္ေနႛလိုက္လာတာ ေဇာ္မင္း။
မႀတ္မႀတ္ရရ အဲဒီည ကဵေနာ္တိုႛ ခရီးသၾားဖိုႛဆို႓ပီး ကို၀င္းမိုး (ေအဘီမႀာ မုတ္ဆိတ္၀င္းမိုး ေခၞတာေပၝ့) ဆီ ရန္ကင္းကို သၾားေတာ့ ပိုက္ဆံ ၅၀၀ နဲႛ စကၠႃတစ္ထုပ္ ေပးလိုက္ေသးတယ္။ အဲဒီေနႛအဴဖစ္အပဵက္ေလးက မႀတ္မႀတ္ရရေလးေပၝ့။ အဲဒီေတာ့ ကဵေနာ္က မႎၨေလးကို ၇ ရက္ေနႛ မနက္မႀာ ေရာက္သၾားတယ္။ မႎၨေလးက တခဵႂိႛေကဵာင္းသားေတၾကို လိုက္ဆက္သၾယ္တယ္။ အဓိက ကေတာ့ မတ္လတုန္းက အဖမ္းခံလိုက္ရတဲ့ ေကဵာင္းသားေတၾကို ဴပန္ရေအာင္ ဆက္သၾယ္႓ပီးေတာ့ အဲဒီကို ေရာက္သၾားတာ အာဏာသိမ္း႓ပီးတဲ့အထိပဲ။ အဲဒီေတာ့ ရန္ကုန္ဴမင္ကၾင္းအေနနဲႛ ၈၈ ကို ကဵေနာ္ လံုး၀ မဴမင္ေတၾႛခဲ့ရဘူး။

ဟုတ္ကဲ့။ ရန္ကုန္မႀာကေတာ့ အဲဒီအခဵိန္တုန္းက သတင္းေထာက္ေတၾလည္း အမဵား႒ကီး ရႀိတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက ရန္ကုန္မႀာ ဴဖစ္တယ္ဆိုတဲ့အခဵိန္က စ႓ပီး အင္အား႒ကီးတယ္ဆိုေတာ့ မႎၨေလးနဲႛပတ္သက္႓ပီး တခၝတေလမႀာ လူသိနည္းတာ ရႀိတယ္ေလ။ အဲဒီေတာ့ ၈ ရက္ေနႛက မႎၨေလးမႀာ ကိုေလးလၾင္တိုႛ ဘယ္လုိလုပ္ခဲ့သလဲ ဆိုတာေလး မႀတ္မိတာေလး ေဴပာဴပပၝလား။

၈ ရက္ေနႛမႀာ ဘာလုပ္ခဲ့သလဲ ဆိုေတာ့ ၇ ရက္ေနႛ ေရာက္တယ္။ ၇ ရက္ေနႛ ည တည္းခိုခန္းတစ္ခုမႀာ ကဵေနာ္ရယ္၊ ေဇာ္မင္းရယ္၊ ခုနက ေဴပာတဲ့ ဆံုးသၾားတဲ့ မင္းေဇာ္ရယ္ ညဘက္မႀာ ကဵေနာ္တိုႛ Statement (ေဳကညာခဵက္) ေရးတယ္။ အရင္တုန္းကလိုေပၝ့၊ ဖေယာင္းစကၠႃမႀာ အခ႗န္နဲႛေရး၊ တုံးနဲႛလႀိမ့္၊ မီးေခဵာင္းနဲႛလႀိမ့္။ တည္းခိုခန္းမႀာ တိတ္တဆိတ္ တစ္ညလံုး လႀိမ့္ဳကတာ။ ေနာက္ေနႛမနက္ မႎၨေလးတကၠသိုလ္ထဲကို သၾားတယ္။ သၾား႓ပီးေတာ့ ေကဵာင္းသားေတၾနဲႛ ဆက္သၾယ္တယ္။ ေနာက္ ကိုယ့္ဘာသာကိုယ္ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္ေတၾမႀာ စာရၾက္ေတၾ လိုက္ဴဖန္ႛတယ္။ အေအးဆိုင္ေတၾမႀာ ဴဖန္ႛတယ္။

အဲဒီေတာ့ ၈ ရက္ေနႛမႀာေတာ့ ေထၾေထၾထူးထူးေတာ့ ႒ကီး႒ကီးမားမား မဴဖစ္ခဲ့ဘူး။ အားလံုးကေတာ့ ၀င္ပၝဖိုႛအတၾက္ တပ္လႀန္ႛေန႓ပီ။ အဲဒီမႀာတင္ပဲ တိုက္တိုက္ဆိုင္ဆိုင္ မႎၨေလးတကၠသိုလ္ထဲက ေကဵာင္းသား႒ကီးေတၾနဲႛ သၾားေတၾႛဆံု႓ပီးေတာ့မႀ ပူးေပၝင္း႓ပီး လုပ္ဴဖစ္သၾားတယ္။

ကိုေလးလၾင္က အေရးအခင္း တေလ႖ာက္လံုး မႎၨေလးမႀာ ဆိုေတာ့ မႎၨေလးမႀာ စ႓ပီးေတာ့ လႁပ္ရႀားမႁ ပီပီဴပင္ဴပင္ ေပၞလာတာ ဘယ္ရက္ေလာက္မႀာလိုႛ မႀတ္မိလဲ။

၉ ရက္ေနႛေလာက္ကတည္းက ေပၞလာတာပဲ။ ဘာ့ေဳကာင့္လဲဆိုေတာ့ ၈ ရက္ေနႛက စစ္ကိုင္းမႀာ လူသတ္ပၾဲ အဴဖစ္ခံလိုက္ရတယ္၊ စစ္ကိုင္း ရဲစခန္းကေန႓ပီးေတာ့။ မႎၨေလးမႀာက နဂိုကတည္းက တပ္လႀန္ႛ႓ပီးသား၊ အဲဒီေတာ့ အံု႐ကၾမႁက မႎၨေလးကို ကူးလာတယ္။ စစ္ကိုင္း မႎၨေလးဆိုတာက ကပ္ကပ္ေလးပဲေလ။ စစ္ကိုင္းမႀာဴဖစ္တဲ့ ဴဖစ္ရပ္က မႎၨေလးကို တပ္လႀန္ႛေပးလိုက္သလို ဴဖစ္သၾားတယ္။ ေနာက္ မႎၨေလးမႀာက သံဃာထုရႚဲအင္အားကလည္း ေတာ္ေတာ္မဵားတဲ့အခၝကဵေတာ့ သံဃာထုက မခံမရပ္ႎိုင္ဴဖစ္လာတယ္၊ ေကဵာင္းသားေတၾလည္း ထၾက္လာတယ္။ အဲဒီလိုနဲႛ ပူးေပၝင္းမိသၾား႓ပီးေတာ့ ေနရာအႎႀံႛမႀာ ဴဖစ္လာတယ္ေပၝ့။ သူႛအဆက္အသၾယ္နဲႛသူ ဴဖစ္လာတဲ့အခၝကဵေတာ့ ကဵေနာ္မဴမင္ႎိုင္တဲ့ အစိတ္အပိုင္းလည္း ရႀိတယ္။

ကိုေလးလၾင္က တကယ့္တကယ္ကဵေတာ့ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ေကဵာင္းသားပဲေလ။ အဲဒီေတာ့ မႎၨေလးမႀာ ရႀိတဲ့ ေကဵာင္းသားေတၾနဲႛ ခဵိတ္ဆက္တဲ့ဟာက ဘယ္လိုမဵႂိး ခဵိတ္ဆက္ခဲ့ရလဲ။ ေတာ္ေတာ္ ခဲယဥ္းသလား၊ ဒၝမႀမဟုတ္ သိပ္အခက္အခဲမရႀိဘဲနဲႛ ခဵိတ္ဆက္လိုႛရခဲ့လား။

အရမ္းေတာ့ မလၾယ္ကူခဲ့ဘူး။ ပထမအဆင့္မႀာ မႎၨေလး ၈၄ လမ္းေပၞမႀာရႀိတဲ့ ထမင္းဆိုင္တစ္ဆိုင္ရႀိတယ္။ ေရၿဟသႆာ ထမင္းဆိုင္ဆိုတာ။ အဲဒီဆိုင္က ေကဵာင္းသားတစ္ေယာက္က အာရ္အိုင္တီ (ရန္ကုန္ စက္မႁတကၠသိုလ္) က မတ္လအေရးအခင္းတုန္းက အဖမ္းခံခဲ့ရတယ္။ သူရႀိမယ္ဆို႓ပီးေတာ့ ကဵေနာ္တိုႛ အဲဒီထမင္းဆိုင္ကို ၀င္သၾားတယ္။ ဴဖစ္ခဵင္ေတာ့ သူက ခရီးသၾားေနတယ္။ သူႛအစ္မေတၾက အကဵႂိးအေဳကာင္းေမး႓ပီးေတာ့ သူတိုႛ သေဘာေပၝက္သၾား႓ပီး ကဵေနာ္တိုႛကို အထိုက္အေလဵာက္ အကူအညီေပးႎုိင္မယ္၊ သူတိုႛ တခဵႂိႛတာ၀န္ေလးေတၾ ယူေပးတယ္ေပၝ့ေနာ္။ အဲဒၝက အဆက္အသၾယ္ေတာ့ ရခဲ့တယ္၊ လူခဵင္းမေတၾႛခဲ့ရဘူး။
ေနာက္ ကိုယ္က လူစိမ္းတစ္ေယာက္အေနနဲႛ မႎၨေလးမႀာ သၾားေနတဲ့အခၝကဵေတာ့ တခဵႂိႛကလည္း မယံုဳကည္ရဲတာ ပၝတယ္ေလ။ ပၾင့္ပၾင့္လင္းလင္း ေဆၾးေႎၾးလိုႛ မရဘူး။ ေနာက္ပိုင္း အရႀိန္အဟုန္ ရလာမႀ တဴဖည္းဴဖည္း အဆင္ေဴပလာတာေပၝ့။ ေတာက္ေလ႖ာက္ အရမ္း လၾယ္လၾယ္ကူကူ႒ကီးေတာ့ မဴဖစ္ခဲ့ဘူး။

အဲဒီတုန္းက တဴခား ရန္ကုန္က ဘယ္သူေတၾ ပၝေသးလဲ။

ကိုလႀမဵႂိးေနာင္၊ ကိုေဇာ္မင္း၊ ကိုမင္းေဇာ္၊ ေနာက္ အသီးသီး ရန္ကုန္က တက္လာတဲ့ ေကဵာင္းသားလူငယ္ေတၾ ဴပန္ဆံုမိဳကတယ္။ ဥပမာ ဆိုရင္ အခု ကိုရီးယားမႀာ ရႀိေနတဲ့ ရန္ႎိုင္ထၾန္း၊ သူတိုႛလည္း ပူးေပၝင္းပၝ၀င္လာ႓ပီး အတူတူ လုပ္လာတယ္။ အသီးသီး သူႛဟာသူ တက္လာရင္းနဲႛ တရက္မႀာ ရန္ကုန္က လာတဲ့ ေကဵာင္းသားေတၾကို ရႎိုင္ေအာင္ ဴပန္စုလိုက္တယ္။ ဘုရား႒ကီးေရႚႀဘက္ ကုသိႎၮာရံုဘုရားထဲမႀာ။ တစုတစည္းတည္း ဴဖစ္သၾားေအာင္နဲႛ ၀ိုင္း၀န္းပံ့ပိုးႎိုင္ေအာင္ ဆို႓ပီး မႎၨေလးမႀာ စုစည္းႎိုင္ခဲ့တယ္။ အဲဒၝကေတာ့ အေရးအခင္း႒ကီး ဴဖစ္လာတဲ့ အလယ္ေလာက္မႀာ ရႀိမႀာေပၝ့။

အပစ္အခတ္နဲႛပတ္သက္လိုႛေရာ ကိုေလးလၾင္ ဘာေတၾ ႒ကံႂခဲ့ရေသးလဲ။

အပစ္အခတ္ေတာ့ ရႀိတယ္။ အေသအေပဵာက္လည္း ရႀိတယ္။ ဒၝေပမယ့္ အရမ္းေတာ့ မဆိုး၀ၝးခဲ့ဘူး။ ဴဖစ္ဴဖစ္ခဵင္းေနႛေတၾမႀာေတာ့ အပစ္အခတ္ေတၾ ရႀိတယ္။ အရမ္းဆိုးတာက မႎၨေလးနဲႛ ကပ္လဵက္ စစ္ကိုင္းမႀာ ေတာ္ေတာ္ကို ဆိုး၀ၝးခဲ့တယ္။

လူထု အံု႐ကၾမႁကေရာ ကိုေလးလၾင္ ရန္ကုန္က အံု႐ကၾမႁေတၾ ဴပန္႓ပီးေတာ့ ဳကားရမႀာပဲေလ။ အဲဒီလိုမဵႂိး ယႀဥ္ဳကည့္ရင္ မႎၨေလးရဲႚ အေနအထားေရာ ဘယ္လိုမဵႂိးရႀိတယ္လိုႛ ခန္ႛမႀန္းလဲ။

အားရဖိုႛေကာင္းပၝတယ္။ ဘာေဳကာင့္လဲဆိုေတာ့ တရက္မႀာ မႎၨေလး ရာဴပည့္ကၾင္း၊ (၀မ္းနည္းဖိုႛေကာင္းတာက အခု အဲဒီေနရာကို တိရစၥာန္ရံု လုပ္ပစ္လိုက္တယ္) အဲဒီမႀာ မႎၨေလး တိုင္းလံုးက႗တ္ လူထုဆႎၬဴပပၾဲ႒ကီး ဆို႓ပီးေတာ့ ပရိသတ္ ၅ ေသာင္း ၀န္းကဵင္ေလာက္ရႀိမယ္၊ အဲဒီလိုပၾဲ႒ကီးေတာင္ လုပ္ႎုိင္ခဲ့တယ္ေလ။

ေနာက္႓ပီးေတာ့ မႎၨေလးကေန အထက္ဘက္ကို တပ္ေပၝင္းစု ဖၾဲႛႎိုင္ေရး ဆို႓ပီးေတာ့ စီစဥ္ဳကတယ္။ အဲဒီလို စီစဥ္ရင္းနဲႛပဲ အာဏာသိမ္းဴခင္း ခံလိုက္ရတယ္။ မႀတ္မႀတ္ရရ အဲဒီတုန္းက ေကဵာက္ဆည္က အာရ္အိုင္တီေကဵာင္းသားတစ္ေယာက္ဴဖစ္တဲ့ ကိုသံဒုတ္ နဲႛ ကဵေနာ္နဲႛ ၂ ေယာက္သား စကားထိုင္ေဴပာေနဳကတုန္း အာဏာသိမ္းလိုက္တာ ဳကားရတယ္။

၈၈ မႀာ လူထုက တစ္ႎိုင္ငံလံုး အံု႐ကၾတယ္၊ အံု႐ကၾ႓ပီး သူတိုႛရႚဲဆႎၬကို တညီတညၾတ္တည္း ေတာင္းဆိုတယ္။ ဒၝေပမယ့္လည္း ေနာက္ဆံုး စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းတာကို ခံလိုက္ရတယ္ေပၝ့ေလ။ အဲဒီေတာ့ ဒီလို အာဏာသိမ္းတဲ့ဟာကို တခဵႂိႛေ၀ဖန္တဲ့သူေတၾက အေရးေတာ္ပံု႒ကီးကို ဦးေဆာင္တဲ့ ေခၝင္းေဆာင္ေတၾက မညီညၾတ္လိုႛ၊ တခဵႂိႛကေတာ့လည္း မဟုတ္ဘူး အာဏာပိုင္ေတၾက လက္ဦးလိုႛ ဆို႓ပီး မဵႂိးစံု သေဘာထားဳကတယ္။ အဲဒၝနဲႛပတ္သက္လိုႛ ကိုေလးလၾင္အေနနဲႛ ဘာေဳကာင့္ဴဖစ္တယ္လိုႛ ေတၾးမိလဲ။

အဲဒီအခဵိန္မႀာ ဦးေမာင္ေမာင္ အစိုးရ ဴပႂတ္သၾား႓ပီ၊ သူတိုႛက လၿတ္ထားေပးတယ္ဆိုေပမယ့္ ကဵေနာ္ေတၾးဳကည့္တဲ့အခၝမႀာ သူတိုႛအစီအစဥ္နဲႛသူ ဘယ္လို အဆင့္ဆင့္ သၾားမယ္၊ ေနာက္ဆံုးအေဴခအေနမႀာ အာဏာသိမ္းလိမ့္မယ္။ အဲဒီ အာဏာသိမ္းဴခင္းဟာ ဳကားဴဖတ္အစိုးရ ေပၞလာဴခင္းကို ဟန္ႛတားဖိုႛ၊ ပိတ္ဆိုႛဖိုႛ ဴဖစ္လိမ့္မယ္။ ဒၝက ႓ပီးမႀ ကဵေနာ္တိုႛ ဴပန္သံုးသပ္ဳကတာေပၝ့။ အဲဒီလိုပဲ ဳကားဴဖတ္အစိုးရ ဖၾဲႛဖိုႛ ေႎႀာင့္ေႎႀးမႁ ဴဖစ္ခဲ့တာကလည္း အာဏာသိမ္းဴခင္းကို တၾန္းအားေပးသလို ဴဖစ္သၾားတယ္။

ကိုေလးလၾင္ ဆိုလိုခဵင္တာက ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုေတၾရႚဲ ဴပင္ဆင္ခဵိန္မႀာ စစ္တပ္က လက္ဦးလိုႛ ဒီလိုမဵႂိး အေရးေတာ္ပံု႒ကီးက ရပ္သၾားတယ္ဆိုတဲ့ သေဘာေပၝ့။

ဟုတ္တယ္။ အဲဒီလို ဴပင္ဆင္ခဵိန္ ဳကာေနတာကလည္း နားလည္မႁလၾဲဴခင္းေတၾ၊ ကိုယ့္ဆႎၬ ဦးစားေပးမႁေတၾနဲႛ Confuse ဴဖစ္ေနတာေပၝ့။ ေနာက္ဆံုး ကဵေနာ္ သတင္းရလိုက္တာက ဘၾဲႛႎႀင္းသဘင္ခန္းမ (ရန္ကုန္တကၠသိုလ္) ထဲမႀာ ေကဵာင္းသားေတၾအားလံုးက ဳကားဴဖတ္အစိုးရ အဴမန္ဖၾဲႛဖိုႛဆို႓ပီး ဆံုးဴဖတ္ခဵက္ ကဵတဲ့အခဵိန္မႀာ အာဏာသိမ္းလိုက္တဲ့သတင္း ထၾက္လာတယ္လိုႛ မႎၨေလးကေန သတင္းရလိုက္တယ္။

 
Leave a comment

Posted by on August 12, 2007 in Interview

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: