RSS

ေဳကးမံုဦးေသာင္း – ႎိုင္ငံ၏ ေကဵးဇူးရႀင္႒ကီး သခင္ဘေသာင္း

17 Aug

အာစရိအဆူဆူ – ၄
ေဳကးမံုဦးေသာင္း

ဳသဂုတ္ ၁၅၊ ၂၀၀၇

ႎိုင္ငံ၏ ေကဵးဇူးရႀင္႒ကီး သခင္ဘေသာင္း
(ႎႀစ္ေပၝင္း ၆၀ ဆက္တိုက္ စာေပ၀န္ထမ္းစဥ္၌ ပညာရင္ႎိုႛ ေသာက္စိုႛခဲ့ရေသာ ဆရာ့ဆရာမဵား)

ကားလ္မတ္က္စ္သည္ ကၾန္ဴမႃနစ္၀ၝဒႎႀင့္ ကၾန္ဴမႃနစ္ပၝတီမဵားကို ေမၾးဖၾားေပးသူ ဴဖစ္သကဲ့သိုႛ သခင္ဘေသာင္းသည္ တိုႛဗမာအစည္းအရံုး သခင္ပၝတီကို ေမၾးဖၾားေပးသူဴဖစ္သည္။ အကယ္၍သာ ပညာဉာဏ္ ႒ကီးကဲေသာ သခင္ဘေသာင္းအမည္ရႀိ စာေရးဆရာ႒ကီး ေပၞထၾန္းမႁမရႀိခဲ့လ႖င္ သခင္ပၝတီႎႀင့္ တိုႛဗမာ၀ၝဒ ေပၞထၾန္းမည္မဟုတ္သဴဖင့္ ဴမန္မာ့လၾတ္လပ္ေရးတိုက္ပၾဲမႀာ ေႎႀာင့္ေႎႀးဳကန္ႛဳကာႎုိင္ခဲ့ေပမည္။

သခင္ဘေသာင္းသည္ ေရႀးဴမန္မာေခၝင္းေဆာင္ ဦးထၾန္းရႀိန္ (ေဘပုရႀိန္) ေကဵာင္းထၾက္ မဵႂိးခဵစ္႒ကီးဴဖစ္သည္။ သူ တည္ေထာင္ေသာ သခင္ပၝတီသည္ လက္၀ဲလမ္းစဥ္ ဳသဇာ႒ကီးေသာပၝတီ ဴဖစ္လာခဲ့ေစကာမူ သခင္ဘေသာင္းသည္ ကၾန္ဴမႃနစ္တစ္ဦး မဟုတ္ခဲ့ေပ။ ဆိုရႀယ္လစ္တစ္ဦးပင္ မဟုတ္ခဲ့။

“ဆိုရႀယ္လစ္ႎိုင္ငံေထာင္လ႖င္ ေရနံဆီေတာင္မႀ ရာရႀင္လက္မႀတ္နဲႛ ၀ယ္ဳကရလိမ့္မယ္ ဟု ၁၉၅၂ ခုႎႀစ္က ဗမာ့ေခတ္သတင္းစာ ေဆာင္းပၝးတစ္ပုဒ္တၾင္ ေရးသားခဲ့သည္။ ထိုစဥ္က ဗမာ့ေခတ္အယ္ဒီတာ တင္ေမာင္က “ဆရာ့အဆိုက မလၾန္ဘူးလား၊ ကဵေနာ္တိုႛႎိုင္ငံမႀာ ေရနံ လံုေလာက္စၾာ ထၾက္ပၝတယ္။ ေရနံဆီကို ရာရႀင္လုပ္ရတဲ့ေခတ္ကို မေရာက္ႎိုင္ပၝဘူး ဟု ေစာဒက တက္ခဲ့မိသည္။

“မင္းက ငယ္ပၝေသးတယ္၊ ေစာင့္ဳကည့္ပၝ။ တေနႛမႀာ အရူးတစ္ေကာင္ေကာင္က လက္တည့္စမ္း႓ပီး ဆိုုရႀယ္လစ္ႎိုင္ငံ ေထာင္တဲ့ေခတ္ကို ႒ကံႂရပၝလိမ့္မယ္။ အဲဒီေတာ့မႀ ငၝေရးတာ မလၾန္ဘူးဆိုတာ ေတၾႛရပၝလိမ့္မယ္ ဟု ဆရာက ရယ္ေမာရင္း နိမိတ္ဖတ္ခဲ့သည္။

နယ္ခဵဲႛအဂႆလိပ္ကို တိုက္ထုတ္ခဲ့ေသာ သခင္ပၝတီ၊ တိုႛဗမာအစည္းအရံုး၏ ဖခင္႒ကီးက တေနႛတၾင္ လၾတ္လပ္ေသာ ဴမန္မာဴပည္တၾင္ ႎိုင္ငံေရးလက္တည့္စမ္းသူမဵား ေပၞေလမည္ ဴမန္မာမဵားတိုႛ အခက္အခဲေတၾႛဳကရမည္တိုႛကို တင္႒ကိႂဴမင္ခဲ့သည္။

ထိုအခဵိန္က ဗမာ့ေခတ္ ဦးအုန္းခင္ကလည္း မိုး႒ကိႂးအမည္ႎႀင့္ ေနႛစဥ္လိုလို ေဆာင္းပၝးေရးေလရာ သခင္ဘေသာင္းႎႀင့္ ဦးအုန္းခင္တိုႛက သူတိုႛစာမဵားတၾင္ သူတိုႛေခတ္က ေတးသီခဵင္းကေလးမဵား ထည့္သၾင္းေရးသားေလ့ရႀိသည္။ လူ႒ကီး ၂ ဦးတိုႛ ဘီယာခၾက္ ကိုယ္စီကိုင္ကာ ဖိုုးစိန္႒ကီးေခတ္ေဟာင္းမႀ ေတးမဵားကို တစ္ပုဒ္႓ပီးတစ္ပုဒ္ ဆိုသီဳကသည္ကိုဳကည့္ကာ အယ္ဒီတာ တင္ေမာင္ ေပဵာ္ရၿင္ဳကည္ႎူးခဲ့ရသည္။ ဇာတ္ကၾက္၀င္ေသာ ႎိုင္ငံေရးကိစၤကို ေတးေဟာင္းမဵား အသံသၾင္းကာ ေဆာင္းပၝးေရးဳကသည္။

ဴပန္ဳကားေရး၀န္႒ကီး ဦးထၾန္းေဖက ရာထူးမႀ ထၾက္လာစဥ္ ၀န္႒ကီးခဵႂပ္ဦးႎုအား အာဏာရႀင္ဆန္သည္ဆုိကာ ဦးႎုအား ဘ၀ရႀင္မင္းတရား႒ကီးဟု ဘၾဲႛေပး႓ပီး ေဆာင္းပၝးမဵား ေရးကာ ေ၀ဖန္သည္။

ထုိခၝ ပင္တိုင္ေဆာင္းပၝးရႀင္ သခင္ဘေသာင္းက ဗမာ့ေခတ္တၾင္ ေနႛစဥ္ေရးသားေသာ ေဆာင္းပၝးကုိ ဦးဖိုးစိန္႒ကီး၏ နာမည္ေကဵာ္ ဇာတ္ပၾဲဇာတ္လမ္းမႀ ေတးဇာတ္လမ္းႎႀင့္ ေဴပာင္ေဴမာက္စၾာ ေခၝင္းစဥ္တပ္ကာ ေရးသားေလသည္။

ဖိုးစိန္႒ကီး၏ ခဵင္းကေလး ဖေ၀းဇာတ္တၾင္ ခဵင္းကေလးဖေ၀း သည္ ဘုရင့္သမီးေတာ္ မေဳကးမံုႎႀင့္ ေမတၨာမ႖မိဳကသည္။ နတ္ဖမ္းစားသဴဖင့္ မေဳကးမံုက မိမိခဵစ္သူမဟုတ္ဟု ဴငင္းဆိုေသာအခၝ မင္းခဵင္းတိုႛက ဖေ၀း အား ရိုက္ႎႀက္ႎႀိပ္စက္ဳကသည္။ ထိုအခၝ ခဵင္းကေလးက ဖခင္ဘုရင္႒ကီးထံ အသနားခံကာ ဴမန္မာစကား မတတ္တတတ္ႎႀင့္ ေတာင္းပန္ေသာ ငိုခဵင္းကို သခင္ဘေသာင္းက သူ၏ပင္တိုင္ေဆာင္းပၝး၏ ေခၝင္းစဥ္အဴဖစ္ အသံုးဴပႂသည္။

“ပလိုင္းကို လၾယ္ကာေလ၊ အရိုင္းမဵႂိးႎၾယ္ပၝဘုရာ့၊ ေစာ္ကားတယ္ဆိုတာ နင္မယံုလိုက္ပၝနဲႛ၊ တင္ပံုရႁပ္ေထၾး ဟူေသာ ငိုခဵင္းေတးမႀ ပထမအပိုဒ္တၾင္ ယာေတာအလယ္၊ ငၝေဴပာမယ္ ေရၿရႀင္ဘုရင္ရဲႛ၊ နင္ ဆင္ဴခင္မႀာလား ဟု ငိုသည္ကိုယူကာ ငၝေဴပာမယ္ ဟု ေခၝင္းစဥ္တပ္ကာ ၀န္႒ကီးခဵႂပ္ဦးႎုအား ႎိုင္ငံေရးေ၀ဖန္ခဵက္မဵားကို လူရိုင္းကေလး ခဵင္းဖေ၀း၏ ေလယူေလသိမ္းႎႀင့္ နင္တခၾန္းငၝတခၾန္း အသံုးဴပႂကာ ေရးသားသည္မႀာ ထိမိလႀသည္။ အခဵက္အလက္ ဆင္ေဴခေကာင္းေသာ အေဳကာင္းအရာကို ဖၾဲႛသီမႁလႀပေသာ ေရးဟန္ႎႀင့္ ေရးေသာေဳကာင့္ စာဖတ္ပရိသတ္တိုႛက စၾဲမက္ဳကသည္။

၀န္႒ကီးခဵႂပ္ဦးႎုက သူႛအား ဘ၀ရႀင္မင္းတရား႒ကီးဟု ေခၞေ၀ၞကာ ေ၀ဖန္ေသာ ၀န္႒ကီးေဟာင္း ဦးထၾန္းေဖ၏ ေ၀ဖန္စာမဵားကို ဖတ္ရတုိင္း လက္ခံႎိုင္ဘဲ ေဒၝသထၾက္ေလ့ရႀိသည္ဟု ဳကားသိရသည္။ သခင္ဘေသာင္း၏ ငၝေဴပာမယ္ဟု ေရးသားေသာ ေ၀ဖန္ခဵက္ေဆာင္းပၝးမဵားကိုမူ သေရာ္စာအဴဖစ္ အရသာယူကာ ဖတ္ရႁေလ့ရႀိသည္ဟု သိရသည္။ ၀န္႒ကီးခဵႂပ္အား ေ၀ဖန္ဴပစ္တင္ေသာ စာခဵင္းအတူတူ ရသေဴမာက္ေအာင္ ေရးႎိုင္သဴဖင့္ ပိုမိုထိေရာက္သည္။ သခင္ဘေသာင္းကလည္း သူ၏ေဆာင္းပၝးတၾင္ ခဵင္းကေလး ဖေ၀းႎႀင့္ လက္စၾဲေတာ္လူဴပက္႒ကီး “ေတာင္လံုးေကဵာ္တိုႛ စကားေဴပာဟန္ေရးသားရင္း စက္ခုတ္သံလား မိုးသံလားေဟ့၊ စက္ခုတ္သံပဲ မိုးသံပဲေဟ့ စသည္ဴဖင့္ ေတးေဟာင္းမဵားကို ဆိုညည္းေဴပာဳကဟန္ ေရးသဴဖင့္ ပိုမိုအသက္၀င္သည္။

သခင္ဘေသာင္း ဘာသာဴပန္ခဲ့ေသာ တိုင္းဴပည္ရန္သူဴပဇာတ္မႀာ ေရခဵႂိးဆိပ္တစ္ခုသည္ လူထုအား အႎၨရာယ္္ဴပႂႎုိင္ေအာင္ ယိုယၾင္းေနသည္၊ ထိုအမႀန္တရားကို ေဖာ္ထုတ္မိသူတစ္ဦးအား မိမိတိုႛ အကဵႂိးစီးပၾားကို ထိခိုက္မည္စိုးရၾံႛသူမဵားက ၀ိုင္းပယ္ဳက၊ ရန္ဴပႂဳကပံုကို ဇာတ္လမ္းဖၾဲႛထားသည္။

ထိုဴပဇာတ္တၾင္ အေဖာ္မပၝေသာ တေယာက္တည္းသည္ အင္အားအ႒ကီးဆံုး ဴဖစ္သည္ ဟူေသာ စာပိုဒ္တစ္ခုကို ဆရာႎႀင့္ ေဆၾးေႎၾးဖူးသည္။ “ရႀင္းပၝတယ္ကၾ၊ ၂ ေယာက္ဆို အယူအဆ ကၾဲႎိုင္ေသးတယ္ေလ ဟု ဆရာက ေဴဖ၏။

သခင္ဘေသာင္း ေရးသမ႖စာတိုႛသည္ လၾယ္ကူရႀင္းလင္းေသာ ေကဵးလက္ေတာရၾာသံုး ဴမန္မာစာစကားမဵားႎႀင့္ ဖၾဲႛဆိုုေလ့ရႀိသည္။ ၁၉၈၁ ခုႎႀစ္က အဂႆလိပ္စာေရးဆရာ ကဗဵာဆရာ႒ကီး Thomas Hardy ေရးသားေသာ Tess of the D’Urbervillies ၀တၪႂႂ႒ကီးကို ဆရာ႒ကီးက ပန္းသာ မစာဥအမည္ႎႀင့္ ဆီေလဵာ္ေအာင္ ဴပန္ဆိုခဲ့သည္။

မစာဥ ၀တၪႂ႒ကီးကို အညာစကား အညာေလ အညာဟန္ႎႀင့္ ေရးသားထားရာ ဖၾင့္မေဴပာပၝက ဘာသာဴပန္စာေပဟု မယံုႎိုင္ေလာက္ေအာင္ ဴမန္မာဆန္ေသာ ၀တၪႂ႒ကီးဴဖစ္သည္။ ဆရာ႒ကီး၏ အေကာင္းဆံုး ဂႎၨ၀င္၀တၪႂဴဖစ္ရံုသာမက ဴမန္မာစာေပေလာက၏ အေကာင္းဆံုး၀တၪႂ႒ကီးတစ္ခုလည္း ဴဖစ္ေနေလ႓ပီ။

ဇာတ္ေဆာင္မင္းသမီးကေလး ဥက သူ၏ ဖခင္ကို ရႀာေဖၾရန္ ေပပင္ကုန္းရၾာထိပ္မႀ ဘံုဆိုင္သိုႛ ၀င္သၾားေသာအခၝ အရက္ေရာင္းေနသူ အဘၾားအိုက လိုင္စင္သၾင္းလိုႛ ပိုတာကေလးကို အေပဵာ္ေသာက္ဳကတာပၝေတာ္ရိုႛ ဟု ေအာင္ဟစ္ရာမႀ ညည္းႎႀယ္ေအ အသံကေလး ဘာေလးေပး႓ပီး ၀င္ပၝဟယ္ ဟု ေဴပာရႀာပံု၊ ယစ္မဵႂိးတိုႛ အရက္ဖမ္းလာမည္ ေဳကာက္ရၾံႛသဴဖင့္ “လိုင္စင္သၾင္းလိုႛ ပိုတာကေလးကို အေပဵာ္ေသာက္ဳကတာပၝေတာ္ရိုႛ ဟု ေဴခသံဳကားတိုင္း ဂၝထာရၾတ္ဆိုသကဲသိုႛ ရၾတ္ဆိုပံုကို အေသးစိတ္ ေရးသားသကဲ့သိုႛ စာပိုဒ္တိုင္းမႀာ အသက္၀င္ေအာင္ ေရးသားထားသည္။

သခင္ဘေသာင္းသည္ ဘ၀စံုသည္။ သူႛအား ေငၾဒဂႆၝးအတု ညႀပ္ပံုလုပ္သည္ဟု ပုလိပ္တိုႛက ရိုးစၾပ္ကာ ဖမ္းဆီးစစ္ေဆးသည္ကိုလည္း ခံရဖူးသည္။

ေစတနာကလည္း ႒ကီးသည္ ဗမာ့ေခတ္တၾင္ ေဆာင္းပၝးေရးရန္ သူက ေဘးတၾဲပၝေသာ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ႎႀင့္ လာေလ့ရႀိသည္။ သူက ဆူးေလဘုရားလမ္းတၾင္ ေနထိုင္႓ပီး တင္ေမာင္က လတၨာလမ္းတၾင္ ေနသည္။ အလုပ္သိမ္းတိုင္း ထမင္းေက႗းရန္ သူ၏ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ေဘးတၾဲႎႀင့္ တင္ေခၞကာ လတၨာလမ္းသိုႛ ပိုႛေပးေလ့ရႀိသည္။ ထိုအခဵိန္က ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ ေဘးတၾဲေခတ္ ကုန္႓ပီဴဖစ္သည္။ သူက ေခၝင္းေပၝင္း ေပၝင္းေသးသည္။ တင္ေမာင္က ေဘးတၾဲေပၞတၾင္ ငုတ္တုတ္ထိုင္ကာ စီးနင္းေလ့ရႀိသည္ကို ရုပ္ေဴပာင္အဴဖစ္ သတင္းစာေလာကသားတိုႛကသာမက ရန္ကုန္သူ ရန္ကုန္သားတိုႛကပၝ တင္ေမာင္တိုႛ ဆရာတပည့္ကို ေလႀာင္ဳကသည္ကို ခံခဲ့ရသည္။

ေနႛစဥ္လို ခရုေခၝက္ဆၾဲ၊ ဳကက္သားပလာတာ စသည္ဴဖင့္ တပည့္ကို ေက႗းေလ့ရႀိသည္။ စာပညာ အသိဉာဏ္႒ကီးမားေသာ္လည္း ပစၤည္းဥစၤာ စုေဆာင္းမိမည့္သူ မဟုတ္ပၝေပ။ ေငၾလိမ္မႁလည္း ကဵႃးလၾန္ရန္ ၀န္မေလး။

ရဲေဘာ္ရင္း သခင္စိုးက “ကိုယ္က သံလဵင္ ဘီအိုစီ ရံုးစာေရးကေလးဘ၀မႀာ၊ ကဵစ္ကဵစ္ပၝေအာင္ စုထားတဲ့ ေငၾကေလး သံုးရာကို သူက သံုးပစ္လိုက္တယ္ေလ။ ဒီေတာ့ မခံခဵင္လၾန္းတာေဳကာင့္ သူႛကို ေတၾႛတာနဲႛ သူရဲႛ မဵက္လံုးကို ကိုယ့္လက္နဲႛ ေဖာက္မယ္လိုႛ ဆံုးဴဖတ္႓ပီး ရန္ကုန္တ႓မိႂႛလံုး ရႀာတာေပၝ့။ ဆူးေလဘုရား ေဴခရင္းမႀာေတၾႛေတာ့ သူက ေဴပးတယ္ေလ။ ဘာရမလဲ ကိုယ္က ဗလ႒ကီးတာပဲဟာ ေနာက္က လိုက္ေတာ့ ပန္း႓ခံထဲမႀာ မိတယ္ေလ။ သူႛအေပၞက ခၾစီးမိဴပန္ေတာ့လည္း သူ နာေအာင္ မလုပ္ရက္ပၝဘူး ဟု ေနာက္ေဳကာင္းဴပန္ဖူးသည္။

သခင္ဘေသာင္းႎႀင့္ အဖၾဲႛတိုႛသည္ တိုႛဗမာသီခဵင္းႎႀင့္ ႎိုင္ငံဴပႂစာတမ္းမဵားႎႀင့္ လႁံႛေဆာ္စည္းရံုးမႁအရ သခင္လူငယ္အမဵားတိုႛ အ႓မိႂႛ႓မိႂႛတၾင္ ေပၞထၾန္းလာေစကာမူ ငယ္ရၾယ္သူမဵားသာ ဴဖစ္သဴဖင့္ ဳသဇာစက္ သိမ္ငယ္ေန၏။ ထိုအခဵိန္တၾင္ အဂႆလိပ္အစိုးရက ဴမန္မာႎိုင္ငံကို ဒိုင္အာခီစနစ္ထက္ ဴမင့္မားေသာ အုပ္ခဵႂပ္ေရးသစ္ေပးရန္အတၾက္ ဴမန္မာႎိုင္ငံအား အိႎၬိယဴပည္နယ္တစ္ခုအဴဖစ္မႀ ခၾဲထၾက္ေရး၊ သိုႛမဟုတ္ တၾဲေနေရး ဆံုးဴဖတ္ရန္ ပၝလီမန္ေရၾးေကာက္ပၾဲ ကဵင္းပရန္ စီစဥ္ေသာအခၝ လူ႒ကီးပိုင္း ႎိုင္ငံေရးအဖၾဲႛမဵားႎႀင့္ သတင္းစာတိုႛက ခၾဲေရးတၾဲေရး ကိစၤကို ဴပင္းထန္စၾာ ဴငင္းခံုေနဳကစဥ္တၾင္ သခင္တိုႛက ဴပတ္သားသည့္လမ္းစဥ္ကို ခဵမေပးႎိုင္သဴဖင့္ ႎိုင္ငံေရးေလာက၏ ေဘးလူ ဴဖစ္သၾားဴပန္သည္။

၁၉၃၁ ခုႎႀစ္က ရန္ကုန္တကၠသိုလ္သမဂၢတၾင္ ဦးဘေဘႎႀင့္ ေဒၝက္တာဗေမာ္တိုႛ ခၾဲေရးတၾဲေရး စကားစစ္ထိုးပၾဲကို ကဵင္းပစဥ္က သခင္ဘေသာင္းက ပရိသတ္အဴဖစ္ စင္ဴမင့္ေပၞသိုႛ တက္ခဲ့သည္။ တၾဲေရးကို မဲေပးဳကမယ္ဆိုလ႖င္ အဂႆလိပ္က႗န္အဴဖစ္ ကဵန္ရစ္ဳကရမႀာေပၝ့။ ခၾဲေရးကို မဲေပးဳကလ႖င္လည္း မထူးပၝဘူး၊ အဂႆလိပ္ရဲႛ သေပၝက္ ဴဖစ္ေနရမႀာပၝပဲ ဟု တင္ဴပသည္။

“သတိုးမင္းဖဵားေခတ္က သူခိုးငတက္ဴပားလို သတၨိရႀိဳကဖိုႛ လိုပၝသည္။ ငတက္ဴပားကို ဖမ္းမိတဲ့အခၝမႀာ ဘုရင္က … “ကားစင္တက္႓ပီး သတ္ရမလား၊ လည္ေခဵာင္းကုိခၾဲ႓ပီး သတ္ရမလား၊ ဘယ္လိုေသခဵင္သလဲ၊ ေသနည္းကို ေရၾးေပေတာ့ ေမာင္မင္းလိုႛ ေမးပၝတယ္။ ဒီေတာ့ ငတက္ဴပားက ကဵႂပ္ ဘာမႀ မလိုခဵင္ဘူး၊ ခင္ဗဵား႒ကီးရဲႛေဘးမႀာ ထိုင္ေနတဲ့ မိဖုရား႒ကီးကိုပဲ လိုခဵင္တယ္လိုႛ ေဴပာတာေဳကာင့္ သူရဲႛ သတၨိကို သိရႀိ႓ပီး သူေကာင္းဴပႂဴခင္း ခံရပၝတယ္။ ဗမာေတၾ သတၨိရႀိဳကပၝ၊ ခၾဲေရး တၾဲေရး မလိုခဵင္ဳကပၝနဲႛ လၾတ္လပ္ေရးကို တုိက္ဳကပၝ စသဴဖင့္ ေဟာေဴပာခဲ့သည္။

သူ၏ လမ္းစဥ္သည္ မႀန္ကန္ေသာ္လည္း လူထု႒ကီးတရပ္လံုး ခၾဲေရး တၾဲေရး ဴပႍနာကိုသာ စိတ္၀င္စားေနဳကသဴဖင့္ နားမ၀င္ခဲ့ဳကဴပန္ေပ။

စည္းရံုးေရး အရႀိန္ဴမႀင့္ရန္အတၾက္ ညီလာခံတစ္ခုကို သခင္ဘေသာင္းက သူ၏ေနအိမ္ ဗဟန္း ေရတာရႀည္လမ္း အမႀတ္ ၃၃ တၾင္ ၁၉၃၃ ခု ဇူလိုင္လ ၄-၅-၆ ရက္မဵား၌ ကဵင္းပရာ သခင္သိန္းဟန္၊ သခင္ဗတင္၊ သခင္ဗစိန္၊ သခင္လႀေဘာ္၊ သခင္သိန္းေမာင္ႎႀင့္ ကိုအုန္းခင္တိုႛသာ တက္သဴဖင့္ သခင္ဘေသာင္းပၝ ၆ ဦးသာ တက္ေရာက္ဳကသည္။

အဴမတ္ေတာ္ခၾန္ရံုးမႀ စာေရး ကိုအုန္းခင္က ညီလာခံတက္ေစကာမူ သခင္နာမည္ကို ယူသူ မဟုတ္သဴဖင့္ ေဒၝင္ေဒၝင္ဴမည္ သခင္ ၅ ဦးသာ ရႀိေနသည္။

သခင္ဘေသာင္းကမူ စိတ္မပဵက္ပၝေပ။ အခုလို ရဲေဘာ္မဵားကို ေတၾႛရတာမိုႛ ၀မ္းသာအားတက္ဴဖစ္ရပၝတယ္။ သခင္အဖၾဲႛမႀာ ကဵေနာ္တစ္ေယာက္အဴပင္ ခင္ဗဵားတိုႛ ၅ ေယာက္က နံေဘးမႀာ ရႀိေန႓ပီမိုႛ အားတက္ရပၝတယ္။ ဟစ္တလာႎႀင့္ ႎႁိင္းစာမယ္ဆိုလ႖င္ ကဵေနာ္က အမဵား႒ကီး သာတာေပၝ့။ ဟစ္တလာပၝတီ တည္ေထာင္တုန္းက တစ္ေယာက္တည္း ရႀိရႀာတယ္၊ ပိုက္ဆံကေလး မဴဖစ္စေလာက္ ရႀစ္ဴပားေလာက္နဲႛ ေထာင္ခဲ့တယ္ ဟု သခင္ဘေသာင္းက အားတက္သေရာ မိန္ႛခၾန္းေပးခဲ့သည္။

ကံအားေလဵာ္စၾာ အခၾင့္အလမ္းတစ္ခုကို သူတိုႛ ေတၾႛဳကသည္။

ခၾဲေရးတၾဲေရး ပၝလီမန္ေရၾးေကာက္ပၾဲမ၀င္ဟု မူလက ဆံုးဴဖတ္ခဲ့ေစကာမူ ဳကား ေရၾးေကာက္ပၾဲတစ္ခုႎႀင့္ ႒ကံႂ႒ကိႂက္ေသာအခၝ သခင္ဘေသာင္းက ၀င္ေရာက္အားစမ္းရာမႀ သခင္ပၝတီလႁပ္ရႀားမႁမဵား စတင္ႎိုင္ခဲ့သည္။

ေရၿဘို႓မိႂႛ အေရႀႛပိုင္းမဲဆႎၬနယ္မႀ အမတ္မင္း ဦးသုတ ဆိုသူ ကၾယ္လၾန္သဴဖင့္ ဳကားေရၾးေကာက္ပၾဲ ကဵင္းပရာ သခင္ဘေသာင္း ၀င္ေရာက္အေရၾးခံရန္ ဆံုးဴဖတ္ဳကေလသည္။ ၁၉၃၃ ခု ႎို၀င္ဘာလထဲတၾင္ သခင္ဘေသာင္းႎႀင့္အတူ သခင္ဗစိန္၊ သခင္ထၾန္းေရၿႎႀင့္ သခင္သိန္းေမာင္တိုႛပၝ ရန္ကုန္မႀ ေရၿဘိုသိုႛ လိုက္လာဳက႓ပီး ေရၿဘိုမႀ အမာခံသခင္တစ္ဦးဴဖစ္သူ သခင္ဗခန္ႛ အိမ္တၾင္ သခင္ပၝတီရံုးဖၾင့္ကာ ေရၾးေကာက္ပၾဲအတၾက္ စည္းရံုးဳကေလသည္။ သခင္ပၝတီလမ္းစဥ္ကို ေရၿဘို႓မိႂႛနယ္တၾင္ ေဟာေဴပာစည္းရံုးဳကသည္။

ေဟာေဴပာခဵက္ကို အေဳကာင္းဴပႂ၍ ေရၿဘိုအေရးပိုင္က ပုဒ္မ ၁၄၄ အရ ေရၿဘိုခရိုင္မႀ ထၾက္ခၾာေပးရမည္ဟု ႎႀင္ထုတ္ေသာအခၝ သူတိုႛက အာဏာဖီဆန္ဳကသဴဖင့္ ပုလိပ္တိုႛက ဖမ္းဆီးလိုက္႓ပီး ေထာင္ဒဏ္ ၄ လ အဴပစ္ေပးသည္။ ခဵက္ခဵင္းပင္ မႎၨေလးေထာင္၊ ဴမင္း႓ခံေထာင္၊ သရက္႓မိႂႛေထာင္ႎႀင့္ ရန္ကုန္ေထာင္သိုႛ ေရၿႛလိုက္သည္။ ေထာင္ေရၿႛစဥ္တၾင္ လမ္းတေလ႖ာက္လံုး သခင္မဵႂိးေဟ့ တိုႛဗမာ၊ လာမည့္ေဘး ေဴပးေတၾႛ၊ အေမက ေမၾး ေထာင္ကေက႗း ဟူေသာ ေ႐ကၾးေဳကာ္သံမဵားကို ေအာ္ဟစ္ဳကသည္။

ထိုမ႖မကေသး အစာငတ္ခံတိုက္ပၾဲ ဆင္ႎၿဲဳကေသးသည္၊ သခင္တိုႛ၏ လႁပ္ရႀားမႁသတင္းမဵားကို ရန္ကုန္႓မိႂႛ သတင္းစာမဵားက အသားေပးကာ ေဖာ္ဴပဳကသည္။ ဤတၾင္မႀ သခင္ပၝတီကို ဴမန္မာတႎိုင္ငံလံုးက သိရႀိလာဳက႓ပီး လူငယ္မဵား၏ တိုႛဗမာအစည္းအရံုး သခင္ပၝတီ႒ကီး ေပၞေပၝက္လာခဲ့ရသည္။ ႎိုင္ငံ၏ လၾတ္လပ္ေရးတိုက္ပၾဲတၾင္ အေရးပၝစၾာ ၀င္ေရာက္အားထုတ္ႎိုင္ခဲ့၏။

သခင္ဘေသာင္း ေဟာခဲ့သည့္အတိုင္း ဗိုလ္ေန၀င္းေခၞသူ အရူးတစ္ေယာက္က ဴမန္မာ့လမ္းစဥ္ဆိုရႀယ္လစ္ပၝတီ ေထာင္ခဲ့သဴဖင့္ ေရနံဆီရႀားသည္ကို ဴမန္မာမဵား လက္ေတၾႛဴမင္ခဲ့ဳကရ၏။

၁၉၇၆ ခုႎႀစ္က ဆိုရႀယ္လစ္အစိုးရ ဴပန္ဳကားေရးဌာန ဒုႌၿန္မႀႃး တင္ေမာင္ ၏ရံုးသိုႛ သခင္ဘေသာင္းတစ္ေယာက္ ၀င္လာသည္။ ေရနံဆီ ရႀားတာ ဴမင္႓ပီလားေဟ့ဟု စကားနာထိုး႓ပီး ေရႀးေဟာင္းေႎႀာင္းဴဖစ္မဵားကို စား႓မံႂႛဴပန္သည္။

၀လင္စၾာ စကားေဴပာ႓ပီးေနာက္ ဆရာက အိတ္တၾင္းမႀ ေငၾစကၠႃတစ္လိပ္ကို ထုတ္၍ အပ္သည္။

“မင္းရဲႛ အဓိက အလုပ္က ဧည့္ခံပဲၾေတၾ စီစဥ္တဲ့အလုပ္ဆိုတာ ငၝသိပၝတယ္။ ဒီေတာ့ ငၝ့အတၾက္ ႎႁတ္ဆက္ ညစာစားပၾဲတစ္ခု စီစဥ္ေပးကၾာ ဟု ေစခိုင္းသည္။ သူဖိတ္လိုေသာ ႎိုင္ငံေရးလူ႒ကီးမဵားစာရင္းကို ေပးသည္။ စာေပေလာက ကေတာ့ မင္းပဲ ေရၾး႓ပီး ဖိတ္ကၾာ ဟု ေဴပာ႓ပီး ငၝမေသမီ သူတိုႛကို ႎႁတ္ဆက္ခဲ့ခဵင္တယ္ ဟု တည္ဳကည္စၾာေဴပာရႀာ၏။

ေငၾလိပ္ကို စစ္ဳကည့္ေသာအခၝ ဖူလံုသည္၊ ပိုလ႖ံသည္။ သူႛအလိုအရ ခမ္းနားေသာ ညစာစားပၾဲတစ္ခုကို တုတ္ဟိုတယ္တစ္ခု၌ ကဵင္းပေပးခဲ့သည္။ ေရၿပၾဲလာဧည့္သည္ေတာ္တိုႛက ပုလင္းမဵား ပၝလာဳကသဴဖင့္ ႎႁတ္ဆက္ပၾဲမႀာ စည္ကားသည္၊ ေပဵာ္ဳကသည္၊ ေနာက္ လၾမ္းဳကသည္၊ ေတာ္ေတာ္ႎႀင့္ မ႓ပီးႎိုင္။

မိမိ ေသေတာ့မည္ထင္သဴဖင့္ ပၾဲကဵင္းပေစေသာဆရာသည္ အသက္ဴပင္းသည္။ လ အနည္းငယ္ဳကာေသာအခၝ ဆူးေလပန္း႓ခံေထာင့္တၾင္ ေတၾႛရသည္။ ငၝ မေသေသးဘူးကၾ ဟု ေဴပာ႓ပီး တင္ေမာင္၏ ပိုက္ဆံအိတ္ကို ဆၾဲဳကည့္၍ ေတၾႛသမ႖ ယူသၾားသည္။ အခု ငၝ ဘိုင္ကဵဴပန္႓ပီ ဟု ေဴပာခဲ့သည္။

ထိုႛေနာက္ ဆရာကို မေတၾႛရေတာ့႓ပီ။ တင္ေမာင္က အေမရိကန္သိုႛ လၾင့္လာမႀ ၁၉၈၁ ခု ဧ႓ပီ ၂၁ ရက္ေနႛက ႎိုင္ငံသားတိုႛႎႀင့္ စာေပေလာက၏ ေခၝင္းေဆာင္႒ကီး ဘ၀ကူးရႀာေလသည္ဟု သိရ၏။

 
Leave a comment

Posted by on August 17, 2007 in Potraits

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: