RSS

ရန္ကုန္႓မိႂႛတၾင္ ဆႎၬဴပမႁမဵားဴဖစ္ေပၞ၊

20 Aug

ရန္ကုန္႓မိႂႛတၾင္ ဆႎၬဴပမႁမဵားဴဖစ္ေပၞ၊

အာဏာပုိင္တုိႛ၏အဳကမ္းဖက္႓ဖႂိခၾင္းမႁမဵားမေတၾႛရ

မုိးမခအေထာက္ေတာ္ ၀၀၃
ဳသဂုတ္ ၁၉၊ ၂၀၀၇

ယမန္ေနႛက ထင္ရႀားသည့္ လူငယ္ႎုိင္ငံေရးသမားမဵားဦးေဆာင္သည့္ စီတန္းလႀည့္လည္ဆႎၬဴပမႁတစ္ရပ္ ရန္ကုန္႓မိႂႛတၾင္ ဴဖစ္ေပၞခ့ဲရာ အာဏာပုိင္တုိႛတားဆီး႓ဖႂိခၾင္းမႁကုိ မခံရဘဲ ႓ပီးဆုံးခ့ဲသည္။

မဳကာေသးမီရက္ပုိင္းအတၾင္း မတန္တဆ ဴမႀင့္တက္လာေသာ ေလာင္စာဆီ ေစဵးႎႁန္းမဵားေဳကာင့္ အုံဳကၾေပၝက္ကဲၾမႁမဵား ဴဖစ္ေပၞလာႎုိင္ေဳကာင္း ခန္ႛမႀန္းေနဳကခဵိန္တၾင္ ထုိက့ဲသုိႛဆႎၬဴပမႁ ေပၞထၾက္လာဴခင္းဴဖစ္သည္။

ရႀစ္ေလးလုံးမဵႂိးဆက္ ေကဵာင္းသားလႁပ္ရႀားမႁတၾင္ ဦးေဆာင္ခ့ဲသူမဵားက
ယခုဆႎၬဴပပဲၾကုိ ဤသုိႛ ဴပႂလုပ္ခ့ဲသည္။ (ဓာတ္ပုံ
ေအေအပီပီ )

ဗဟန္း႓မိႂႛနယ္၊ တာေမၾ႓မိႂႛနယ္တုိႛတၾင္ ဴပႂလုပ္ခ့ဲေသာ အဆုိပၝလႁပ္ရႀားမႁကုိ ရႀစ္ေလးလုံးမဵႂိးဆက္ ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္မဵား၊ အမဵႂိးသားဒီမုိကေရစီအဖဲၾႛခဵႂပ္အဖဲၾႛ၀င္မဵားဴဖင့္ စတင္ခ့ဲ႓ပီး လမ္းတေလ႖ာက္တၾင္ ဴပည္သူအခဵႂိႛ ပူးေပၝင္းပၝ၀င္ခ့ဲသဴဖင့္ အင္အား ၅၀၀ ၀န္းကဵင္အထိ ရိႀလာခ့ဲသည္။ ၉ ကီလုိမီတာ (၅မုိင္) ခန္ႛ ခဵီတက္ခ့ဲဳကသည္ဟု ရန္ကုန္႓မိႂႛမႀေပးပုိႛသည့္ ေအပီသတင္းတၾင္ ေဖာ္ဴပထားသည္။

လႀည့္လည္ဆႎၬဴပရာတၾင္ ပူးေပၝင္းပၝ၀င္ေနေသာ
အမဵႂိးသားဒီမုိကေရစီအဖဲၾႛခဵႂပ္ အဖဲၾႛ၀င္မဵား (ဓာတ္ပုံ
ေအေအပီပီ )

နာမည္ေကဵာ္ ႟ုပ္ရႀင္သ႟ုပ္ေဆာင္ ဦးေကဵာ္သူက အဆုိပၝဆႎၬဴပပဲၾကုိ ေထာက္ခံအားေပးေဳကာင္း ဘီဘီစီသတင္းဌာနသုိႛ ေအာက္ပၝအတုိင္း ေဴပာဳကားခ့ဲသည္။

“အဲဒီသတင္းဳကားတ့ဲအတၾက္၊ ကဵေနာ္ကေတာ့ ဒၝ လုပ္သင့္လုပ္ထုိက္တ့ဲကိစၤတစ္ခုလုိႛ ေထာက္ခံပၝတယ္။ အားလုံးက စား၀တ္ေနေရးက ဳကပ္တည္းေန႓ပီ၊ ဳကပ္တည္းေနခဵိန္မႀာ ဆီေစဵးတက္လာ႓ပီဆုိရင္ စရိတ္စကေတၾ အကုန္လုံး တက္လာ႓ပီ။ အဲဒီေတာ့ လုပ္သင့္လုပ္ထုိက္တ့ဲကိစၤလုိႛ ကဵေနာ္ ခံယူပၝတယ္။

ရန္ကုန္႓မိႂႛ ကမၲာေအး သံဃာ့တကၠသိုလ္မႀ သံဃာေတာ္မဵားကလည္း အာဏာပုိင္တုိႛ၏ဖိႎႀိပ္မႁမဵားကုိ ဆန္ႛကဵင္ ဆႎၬဴပမႁမဵား ဴပႂလုပ္ခ့ဲသည္။

သံဃာေတာ္မဵားက စာသင္ေဆာင္နံရံေပၞတၾင္ ေရးသားလႁံႛေဆာ္ခ့ဲေသာ စာတန္းမဵား (ဓာတ္ပုံ ဒီဗီၾဘီ )

ကုန္ေစဵးႎႁန္းကဵဆင္းေရးဆႎၬဴပေတာင္းဆုိေလ့ရိႀသူ ကုိထင္ေကဵာ္ႎႀင့္အဖဲၾႛကလည္း လက္ရိႀအဳကပ္အတည္းမဵားအား ေဴဖရႀင္းေပးရန္ အာဏာပုိင္တုိႛအား ေတာင္းဆုိခ့ဲသည္။ ေဴဖရႀင္းေပးဴခင္းမဴပႂပၝက ႎုိင္ငံအႎံႀႛဆႎၬဴပမႁမဵား ေဖာ္ေဆာင္သၾားမည္ဟု ႓ပီးခ့ဲသည့္ ေသာဳကာေနႛတၾင္ ထုတ္ဴပန္ခ့ဲေသာ ဴမန္မာႎုိင္ငံ ဖံၾႛ႓ဖိႂးတုိးတက္ေရးလုိလားသူမဵားအဖဲၾႛ၏ အဆုိပၝေဳကညာခဵက္၌ ေဖာ္ဴပထားသည္။

ထုိအဖဲၾႛမႀ ဦးဟန္ဒီက ဒီနည္းပဲ ရႀိပၝတယ္ခင္ဗဵ။ – – ကဵေနာ္တိုႛေတၾ အဲဒီေနႛပၾဲအတၾက္ ဆက္ဆက္ ထၾက္ရမႀာပၝ။ ကဵေနာ္တိုႛဆီကုိ ပူးေပၝင္းဳကပၝ။ ၀ိုင္း၀န္းဳကပၝ။ ဘာလိုႛလဲဆိုေတာ့ ကဵေနာ္တုိႛဆႎၬကို ေဖာ္ထုတ္တာမဟုတ္ပၝဘူး။ လူထုဆႎၬပၝ။ ေနာက္ဆုံးေဴပာခဵင္တာကေတာ့ (၂၂) ရက္ေနႛ ထၾက္ကိုထၾက္လာပၝ့မယ္။ ရေအာင္တိုက္ပၝ့မယ္။ လူထု႒ကီးပၝ၀င္ ဆင္ႎၾဲေပးဳကပၝ ဟု ဒီဗီၾဘီသတင္းဌာနသုိႛ ေဴပာဳကားခ့ဲသည္။

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on August 20, 2007 in Local News Headlines

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: