RSS

ေမာင္စၾမ္းရည္ – လူေသကို ဓားဴပတိုက္တဲ့ေနႛတေနႛ

21 Aug

လူေသကို ဓားဴပတိုက္တဲ့ေနႛတေနႛ
ေမာင္စၾမ္းရည္

ဳသဂုတ္ ၂၀၊ ၂၀၀၇

သူက ေတာင္တၾင္း႒ကီးသားတဲ့။ ေပေလးပင္ ရႀင္ေလးပၝး ေပၞထၾန္းတဲ့ အရပ္ကတဲ့။ ကဵေနာ္တိုႛ ဳကည္ညိႂတဲ့ အရႀင္ဥကၠႉရဲႛ တပည္တဲ့။ အသားညိႂညိႂ၊ ဂင္တိုတို၊ ဆံပင္တိုတိုနဲႛ၊ ဆံပင္ကေတာ့ ေတာ္ေတာ့္ကို ဴဖႃေန႓ပီ။ ဒၝေပမယ့္ ဴဖႃေနတာကို ေတၾႛရခဲပၝတယ္။ ေဆးအနက္ ဆိုးတယ္ေလ။ မဆိုးလိုႛမဴဖစ္ဘူးတဲ့။ ကဵႃရႀင္ဴပရင္ အဘိုး႒ကီးအဘၾား႒ကီးေတၾကို သိပ္လက္မခံဳကဘူးဆိုကိုး။ အသံကေတာ့ ဴပာတယ္၊ ကဵယ္ကဵယ္ေဴပာေလ ဴပာေလပဲ။ သူက ကဵေနာ္တိုႛ ဳကည္ညိႂေလးစားတဲ့ ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္၊ ဴမသန္းတင့္၊ လူထုစိန္၀င္းတိုႛနဲႛ သိက႗မ္းရင္းႎႀီးသတဲ့။ အဲဒီပုဂၢႂိလ္႒ကီးေတၾနဲႛ ကိုကိုးက႗န္းမႀာ အတူေနခဲ့တာဆိုကိုး။

သူႛနံမည္ကေတာ့ ေအာင္ဴမင့္ တဲ့။ အသံဴပာလိုႛ သံဴပာေအာင္ဴမင့္မႎႀဲေလး ေအာင္ဴမင့္” တဲ့ ေခၞဳကတယ္။ ေအာင္ဴမင့့္ နံမည္တူေတၾမဵားလၾန္းလိုႛ တဴခားေအာင္ဴမင့္ေတၾနဲႛ ကၾဲဴပားေအာင္ ဒီလိုပဲ ခၾဲဴခားေခၞဳကပၝတယ္။ သူက ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ သမိုင္းဌာနက ကဵႃတာေခၞ နည္းဴပဆရာပၝ။ ႒ကံေတာသုသာန္နားက ၀ဂၢီရပ္ကၾက္ သိတယ္မဟုတ္လား၊ တကၠသိုလ္က ေနစရာ မေပးႎိုင္လိုႛ တကၠသိုလ္နဲႛနီးတဲ့ ကမာရၾတ္၀ဂၢီရပ္ထဲ လာေနတာပၝ။ ၀ဂၢီသားေတၾကေတာ့ ဆရာဦးေအာင္ဴမင့္လိုႛ ေခၞဳကပၝတယ္။

သိေတာ္မူဳကတဲ့အတိုင္း ဘုန္း႒ကီးလူထၾက္တိုႛ၊ ေကဵာင္းဆရာလူထၾက္တိုႛ၊ ႎိုင္ငံေရးသမားလူထၾက္တိုႛ ဆိုတာ သူတိုႛရဲႛ မူလဘ၀ေဟာင္းကုိ ေမ့ေပဵာက္လိုႛမရဘဲ အမူအကဵင့္ေဟာင္းေတၾက အရိုးစၾဲေနတတ္တဲ့ သဘာ၀ရႀိတယ္ မဟုတ္လား။

ေဟာ အခု ရႀစ္ေလးလုံး အေရးေတာ္ပုံ ႒ကံႂ႓ပီဆိုေတာ့ မိုးအုံႛရင္ ၀ဲနာရႀိသူေတၾ လႁပ္လႁပ္ရၾရၾဴဖစ္သလို ႎိုင္ငံေရး မိုးေကာင္းကင္ေလး အုံႛလာ႓ပီလားဆိုမႀဴဖင့္ ႎိုင္ငံေရး၀ဲနာ မေပဵာက္ေသးတဲ့ ၀ဲသမား ဖိုးေအာင္ဴမင့္တစ္ေယာက္ ရၾစိရၾစိ ဴဖစ္လာပၝဴပန္ပၝပေကာ။ လူစုစုရႀိရာသၾား႓ပီး ခၝးေလး ေထာက္လိုက္၊ လက္ကေလးပိုက္လိုက္နဲႛ၊ ခက္တာက သူႛခမဵာ ႎိုင္ငံေရးေ၀ဖန္ခဵက္ကေလးမဵားကလည္း ေပးခဵင္ေသးတာဆိုေတာ့ နားေထာင္မယ့္အေဖာ္ လိုရႀာတယ္။

ဒီေတာ့ သူ မဵက္ႎႀာတန္းမိတဲ့ အညာသား စာေပေ၀ဖန္ေရးဆရာ ေမာင္လူစၾာဆိုတာကို ၀င္၀င္ေခၞရတယ္။ ဦးဴမင့္ေအာင္က ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္တိုႛနဲႛအတူ ကိုကုိးက႗န္းမႀာဆိုေတာ့ ေမာင္လူစၾာက ေလးစားတယ္ေလ။

ေမာင္လူစၾာဆိုတဲ့ “စာေပေတာ္လႀန္ေရးသမား ႒ကီးကလည္း စၾာကသာ စၾာသေယာင္နဲႛ လူက စၾာႎိုင္တာမဟုတ္ဘူး။ သူႛဇနီး ေကဵာင္းဆရာမက ေခၝင္းခၝဴပလုိက္ရင္ အေပၝင္းသဟာယေတၾနဲႛ လိုက္လိုႛမဴဖစ္ဴပန္ဘူး။

ဖိုးေအာင္ဴမင့္ေရ ဒီမႀာ အလုပ္ကေလးတစ္ခု လက္စသပ္စရာရႀိေနလိုႛဗဵႂိႛ။ နက္ဴဖန္ ဟိုမဂၢဇင္း ေဖာင္ပိတ္ခဵင္လိုႛ ဒီေနႛည စာမူလာယူမႀာတဲ့။ ဒၝေလး ႓ပီး႓ပီးခဵင္း လုိက္ခဲ့မယ္ေနာ္ သၾားႎႀင့္၊ သၾားႎႀင့္

ဒီလိုေဴပာ႓ပီး ခဵန္ခဲ့ေပၝင္းမဵား႓ပီ ဆိုေတာ့ ဟိုလူကလည္း နားလည္႓ပီးသားပၝ။ အဲဒီ ဆရာမကလည္း သူႛလူကို ႎိုင္ငံေရးသမားေယာင္ေယာင္ေတၾနဲႛ မေပၝင္းေစခဵင္ဘူးတဲ့။ ႎိုင္ငံေရးသမားဆိုတာကလည္း အစစ္က သိပ္ရႀိတာမႀမဟုတ္ဘဲ။ ေယာင္ေယာင္ပဲမဵားတဲ့ ဥစၤာ။

ဘာပဲဴဖစ္ဴဖစ္ ဒီေခတ္မႀာ ေမာင္လူစၾာရဲႛ သူငယ္ခဵင္းေတၾဆိုရင္ ေထာင္မဟုတ္ က႗န္း၊ က႗န္းမဟုတ္ ေထာင္ဆိုသလို မကဵဖူးတဲ့လူ မရႀိေတာ့ဘူး။ ေမာင္သာႎိုး၊ ေမာင္မိုးသူ၊ ေမာင္သိန္းႎိုင္၊ ဳကည္ေအာင္၊ ကိုေလး၊ လူထုစိန္၀င္း၊ ကဲ ဘယ္သူကဵန္ေသးလိုႛလဲ။ ငယ္သူငယ္ခဵင္း ေလးေမာင္ဆိုရင္ ကိုကိုးက႗န္းမႀာ ကဵဆုံးတယ္။ တခဵႂိႛဆို ေထာင္ကထၾက္႓ပီး ေတာထဲေတာင္ထဲ ေရာက္ကုန္ဳကတယ္ေလ။ ကုိလူစၾာတစ္ေယာက္ပဲ ဆရာမ႒ကီး အထိန္းအယေကာင္းလၾန္းလိုႛ ဒီေခတ္႒ကီးမႀာ ေထာင္မကဵဖူးတဲ့ စာေရးဆရာရယ္လိုႛ လက္ညႀိႂးထုိးဴပစရာ ဒၝေလးတစ္ေယာက္ ကဵန္ေကာင္း စီရာ ကဵန္တာမဟုတ္လား။

ဒီေနႛညေနေတာ့ ၀ၝရင့္ႎိုင္ငံေရးသမား႒ကီး ဖိုးေအာင္ဴမင့္က ကုိလူစၾာ လိုက္ခဲ့ဗဵာလိုႛ မေခၞဘူး၊ အိမ္ေရႀႛမႀာရပ္႓ပီး စကားေဴပာတယ္။ လက္ကေလးပိုက္လိုက္၊ ခၝးေလးေထာက္လိုက္နဲႛ ထုံးစံအတိုင္းပဲေပၝ့။ ဒၝေပမယ့္ ေဴပာရင္းေဴပာရင္းနဲႛ ေဘးတိုက္ေရၾႛေရၾႛ သၾားလိုက္တယ္ေလ။ ဆရာမ႒ကီးကလည္း သူႛကေလးေလးတစ္ေယာက္ရႀိတာကို သူႛလက္ထဲ လာထည့္ေပးလုိက္ေသးတယ္။ ဘာမႀမဳကာဘူး တစ္လမ္းသာဴခားတဲ့ ဘုန္း႒ကီးေကဵာင္းထဲကို ေရာက္မႀန္းမသိ ေရာက္သၾားေလရဲႛ၊ ဘုန္း႒ကီးေကဵာင္းေပၞေရာက္ေတာ့ လူေတၾ ဆယ့္ေလးငၝးေယာက္ေလာက္ စုစု၊ စုစုနဲႛ ဴပတင္းေပၝက္မႀာ ဴပႃတစ္ဴပႃတစ္ လုပ္ေနဳကေလရဲႛ။

သူတိုႛဳကည့္သလို သၾားဳကည့္ဳကေတာ့ အလိုေလး သုသာန္တစ သခႆဵႂိင္း၀မႀာ လူေတၾ ဟိုတစု ဒီတစုနဲႛ ရၾစိတက္ေနပၝကလား။ ဘာလုပ္ေနဳကတာတုန္း။ အကႆဵီခ႗တ္ ေကဵာဗလာယူနီေဖာင္းေတၾနဲႛဆိုေတာ့ စစ္သားေတၾေတာ့ဴဖင့္ မဟုတ္ႎိုင္ဘူး။ ေသနတ္နဲႛ လႀမ္းပစ္ႎိုင္စရာ အေဳကာင္းမရႀိဘူးေပၝ့။ ဟာ တရုတ္သခႆဵႂိင္းမႀာ လဴခမ္းပုံ အုတ္ဂူ႒ကီးေတၾကို ေဖာက္ေနဳကတာပၝလား။

အဲဒၝေတၾဟာ ေထာင္ဖၾင့္ခဵလို္က္လိုႛ လၾတ္လာတဲ့ ရာဇ၀တ္သားေတၾ တဲ့။ စစ္တပ္က ႓မိႂႛဆူေအာင္ လၾတ္လိုက္တာတဲ့ အကဵဥ္းသားေတၾက သူတိုႛထက္အင္အားမဵားတဲ့ လူအုပ္႒ကီးေတၾထဲ ၀င္မတိုးဘဲ ဒီမႀာ အလုပ္ဴဖစ္ေနဳကတာေလ

ဟုိဘက္ ခရစ္ယာန္သခႆဵႂိင္းထဲမႀာလည္း ေတာ္ေတာ္ရဳကသတဲ့။ ေကာလိပ္ဂဵင္ေန၀င္းရဲႛ ဂူကုိ ေဖာက္ေတာ့ ေရၿမဵက္မႀန္ရယ္၊ ၀ီစကီ ေဂဵာ္နီလမ္းေလ႖ာက္၊ ဘလက္ေလဘယ္တစ္လုံးရယ္၊ ေဘာကန္လိုႛကဵႂိးတဲ့ ေဴခသလုံးရုိးကိုဆက္တဲ့ ေငၾေခဵာင္းဆိုလား၊ ေငၾဴပားဆိုလား တစ္ေခဵာင္းရယ္ ရသတဲ့

တစ္ေယာက္က မိန္းမရင္ဖုံးအကႆဵီက ေရၿဳကယ္သီးတစ္စုံ ရသတဲ့

ဟို တရုတ္ဂူတစ္လုံးထဲမႀာ ေရၿသၾားေတၾ တေခၾ႒ကီးရသတဲ့ ဟ

အဲသလို တေယာက္တေပၝက္ ေဴပာေနတုန္း သခႆဵႂိင္းထဲက လူတစုက ဖုတ္ဖက္ခၝ ထလာဳကတယ္။ ပုဆိုးတိုတို ၀တ္ထားဳကတယ္။ အကႆဵီေလးေတၾ ပခုံးခဵိတ္လိုႛ၊ တခဵႂိႛက အ၀တ္ထုပ္ကေလးကုိ လၾယ္လိုႛ၊ တခဵႂိႛက လၾယ္အိတ္ကေလးကို လၾယ္လိုႛ၊ ဘယ္မဵား သၾားဳကမလိုႛပၝလိမ့္။

ဟိုက္ … ဘုန္း႒ကီးေကဵာင္းဆီကုိ လာေနတာပၝလား။ အဲဒီတုန္းက ဘုန္း႒ကီးေကဵာင္း ေနာက္ေကဵာဘက္မႀာ အုတ္တံတိုင္းက မကာရေသးဘူးေလ။ တိုက္တုိက္ဆိုင္ဆိုင္ပဲ သူတိုႛလည္း ဘုန္း႒ကီးေကဵာင္းထဲ၀င္လာေရာ ရဲသားတစုကလည္း ေသနတ္ကိုယ္စီ ထမ္း႓ပီး ဘုန္း႒ကီးေကဵာင္းထဲ ၀င္လာေလရဲႛ။ ဖမ္းမဵား ဖမ္းမလား၊ ရမ္းမဵား ရမ္းမလားမသိ၊ ရဲစခန္းမႀႃးေလး ကေတာ့ …

ေဟ့ … ဘမင္းတိုႛပၝလားကၾ၊ ဒီမႀာ ဘာလုပ္ေနတာလဲ ကိုယ့္ရၾာကို တန္းဴပန္ေလကၾာ။ ဘာလဲ ဒုလၴဘရဟန္းခံမလိုႛလား

“ဟာ … ဆရာပၝလား။ ဆရာေရ … ရၾာဴပန္ေရာက္မႀ အေမအို ကုသုိလ္ရေအာင္ ဒုလၴဘ လုပ္ေတာ့မယ္။ အခုေတာ့ ဴပန္ဖိုႛ စရိတ္မရႀိလိုႛ သမၳာအာဇီ၀နည္းေလးေတၾနဲႛ ေငၾရေပၝက္ကေလးေတၾ ရႀာေနတုန္းဆရာ

မင္းေနာ္ ေနာက္ထပ္ ရုိက္မႁႎႀက္မႁေတၾ မဴဖစ္ေစနဲႛ ေကာင္းေကာင္းေန

ဆရာကလည္း လူေတာထဲမႀာ တပည့္ရဲႛဂုဏ္ကို ေဖာ္ေနဴပန္ပၝ႓ပီ။ ကဵေနာ္က ဘယ္ေတာ့မႀ သူမဵားကို စ မရုိက္ပၝဘူး ဆရာရယ္

ဒၝဴဖင့္ … ခု … ဘုန္း႒ကီးဆီမႀာ ဆၾမ္းကဵန္၊ ပန္းကဵန္ ေတာင္းမလိုႛလား။ ဘုန္းဘုန္းရယ္ စၾန္ႛလိုက္ပၝ။ ဒီေကာင္ေတၾအားလုံး လူေကာင္းေတၾပၝ။ ရုိက္တာႎႀက္တာ၊ လုတာကလၾဲ႓ပီး ဘာမႀ မလုပ္တတ္ဳကရႀာပၝဘူး။ တပည့္ေတာ္ အာမခံပၝတယ္ … “

ဟာ …ဆရာကလည္း ေဘးကလူေတၾက လန္ႛကုန္ပၝအုန္းမယ္။ ေရခဵႂိးခဵင္လိုႛ လာတာပၝဆရာ၊ လူမႀာလည္း လုပ္ကိုင္စားရတာ တကိုယ္လုံး ေပပၾေနလိုႛ ခုမႀဆရာေတာ္ဆီ ခၾင့္ပန္မလိုႛ။ ေဟ့ … ဖက္တီးနဲႛ အရႀည္႒ကီး မင္းတိုႛ ၂ ေယာက္ သၾား၊ ေရာ့ ေငၾ ၁၀၀ ယူသၾား ဘုန္းဘုန္းကို ဘိလပ္ရည္ ကပ္မယ္။ ဆရာတိုႛလည္း အေအးပဲေပၝ့ေနာ္။ ေဳသာ္ … ေဟ့ ဒီေပၞမႀာ ရႀိသမ႖လူကုန္ကၾာ၊ ငၝတိုႛ ကုသုိလ္ရေအာင္ေပၝ့၊ မုန္ႛလည္း ဳကည့္ယူခဲ့ကၾာ။ ေရာ့ ၁၀၀ ထပ္ယူသၾား

“ေဟ့ … ေဟ့ … ဘမင္းေရ ေကဵးဇူးတင္တယ္ကၾာ။ မင္းတိုႛလို ပင္ပင္ပန္းပန္း လုပ္ကိုင္ စားေနဳကရတဲ့ လူေတၾဆီက မစားရက္ မေသာက္ရက္ပၝဘူး၊ ေတာ္ပၝ႓ပီ

ဘုန္းဘုန္း တပည့္ေတာ္တိုႛ ညဘက္မႀ တစ္ေခၝက္ လႀည့္လာခဲ့အုန္းမယ္။ ကဲ … ဘမင္းလိုတဲ့ အကူအညီေဴပာကၾာ။ ငၝတတ္ႎိုင္တာဆို ကူညီမယ္။ ညကဵ ဴပန္လာအုန္းမယ္၊ ဒိုႛဗမာအခဵင္းခဵင္း ေတၾပဲ

ရဲေတၾ ထၾက္သၾားေတာ့ ဖိုးေအာင္ဴမင့္က ေမာင္လူစၾာရဲႛ လက္ကုိ ဆၾဲ႓ပီး ဘုန္း႒ကီးအပၝးမႀာ ထိုင္ခဵလိုက္တယ္။ ေထာင္ထၾက္ေတၾကလည္း မထိုင္ရေသးတဲ့လူပၝ ၀င္ထိုင္ဳကတယ္။

ဆရာတိုႛလည္း ထိုင္ပၝအုန္း၊ အေအးေလး ဘာေလး သုံးေဆာင္ပၝအုန္း။ လာေတာ့မႀာပၝ၊ ကဵေနာ္ ဘမင္းပၝ ေတာင္တၾင္း႒ကီးဘက္မႀာပၝ

ေမာင္လူစၾာက ဖိုးေအာင္ဴမင့္ကို လက္ကုတ္ပၝတယ္။ အသာေန…” ေနေပၝ့။ ေတာ္ဳကာ ဖိုးေအာင္ဴမင့္က ေတာင္တၾင္း႒ကီးသားခဵင္းဆို႓ပီး ေထာင္တၾက္ခဵင္း ေဆၾမဵႂိးစပ္ေနအုန္းမႀာကိုး။

အဟမ္း … “

အလိုေလး၊ ဖိုးေအာင္ဴမင့္ကေတာ့ သခႆဵႂိင္းဂူေဖာက္တဲ့ ေထာင္ထၾက္ေတၾနဲႛ မိတ္ဆက္ဦးေတာ့မယ္ထင္တယ္။

“အဟမ္း … ကုိဘမင္းတိုႛ ခုလို ဧည့္ခံေက႗းေမၾးတာကို ေကဵးဇူးတင္ပၝတယ္။ ကဵႂပ္က ေတာင္တၾင္း႒ကီးသားပၝ။ ေတၾႛလား။ ဟိုတိုက္ … အဲ … အဲ ဒီတိုက္ရဲႛေဘးက တဲကေလးတဴခမ္းမႀာ ကဵႂပ္ငႀားေနပၝတယ္။ တကၠသုိလ္က ဆရာပၝ။ နည္းနည္းစကားေဴပာမယ္ေနာ္၊ ဘုန္းဘုန္း ကန္ေတာ့ေနာ္။ ဒိုႛကၾာ၊ ဒီလိုကၾာ၊ တရုတ္သခႆဵႂိင္းမႀာေပၝ့၊ ေစာေစာက တရုတ္မိသားစု လာသၾားတယ္။ ငၝ့တပည့္ေလးတစ္ေယာက္ရဲႛ မိဘေတၾပၝ။ သူတိုႛခမဵာ စိတ္မေကာင္း ဴဖစ္သၾားဳကတယ္။ င့ၝအိမ္ လာငုိသၾားဳကတယ္။ သူတိုႛလည္း ဗုဒၭဘာသာေတၾပၝပဲ။ ဒၝေပမယ့္ ဘိုးဘၾား၀ိညာဥ္ကုိ ကိုးကၾယ္ဳကတယ္၊ ပူေဇာ္ကန္ေတာ့ဳကတယ္။ တကယ္ေတာ့ သခႆဵႂိင္းကုိ ေဖာ္ဳကတာဟာ လူေသကို ဓားဴပတိုက္တာနဲႛ အတူတူပဲလိုႛ ငၝေဴပာခဵင္တယ္။ အဲဒီေတာ့ စဥ္းစားဳကည့္။ ဟုတ္ဘူးလား ဘုန္းဘုန္း။ မင္းတိုႛလည္း ကိုယ္ခဵင္းစာဳကည့္ပၝ။ ကုိဘမင္း ကိုယ္တိုင္လည္း ေတာင္တၾင္း႒ကီးသားပၝ။ ေမာင္ရင္လည္း ေတာင္တၾင္း႒ကီးသားဆိုေတာ့ ကိုယ့္အယူအဆကုိ အခဵင္းခဵင္းသေဘာနဲႛ ေဴပာဳကည့္တာပၝ။”

“ဆရာေရ … ဆရာလည္း ေတာင္တၾင္း႒ကီးသားဆိုေတာ့ ဂုဏ္ယူပၝတယ္ ဆရာ။ ကဵေနာ္လည္း ဆရာ့ကို ဴမင္ဖူးသလိုလိုပၝလိုႛေတာ့ ထင္မိသား။ ကဵေနာ္က ၁၀ တန္း ထိေတာ့ ေကဵာင္းေနဖူးပၝတယ္ဆရာ။ ၂ ခၝကဵ႓ပီး ဆက္မသင္ႎိုင္ေတာ့ဘူး။ ဒီလို ဆရာေရႛ၊ ဆရာေဴပာတာလည္း မႀန္ပၝတယ္။ ကဵေနာ္တိုႛကလည္း ခုလိုအခၝမႀာ သူမဵားေတၾကို ဒုကၡ မေပးခဵင္ဘူးဆရာ။ ဘယ္သူႛကုိမႀလည္း အကူအညီေတာင္းစရာ လူမရႀိဘူးဆရာ။ ဒၝေဳကာင့္ လူေသေတၾဆီမႀာ အလကား ေဴမဴမႂပ္ေပဵာက္ပဵက္ ဆုံးရႁံးသၾားမယ့္ ပစၤည္းေတၾကို အသာတဳကည္ တူးေဖာ္ယူလိုက္တာပဲဆရာ။ အေရး႒ကီးတာက အရိုးေတၾ မဟုတ္လား။ အဲဒၝေတၾကုိေတာ့ ဂူထဲဴပန္ထည့္ ထားခဲ့ပၝတယ္ဆရာ

ေအးေလ … အဲသလို လူေသရဲႛပစၤည္းကို ယူတဲ့ကိစၤကုိပဲ ေဴပာတာေပၝ့။ ဒၝဟာ လူေသကုိ ဓားဴပတိုက္တာနဲႛ အတူတူပဲလိုႛ … “

ဟုတ္ပၝတယ္၊ ဟုတ္ပၝတယ္၊ ဆရာေဴပာတာေတၾဟာ အဖိုးတန္တဲ့စကားေတၾပၝပဲ။ ဆရာေရ ဒီေနႛေတာ့ လၾန္သၾား႓ပီ။ လူေသကုိမႀ ဓားဴပမတိုက္ရင္လည္း အဲ … ကန္ေတာ့ေနာ္ ဆရာ၊ ဘုန္းဘုန္းလည္း ကန္ေတာ့ေနာ္၊ လူရႀင္ကိုပဲ ဓားဴပတုိက္ရမလို ဴဖစ္ေန႓ပီ။ ညကဵေတာ့မႀပဲ တမဵႂိးလႀည့္႒ကံရေတာ့မယ္နဲႛတူပၝရဲႛ။ အင္း ဖက္တီးတိုႛကလည္း ေနာက္ကဵလိုက္တာကၾာ … “

ေဟ့ ေဟ့ … ဒီလုိလည္း မဟုတ္ပၝဘူးကၾာ၊ သေဘာေဴပာတာပၝ။ ကဲ ကဲ … အိမ္မႀာလည္း ဧည့္သည္ေတၾနဲႛ ထားခဲ့ရတာ၊ သူတိုႛလည္း ဟိုဘက္အရပ္မႀာ ဂဵင္ကလိတိုက္ပၾဲ ဴဖစ္လိုႛတဲ့ ေဴပးလာဳကတာ။ ဒီဆရာ ဦးလူစၾာက သခႆဵႂိင္းထဲမႀာ ရုတ္ရုတ္သဲသဲနဲႛ ဘာလဲမသိဘူး၊ သၾားစနည္းနာရေအာင္ ဆိုလိုႛ သူတိုႛကို လာဳကည့္တာရယ္ပၝ။ ကဲ ကဲ သၾားအုန္းမယ္။ ထမင္းစားခဵိန္လည္း ေရာက္႓ပီ။ ကိုဘမင္း ကိုယ့္နာမည္ ေအာင္ဴမင့္ေနာ္၊ ေတာင္တၾင္း႒ကီးသားပၝ။ ဘုန္းဘုန္း တပည့္ေတာ္ကုိ ခၾင့္ဴပႂပၝအုန္း ဘုရား။ က … ကိုလူစၾာေရ။ ခင္ဗဵားကေတာ့ ေနရစ္ခဵင္ ေနရစ္အုန္း။ ကဵႂပ္ကေတာ့ သၾားအုန္းမယ္ေနာ္၊ သၾားမယ္ေနာ္ … “

ဆရာ ကိုလူစၾာ ပၝတဲ့၊ ဘာေနရစ္မလဲ သုတ္ခနဲ ထသၾားေတာ့တာေပၝ့။

အဲဒၝ ရႀစ္ေလးလုံးကာလက ရန္ကုန္႓မိႂႛ ႒ကံေတာသုသာန္ တရုတ္သခႆဵႂိင္း၊ ခရစ္ယာန္သခႆဵႂိင္းအနီးနားမႀာ ဴမင္လိုက္ဳကားလုိက္ ရတာေတၾပၝပဲ။ ခုေတာ့ မႎႀဲေလးေအာင္ဴမင့္လည္း မရႀိေတာ့၊ ႎႀလုံးေရာဂၝနဲႛ ဆုံးရႀာ႓ပီ။ ဆရာေမာင္လူစၾာ တစ္ေယာက္ကေတာ့ ဆိတ္ကၾယ္ရာ အရပ္ေတၾမႀာ ရႀစ္ေလးလုံး ပုံဴပင္ေတၾ တစ္ခု႓ပီးတစ္ခု ေဟာင္ဖၾာေဟာင္ဖၾာနဲႛ ေဴပာေနေလရဲႛ။ လူေသေတၾ ဓားဴပတုိက္ခံရတာလည္း ပၝရဲႛ။ ခုထိလည္း လူေသေရာ လူရႀင္ပၝ ဓားဴပတိုက္ခံေနရတုန္းပၝပဲတဲ့ေလ။ ခု … ဓားဴပတိုက္ရာမႀာ ေတာင္တၾင္း႒ကီးက ကိုဘမင္းတိုႛ ပၝသလား၊ မပၝလားဆိုတာေတာ့ မေသခဵာဘူး။

(ဴမန္မာဴပည္မႀာတုန္းက အပယ္ခံရတဲ့ ၀တၪႂတစ္ပုဒ္ကို ဴပန္ေရးလိုက္တာပၝ)

ေမာင္စၾမ္းရည္

၂၀၀၄ ဳသဂုတ္လ ၄ ရက္

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on August 21, 2007 in Maung Swan Yi

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: