RSS

ရန္ကုန္တၾင္ ခဵီတက္လမ္းေလ႖ာက္ဆႎၬဴပပၾဲမဵား ဴပႂလုပ္ ဖမ္းဆီးမႁမဵား အခဵႂိႛရႀိ

23 Aug

ရန္ကုန္တၾင္ ခဵီတက္လမ္းေလ႖ာက္ဆႎၬဴပပၾဲမဵား ဴပႂလုပ္
ဖမ္းဆီးမႁမဵား အခဵႂိႛရႀိ
မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၃
ဳသဂုတ္ ၂၂၊ ၂၀၀၇

စက္သံုးဆီ ေစဵးဴမင့္တက္မႁႎႀင့္ပတ္သက္၍ ႓ငိမ္းခဵမ္းစၾာဆႎၬဴပရန္ ႒ကိႂးပမ္းခဲ့သူမဵားအား ဖမ္းဆီးခဲ့႓ပီးေနာက္ ရန္ကုန္႓မိႂႛအတၾင္း ခဵီတက္လမ္းေလ႖ာက္ ဆႎၬဴပမႁမဵား ေပၞေပၝက္ခဲ့သည္။ နံနက္ ၉ နာရီေကဵာ္တၾင္ စတင္ခဲ့သည့္ လမ္းေလ႖ာက္ပၾဲအတၾင္း လူအနည္းဆံုး ၇ ဦးခန္ႛ အဖမ္းခံရ႓ပီး ေနာက္ပိုင္းတၾင္ ဴပန္လည္လၾတ္ေဴမာက္လာခဲ့ေဳကာင္း ဴပည္တၾင္းသတင္းမဵားက ဆိုသည္။

ယင္းဆႎၬဴပသူမဵားကို ၈၈ မဵႂိးဆက္ ေကဵာင္းသားမဵားအဖၾဲႛ ႎႀင့္ အမဵႂိးသားဒီမိုကေရစီအဖၾဲႛခဵႂပ္ အဖၾဲႛ၀င္မဵားက ဦးေဆာင္ခဲ့႓ပီး ရန္ကုန္ ေဴမနီကုန္းလမ္းဆံုဘက္မႀ အင္စိန္လမ္းမအတိုင္း ခဵီတက္ခဲ့ဳကသည္။ လူအင္အား ၃၀၀ ခန္ႛဴဖင့္ စတင္ခဲ့ေသာ ယင္းခဵီတက္ဆႎၬဴပမႁအတၾင္း ဴပည္သူလူထု ပူးေပၝင္းပၝ၀င္မႁမဵား၊ စီးပၾားေရးကဵပ္တည္းမႁမဵားႎႀင့္ ပတ္သက္သည့္ေဟာေဴပာမႁမဵား ရႀိခဲ့ဳကသည္။

ယင္းဆႎၬဴပပၾဲမဵား ဴဖစ္ေပၞမႁႎႀင့္ပတ္သက္၍ ၈၈ မဵႂိးဆက္ ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္တစ္ဦးက ယခုကဲ့သိုႛ ေဴပာဴပခဲ့သည္။

နအဖ စစ္အစိုးရအေနနဲႛ သူတိုႛလက္ထဲမႀာ အာဏာရႀိတယ္ သူတိုႛလုပ္ခဵင္သလို လုပ္လိုႛရတယ္ဆို႓ပီး ဆို႓ပီးေတာ့ ဴပည္သူကို မငဲ့ကၾက္ဘဲ စက္သံုးဆီေတၾကို အဆမတန္ဴမႀင့္တင္လိုက္တယ္။ ကုန္စည္စီးဆင္းမႁေတၾ အားလံုးကလည္း ဒီစက္သံုးဆီေတၾအေပၞ အဓိက သၾားေနရတဲ့အခၝ ကုန္ေစဵးႎႁန္းေတၾ အဆမတန္ ဴမင့္မားလာလိမ့္မယ္။ ဒၝက ကဵပ္တည္းေနပၝတယ္၊ ဒုကၡေရာက္ေနပၝတယ္ဆိုတဲ့ ဴပည္သူလူထုရႚဲ ထမင္းလုတ္ကို ပုတ္ခဵလိုက္တာပဲ။ အဲဒီအခက္အခဲကို ဴပည္သူလူထု ကိုယ္စားဆို႓ပီးေတာ့ ၈၈ ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္ေတၾနဲႛ ဴပည္သူလူထုအတၾက္ မခံရပ္ႎိုင္တဲ့ ႎုိင္ငံေရးလႁပ္ရႀားသူေတၾက ဆန္ႛကဵင္တဲ့အေနနဲႛ လမ္းေပၞမႀာထၾက္႓ပီး လမ္းေလ႖ာက္ ခဵီတက္ဆႎၬဴပခဲ့တာ ဴဖစ္ပၝတယ္

ဆႎၬဴပသူမဵား သမိုင္းလမ္းဆံု အနီးသိုႛေရာက္ေသာအခၝ အာဏာပိုင္မဵားက ေနာ္အုန္းလႀ အပၝအ၀င္ ေခၝင္းေဆာင္အခဵႂိႛအား ဖမ္းဆီး႓ပီး လူစုခၾဲခဲ့ေဳကာင္း၊ ညေနပိုင္းတၾင္ င္းတိုႛအား ဴပန္လၿတ္ေပးခဲ့ေဳကာင္း သိရသည္။

ဳသဂုတ္လ ၂၃ ရက္ေနႛတၾင္လည္း ရန္ကုန္႓မိႂႛေတာ္ ခန္းမေရႚႀ၌ ဆႎၬဴပပၾဲတစ္ရပ္ ကဵင္းပမည္ဴဖစ္ေဳကာင္း အငတ္ေဘး လၾတ္ေဴမာက္ေရး အဳကမ္းမဖက္ လူထုလႁပ္ရႀားမႁေကာ္မတီက ဳသဂုတ္လ ၁၉ ရက္ ေနႛစၾဲဴဖင့္ ေဳကညာခဵက္ ထုတ္ဴပန္ထားသည္။

စား၀တ္ေနေရး ႎႀင့္ ေလာင္စာဆီ ေစဵးႎႁန္းမဵား ႒ကီးဴမင့္လာသည္ကို အေရးယူေဴဖရႀင္းေပးေရးအတၾက္ ေလာင္စာဆီသပိတ္ေမႀာက္ ဆႎၬဴပဳကရန္ ေဆာ္ဳသေနသည့္ ၈၈ မဵႂိးဆက္ ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္မဵား ဴဖစ္သည့္ မင္းကိုႎိုင္၊ ကိုကို႒ကီး၊ မင္းေဇယဵာ၊ ကိုဂဵင္မီ၊ ကို႓ပံႂးခဵႂိ၊ ကိုေကဵာ္ေကဵာ္ေထၾး၊ အံ့ဘၾယ္ေကဵာ္၊ ပၸိတ္ထၾန္း၊ ကိုေဇာ္ေဇာ္မင္း၊ ကိုသက္ေဇာ္၊ ကိုဉာဏ္လင္းထၾန္း၊ ကိုေဌး၀င္းေအာင္ ႎႀင့္ ကိုဴမေအးတိုႛအား စစ္အာဏာပိုင္မဵားက ဳသဂုတ္လ ၂၁ ရက္ ညတၾင္ ေနအိမ္မဵားမႀ ဖမ္းဆီးေခၞေဆာင္ခဲ့သည္။

င္းတိုႛအား ႎုိင္ငံေတာ္တည္႓ငိမ္ေရးႎႀင့္ လံု႓ခံႂေရးကို ထိခိုက္ပဵက္ဴပားေစရန္ႎႀင့္ အမဵႂိးသားညီလာခံ ပဵက္ဴပားေစရန္ ဆႎၬဴပ ေသၾးထိုး လႁံႛေဆာ္ခဲ့ဳကသူမဵားအဴဖစ္ ထိန္းသိမ္းခဲ့ေဳကာင္း ဳသဂုတ္လ ၂၂ ရက္ေနႛထုတ္ စစ္အစိုးရပိုင္ သတင္းစာမဵား၌ ေဖာ္ဴပခဲ့သည္။

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on August 23, 2007 in Local News Headlines

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: