RSS

ဆႎၬဴပသူမဵား၏ ေ႐ကၾးေဳကာ္သံ ေဴပာင္းလဲ၊ လႁပ္ရႀားမႁမဵား အရိႀန္ဴမႀင့္ေတာ့မည္

24 Aug

Sample Image
ဆႎၬဴပသူမဵား၏ ေ႐ကၾးေဳကာ္သံ ေဴပာင္းလဲ
လႁပ္ရႀားမႁမဵား အရိႀန္ဴမႀင့္ေတာ့မည္

မုိးမခအေထာက္ေတာ္ ၀၀၃
ဳသဂုတ္ ၂၃၊ ၂၀၀၇

ဓာတ္ဆီေစဵးႎႁန္းကဵဆင္းေရး လမ္းေလ႖ာက္ဆႎၬဴပမႁမဵားသည္ ႎုိင္ငံေရးအကဵပ္အတည္း ေဴပလည္ေရးဆႎၬဴပပဲၾမဵားအဴဖစ္ ရုတ္တရက္ ေဴပာင္းလဲသၾားသည္။

“ႎုိင္ငံအႎႀံႛ ဴပည္သူလူထု အလၿာအသီသီး ပူးေပၝင္းပၝ၀င္တဲ့ ဆႎၬဴပပၾဲတစ္ခုကုိ ကဵေနာ္တိုႛဟာ ဒီကေနႛ ဆင္ႎၿဲေတာ့မႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္ဟု ရန္ကုန္႓မိႂႛတၾင္ တိမ္းေရႀာင္ေနေသာ ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္ေဟာင္းတစ္ဦးဴဖစ္သူ ကုိေဌး႐ကၾယ္က ဒီဗီၾဘီသတင္းဌာနသုိႛ ယေနႛ ေဴပာဳကားလုိက္သည္။

“ႎုိင္ငံအႎႀံႛ ဴပည္သူလူထု အလၿာအသီသီး ပူးေပၝင္းပၝ၀င္တဲ့ ဆႎၬဴပပၾဲတစ္ခုကုိ ကဵေနာ္တိုႛဟာ ဒီကေနႛ ဆင္ႎၿဲေတာ့မႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္ဟု ရန္ကုန္႓မိႂႛတၾင္ တိမ္းေရႀာင္ေနေသာ ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္ေဟာင္းတစ္ဦးဴဖစ္သူ ကုိေဌး႐ကၾယ္က ဒီဗီၾဘီသတင္းဌာနသုိႛ ယေနႛ ေဴပာဳကားလုိက္သည္။

သုိႛေသာ္လည္း ၁၉၈၈၊ ၈၉ ခုႎႀစ္မဵားအတၾင္းကက့ဲသုိႛ စစ္သားမဵား၊ စစ္ေခၝင္းေဆာင္မဵား စစ္တန္းလဵားသုိႛဴပန္ေရး ေတာင္းဆုိမႁမဵႂိးကုိ ဴပႂလုပ္ဴခင္းမရိႀဘဲ ႎုိင္ငံေရး အကဵပ္အတည္းကုိ တိတိကဵကဵ ေဴဖရႀင္းဖုိႛ၊ ေတၾႛဆုံေဆၾးေႎၾး ေဴဖရႀင္းေပးဖုိႛ စစ္အစုိးရကုိလည္း ကဵေနာ္တုိႛ ေတာင္းဆုိပၝတယ္ ဟု ေဴပာဳကားခဲ့သည္။

ထုိႛဴပင္ ဆႎၬဴပပၾဲမဵားကုိ ပိတ္ပင္တားဆီးမည့္ စၾမ္းအားရႀင္အဖဲၾႛ၊ ဴပည္ေထာင္စု႒ကံႛခုိင္ေရးႎႀင့္ ဖၾံႛ႓ဖိႂးေရး အဖဲၾႛ၀င္မဵားကုိလည္း ဆႎၬဴပဴပည္သူမဵားႎႀင့္ ၀ုိင္း၀န္းပူးေပၝင္းရန္ ဖိတ္ေခၞလုိက္သည္။

ဴပည္ပအေဴခစုိက္ ဴမန္မာပုိင္းဆုိင္ရာအသံလၿင့္ဌာနမဵားက ဆႎၬဴပသူမဵားအား ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းရာတၾင္ စၾမ္းအားရႀင္အသင္း၊ ႒ကံႛခုိင္ေရးအသင္း၀င္မဵားက အဳကမ္းဖက္ႎႀိမ္နင္းေဳကာင္း၊ အကႆဵီလုံခဵည္မဵားအား ဆဲၾခ႗တ္ဴခင္း ဆုတ္႓ဖဲဴခင္းမဵား ဴပႂလုပ္ေဳကာင္း စသဴဖင့္ တညီတႌၾတ္တည္း ဴပန္လည္ေဴပာဴပဳကသည္။

Sample Image

ဳသဂုတ္လ ၂၃ ရက္ေနႛတၾင္ ႒ကံႛခုိင္ေရးအသင္း၀င္မဵား၊ ဴပည္သူႛစၾမ္းအားရႀင္အဖဲၾႛ၀င္မဵားက ရန္ကုန္႓မိႂႛ၊ ေရၿဂုံတုိင္လမ္းတၾင္ ဆႎၬဴပခဵီတက္လာသူမဵားအား တားဆီးေနေသာဴမင္ကၾင္း။ (ဓာတ္ပုံ – ေအာင္လႀထၾန္း၊ ရုိက္တာသတင္းဌာန)

ႎုိင္ငံတကာ သတင္းမဵားတၾင္လည္း စစ္အစုိးရ၏ ႎုိင္ငံေရးအဖဲၾႛအစည္းဴဖစ္သည့္ ဴပည္ခုိင္႓ဖိႂးအသင္း၀င္မဵားက ဆႎၬဴပမႁမဵားကုိ ႟ိုင္းပဵစၾာ ႓ဖိႂခၾင္းႎႀိမ္နင္းေနေဳကာင္း ေရးသားေဖာ္ဴပလဵက္ရိႀသည္။ စစ္အစုိးရကမူ ထုိေရးသားေဖာ္ဴပခဵက္မဵားႎႀင့္ပတ္သက္၍ မည္သုိႛမ႖ တုံႛဴပန္ဴခင္း မရိႀေသးေပ။

ဤအေတာအတၾင္း ကုလသမဂၢအေထၾေထၾအတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္က စစ္အစုိးရကုိ ဆႎၬဴပမႁမဵားအား အဳကမ္းဖက္တုံႛဴပန္မႁမဵားမဴပႂလုပ္ရန္ ေဳကညာခဵက္ထုတ္၍ တုိက္တၾန္းလုိက္သည္။

ဆႎၬဴပလမ္းေလ႖ာက္သူအမဵားစုမႀာ အမဵႂိးသားဒီမုိကေရစီအဖဲၾႛခဵႂပ္ အဖဲၾႛ၀င္မဵားဴဖစ္သည္။ ရန္ကုန္႓မိႂႛေန ဴပည္သူမဵားက ဆႎၬဴပသူမဵားအား ေထာက္ခံအားေပးမႁမဵား ဴပသေသာ္လည္း ၀င္ေရာက္ပူးေပၝင္းမႁမဵား လၾန္စၾာနည္းေနေသးသည္။

အမဵႂိးသားဒီမုိကေရစီအဖဲၾႛခဵႂပ္ အဖဲၾႛ၀င္တစ္ဦးဴဖစ္သူ မနီမုိလိႁင္က အားေပးတာပၝ ဆုိ႓ပီး လက္ကုိင္ပ၀ၝ လာေ၀တာရိႀတယ္။ ေနာက္႓ပီး မုန္ႛေတၾ ေရဗူးေတၾ လာေ၀တာရိႀတယ္ဆုိေတာ့ သူတုိႛေတၾ တကယ္ကုိ ကဵေနာ္တုိႛလူအုပ္ထဲကုိ ပၝ၀င္လာဖုိႛဆုိတာက အမႀန္ေဴပာရရင္ မေ၀းဘူးလုိႛ ထင္ပၝတယ္ ဟု အာအက္ဖ္ေအ အသံလၿင့္ဌာနသုိႛ ေဴပာဳကားခ့ဲသည္။

ဳသဂုတ္လ ၂၁ ရက္ေနႛမႀ စတင္ခဲ့သည့္ လမ္းေလ႖ာက္ ဆႎၬဴပမႁမဵား ဳသဂုတ္လ ၂၃ ရက္ေနႛအထိ ရန္ကုန္႓မိႂႛတၾင္ ဆက္လက္ဴဖစ္ေပၞခဲ့႓ပီး ဳသဂုတ္လ ၂၃ ရက္ေနႛတၾင္ မႎၨေလး႓မိႂႛႎႀင့္ အဴခား ႓မိႂႛမဵား၌ အစပဵႂိးခဲ့သည္။

ေနာက္ဆံုးရရႀိသည့္ သတင္းမဵားအရ ဳသဂုတ္လ ၂၄ ရက္တၾင္ ရန္ကုန္႓မိႂႛ၌ တကၠသိုလ္ေကဵာင္းသားမဵား သံဃာေတာ္မဵားပၝ ပူးေပၝင္းဆႎၬဴပမႁမဵား ေပၞေပၝက္ရန္စီစဥ္ေနဳကေဳကာင္း သိရသည္။

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on August 24, 2007 in Local News Headlines

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: