RSS

ေမာင္စၾမ္းရည္ – သင္ရိုးတၾဲဖက္ လက္ေတၾႛပညာ

26 Aug

သင္ရိုးတၾဲဖက္ လက္ေတၾႛပညာ
ေမာင္စၾမ္းရည္

ဳသဂုတ္ ၂၅၊ ၂၀၀၇

ဒီေနႛေတာ့ ေကဵာင္းေတၾမႀာ လက္ေတၾႛဖၾံႛ႓ဖိႂးေရးပညာ လိုႛေခၞတဲ့ အေဴခခံပညာသင္ရိုး တၾဲဖက္လက္ေတၾႛပညာရပ္ေတၾအေဳကာင္းကို အလၾမ္းေဴပ ေဴပာဴပခဵင္ပၝတယ္။ အလၾမ္းေဴပလိုႛ ဆိုရတာက အခု ဒၝေတၾ မရႀိေတာ့လိုႛပၝ။ ကဵေနာ္တိုႛ ငယ္ငယ္တုန္းကေတာ့ အေဴခခံပညာ သင္ရိုးမႀာ ဒၝေတၾ ရႀိခဲ့ဖူးေလရဲႛလိုႛ လူငယ္ေတၾကိုေရာ၊ လူ႒ကီးေတၾကိုပၝ သိေစခဵင္ပၝတယ္။

ကဵေနာ္ ဴပည္ပႎိုင္ငံေတၾကိုေရာက္ေတာ့ ကဵေနာ့္မိတ္ေဆၾေတၾက သူတိုႛအိမ္ေတၾမႀာ ေနႛအိပ္ညဥ့္ေန ေနထိုင္ေစ႓ပီး ဴပႂစုေစာင့္ေရႀာက္ဳကပၝတယ္။ သူတိုႛအိမ္ေတၾမႀာ သူတိုႛ သားေဴမးေတၾရဲႛ ေကဵာင္းသင္လက္ရာ ပန္းခဵီကားေတၾကို နံရံေတၾမႀာ ကပ္ထားတာ ေတၾႛရပၝတယ္။ တခဵႂိႛကေလးေတၾရဲႛ ဖန္တီးမႁစၾမ္းရည္မဵားဟာ အံ့မခန္းပၝပဲ။ ကေလးရႀိတဲ့ အိမ္တိုင္းမႀာ ေရာင္စံု ဖေယာင္းတံေတၾ၊ ေရာင္စံုမင္တံေတၾနဲႛ ေရာင္စံုေဆးခဲေဆးေတာင့္ေတၾကို ဗံုးေပၝလေအာ သံုးစၾဲေနဳကတာကိုလည္း ေတၾႛရပၝတယ္။ ဒီလိုေတၾႛရေတာ့ ၀မ္းသာ၀မ္းနည္း ဴဖစ္ရပၝတယ္။

ကဵေနာ္တိုႛ ေကဵာင္းသားငယ္ဘ၀တုန္းကေတာ့ ကာယဆရာ တဲ့၊ ပန္းခဵီဆရာ တဲ့၊ အိမ္တၾင္းမႁသိပၯံဆရာ တဲ့။ အဲသလို စာမသင္ဘဲ လက္ေတၾႛသင္တဲ့ ဆရာဆရာမေတၾ မဵႂိးစံုရႀိပၝတယ္။ ကဵေနာ္တိုႛ ငယ္ငယ္ကဆိုရင္ ကာယခဵိန္နဲႛ ပန္းခဵီခဵိန္ေတၾမႀာ အေပဵာ္ဆံုးပၝပဲ။ ပန္းခဵီခဵိန္မႀာ စကၠႃ၊ ေရေဆး၊ စုတ္တံ ဆိုတာေတၾ အခမဲ့ သံုးစၾဲရပၝတယ္။ အိမ္တၾင္းမႁသိပၯံမႀာ ဆိုရင္လည္း အပ္ခဵႂပ္စက္၊ ပိတ္စ၊ သိုးေမၾးခဵည္၊ အိုးခၾက္ပန္းကန္ ဆိုတာမဵႂိးေတၾနဲႛ မိန္းကေလးေတၾ ေပဵာ္ေပဵာ္ပၝးပၝး သင္ယူေနဳကတာမဵႂိးကို ေတၾႛႎိုင္ဳကပၝတယ္။ ဆရာဆရာမေတၾကလည္း ဒီပညာေတၾကို ပိုႛခဵသင္ဴပေပးဖိုႛ ဆရာအတတ္သင္ေကာလိပ္နဲႛ ဆရာအတတ္သင္ေကဵာင္းေတၾမႀာ ေသခဵာ လက္ထပ္သင္ယူခဲ့ရပၝသတဲ့။ အတတ္ပညာအဴပင္ သေဘာတရားေတၾပၝ သင္ယူဳကရတာပၝ။

ပန္းခဵီပညာ သင္ရင္ ကေလးေတၾမႀာ လက္ေခဵာင္း႐ကၾက္သားေတၾ သန္စၾမ္းေစတယ္။ ထိန္းသိမ္းလႁပ္ရႀားတဲ့ အေလ့အထ ရတယ္။ လက္လႁပ္ရင္ ဦးေႎႀာက္လည္း ဖၾံႛ႓ဖိႂးေစတယ္။ ပတ္၀န္းကဵင္ကို ရႁဴမင္မႀတ္သားတတ္တဲ့ အေလ့လည္း ရႎိုင္တယ္။ ရႁဴမင္ထားတဲ့ပစၤည္းေတၾကို ပန္းခဵီကားထဲမႀာ ေနရာခဵထားသလို အဴပင္ေလာကမႀာလည္း စီစဥ္ေနရာခဵထားတဲ့ အေလ့အထ ရေစတယ္။ ဖန္တီးတီထၾင္ဉာဏ္ ထက္သန္႓ပီး အဖဵက္စိတ္ဓာတ္လည္း ေပဵာက္ကင္းေစတယ္။ အလႀအပကို ႎႀစ္သက္တတ္သလို ႓ငိမ္းခဵမ္းေရးကိုလည္း ဴမတ္ႎိုးေစပၝသတဲ့။ ယုုတ္စအဆံုး ပထ၀ီ၊ သမိုင္း၊ သိပၯံဘာသာေတၾမႀာ ပံုဆၾဲရင္လည္း ေကာင္းေကာင္းဆၾဲတတ္ေစပၝတယ္။ ဒၝေဳကာင့္ သူမဵားႎိုင္ငံေတၾမႀာ ပန္းခဵီဂီတစတဲ့ အႎုပညာေတၾကို ေကဵာင္းတုိင္း သင္ေစပၝတယ္။

ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ ဗိုလ္ေန၀င္းစတဲ့ စစ္ဗိုလ္ေတၾ အုပ္ခဵႂပ္ေတာ့ ဒၝေတၾ ဘာလုပ္ဖိုႛလဲ၊ ငၝတိုႛ သားသမီးေတၾ ပန္းခဵီဆၾဲစားမႀာလည္း မဟုတ္၊ ထမင္းခဵက္ လုပ္စားမႀာလည္း မဟုတ္ဘူးဆို႓ပီး အကုန္လံုး ဴဖႂတ္ပစ္ခဲ့ပၝတယ္။ ဒီလို စစ္ဗိုလ္ေတၾ ပညာေရးမႀာ ခဵယ္လႀယ္ေနသမ႖ ဒီ ပညာေရးဟာ ဘယ္ေတာ့မႀ ေကာင္းမႀာမဟုတ္ပၝဘူး။ မိဘတိုင္းဟာ ကိုယ့္သားေဴမးေတၾရဲႛ အနာဂတ္ ေကာင္းေစခဵင္ရင္ ဒီစစ္ဗိုလ္ေတၾကို စစ္တန္းလဵားသိုႛ ဴပန္ပိုႛေပးဖိုႛရာ တာ၀န္ယူဳကရပၝလိမ့္မယ္။ ပညာေရးလၾတ္လပ္ခၾင့္ဆိုတာ ဒီမိုကေရစီရမႀသာ ဴဖစ္လာမႀာပၝ။ ေကဵာင္းဆရာ၊ သင္ရိုးဆရာဘ၀နဲႛ ႎႀစ္ေပၝင္း ၃၀ ေလာက္ ရုန္းခဲ့၊ ႎႁန္းခဲ့၊ ရံႁးခဲ့သူ ဴဖစ္ပၝတယ္။

၂၀၀၇ ဳသဂုတ္ ၂၁

 
Leave a comment

Posted by on August 26, 2007 in Maung Swan Yi

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: