RSS

ေလာင္စာဆီသပိတ္ ႎႀင့္ပတ္သက္၍ လူထုေဒၞအမာႎႀင့္ ဦးလၾင္တိုႛ၏ ေဴပာစကားမဵား

27 Aug

ေလာင္စာဆီသပိတ္ ႎႀင့္ပတ္သက္၍
လူထုေဒၞအမာႎႀင့္ ဦးလၾင္တိုႛ၏ ေဴပာစကားမဵား

အာရ္အက္ဖ္ေအ ေကာက္ႎုတ္ခဵက္

ဳသဂုတ္ ၂၅၊ ၂၀၀၇

လက္ရႀိအေဴခအေနႎႀင့္ပတ္သက္၍ လူထုေဒၞအမာ၏ ေဴပာဳကားခဵက္

ဆရာမ႒ကီး လူထုေဒၞအမာက ဴပည္သူေတၾက သူတိုႛရဲႛ လက္ရႀိဘ၀မႀန္ကို ေဖာ္ထုတ္ဴပသေနဴခင္းသာ ဴဖစ္တယ္ဟု အာရ္အက္ေအကို ေဴပာဆိုခဲ့သည္။

ဆႎၬဴပတာကေတာ့ သိပ္ဆင္းရဲေနလိုႛကၾ၊ အရင္တုန္းကေလ တေနႛကို လူတစ္ေယာက္က ထမင္း ၂ ထပ္ စားႎိုင္တယ္မိုႛလား၊ ဟင္းနဲႛ ေနာ္၊ ဟုတ္လား။ အခု ဟင္းနဲႛ မစားႎုိင္ေတာ့ဘူး။ ႓ပီးေတာ့ ၂ ထပ္ မစားႎိုင္ဘူး

အာရ္အက္ဖ္ေအ ႎႀင့္ အန္အယ္လ္ဒီပၝတီ ေဴပာခၾင့္ရသူ ဦးလၾင္ တိုႛ ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းခဵက္


ဦးမင္းဇင္ ။ ။ ဟုတ္ကဲ့ အန္ကယ္ေရ ဒီလိုပၝ။ ဆႎၬဴပတဲ့အထဲမႀာပၝတဲ့ လူငယ္ေခၝင္းေဆာင္တခဵႂိႛနဲႛ ကဵေနာ္တိုႛ စကားေဴပာရပၝတယ္။ သူတိုႛေဴပာတာကေတာ့ သူတိုႛ ေနစဥ္ရက္ဆက္ ဆႎၬဴပခဲ့တယ္။ သူတိုႛ ဆႎၬဴပခဲ့တာကလည္း ဴပည္သူလူထုရဲႛဆႎၬကို ကိုယ္စားဴပႂတယ္ဆိုတာ ေသခဵာေန႓ပီ။ ဒၝေဳကာင့္မိုႛ ဴပည္သူလူထုရဲႛ ဆႎၬကို ေလးစားတဲ့အေနနဲႛ ဴပည္သူက ေရၾးေကာက္ထားတဲ့ ဴပည္သူႛကိုယ္စားလႀယ္ေတၾကေန ဆက္႓ပီးေတာ့ အခုကိစၤေတၾကို လူထုရဲႛ စိုးရိမ္ပူပန္မႁေတၾကို ေဴဖရႀင္းေပးဖိုႛ သူတိုႛအေနနဲႛေတာင္းဆိုပၝတယ္လိုႛ ကဵေနာ္တိုႛကို ေဴပာပၝတယ္ခင္ဗဵ။ ဒၝနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး အန္အယ္လ္ဒီဘက္က ဘာမဵားေဴပာခဵင္ပၝသလဲလိုႛပၝ။

ဦးလၾင္ ။ ။ အဲဒၝ အန္ကယ္တိုႛလုပ္စရာရႀိတာ အန္ကယ္တိုႛ လုပ္ေနတယ္ေလ၊ ေဳကညာခဵက္ထုတ္တယ္။ အန္ကယ္တိုႛ ေတၾႛဆံုေဆၾးေႎၾးဖိုႛ အေစာ႒ကီးကတည္းက ေဴပာေနတယ္။ အဲ ညီလာခံတက္ခဲ့တယ္။ ညီလာခံမႀာ အန္ကယ္တိုႛ လိုအပ္ခဵက္ေတၾနဲႛ မညီႌၾတ္ဘူး။ ဒီမိုကေရစီနဲႛပတ္သက္လိုႛ ေဴပာစရာေတၾအမဵား႒ကီးရႀိတယ္။ ေဴပာခဲ့တယ္။ ထၾက္ခဲ့တယ္။ သူတိုႛက ထုတ္တာပၝ တကယ္ေတာ့။ အန္ကယ္တိုႛလုပ္စရာရႀိတာေတၾ လုပ္ခဲ့႓ပီ။ ဒၝ မေနႛတေနႛကမႀ လုပ္တာမဟုတ္ဘူး။ အန္ကယ္တိုႛ လုပ္တာ။ ဒၝ ခင္ဗဵားတိုႛမမႀတ္မိရင္လည္း မတတ္ႎိုင္ေတာ့ဘူး။

ဦးမင္းဇင္ ။ ။ ဟုတ္ကဲ့ပၝခင္ဗဵ၊ အခုအခဵိန္မႀာ လူထုရဲႛ အခက္အခဲ အကဵပ္အတည္းဟာ သိပ္မဵားတယ္။ ဒီလိုကိစၤမႀာ လူထုက လမ္းေပၞထၾက္႓ပီး ဆႎၬဴပတဲ့အထိဴဖစ္လာ႓ပီ။

ဦးလၾင္ ။ ။ (ေမးခၾန္းကို ဳကားဴဖတ္၍) ဟုတ္တယ္၊ မႀန္တယ္၊ ဒၝ အကဵပ္အတည္းဴဖစ္တာ မႀန္တယ္။ အကဵပ္အတည္း ဴဖစ္တာမႀန္တာနဲႛ ဆႎၬဴပရံုနဲႛ အကဵပ္အတည္းက ေဴပလည္ႎိုင္တဲ့ အေဴခအေနမဵႂိးရႀိရင္ေတာ့ လုပ္တာေပၝ့။ ဒီဆႎၬဴပရံုနဲႛလည္း ဒၝ ႓ပီးတဲ့ကိစၤမဟုတ္ဘူး။ ဆႎၬဴပတာေတာ့ အန္ကယ္တိုႛက ဘာမႀေဴပာစရာမရႀိဘူး။ ကိုယ့္ဆႎၬ ကိုယ္ဴပဳကတာ။ အန္ကယ္တိုႛဆီကလည္း ဒၝ သူႛဟာသူ တခဵႂိႛက လၾတ္လၾတ္လပ္လပ္ သၾားဴပတာေတၾလည္း အမဵား႒ကီး ရႀိတယ္။ ဆၾဲသၾားတာေတၾလည္း အမဵား႒ကီး။ အခုထက္ထိလည္း မလၾတ္ေသးဘူး။

ဦးမင္းဇင္ ။ ။ ဟုတ္ကဲ့ ဟုတ္ကဲ့။ ဒီဟာက သူတိုႛေဴပာတာကေတာ့ ဴပည္သူလူထုရဲႛဆႎၬ ဴဖစ္တဲ့အတၾက္ေဳကာင့္မိုႛလိုႛ ဒၝ ဴပည္သူက ေရၾးေကာက္ထားတဲ့ ကိုယ္စားလႀယ္ေတၾအေနနဲႛ ဒီကိစၤနဲႛ ပတ္သက္႓ပီးေတာ့ ဒီထက္ပို႓ပီးေတာ့ ထိထိေရာက္ေရာက္ လုပ္

ဦးလၾင္ ။ ။ (ေမးခၾန္းကို ဳကားဴဖတ္၍) ဴပည္သူလူထုက ဴပတယ္ဆိုတာက ရန္ကုန္႓မိႂႛမႀာ ဘယ္ေလာက္ဴပေနလဲ။ ဴမန္မာဴပည္ တဴပည္လံုးအတိုင္းအတာနဲႛ ဘယ္ေလာက္ဴပေနလဲ။ ဒီလိုရႀိတယ္။ ဴပည္သူလူထုကေတာ့ ဴပည္သူလူထုခဵည္းပဲ။ မဴပတဲ့သူေတၾလည္း အမဵား႒ကီးပဲ။ အဲ့ေတာ့ သူတိုႛက အမဵားစုဆႎၬဆိုတာ ဘယ္လိုဟာနဲႛ တိုင္းတာ႓ပီး ေဴပာမလဲ။ ခင္ဗဵား ေဴပာႎိုင္သလား။

ဦးမင္းဇင္ ။ ။ ဟုတ္ကဲ့ ဒီလိုပၝ။ အခုဟာက ဒီေလာက္ဖိႎႀိပ္တဲ့ဳကားကေန႓ပီးေတာ့ ဒီေလာက္ သတၨိရႀိရႀိလုပ္တဲ့ အခၝကဵေတာ့ ဒီကိစၤနဲႛပတ္သက္႓ပီး အန္အယ္ဒီအေနနဲႛ ေဳကညာခဵက္ထုတ္တာထက္ပို႓ပီးေတာ့ ထိထိေရာက္ေရာက္ လုပ္သင့္တယ္လိုႛ သူတိုႛက ကဵေနာ္တိုႛကို ေဴပာတာရႀိပၝတယ္။ ဒၝနဲႛပတ္သက္႓ပီး ဘာမဵားေဴပာခဵင္ပၝသလဲခင္ဗဵ။

ဦးလၾင္။ ။ အဲ ဒၝကေတာ့ သူတိုႛေဴပာႎိုင္တယ္ေလ၊ သူတိုႛ လၾတ္လၾတ္လပ္လပ္ ေဴပာႎိုင္တယ္။ အန္ကယ္တိုႛက အန္အယ္ဒီကို ထူေထာင္႓ပီး တာ၀န္ယူ႓ပီး လုပ္ေနတယ္။ မေနႛတေနႛကဴဖစ္လာတဲ့ အန္အယ္လ္ဒီ မဟုတ္ဘူး။ အဲ့ေတာ့ အန္ကယ္တိုႛ လုပ္သင့္လုပ္ထိုက္တာေတၾ လုပ္ေနတယ္။ အန္ကယ္တိုႛ အန္အယ္လ္ဒီ အေနနဲႛ အန္ကယ္တိုႛ စ႓ပီး ထူေထာင္႓ပီးေတာ့ ႎိုင္ငံေရးအရ သူတိုႛဖၾင့္ေပးတဲ့ ႎိုင္ငံေရးေဘာင္အတၾင္းမႀာ ေနခဲ့တယ္။ အန္ကယ္တိုႛက ဟိုဒင္း မဟုတ္ဘူး၊ အဳကမ္းဖက္သမားေတၾ မဟုတ္ဘူး။ ေနာ္၊ အန္ကယ္တိုႛမူနဲႛ အန္ကယ္တိုႛ ဒၝ Manifesto ေတၾ ဘာေတၾ အမဵား႒ကီး တပံု႒ကီး ထုတ္႓ပီးေတာ့ ဒၝ ဴဖတ္သန္းလာခဲ့တာ၊ အခု အႎႀစ္ ၂၀ ေကဵာ္႓ပီ။ အဲ့ေတာ့ မေနႛတေနႛက ဟိုတစု ဒီတစုကေန ေအာ္တာနဲႛ အန္ကယ္တိုႛက ထ႓ပီးေတာ့ လုပ္ရမယ္ဆိုတဲ့ဟာကေတာ့ ဒၝ ဒၝ ခင္ဗဵား စဥ္းစားဳကည့္။

ဦးမင္းဇင္ ။ ဟုတ္ကဲ့ အန္ကယ္

ဦးလၾင္ ။ ။ (ဳကားဴဖတ္၍) မေနႛတေနႛက လူတစု ဆို႓ပီးေတာ့ ဒီလိုဴဖစ္လာတာ မဟုတ္ဘူး။ အန္ကယ္တိုႛ ႎိုင္ငံေရးပၝတီ႒ကီးပၝ။

ဦးမင္းဇင္ ။ ။ ဟုတ္ကဲ့ခင္ဗဵ။ အခုဟာက အန္ကယ္ရဲႛ တစ္ဦးတည္းသေဘာထားလား၊ ဒၝမႀမဟုတ္ အန္အယ္ဒီ ပၝတီရဲႛ သေဘာထားလား။ သိပၝေစ ခင္ဗဵ။

ဦးလၾင္ ။ ဒၝ အန္ကယ္ရဲႛသေဘာထား ေဴပာေနတာ၊ အန္အယ္ဒီရဲႛ သေဘာထားက ေဳကညာခဵက္ထဲမႀာ ရႀိတယ္။

ဦးမင္းဇင္ ။ ။ အန္အယ္လ္ဒီ ပၝတီရဲႛ သေဘာထားနဲႛပတ္သက္႓ပီးေတာ့ အန္ကယ္ ေဴပာေရးဆိုခၾင့္ရႀိသူ တစ္ေယာက္အေနနဲႛ ဘာမဵား ေဴပာႎိုင္မလဲခင္ဗဵ။

ဦးလၾင္ ။ ။ အန္ကယ္တိုႛ ေဴပာသင့္ေဴပာထိုက္တဲ့ဟာေတၾ ေဳကညာခဵက္နဲႛ အတိအလင္း ထုတ္ထားတယ္။ ဒၝ ႆငထ ပဲ။ ဒၝ ေနာက္လိုအပ္ရင္လည္း ထုတ္ေနမယ္။

ဦးမင္းဇင္ ။ေဳကညာခဵက္ထုတ္တဲ့အဴပင္ အဴခားဘာေတၾမဵား ေဆာင္ရၾက္ဖိုႛရႀိပၝသလဲ အန္ကယ္ေရ။

ဦးလၾင္ ။ အခုေတာ့ ေဳကညာခဵက္ပဲရႀိတယ္။

ဦးမင္းဇင္ ။ ။ ဟုတ္ကဲ့ အန္ကယ္ခင္ဗဵ၊ အခု ကဵေနာ္တိုႛကို ဘာမဵား ဴဖည့္စၾက္ေဴပာခဵင္တာရႀိပၝေသးလဲ ခင္ဗဵ။

ဦးလၾင္ ။မရႀိပၝဘူး။

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on August 27, 2007 in Interview

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: