RSS

ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသားေဟာင္း ၈၈ ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္ ေလးလၾင္ (ခ) ကိုေလး ႎႀင့္ စကားလက္ဆံု – ၂

27 Aug

ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသားေဟာင္း ၈၈ ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္
ေလးလၾင္ (ခ) ကိုေလး ႎႀင့္ စကားလက္ဆံု – ၂
ထိန္လင္း
ဳသဂုတ္ ၂၆၊ ၂၀၀၇

ဓာတ္ပံု – မိုးေကဵာ္ (ဧရာ၀တီ)

၈၈ အေရးေတာ္ပံု ဘယ္လိုစ႓ပီး ဴဖစ္လာတယ္၊ ဘယ္လိုဆံုးသၾားတယ္ဆိုတဲ့ အစအဆံုးကို အဳကမ္းဖဵင္း ႓ခံႂ႓ပီး ေဴပာ႓ပီးသၾား႓ပီဆိုေတာ့ တစ္ခုေမးခဵင္တာက ေတာက္ေလ႖ာက္မႀာလည္း သူတိုႛ စစ္အာဏာသိမ္း႓ပီးတဲ့ေနာက္ပိုင္းမႀာ စစ္အစိုးရက ဘာေတၾပဲေဴပာေနလဲဆိုရင္ ၈၈ အေရးအခင္း႒ကီးဟာ ဴပည္သူလူထုေတၾက ဆႎၬဴပေတာင္းဆိုလိုႛ ဴဖစ္လာတာမဟုတ္ဘဲ ေဴမေပၞေဴမေအာက္ အဖဵက္သမားေတၾက ေသၾးထိုးလႁံႛေဆာ္မႁေတၾ၊ ႒ကိႂးကိုင္မႁေတၾ အဲဒၝမဵႂိးေတၾေဳကာင့္ ေပၞလာတယ္လိုႛ ေတာက္ေလ႖ာက္ေဴပာတယ္။ ဒီကေနႛထိ အဲဒီလိုမဵႂိးပဲ ေဴပာတယ္။ ကိုေလးလၾင္အေနနဲႛကလည္း ၈၈ စကတည္းက အေရးေတာ္ပံု ဴဖစ္ကတည္းက ပၝလာတယ္လိုႛ ေဴပာလိုႛရတယ္။ အဲဒီေတာ့ ကိုေလးလၾင္ အေနနဲႛဆိုရင္ေရာ ခုနက ေဴပာတဲ့ ႒ကိႂးကိုင္မႁေတၾနဲႛ ပတ္သက္႓ပီးေတာ့ ပၝလာတာလား။ ဘာေဳကာင့္မိုႛလိုႛ ဒီမိုကေရစီ အေရးေတာ္ပံုထဲမႀာ ပၝလာခဲ့တယ္ဆိုတာေလး ေဴပာဴပေပးပၝလား။

ဒီ ၈၈ အေရးေတာ္ပံု႒ကီးဟာ စခဲ့တာ ေကဵာင္းသားေတၾေလ။ ေကဵာင္းသားေတၾမႀ ေကဵာင္းသားစစ္စစ္ေတၾေလ။ ဘယ္ပၝတီ ဘယ္အဖၾဲႛအစည္း ဘယ္ပုဂၢႂိလ္ကမႀ ႒ကိႂးကိုင္ခဲ့တာ မဟုတ္ဘူး။ ဒၝက န၀တ စစ္အစိုးရရဲ သူတိုႛ အာဏာသိမ္းယူမႁကို ဖုံးကၾယ္ဖိုႛ ႒ကိႂးစားတဲ့ ဴပယုဂ္တစ္ခုေလ။ အဲဒၝနဲႛ ဴပည္သူကို အ႓မဲ ႓ခိမ္းေဴခာက္ခဲ့တယ္။ ဴပည္သူကို လက္တစ္လံုးဴခားေလးပဲ တိုင္းဴပည္ကို ကယ္တင္ခဲ့တယ္ဆိုတဲ့ စကားလံုးေလးနဲႛ ဘယ္အဖၾဲႛအစည္းေတၾက ဘယ္လို႒ကိႂးကိုင္ခဲ့လိုႛဆို႓ပီး လုပ္ခဲ့တယ္။ တကယ့္တကယ္ ကဵေနာ္တိုႛ သမိုင္းေဳကာင္းကို ဴပန္ဳကည့္မယ္ဆိုလိုႛရႀိရင္ မတ္လ အေရးအခင္း ေကဵာင္းသားေတၾ စ ဴဖစ္ခဲ့တယ္။ ဘယ္ပၝတီကမႀ မဟုတ္ဘူး။ မဆလ တစ္ပၝတီစနစ္ရႚဲ ေဴဖရႀင္းပံု ေဴဖရႀင္းနည္း မမႀန္ခဲ့လိုႛ ဆက္႓ပီးဴဖစ္ခဲ့ရတဲ့ ေနာက္ ဇၾန္လ အေရးအခင္း။ အဲဒီကေနမႀ တဆင့္ တိုင္းဴပည္တစ္ဴပည္လံုးမႀာ အံု႐ကၾမႁ႒ကီး ဆက္လက္ဴဖစ္သၾားခဲ့တယ္။

အဲဒၝ တကယ့္တကယ္တမ္းကဵေတာ့ ေကဵာင္းသားေတၾက ေကဵာင္းသားစစ္စစ္ ကဵေနာ္တိုႛေတၾ အကုန္လံုးက ကိုယ့္ေကဵာင္းသားေတၾရဲႚ အသိစိတ္တစ္ခုတည္းနဲႛ တိုင္းဴပည္အတၾက္၊ ဴပည္သူေတၾအတၾက္ အလုပ္လုပ္ရေတာ့မယ္ဆိုတဲ့ အသိနဲႛ လုပ္ခဲ့ဳကတာ။ ဘယ္ပၝတီကမႀလည္း ေသၾးထိုးခဲ့တာ မဟုတ္ဘူး။ ဒၝဟာ စစ္အစိုးရရႚဲ ဖန္တီးလုပ္႒ကံထားတဲ့ ဇာတ္လမ္းတစ္ခုပဲ။ သူတိုႛရႚဲ မတရားအာဏာသိမ္းမႁကို ဖံုးကၾယ္ထားလိုတဲ့ ဴပယုဂ္တစ္ခုပဲ။

အဲဒီေတာ့ ကိုေလးလၾင္ တစ္ဦးခဵင္းအေနနဲႛေရာ ၈၈ အေရးေတာ္ပံုမႀာ စ႓ပီးေတာ့ ဘယ္လိုပၝ၀င္ဴဖစ္ခဲ့သလဲဆိုတာ ေဴပာဴပႎိုင္မလား။

အရင္ ေဴပာခဲ့သလိုေပၝ့၊ မတ္လ အေရးအခင္းမႀာ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ မဵက္စိေရႚႀမႀာ ဴမင္ေတၾႛခဲ့ရတယ္။ ကိုယ့္ေကဵာင္းသားေတၾကို မတရား အရိုက္အႎႀက္ခံခဲ့ရတယ္။ တရၾတ္တိုက္ ဆၾဲသၾားတယ္၊ ဖမ္းဆီးခဲ့ဳကတယ္၊ အဲဒီလိုနဲႛ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္လည္း မေနႎိုင္တဲ့အခၝ ဇၾန္လ အေရးအခင္းမႀာ အတတ္ႎိုင္ဆံုး ကိုယ့္ေကဵာင္းသားေတၾ လၾတ္ေဴမာက္ဖိုႛအတၾက္ ႒ကိႂးစားခဲ့ဳကတယ္။ ႓ပီးေတာ့ ဇၾန္လမႀာ လုပ္ကိုင္ခဲ့တဲ့ ေကဵာင္းသားေတၾရယ္၊ ဴပန္လည္လၾတ္ေဴမာက္လာတဲ့ ေကဵာင္းသားေတၾရယ္ ပူးေပၝင္း႓ပီးေတာ့ ငၝတိုႛ ေကဵာင္းသားအေရးတင္ မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ တိုင္းဴပည္အတၾက္ ဴပည္သူတရပ္လံုး ခံစားေနရတဲ့ ဒုကၡေတၾကို တိုႛအတူတူ တိုႛေကဵာင္းသားေတၾက ဦးေဆာင္႓ပီး လုပ္ဳကမယ္ဆို႓ပီးေတာ့ ပၝလာတာ။ ဴပည္သူအတၾက္ အလုပ္လုပ္ရေတာ့မယ္ဆိုတဲ့ အသိနဲႛ တဆင့္႓ပီးတဆင့္ ေကဵာင္းသားအေရးကေန ဴပည္သူႛအေရးကုိ ကူးေဴပာင္းသၾားခဲ့ဳကတာပဲ။

ကိုေလးလၾင္အေနနဲႛ မတ္လ အေရးအခင္းေရာ၊ ဇၾန္လအေရးအခင္းေရာ ၂ ခုစလံုးမႀာ ပၝလာတယ္ဆိုေတာ့ မတ္လ အေရးအခင္းမႀာ အဲဒီအခဵိန္တုန္းက အာဏာပိုင္ကေတာ့ မဆလ ေပၝ့ေနာ္၊ မဆလ အစိုးရအေနနဲႛ ေကဵာင္းသားေတၾအေပၞမႀာ ဘယ္ေလာက္အထိ ရက္ရက္စက္စက္ လုပ္ခဲ့တယ္၊ ဆိုးဆိုး၀ၝး၀ၝး လုပ္ခဲ့တယ္ဆိုတာကို ကိုယ္ေတၾႛမဵက္ဴမင္နဲႛ ပတ္သက္႓ပီးေတာ့ မႀတ္မိတာေလးတခဵႂိႛ ေဴပာဴပႎုိင္မလား။

တခဵႂိႛဟာေတၾေတာ့ အခုခဵိန္ထိ မဵက္၀ၝးထင္ထင္ ဴမင္ေတၾႛေနရတဲ့အပိုင္းေလးေတၾ ရႀိေနေသးတယ္။ တကယ့္ေဳကေဳကကၾဲကၾဲ ကိစၤေတၾပဲ။

မႀတ္မႀတ္ရရ အဲဒီေနႛ မတ္လ ၁၆ ရက္ေနႛ ဗုဒၭဟူးေနႛ ထင္တယ္။ ဗုဒၭဟူးေနႛ ဴဖစ္တာဆိုေတာ့ တိုက္တိုက္ဆိုင္ဆိုင္ မႀတ္မိေနတယ္။ ကဵေနာ္ မသိဘူး၊ ကဵေနာ္ ဂဵပ္ဆင္ ကင္တင္းန္ မႀာ ထိုင္ေနတယ္။ ေကဵာင္းသားေတၾ တိုးတိုးတိုးတိုး ေဴပာဳကတယ္။ အာရ္အိုင္တီ (ရန္ကုန္ စက္မႁတကၠသိုလ္)မႀာ ေကဵာင္းသားေတၾ လံုထိန္းေတၾက ပစ္လိုႛ ေသသၾားတယ္။ ဘာမႀန္းလဲဲ ကဵေနာ္ ေသေသခဵာခဵာ မသိဘူး။ အဲဒီလိုနဲႛ မနက္ ၁၁ နာရီ ၀န္းကဵင္ေလာက္မႀာ ဘၾဲႛႎႀင္းသဘင္ခန္းမ ေရႚႀကေန ေကဵာင္းသားေတၾ စုရံုးေနဳကတယ္လိုႛလည္း ဳကားတယ္။ အဲဒီကေန ၁၂ နာရီ ၁ နာရီေလာက္ ေကဵာ္တဲ့အခၝမႀာ အခဵိန္ေတာ့ အတိအကဵ မမႀတ္မိဘူး၊ သူတိုႛေတၾ ကန္ေပၝင္ဘက္ (အင္းလဵားကန္ေပၝင္) တက္သၾားတယ္။ RC -2 (ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ – လႁိင္နယ္ေဴမ)က ေကဵာင္းသားေတၾနဲႛ သၾား႓ပီး ပူးေပၝင္းမယ္လိုႛ အသံဳကားတာနဲႛ ကဵေနာ္လည္း ဘာေတၾမဵားဴဖစ္ဳကလဲ ဆို႓ပီးေတာ့ ရိုးရိုးသားသားပဲ ဘာဴဖစ္တယ္ဆိုတာ သိခဵင္တဲ့စိတ္နဲႛပဲ လိုက္သၾားတယ္။

လိုက္သၾားတဲ့အခဵိန္မႀာ ကန္ေပၝင္ေပၞမႀာ တစ္ဖက္ကေန ေကဵာင္းသားေတၾကို ပိတ္ထားလိုက္တယ္။ ကန္ေပၝင္ ဟိုဘက္ထိပ္ကေန ပိတ္လိုက္တယ္။ ေကဵာင္းသားေတၾ ကန္ေပၝင္ေပၞမႀာရယ္ ေအာက္ဘက္ေတၾမႀာရယ္ အမဵား႒ကီး ဴဖစ္ေနဳကတယ္။ အဲဒီလို ရပ္ဳကည့္ရင္း ဳကည့္ရင္းနဲႛ အခဵိန္ေတာ္ေတာ္ေလး ဳကာတဲ့အခၝမႀာ ကဵေနာ့္ေရႀႚကေန အဓိကရုဏ္း ႎႀိမ္နင္းေရး ကား ၄ စီး ဴဖတ္တယ္။ ဴဖတ္လာရင္းနဲႛ ေနာက္ဆံုးကားတစ္စီးက ကဵေနာ့္ေရႀတည့္တည့္မႀာ ရပ္တယ္။ ဘာလုပ္မလိုႛလဲ ဳကည့္ေနေတာ့ သူတိုႛက ဆင္း႓ပီးေတာ့ ဘာမေဴပာ ညာမေဴပာနဲႛ ကန္ေပၝင္မႀာရႀိေနတဲ့ ေကဵာင္းသားေတၾ ေကဵာင္းသူေတၾ ကဵေနာ္တိုႛ သူငယ္ခဵင္းေတၾကို တုတ္ေတၾနဲႛ ၀ိုင္းရိုက္ဳကတယ္။ ဆၾဲတင္ဳက၊ တရၾတ္တိုက္ေတၾ ဴပႂတ္ကဵဳက၊ ေရထဲ ဴပႂတ္ကဵတဲ့သူေတၾ ဴပႂတ္ကဵနဲႛ အဲဒီမႀာ ကဵေနာ္ အရမ္းအံ့အားသင့္သၾားတယ္။ ဟာ ဒၝ႒ကီးက မတရား လုပ္တာပဲဆို႓ပီး ကဵေနာ္က ေနာက္ဆံုးနားေလးမႀာ ေနာက္ဆံုးမႀာမႀ ေနာက္ဆံုးခပ္ကဵကဵေလးမႀာ၊ အဲဒီမႀာ ကဵေနာ္လည္း မခံႎိုင္ေတာ့ သူတဴပန္ကိုယ္တဴပန္ ဴပန္ရိုက္တဲ့သူေတၾ ရိုက္ဳကေပၝ့။ ဒၝေပမယ့္ သူတိုႛဘက္မႀာက လက္နက္ေတၾနဲႛ၊ ဒိုင္းေတၾနဲႛ၊ တုတ္ေတၾနဲႛ စစ္ဖိနပ္ေတၾနဲႛ။ ကဵေနာ္တိုႛ ေကဵာင္းသားေတၾ လက္ထဲမႀာ လၾယ္ထားတဲ့လၾယ္အိတ္ေလာက္ပဲ ရႀိဳကတာ။ တံုႛဴပန္ဖိုႛဆိုတာလည္း မရႀိဳကဘူးဆိုေတာ့ အလူးအလႀိမ့္ပဲေလ။ ေနာက္ဆံုး ကဵေနာ္တိုႛေတၾ အကုန္လံုး ထၾက္ေဴပးဳကရတယ္။

အသီးသီး ထၾက္ေဴပးဳကရင္းနဲႛ ကဵေနာ္က ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ဓမၳာရံုေရႚႀကို ေရာက္သၾားတယ္။ ဓမၳာရံုေရႀ ေရာက္လာတဲ့အခၝ အဲဒီမႀာ ကဵေနာ့္ေရႚႀက စစ္ကား ေနာက္ထပ္ ၇ စီး ထပ္ဴဖတ္တယ္။ ထပ္ဴဖတ္႓ပီး အဲဒီဘက္ကို ခဵႂိးေကၾႛသၾားတယ္။ ငၝတိုႛေကဵာင္းသားေတၾေတာ့ သၾားပၝ႓ပီ ခုနက အရုိက္ခံရတာတင္ မကဘူး၊ အခုေတာ့ ပစ္သတ္ပၝ႓ပီ ဆို႓ပီးေတာ့ ကဵေနာ္ စိတ္ထဲမႀာ အရမ္းတုန္လႁပ္သၾား႓ပီးေတာ့ ကိုယ္လည္း ဘာမႀ လုပ္ႎိုင္စၾမ္း မရႀိဘူးဆို႓ပီးေတာ့ ကဵေနာ္ အဲဒီအခဵိန္မႀာ လူးလႀိမ့္႓ပီး ခံစားခဲ့ရတယ္။ အဲဒၝက ၁၆ ရက္ေနႛ။

၁၇ ရက္ေနႛေရာက္ေတာ့ ကဵေနာ္ ေကဵာင္းထဲကုိ ဴပန္သၾားတယ္။ ကဵေနာ့္ ဴမင္ကၾင္းထဲမႀာ အရမ္း နာဳကည္းခဲ့တာက ငၝတိုႛေကဵာင္းသားေတၾ မဟားတရား မတရားသဴဖင့္ ရိုက္ႎႀက္ခံခဲ့ရတယ္ဆို႓ပီးေတာ့ ငယ္တဲ့စိတ္နဲႛပဲ ကဵေနာ္ လက္တံုႛဴပန္ခဵင္တယ္။ ဴပန္ရိုက္ခဵင္တယ္။ အဲဒီလိုနဲႛ ကဵေနာ္ ေကဵာင္းထဲ ေရာက္သၾားတဲ့အခဵိန္မႀာ အာရ္စီ (အပန္းေဴဖရိပ္သာ) ေရႀႚမႀာ စင္ထိုး႓ပီး အဲဒီတုန္းက ကိုမင္းေဇယဵာတိုႛ၊ ကိုအံ့ဘၾယ္ေကဵာ္တိုႛ၊ ကိုေဇာ္မင္းတိုႛ ေနာက္ပိုင္းဴပန္ေဴပာဳကတဲ့အခၝမႀာ သူတိုႛေတၾက မတ္လ ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္ေတၾအေနနဲႛ ေကဵာင္းသားေတၾရဲႚအခၾင့္အေရးကို ေတာင္းဆိုေနဳကတယ္၊ ေဟာေဴပာေနဳကတယ္။ ကဵေနာ္ အဲဒီနားကို ခဵဥ္းကပ္သၾား႓ပီးေတာ့ ကဵေနာ့္စိတ္ထဲမႀာ ကဵေနာ္ လုပ္ခဵင္ေနတာ တစ္ခုရႀိေနတယ္။ ေကဵာင္းထဲကို ကဵေနာ္ ၀င္လာတဲ့အခၝ မာလာေဆာင္ေရႀႚမႀာ လံုထိန္း တပ္ခၾဲတစ္ခၾဲ ခဵထားတယ္။ ကဵေနာ့္စိတ္ထဲ ဴမင္လိုက္တာနဲႛ အရမ္း နာဳကည္းသၾားတယ္။ ငၝတိုႛေကဵာင္းသားေတၾကို မဟားတရား ရိုက္ခဲ့တဲ့လူေတၾ၊ ငၝတိုႛကို ႎႀိပ္စက္ခဲ့တဲ့လူေတၾ လိုႛ။

အဲဒီေတာ့ အဲဒီစင္ဴမင့္မႀာ ဘယ္သူမႀန္းလဲ မသိဘူး၊ သၾားေတာင္းဆိုတယ္။ ဒီလိုပဲ မာလာေဆာင္ေရႀႚ ဂဵပ္စင္ေရႀႚ ဂိတ္ေပၝက္မႀာ လံုထိန္းတပ္ခၾဲတစ္ခၾဲရႀိတယ္။ အထဲကို စီး႓ပီး မေနႛကလို ၀င္ရိုက္လိုႛရႀိရင္ ကဵေနာ္တိုႛေကဵာင္းသားေတၾ ဒုကၡေရာက္လိမ့္မယ္။ အဲဒီေနရာမႀာ လံု႓ခံႂေရးခဵရင္ ေကာင္းမယ္၊ ကဵေနာ္ အဲဒီလုံ႓ခံႂေရးကို တာ၀န္ယူခဵင္တယ္ ေဴပာေတာ့ ဟာ ေကာင္းတာေပၝ့ တဲ့၊ အဲဒၝဆို အဲဒီနားက ေကဵာင္းသား ေလးငၝးေယာက္ပၝ ေခၞသၾားပၝဆို႓ပီးေတာ့ ကဵေနာ္နဲႛအတူ ၁၀ ေယာက္ေလာက္ ပၝလာ႓ပီးေတာ့ ဂဵပ္စင္ဂိတ္ေပၝက္ မာလာေဆာင္ေရႚႀမႀာ လံု႓ခံႂေရးတာ၀န္ယူ႓ပီး ေနခဲ့လိုက္တယ္။

ကဵေနာ္ မႀတ္မိသေလာက္ ၁၈ ရက္ေနႛမႀာ ေကဵာင္းကို ၀ိုင္း႓ပီးေတာ့ ရုန္ႛရင္းဆန္ခတ္ ဴဖစ္သၾား႓ပီးတဲ့ ေနာက္ပိုင္းမႀာ ေကဵာင္းပိတ္သၾားတယ္လိုႛ မႀတ္မိတယ္။

၁၇ နဲႛ ၁၈ မႀာ ေကဵာင္း အစီးခံလိုက္ရတာ။ ၁၇ ရက္ေနႛမႀာ ေကဵာင္းအစီးခံရတယ္။ ၁၈ ရက္ေနႛမႀာ ေကဵာင္းပိတ္ခဵလိုက္တယ္။

အဲဒီေတာ့ ၁၇ ရက္ေနႛ ၀င္စီးတဲ့အခၝ ကိုေလးလၾင္ မရႀိေတာ့ဘူးေပၝ့။

မရႀိေတာ့ဘူး။ အဲဒီမႀာ ေနႛလယ္ ၂ နာရီေကဵာ္ေကဵာ္ ၃ နာရီ၀န္းကဵင္ေလာက္ ရႀိမယ္နဲႛတူတယ္၊ ကဵေနာ္ မနက္ ၁၁ နာရီေလာက္ကတည္းက လံု႓ခံႂေရးတာ၀န္ ယူေနရင္းနဲႛ အရမ္းလည္း ဗိုက္ဆာလာတယ္၊ အရမ္းပင္ပန္းလာလိုႛ တစ္ဖက္ စံရိပ္႓ငိမ္ ၆ လမ္းထဲကို ခဏသၾား၊ ေဴခလက္ေဆး။ သၾားတုန္းရႀိေသးတယ္ ေကဵာင္းသားေတၾ ၀ုန္း၀ုန္းဆို႓ပီး စံရိပ္႓ငိမ္ ၅ လမ္းထဲကို ဂဵပ္စင္ဘက္က လူေတၾ ေဴပးထၾက္လာေတာ့ ရုတ္တရက္ ဘာမဵားဴဖစ္သၾားလဲဆို႓ပီး ကဵေနာ္လည္း ကမန္းကတမ္း ဴပန္ေဴပးထၾက္ဳကည့္တဲ့အခဵိန္မႀာ ကဵေနာ္ ခုန လံု႓ခံႂေရးတာ၀န္ယူခဲ့တဲ့ ဂိတ္မႀာ စစ္တပ္က တပ္ခၾဲတစ္ခၾဲ ဴဖစ္သၾားတယ္။ ခုနက လံုထိန္းေတၾက အထဲမႀာ အေပၝက္အသီးသီးကေန႓ပီး အဓိပတိလမ္းေပၞမႀာရႀိေနတဲ့ ကဵေနာ္တိုႛ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ေကဵာင္းသားေတၾကို ၀ိုင္း၀န္း႓ပီး ရိုက္ႎႀက္လိုႛ အကုန္ထၾက္ေဴပး ကစဥ့္ကလဵားေတၾ ဴဖစ္ကုန္ဳကတယ္။ အဲဒၝ ၁၇ ရက္ေနႛေပၝ့။

ကဵေနာ့္ကို လံုး၀ ေပးမ၀င္ေတာ့ဘူး။ အတင္းတၾန္းလၿတ္တယ္။ အဲဒီအခဵိန္မႀာ အဴပင္မႀာကဵန္တဲ့ ေကဵာင္းသားက ၂၀၀ ေလာက္ရႀိမယ္။ အရင္တုန္းက အထဲမ၀င္ရဲလိုႛ ေစာင့္ဳကည့္ေနတဲ့သူေတၾလည္း ရႀိတယ္။ အထဲမႀာ ကဵေနာ္တိုႛေကဵာင္းသားေတၾကို ရိုက္ႎႀက္ေနတာ ဴမင္ေနရ႓ပီ။ ေကဵာင္းသူေတၾ ေကဵာင္းသားေတၾ ကစဥ့္ကလဵား ေဴပးလၿားေနဳကတယ္။ အဲဒီေနႛမႀာပဲ လံုထိန္းေတၾက ရန္ကုန္တကၠသိုလ္႒ကီးကို စီးနင္းခဲ့တယ္။ အေဆာင္ေတၾအသီးသီးထဲမႀာလည္း ၀င္ေရာက္ ရႀာေဖၾ ရိုက္ႎႀက္ ဖမ္းဆီးေခၞေဆာင္သၾားဳကတယ္။ အဲဒီေနႛမႀာ ေတာ္ေတာ္မဵားမဵား ပၝသၾားဳကတယ္။

အဲဒီမႀာ ေကဵာင္းပိတ္သၾား႓ပီး ဇၾန္မႀာ ေကဵာင္းဴပန္ဖၾင့္တယ္ေနာ္။

ဟုတ္တယ္။

ဇၾန္မႀာ ေကဵာင္းဴပန္ဖၾင့္လိုက္တာနဲႛ မဳကာဘူး။ ေကဵာင္းသားေတၾက ဴပန္ေပၞလာတာပဲေလ။ အဲဒီအခဵိန္မႀာေရာ ကိုေလးလၾင္ ဘယ္လိုမဵႂိး လႁပ္ရႀားမႁထဲ ဆက္ပၝလာသလဲ။

ေကဵာင္းပိတ္ခဵလိုက္တယ္။ ႓ပီးေတာ့ ေကဵာင္းဴပန္မဖၾင့္ခင္ အဲဒီအခဵိန္မႀာ ကဵေနာ္တိုႛ မဵက္၀ၝးထင္ထင္ ဴမင္ေတၾႛခဲ့ရတဲ့လူေတၾ၊ ႓ပီးေတာ့ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ ခံခဲ့ရတဲ့သူေတၾ၊ ႓ပီးေတာ့ ကဵေနာ္တိုႛေကဵာင္းသားေတၾလည္း ဖမ္းဆီးခံထားရတယ္။ အဲဒီေတာ့ ကဵေနာ္တိုႛေတၾ မေကဵနပ္ဳကဘူး။ မေကဵနပ္ဳကတဲ့အတၾက္ ကဵေနာ္တိုႛ ေကဵာင္းသားေတၾ ဴပန္လည္လၾတ္ေဴမာက္ဖိုႛအတၾက္ လုပ္မႀဴဖစ္မယ္ဆို႓ပီးေတာ့ မတ္လ ေကဵာင္းပိတ္႓ပီး ဧ႓ပီ၊ ေမ အဲဒီ ၂ လမႀာ ဧ႓ပီလေလာက္ကတည္းက ကဵေနာ္တိုႛေကဵာင္းသားေတၾ တိတ္တဆိတ္ ဴပန္႓ပီး စုစည္းခဲ့ဳကတယ္။ ဆႎၬရႀိတဲ့လူေတၾ၊ မခံႎိုင္တဲ့လူေတၾ အခဵင္းခဵင္း လိုက္ရႀာ႓ပီးေတာ့ စု႓ပီးေတာ့မႀ အဖၾဲႛေလးတစ္ဖၾဲႛ ဖၾဲႛဴဖစ္ခဲ့ဳကတယ္။ အဲဒီမႀာ ကဵေနာ္တိုႛတစ္ဖၾဲႛတည္းေတာ့ မဟုတ္ဘူးေပၝ့။ ကဵေနာ္တိုႛအဖၾဲႛလိုပဲ အဴခားအသီးသီး အဖၾဲႛေတၾလည္း ရႀိဳကလိမ့္မယ္။ ဘာေဳကာင့္လဲဆိုေတာ့ တကယ္တမ္းဴဖစ္လာတဲ့အခၝမႀာ အဖၾဲႛအသီးသီးေတၾ ေပၞလာဳကတယ္။

အဲဒီလိုနဲႛ ကဵေနာ္တိုႛက အစုအဖၾဲႛေလးေတၾ ဖၾဲႛလာႎိုင္ခဲ့တယ္။ ေကဵာင္းဴပန္ဖၾင့္ရင္လည္း ငၝတိုႛေကဵာင္းသားေတၾ လၾတ္ေဴမာက္ဖိုႛအတၾက္ တိုက္ပၾဲ၀င္မယ္ဆို႓ပီးေတာ့ ပံုစံအမဵႂိးစံုနဲႛေပၝ့။ စာရၾက္စာတမ္းေတၾ ဴဖန္ႛေ၀တယ္။ ဴပန္ေတာ့မႀတ္မိေသးတယ္၊ ေကဵာင္းသားေတၾဳကားထဲမႀာ ေကဵာင္းပိတ္ထားတဲ့အတၾက္ ဴဖန္ႛေ၀လိုႛမရလိုႛ ေနာက္႓ပီးေတာ့ ဒီလို ေကဵာင္းသားေတၾ ခံစားေနရတဲ့ဒုကၡေတၾကို ဴပည္သူေတၾလည္း သိရေအာင္ဆို႓ပီးေတာ့ ကဵေနာ္တိုႛ ရုပ္ရႀင္ရံုေတၾ၊ ကားဂိတ္ေတၾ၊ ရန္ကုန္႓မိႂႛလယ္က လူစည္ကားရာ လမ္းေတၾ အဲဒီမႀာ ကဵေနာ္တိုႛ ဴဖန္ႛေ၀ခဲ့ဳကတယ္။ နည္းမဵႂိးစံုနဲႛေပၝ့။ တခဵႂိႛ မႀတ္မိေသးတယ္၊ ရုပ္ရႀင္ရံုမႀာ ဆိုရင္ အဲဒီတုန္းက အခု ဧရာ၀တီ(မဂၢဇင္း) မႀာ ရႀိေနတဲ့ ကို၀င္းသူ၊ ကိုေအာင္ေဇာ္တိုႛ၊ ေနာက္ ဆရာတင္မိုး သမက္ဴဖစ္တဲ့ ကိုေကဵာ္၀ဏၧတိုႛ၊ ဆံုးသၾားတဲ့ ကိုမိုးေကဵာ္သူတိုႛ၊ ကဵေနာ္တိုႛ ရုပ္ရႀင္ရံုေတၾထဲကို ခၾဲ႓ပီး၀င္၊ ရုပ္ရႀင္႓ပီးခၝနီးမႀာ အေပၞထပ္ကေန စာေတၾ ႒ကဲခဵ၊ ကားေတၾကို ပတ္စီး႓ပီး လူစည္ကားတဲ့ မီးပၾႂိင့္ေတၾ ဴဖတ္လိုႛရႀိရင္ ေနာက္ေပၝက္ကေန ေပၝင္ဳကားမႀာ ခဵည္ထားတဲ့ စာရၾက္ေတၾကို ေဴဖခဵလိုက္၊ လမ္းဆံုလမ္းခၾေတၾမႀာ ေလ႖ာက္ေ၀ အဲဒီလိုမဵႂိး စည္းရံုးလႁပ္ရႀားခဲ့ရင္းနဲႛ အသီးသီးေပၝ့။ ကဵေနာ္တိုႛအဖၾဲႛလိုပဲ တဴခားအဖၾဲႛေတၾလည္း ရႀိလိမ့္မယ္။ အဲဒီလိုနဲႛ ဇၾန္လမႀာ ေကဵာင္းဴပန္ဖၾင့္လာတယ္။ ကဵေနာ္တိုႛ တဴဖည္းဴဖည္း အစပဵႂိး အစပဵႂိးရင္း ဇၾန္ ၁၃ မႀာ စ႓ပီးေတာ့ လုပ္ခဲ့တယ္။ အဲဒၝနဲႛ ဇၾန္လအေရးအခင္း႒ကီးဟာ အရႀိန္အဟုန္ေကာင္းေကာင္းနဲႛ တစ္ပတ္တိတိ ေအာင္ဴမင္ခဲ့တယ္။

ဆက္လက္ေဖာ္ဴပပၝမည္။

 
Leave a comment

Posted by on August 27, 2007 in Interview

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: