RSS

ဴမန္မာဴပည္အေရး ေတာင္းဆိုမႁဆႎၬဴပပၾဲ ဆန္ဖရန္စစၤကိုတၾင္ ဴပႂလုပ္

29 Aug

ဴမန္မာဴပည္အေရး ေတာင္းဆိုမႁဆႎၬဴပပၾဲ
ဆန္ဖရန္စစၤကိုတၾင္ ဴပႂလုပ္

မိုးမခအေထာက္ေတာ္ ၀၀၂

ဳသဂုတ္ ၂၈၊ ၂၀၀၇

ဴမန္မာဴပည္တၾင္း လက္ရႀိဴဖစ္ေပၞေနသည့္ အေဴခအေနမဵားအား သိရႀိရန္ႎႀင့္ ဴမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရး ေထာက္ခံဆႎၬဴပပၾဲတစ္ရပ္ကို အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စု ကယ္လီဖိုးနီးယားဴပည္နယ္ ဆန္ဖရန္စစၤကို႓မိႂႛ၌ ယေနႛ ဴပႂလုပ္ခဲ့သည္။

အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စု အစိုးရရံုးႎႀင့္ ေအာက္လၿတ္ေတာ္ ေဴပာေရးဆိုခၾင့္ရႀိသူ နန္စီပီလိုစီ၏ ရံုးအေဆာက္အဦး ေရႀတၾင္ ဴပႂလုပ္ေသာ ယင္းဆႎၬဴပပၾဲကို နံနက္ ၁၁ နာရီမႀ မၾန္းလၾဲ ၁ နာရီအထိ ဴပႂလုပ္ခဲ့႓ပီး ဆန္ဖရန္စစၤကို ပင္လယ္ေကၾႛ၀န္းကဵင္ေဒသရႀိ ဴမန္မာ-အေမရိကန္ ဒီမိုကေရစီ မဟာမိတ္အဖၾဲႛ (BADA)/ ဴမန္မာ-အေမရိကန္ အမဵႂိးသမီးအသင္း (BAWA)ႎႀင့္ အဴခား ဴမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရးလႁပ္ရႀားသူမဵား ၅၀ ခန္ႛ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

ဆႎၬဴပပၾဲ ရည္ရၾယ္ခဵက္ႎႀင့္ပတ္သက္၍ ဴမန္မာ-အေမရိကန္ ဒီမိုကေရစီ မဟာမိတ္အဖၾဲႛ ဥကၠႉ ဦးညၾန္ႛသန္းက ယခုကဲ့သိုႛ ေဴပာဴပခဲ့သည္။

ဴမန္မာဴပည္သူေတၾဟာ အာဏာရႀင္ စံနစ္ဆိုးေအာက္မႀာ ေရႀဆက္႓ပီး မခံမရပ္ႎိုင္ေလာက္ေအာင္ ဒုကၡဆင္းရဲေတၾ ေရာက္ေနတယ္။ ဆီေစဵးေတၾကလည္း တက္လိုက္လိုႛ သူတိုႛက အလုပ္ကိုေတာင္ လမ္းေလ႖ာက္သၾားေနရတဲ့ အေဴခအေနဴဖစ္တယ္။ ဒီအေဴခအေနဆိုးေတၾ သိေအာင္လိုႛ စစ္အာဏာရႀင္ကို ႓ငိမ္းခဵမ္းစၾာနဲႛ စီတန္းလႀည့္လည္႓ပီးေတာ့ စစ္အာဏာရႀင္ကို အသိေပးတာ၊ တခုခုလုပ္ဖိုႛ ေဴပာတာကို မင္းကိုႎိုင္နဲႛ ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္ေတၾကို ဖမ္းတယ္။ ဆႎၬဴပပၾဲေတၾကို ႓ဖိႂခၾင္းတယ္။ အဲဒီလိုမတရားမႁေတၾကို ဒီမႀာရႀိတဲ့ အေမရိကန္ေတၾ၊ အေမရိကန္အစိုးရနဲႛ အေမရိကန္လၿတ္ေတာ္ကေန သိ႓ပီးေတာ့ ဴမန္မာဴပည္သူေတၾ ေရာက္ေနတဲ့ဒုကၡက အဴမန္ဆံုး ကယ္တင္ေပးဖိုႛ၊ တခုခုလုပ္ဖိုႛ ေတာင္းဆိုရင္း ဒီေနႛမႀာ လာ႓ပီး စုစည္းဳကဴခင္းဴဖစ္ပၝတယ္

ဴမန္မာဴပည္တၾင္း လက္ရႀိအေနအထားကို စစ္အာဏာရႀင္ႎႀင့္ ဴပည္သူတိုႛ၏ အားစမ္းပၾဲဟု ဴမင္ေဳကာင္း၊ ၈ ေလးလံုး မဴဖစ္မီ ေစာေစာပိုင္းအေဴခအေနမဵားႎႀင့္ တူေဳကာင္း၊ ယခင္က အ႓ငိမ္းစား ပၝေမာကၡ ေဒၝက္တာဆလိုင္းထၾန္းသန္းကဲ့သိုႛ တကိုယ္ေတာ္ဆႎၬဴပမႁမဵႂိးသာ ရႀိခဲ့ေသာ္လည္း လက္ရႀိအခဵိန္တၾင္ ႓မိႂႛေပၝင္းမဵားစၾာ၌ ဆႎၬဴပေနဳကေဳကာင္း၊ ဖမ္းဆီးမႁမဵားကို အံတုေနဴခင္းက ဴပည္သူမဵားက စစ္အာဏာရႀင္ကို လက္မခံႎိုင္ေတာ့ေဳကာင္း ဴပသေနဴခင္းဴဖစ္သည္ဟု ယူဆေဳကာင္း၊ ဴမန္မာဴပည္တၾင္ အေဴပာင္းအလဲတစ္ခု ဴဖစ္ေတာ့မည့္ ေရႀေဴပးလကၡဏာဟု ယူဆေဳကာင္း င္းက ဆက္လက္ေဴပာဴပခဲ့သည္။

Dan Bernal အားေပးစကား ေဴပာဳကားစဥ္

ဆႎၬဴပပၾဲအတၾင္း အေမရိကန္ေအာက္လၿတ္ေတာ္ ေဴပာေရးဆိုခၾင့္ရႀိသူ နန္စီပီလိုစီ၏ ရံုးမႀ တာ၀န္ခံ Mr. Dan Bernal တက္ေရာက္ကာ ဴမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရးအား င္းတိုႛ ေထာက္ခံေဳကာင္း၊ နန္စီပီလိုစီ အေနဴဖင့္လည္း ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသားအားလံုး လၾတ္ေဴမာက္ေရး လူႛအခၾင့္အေရးခဵႂိးေဖာက္မႁမဵား ရပ္တန္ႛေရး စသည့္ ဴမန္မာ့အေရးကိစၤမဵားကို စိတ္၀င္တစား ေဆာင္ရၾက္ခဲ့ေဳကာင္း၊ ဆက္လက္၍လည္း ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္အား ေထာက္ခံရင္း ဴမန္မာဴပည္အေရးကိစၤမဵားအား ေဆာင္ရၾက္သၾားမည္ဴဖစ္ေဳကာင္း စသဴဖင့္ အားေပးစကား ေဴပာဳကားခဲ့သည္။

ဆန္ဖရန္စစၤကို ပင္လယ္ေကၾႛ၀န္းကဵင္ေဒသအတၾင္း ယခုကဲ့သိုႛ ဆႎၬဴပပၾဲမဵား ဆက္လက္ဴပႂလုပ္သၾားမည္ဟု သိရသည္။

 
Leave a comment

Posted by on August 29, 2007 in Overseas Events

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: