RSS

ဇာနည္၀င္း – ေသဒဏ္စီရင္ခဵက္

01 Sep

Sample Image
ေသဒဏ္စီရင္ခဵက္
ဇာနည္၀င္း
ဳသဂုတ္ ၃၁၊ ၂၀၀၇

ေသဒဏ္ေပးခံခ့ဲရတ့ဲ ဦးပုည

ကုန္းေဘာင္ေခတ္ ဴမင္ကၾန္း၊ ဴမင္းခုံတုိင္အေရးအခင္းမႀာ ပၝ၀င္ခ့ဲသူေတၾဟာ ဘုရင္ေခတ္ကထုံးစံအတုိင္း ေသဒဏ္ေပးခံခ့ဲရပၝတယ္။ နန္းတၾင္းအာဏာသိမ္းပဲၾ အေရးအခင္းစတင္ဖုိႛ ဴမင္ကၾန္းမင္းသားကုိ ရက္ေရၾး အခဵိန္ေရၾးေပးခ့ဲတ့ဲ စာဆုိေတာ္႒ကီး ဦးပုညလည္း ေသဒဏ္ေပးခံခ့ဲရတယ္၊ မင္းတုန္းမင္းတရား႒ကီးက ဦးပုညဟာ ပညာရိႀတစ္ဦးဴဖစ္လုိႛ ကၾပ္မဵက္ဴခင္းမဴပႂဖုိႛ ဟန္ႛတား မႀာဳကားေတာ္မူခ့ဲတယ္၊ သုိႛေပမယ့္ ဦးပုည ကၾပ္မဵက္ခံခ့ဲရတယ္လုိႛ ဆုိဳကပၝတယ္။

ဒၝနဲႛပဲ ဴမန္မာစာေပသမုိင္းမႀာ ထင္ရႀားတ့ဲစေလဦးပုညဟာ ေသဒဏ္စီရင္ခဵက္ကုိ တၾင္တၾင္ကဵယ္ကဵယ္ကဵင့္သုံးခ့ဲတ့ဲ ပေဒသရာဇ္ေခတ္ရဲႛေဳကကဲၾစရာပုံရိပ္ဴဖစ္ခ့ဲပၝေတာ့တယ္။

ေထာင္ဒဏ္၊ ေသဒဏ္ေတၾဟာ ရာဇ၀တ္မႁေတၾ နည္းသၾားေအာင္ ဴပဌာန္းထားတ့ဲ ဴပစ္ဒဏ္ေတၾပၝ။ လူႛအသက္ဟာ အင္မတန္ တန္ဖုိးရိႀတယ္၊ လူတစ္ေယာက္ကုိသတ္တယ္ဆုိတာ မေကာင္းဘူး၊ မလုပ္သင့္ဘူးလုိႛ ေဴပာသူေတၾရိႀသလုိ၊ တခဵႂိႛကလည္း ေသဒဏ္အဴပစ္ေပးတာကုိ လူႛအခၾင့္အေရးရႁေဒၝင့္ကေန ကန္ႛကၾက္ဳကပၝတယ္။

ေထာက္ခံမႁ

“တခဵႂိႛက လူေတၾကုိ လုိက္သတ္တယ္၊ ဥပမာ တခဵႂိႛဆုိရင္ ကေလးေတၾကုိမႀမုဒိမ္းကဵင့္႓ပီးသတ္တ့ဲသူေတၾ ရိႀတယ္။ ဒီလုိလူေတၾကုိေတာ့ လူႛအသိုင္းအ၀ုိင္းမႀာ မထားသင့္ဘူး၊ ေထာင္ခဵလုိက္လည္း ဴပန္လၾတ္ရင္ အရင္လုိဴပန္ဴဖစ္မႀာပဲ။ ဒီလုိလူေတၾေဳကာင့္ ေသဒဏ္ ရိႀသင့္တယ္ လုိႛ ဆုိသူေတၾလည္း ရိႀမႀာပၝ။

ကန္ႛကၾက္မႁ

ေသဒဏ္ကုိ လုံး၀ ကန္ႛကၾက္တယ္ လုိႛ ဆုိသူတစ္ဦးက ဘာသာေရးအဴမင္အရမဟုတ္ဘူး၊ လူသားခဵင္းစာနာတ့ဲအဴမင္အရ ေဴပာတာပၝ။ လူႛအခၾင့္အေရး႟ႁေဒၝင့္ကပဲဴဖစ္ဴဖစ္၊ လက္ေတၾႛသေဘာတရားအရပဲဴဖစ္ဴဖစ္ ေဴပာရရင္ လူတစ္ေယာက္ကုိ ဘယ္လုိပဲသတ္သည္ဴဖစ္ပၝေစ ပေဒသရာဇ္ေခတ္က စနစ္မႀားေတၾနဲႛ သၾားတူေနပၝတယ္ … ” တ့ဲ။

သမာသမတ္မရိႀရဴခင္းအေဳကာင္း

ေသဒဏ္အပၝအ၀င္ စီရင္ခဵက္ေတၾကုိ ခဵမႀတ္တာဟာ တရားသူ႒ကီးေတၾပၝ။ တရားသူ႒ကီးေတၾက မမႀားတတ္ဘူးလား။ ႓ပီးေတာ့ ႎုိင္ငံ တခဵႂိႛမႀာ အာဏာပုိင္ေတၾခုိင္းတ့ဲအတုိင္း စီရင္ခဵက္ခဵရတ့ဲ တရားသူ႒ကီးေတၾ အမဵားအဴပားပၝ။ တရားလုိ၊ တရားခံေတၾဆီကေန လာဘ္ယူတ့ဲတရားသူ႒ကီးမဵားလည္း အမဵားအဴပားပၝပဲ။ ဒီလုိအေဴခအေနေတၾေဳကာင့္ ဴပဌာန္းထားတ့ဲ ဥပေဒေတၾဟာ အလဲၾသုံးစားဴပႂခံေနရပၝတယ္။ ေသဒဏ္ အပၝအ၀င္ေပၝ့။

မဟာအမႀား

ႎုိင္ငံတကာအစုိးရေတၾက ေသဒဏ္စီရင္ခဵက္ကုိ ႎုိင္ငံေရးတုိက္ကၾက္အဴဖစ္ သုံးခ့ဲတာ ဘုရင္ေတၾ အုပ္ခဵႂပ္တ့ဲေခတ္ကတည္းကပၝ။ ဴမန္မာႎုိင္ငံ ရန္ကုန္တကၠသုိလ္က ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္ ကုိတင္ေမာင္ဦးဟာ အင္းစိန္ေထာင္မႀာ ႒ကိႂးေပးအသတ္ခံရပၝတယ္။ ဒၝဟာ အာဏာရႀင္စနစ္ေအာက္က မႀားယၾင္းမႁတစ္ခုလုိႛ ဆုိမလား။

ဒၝဆုိရင္ အေမရိကန္မႀာ ဴဖစ္ပဵက္ေနတာေတၾ ဳကည့္ပၝဦး။ စၾပ္စဲၾခံရသူက ခုခံေခဵပခၾင့္၊ ေရႀႛေနငႀားရမ္းခၾင့္ ရိႀတ့ဲႎုိင္ငံပၝ။ ဒီလုိအေဴခအေနရိႀတ့ဲႎုိင္ငံမႀာ ၁၉၇၃ ကေန ဒီေနႛအထိ မႀားယၾင္း႓ပီး ေသဒဏ္ခဵမႀတ္ခံခ့ဲရသူေပၝင္း ၉၀ ေကဵာ္ပၝသတ့ဲ။ စီရင္ခဵက္ခဵတာ မႀားသၾားတယ္လုိႛ သိရတ့ဲအခဵိန္ အမႁမႀန္ ေပၞလာတ့ဲအခဵိန္မႀာ အေတာ္မဵားမဵားကုိ ကၾပ္မဵက္႓ပီးသၾားပၝ႓ပီ။ ေထာင္တခၝးဖၾင့္ေပးလုိက္လည္း အသက္ဴပန္မရႀင္ႎုိင္ေတာ့သလုိ ေလဵာ္ေဳကးေတၾ နစ္နာေဳကးေတၾကုိလည္း လက္မခံႎုိင္ေတာ့ပၝဘူး။ မႀားပၝတယ္ေဴပာလည္း မဳကားႎုိင္ေတာ့ပၝ။

Sample Image
၂၀၀၆ ႎႀစ္ကုန္တၾင္ ဆဒန္ဟူစိန္ကို ေသဒဏ္ေပးခဲ့သည္

ဴမန္မာဴပည္နဲႛ ေသဒဏ္

ဴမန္မာဴပည္မႀာ ေသဒဏ္စီရင္ခဵက္ ကဵင့္သုံးေနဆဲပၝ။ ကၾပ္မဵက္မႁရိႀမရိႀေတာ့ အတိအကဵ မသိရပၝ။ ၂၀၀၁ စက္တင္ဘာ ၂၄ ေနႛထုတ္ Myanmar Times ဂဵာနယ္မႀာ သတင္းေထာက္ သက္ခုိင္က မူးယစ္ေဆးကုန္ကူးသူမဵား ေသဒဏ္ေပးခံရေခၝင္းစဥ္နဲႛ အခုလုိ ေရးထားပၝတယ္။ Death sentences in Myanmar are usually carried out by hanging” (ဴမန္မာဴပည္မႀာ ေသဒဏ္ေပးတယ္ဆုိတာ လည္ပင္း႒ကိႂးကၾင္းစၾပ္႓ပီး ကၾပ္မဵက္တာပၝ တ့ဲ။)

ဥပေဒဴပဌာန္းထားတာေတၾကုိ နားလည္ေနပၝလဵက္နဲႛ ရာဇ၀တ္မႁ ကဵႃးလၾန္ ေသာင္းကဵန္းေနသူေတၾကုိ ထုိက္သင့္တ့ဲ ဴပစ္ဒဏ္ စီရင္ခဵက္ ေပးရပၝမယ္။ သုိႛေပမယ့္

၁။ ဒီ စီရင္ခဵက္ေတၾကုိ အလဲၾသုံးစားလုပ္မယ့္သူေတၾက အ႓မဲရိႀေနမယ္။

၂။ ဥပေဒ ဆုိတာကုိ အာဏာတည္႓မဲဖုိႛအသုံးခဵမယ့္အစုိးရေတၾလည္း အခဵိန္မေရၾးေပၞလာတတ္တယ္။

၃။ ဒီမုိကေရစီအစုိးရေတၾလက္ထက္မႀာေတာင္ မႀားယၾင္း႓ပီးစီရင္ခဵက္ခဵတာေတၾလည္း ဴဖစ္တတ္တယ္။

ဒၝေတၾေဳကာင့္ အဴပစ္မကဵႃးလၾန္သူေတၾ အသတ္မခံရဖုိႛ ေသဒဏ္ ဆုိတ့ဲ ဴပစ္ဒဏ္႒ကီးကုိ ႎုိင္ငံတုိင္းမႀာ ပယ္ဖဵက္ဳကဖုိႛ လႁံႛေဆာ္သူေတၾ ရိႀေနပၝတယ္။

နိဂုံး

ေသဒဏ္သင့္တ့ဲ ရာဇ၀တ္မႁတစ္ခုကဵႃးလၾန္တယ္ လုိႛ မႀားယၾင္းဆုံးဴဖတ္႓ပီး ခင္ဗဵားကုိ (သုိႛမဟုတ္ ခင္ဗဵားအိမ္ကတစ္ေယာက္ေယာက္ကုိ) ေသဒဏ္ခဵလုိက္႓ပီ ဆုိပၝစုိႛ။ ကုိယ္ မကဵႃးလၾန္ဘဲ ခံရေတာ့မယ္။

ေထာင္ ၆လလည္း မဟုတ္၊ ၆ႎႀစ္လည္း မဟုတ္။ ေသဒဏ္

ဘုရားသခင္အလုိေတာ္အရပဲ လုိႛ ေဴဖသိမ့္ေနမလား။ တရားနဲႛေဴဖဖုိႛ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္ အားေပးမလား။ တရားကုိ နတ္ေစာင့္တယ္လုိႛပဲ ေဳကၾးေဳကာ္ေနမလား။ တေနႛေနႛမႀာ အမႀန္တရားက ေပၞလာမႀာပၝ။ သုိႛေပမယ့္ ေသဒဏ္ကေတာ့ အဲဒီေနႛအထိ ေစာင့္မယ္မဟုတ္ပၝ။

(မႀတ္ခဵက္- ဤေဆာင္းပၝးအား ၂၀၀၂ ခုႎႀစ္ ႎႀစ္ဆန္းပုိင္းတၾင္ထုတ္ေ၀ခ့ဲေသာ ထုိင္းဴမန္မာနယ္စပ္အေဴခစုိက္ AAPP, ABFSU (FAC), ABSDF, DPNS အဖဲၾႛ၄ဖဲၾႛ၏ ေလ့လာေရးစာေစာင္တစ္ခုတၾင္ ေဖာ္ဴပခ့ဲဖူးသည္။)

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on September 1, 2007 in Contemporary Experience

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: