RSS

စာေရးဆရာ႒ကီး ဒဂုန္တာရာ ၏ သေဘာထားအဴမင္

02 Sep

Sample Image
စာေရးဆရာ႒ကီး ဒဂုန္တာရာ ၏ သေဘာထားအဴမင္

ဘီဘီစီ အင္တာဗဵႃး ေကာက္ႎုတ္ခဵက္

စက္တင္ဘာ ၁၊ ၂၀၀၇

ရန္ကုန္က ကုန္ေစဵးႎႁန္းကဵဆင္းေရး ဆႎၬဴပပၾဲေတၾမႀာ အာဏာပိုင္ေတၾက ေခၞ႓ပီးခိုင္းထားတဲ့ ႒ကံႛခိုင္ေရး ႎႀင့္ စၾမ္းအားရႀင္အဖၾဲႛ၀င္ေတၾက ႓ငိမ္းခဵမ္းစၾာ ဆႎၬဴပေနဳကသူေတၾကို အတင္း၀င္ဆၾဲ ဖမ္းေခၞသၾား႓ပီး ထိုး႒ကိတ္ရိုက္ႎႀက္ေနတဲ့ ဴမင္ကၾင္းေတၾကို ႎိုင္ငံတကာ ရုပ္ဴမင္သံဳကားသတင္းေတၾမႀာ အမဵား႒ကီး ဴပသခဲ့တာ ေတၾႛရပၝတယ္။ ဒီလို အဳကမ္းဖက္ ႎႀိမ္ႎႀင္းတာေတၾနဲႛပတ္သက္႓ပီး လၾတ္လပ္ေရး႒ကိႂးပမ္းမႁသမိုင္းမႀာ ေတာက္ေလ႖ာက္ပၝ၀င္ခဲ့တဲ့ စာေရးဆရာ႒ကီး ဒဂုန္တာရာကေတာ့ ထိတ္လန္ႛအ့ံဳသမိပၝတယ္ တဲ့။ ဘာလိုႛပၝလဲ ဆရာ႒ကီး ခင္ဗဵာ။

ဒဂုန္တာရာ ။ ကဵေနာ္လည္း ေခတ္ေတၾဴဖတ္သန္းခဲ့တယ္ဗဵာ၊ အဲလိုဟာမဵႂိး သိပ္မဳကားဖူးဘူးဗဵ။ ဟို ဥပေဒ ဆိုတာေတာ့ရႀိတယ္။ ဒၝ ႎိုင္ငံတိုင္းမႀာ ဥပေဒနဲႛ အုပ္ခဵႂပ္ရတာကိုး။ အဲ့ေတာ့ ဥပေဒစိုးမိုးေရးဆိုတာ ဥပမာ ဖမ္းတယ္ဆိုရင္ အဴပစ္ရႀိလိုႛ ဖမ္းတယ္၊ ဖမ္းတဲ့၀ရမ္း ပၝရမယ္။ ေကာင္းေကာင္းမၾန္မၾန္ ေခၞသၾားရမယ္။ အိမ္သူအိမ္သားလည္း အေဳကာင္းဳကားရမယ္ စသည္အားဴဖင့္ေပၝ့ဗဵာ။ အခု ကဵေနာ္ဳကားေနရတာကေတာ့ ဘယ္သူက ဖမ္းမႀန္းလည္း မသိဘူး။ ေခၞသၾားေတာ့လည္း (ခုနက ေဴပာသလို) ႎိႀပ္စက္ညဥ္းပန္းတယ္ဆိုတာ အဲသလို ဴဖစ္တာေတၾကေတာ့ ကဵေနာ္တိုႛနားလည္သေလာက္ေတာ့ သာမန္အုပ္ခဵႂပ္တဲ့ အခဵိန္မဵႂိးမႀာေတာ့ မရႀိအပ္ဘူးလိုႛ ကဵေနာ္ေတာ့ ယူဆတယ္ဗဵ။

ဘီဘီစီ ။ ဴမန္မာယဥ္ေကဵးမႁပိုင္းနဲႛ ဴပန္ဳကည့္ေတာ့ ဆရာ႒ကီးရယ္၊ အခုလို ကိုယ္နဲႛလည္းပဲ ရန္လည္း ဴဖစ္ခဲ့ဖူးတဲ့သူ မဟုတ္တဲ့သူတစ္ေယာက္ကို လူအုပ္ကေန၀ိုင္း႓ပီးေတာ့ ထိုးႎိုင္႒ကိတ္ႎိုင္ေလာက္ေအာင္ ဴမန္မာ့ယဥ္ေကဵးမႁစရုိက္ေတၾ အကုန္လံုးက ပဵက္စီးယိုယၾင္းကုန္႓ပီလား ဆရာ။ ဘယ္လို ဴမင္ရလဲ၊ အဲဒၝမဵႂိးေတၾ ဴဖစ္ေနတာေတၾအေပၞ။

ဒဂုန္တာရာ ။ ။ ကဵေနာ္လည္း အံ့ဳသတယ္ဗဵ၊ အခုဟာက ဥပေဒကဵႃးလၾန္တယ္လိုႛလည္း မေဴပာႎုိင္ဘူးဗဵ။ ဆႎၬဴပတယ္ဆိုတာ ဒၝက သဘာ၀တရားပဲ၊ ရိုးရိုး ႓ငိမ္း႓ငိမ္းခဵမ္းခဵမ္း ဆႎၬဴပတာ။ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရးနည္းနဲႛလုပ္တဲ့ အလုပ္ကို အဲလို ဴဖစ္ရတယ္ဆိုေတာ့ ကဵေနာ္လည္း စိတ္ထဲ မေကာင္းဘူးဗဵာ။

ဘီဘီစီ ။ တခၝ ဒီ ဥပေဒနဲႛပတ္သက္လာရင္လည္း တာ၀န္ရႀိတဲ့ ရဲ၀န္ထမ္းတိုႛက မဟုတ္ဘဲနဲႛ အရပ္သား အရပ္သားခဵင္း ဖမ္းဳကတယ္၊ အရပ္သား အရပ္သားခဵင္း ထိုးတယ္ ရိုက္တယ္ဆိုတာ ဒီပံုစံမဵႂိး႒ကီးက ေရႀႛကို ဆက္သၾားေနရင္ ဴမန္မာလူႛအဖၾဲႛအစည္းမႀာေရာ ဘယ္လို အႎၨရာယ္မဵႂိးေတၾရႀိလာႎိုင္တယ္လိုႛ ဴမင္လဲဆရာ။

ဒဂုန္တာရာ ။ အဲဒၝေတၾက ဒီထက္ကဲလာရင္ မခံခဵင္တဲ့သူေတၾလည္း ရႀိမယ္ဗဵာ၊ အဲဒီလိုလူမဵႂိး လုပ္တာကို မ႒ကိႂက္တဲ့သူေတၾ ရႀိမယ္ဗဵာ။ မ႒ကိႂက္ရင္ အဲဒီ ခံရတဲ့သူဘက္က ကယ္တင္မယ္ အဲဒီလိုဟာေတၾေပၝ့။ ဆိုေတာ့ မေမ႖ာ္လင့္ဘဲနဲႛ အဳကမ္းဖက္မႁလိုႛပဲ ေခၞရမလားမသိဘူးဗဵာ၊ အဲဒၝမဵႂိးေတၾဴဖစ္သၾားႎိုင္တာေပၝ့။ မင္းမဲ့စရိုက္လိုဟာမဵႂိး ထၾန္းကားမယ္ဆိုလိုႛရႀိရင္ ဒၝ ႎိုင္ငံရဲႛယဥ္ေကဵးမႁနဲႛေတာ့ ဆန္ႛကဵင္တယ္လိုႛ သေဘာတရားအရ ေဴပာရမႀာပဲ။

စာေရးဆရာ႒ကီး ဒဂုန္တာရာရဲႛ အဴမင္သေဘာထားေတၾဴဖစ္ပၝတယ္။

 
Leave a comment

Posted by on September 2, 2007 in Interview

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: