RSS

မုိးမခ – ဳသဂုတ္လ စာကုိး စကားကုိး

03 Sep

ဳသဂုတ္လ စာကုိး စကားကုိး
မုိးမခ

ဳသဂုတ္ ၃၁၊ ၂၀၀၇
Sample Image

 က႗န္ေတာ္က သတင္းစာဖတ္ရင္ ေနာက္ေကဵာဖံုးက စဖတ္တဲ့အကဵင့္ ရႀိတယ္။ အဓိကက ဖတ္ဴဖစ္တာ စာမဵက္ႎႀာတစ္ဆယ့္ကိုး နာေရး။ ႓ပီးမႀ ကဵန္တာေတၾ ဖတ္ေလ့ ဖတ္ထရႀိတာ။ မဖတ္လုိႛမရဘူးေလ။ ကိုယ္လည္း တစ္ခဵိန္ မနက္ဴဖန္လာ၊ သန္ဘက္ခၝလား။ ေနႛလား ညလား တစ္နာရီအတၾင္းလား။ တစ္မိနစ္ တစ္စကၠန္ႛအတၾင္းလား၊ တပ္အပ္ မေဴပာႎုိင္ဘူး။

အဲဒီနာေရးကိုဖတ္႓ပီး သံေ၀ဂေတၾယူ၊ ဴဖစ္ဴခင္းပဵက္ဴခင္းကို ႎႀလံုးသၾင္း၊ ဘယ္သူကေတာ့ဴဖင့္ အသက္ ဘယ္ေလာက္နဲႛ ကၾယ္လၾန္သၾား႓ပီး၊ ဘယ္သူကဴဖင့္ ငယ္ငယ္ရၾယ္ရၾယ္နဲႛဘ၀တစ္ပၝးေဴပာင္းသၾား႓ပီ စသည္ဴဖင့္ေပၝ့ေလ။

ေကဵာ္ထူး (လူရၿင္ေတာ္၊ သ႟ုပ္ေဆာင္)
၂၀၀၇ ဳသဂုတ္ ေပၞဴပႃလာဂဵာနယ္Sample Image စၾယ္ေတာ္ကုိ ဴမန္မာႎုိင္ငံက ဘုန္း႒ကီးတစ္ပၝးဆီက ရခ့ဲတာလုိႛ ေကဵာင္းတည္တ့ဲကုိယ္ေတာ္က ေဴပာပၝတယ္။ သုိႛေသာ္ စၾယ္ေတာ္အပၾားဴဖစ္ေဳကာင္းကုိ ေသခဵာေဴပာပုံမရဘူး။ ေကဵာင္းကုိေတာင္ လုံဟၾာ ဴမတ္စၾယ္ေတာ္ေကဵာင္း လုိႛပဲ အတုိေခၞတယ္။ ပၾား ဆုိတ့ဲစကားလုံးကုိ ၀ႀက္ထားတယ္။ ဆုိေတာ့ စၾယ္ေတာ္ပၾားမပၾားေတာ့ မသိဘူး၊ ေသခဵာတာကေတာ့ လူေတၾအဳကား အဴငင္းပၾားစရာေတၾ ဴဖစ္လာပၝေတာ့တယ္၊

အင္တာနက္ေပၞက ဖုိရမ္ေတၾမႀာေတာ့ အဲဒီအေဳကာင္းကုိ ေ၀ဖန္ထားတာ ေတာ္ေတာ္မဵားမဵား ဖတ္မိတယ္။ မႀန္သင့္သေလာက္ မႀန္ပၝတယ္။ တရားဓမၳအားထုတ္ဖုိႛ အဓိကမဟုတ္ဘဲ အလႀဴပဖိုႛ၊ ရႁိးလုပ္ဖုိႛနဲႛ ပုိတူတယ္။ သူမဵားနားမလည္တ့ဲ ဘာသာစာလုံးေတၾနဲႛ တန္ဆာဆင္ထားတာ လႀဖုိႛသက္သက္ဴဖစ္ေနတယ္။ ႓ပီးေတာ့ စၾယ္ေတာ္ကုိ ခုတုံးလုပ္႓ပီး လူေတၾကုိ ခဵႃတယ္၊ ငၝးပၾက္ရာ ငၝးစာခဵတယ္ စသဴဖင့္

သန္ႛဇင္ေအာင္ (ဘေလာ့ဂ္ေရးသားသူ)
ဳသဂုတ္ ၂၊ ၂၀၀၇ thantzinaung.blogspot.com/


Sample Imageမိစၥာအာဇီ၀အလုပ္ခဵင္းအတူတူ ဥပေဒနဲႛ႓ငိစၾန္းႎုိင္တဲ့ ဘိန္းတုိႛ ေရၿတိုႛခိုးလုပ္တယ္ဆုိတာ သိန္းကို ေထာင္နဲႛခဵီ႓ပီး ရင္းရတယ္။

အေခၾ ခိုးကူးတဲ့သူေတၾက အမဵား႒ကီးရင္းစရာ မလိုဘူးေလ၊ ဘယ္ေလာက္ပဲ ရင္းရတယ္ဆုိတာကို ေဴပာေနဖိုႛေတာင္မလိုဘူး၊ အားလံုးသိ႓ပီးသား ဴဖစ္ေနမႀာပၝ။ ဘိန္းဴဖႃအမႁဆုိတာ ေသဒဏ္ထိႎုိင္တယ္၊ ခုိးကူးက ေသဒဏ္မထိႎုိင္ဘူးေလ။ ဴပစ္ဒဏ္မရႀိတဲ့အတၾက္ မိစၥာအာဇီ၀သမားေတၾဟာ ဒီအေခၾ ခုိးကူးဘက္ကို သိန္းရာနဲႛခဵီ႓ပီး ရင္းေတာ့တာပဲ၊ … … ခုိးကူး၀ယ္တဲ့ ပရိသတ္မႀာ အဴပစ္မရႀိပၝဘူး၊ သူတုိႛကေတာ့ ေစဵးသက္သာတဲ့ဟာကိုပဲ ေရၾးခဵယ္ဳကမႀာပဲေလ ….

၂၀၀၀ ဴပည့္ႎႀစ္ကတည္းက ခုိးကူးနဲႛပတ္သက္႓ပီး ေနႛတုိင္းလုိလုိ အ႓မဲ တုိင္ပင္ေဆၾးေႎၾးေနဳကတာ အခုအထိပၝပဲဗဵာ။ က႗န္ေတာ္တိုႛက ေဆၾးေႎၾးလုိႛပဲရတာပၝ၊ ဖမ္းလုိႛမရပၝဘူး၊၊

၀င္းမင္းေထၾး (သီခဵင္းေရးဆရာ၊ ကဗဵာဆရာ)
၂၀၀၇ ဳသဂုတ္ ရတီမဂၢဇင္း


အင္တာဗဵႃးႎႀင့္ သတင္းေထာက္ကို ေဳကာက္သူမဵားထဲတၾင္ အေရာင္းအ၀ယ္လုပ္သူမဵားက ထိပ္ဆုံးမႀပၝ၀င္သည္။ မယုံလ႖င္ ပဲၾစားေတၾထုိင္ေနေသာ စကား၀ုိင္းကုိ သၾား႓ပီး အင္တာဗဵႃးပၝရေစလုိႛသာ ေဴပာ၊ ေစာေစာက ေရပက္မ၀င္ေအာင္ ေဴပာဆုိေနေသာစကားသံမဵား တိတ္သၾားလိမ့္မည္။ မီးကုိ ေရႎႀင့္႓ငႀိမ္းလိုက္သည့္ႎႀယ္။ တစ္ေယာက္ကုိ တစ္ေယာက္ ဳကည့္႓ပီး အလ႖ႂိလ႖ႂိလစ္ဳကေလ၏။

မင္းေဇာ္ (သတင္းေထာက္)
ဳသဂုတ္ ၂၄၊ ၂၀၀၇ ဴမန္မာတုိင္းမ္စ္ဂဵာနယ္


ကၾန္မန္ႛကိုေတာ့ ဒီမႀာပဲေရးခဲ့ပၝရေစ၊ … … အဴမင္မတူတာေတၾကို လက္ခံလိုႛရေပမယ့္ အိမ္ထဲ၀င္ပစ္သတ္မႀ ဴပည္သူကိုသတ္တာမည္တယ္ ဆိုတဲ့ အင္မတန္ အႎၨရာယ္ရိႀတဲ့ ခံယူခဵက္မဵႂိးေတၾ ကိုေတာ့ သိပ္လိုအပ္လာရင္ က႗န္ေတာ္တိုႛအားလုံး ဆက္လက္သံုးသပ္ တင္ဴပသၾားရပၝမယ္၊

ေမာင္ရင္ (ဘေလာ့ဂ္ မႀတ္ခဵက္ေရးသူ)
ဳသဂုတ္ ၂၉၊ ၂၀၀၇ klosayhtoo.blogspot.com/2007/08/blog-post_29.html


Sample Image (ေလးဂၾနဲႛပစ္ခံရေပမယ့္) က႗န္ေတာ္တုိႛက အမႁလည္း မဖၾင့္ရဲဘူးဗဵ၊ ဘာဴဖစ္လုိႛလဲဆုိေတာ့ က႗န္ေတာ္တုိႛက အမႁသၾားဖၾင့္လုိက္ရင္ က႗န္ေတာ္တုိႛကုိ သူတုိႛက မဟုတ္ကဟုတ္က တန္ဴပန္ တဴခားအမႁေတၾနဲႛ ဴပန္႓ပီးဆဲၾ႓ပီး က႗န္ေတာ္တုိႛကုိ ေထာင္ခဵဦးမႀာ။ ဥပမာ ဆုိပၝစုိႛဗဵာ၊ လၾန္ခ့ဲတ့ဲတပတ္ကပဲ အသံလၿင့္သၾားသလုိေပၝ့၊ မတရားအကဵင့္ခံရတ့ဲမိန္းကေလး သၾားတုိင္တ့ဲအခၝကဵေတာ့ သူႛကုိ မတရားကဵင့္တ့ဲအမႁကုိ မစစ္ဘဲနဲႛ တုိင္တာကုိပဲ အသေရဖဵက္မႁနဲႛတုိင္တယ္ဆုိ႓ပီး အဲဒီအမႁ အရင္စစ္႓ပီး ေထာင္ခဵပစ္လုိက္တ့ဲဟာမဵႂိး။

ေနာက္႓ပီးေတာ့ က႗န္ေတာ္တုိႛ လူႛအခၾင့္အေရးကုိဴမင့္ႎုိင္ တုိႛဆုိလုိႛရိႀရင္ အ႟ုိက္လည္းခံရေသးတယ္၊ ႓ပီးေတာ့တခၝ ေထာင္လည္းအကဵခံရေသးတယ္၊ အဲဒၝမဵႂိးေတၾက ႟ႁပ္ယႀက္လာေတာ့မႀာဗဵ၊ ေခတ္ကာလ႒ကီးက ဂဵပန္ေခတ္မႀာထက္ေတာင္ ပုိဆုိးေနတယ္ဗဵ၊ လူမုိက္ေတၾအုပ္ခဵႂပ္တ့ဲေခတ္႒ကီးဴဖစ္ေနေတာ့၊ က႗န္ေတာ္တုိႛလည္း ေရႀႛဆက္႓ပီး ဗမာဴပည္မႀာ ဘယ္လုိရပ္တည္ရမလဲဆုိတာ စဥ္းစားလုိႛေတာင္ မရေတာ့ပၝဘူး။

ဦး၀င္းႎုိင္ (ရန္ကုန္႓မိႂႛမႀ ႎုိင္ငံေရးသမား)
ဳသဂုတ္ ၂၂၊ ၂၀၀၇ rfa.org/Burmese


 (၁၉၈၈ လူထုလႁပ္ရႀားမႁအစပုိင္းမႀာ) ႓မိႂႛထဲကုိ ကဵေနာ္တုိႛ လုံး၀မသၾားဘူး၊ ဘာဴဖစ္လုိႛလဲ ဆုိေတာ့ ႓မိႂႛထဲက အေဴခခံလူတန္းစားေတၾ မဟုတ္ဘူး၊ သူတုိႛက ဒီေနႛဴဖစ္ေနတ့ဲ ဴပႍနာေတၾအေပၞမႀာ အသိဆုံးလူေတၾ ဴဖစ္တယ္။ ဒၝေပမယ့္ သူတုိႛက ခံစားခဵက္အရ ဒီေလာက္ မဴပင္းထန္ဘူး၊ ဒီလႁပ္ရႀားမႁ႒ကီးမႀာ မပၝႎုိင္ေသးဘူးလုိႛ ကဵေနာ္က တၾက္တယ္။ အဲဒီေတာ့ ေစာေစာက သံဃာေတာ္ေတၾနဲႛ ကဵေနာ္ ေခၞခဵလာတ့ဲ စစ္ေဳကာင္းက အေဴခခံထုေတၾထဲ အရင္သၾားလုိက္ေတာ့၊ အဲဒီ ၁ သိန္းေကဵာ္ ရေတာ့မႀ တာေမၾ၊ အုိးစု၊ ပုဇၾန္ေတာင္ အဲသလုိကေနမႀ ႓မိႂႛလယ္ေခၝင္ကုိ စခဵီတက္လာခ့ဲတာ၊ ႓မိႂႛလယ္ေခၝင္လည္းေရာက္ေရာ ႓မိႂႛထဲက လူေတၾ အကုန္လုံး ဆင္း႓ပီးပၝတ့ဲအဆင့္ ဴဖစ္သၾားတာ။

လႁပ္ရႀားမႁေတၾကုိ လုပ္တ့ဲအခၝ စနစ္တကဵ၊ နည္းနာ အရ လုပ္ေဆာင္ႎုိင္ရင္ လူေတၾဟာထၾက္လာတယ္ ဆုိတ့ဲ အေတၾႛအ႒ကႂံ အသိအဴမင္ကုိ ရတယ္၊ ကုိယ့္ဘက္က ဘယ္ေလာက္အထိ ဴပင္ဆင္ႎုိင္မလဲ။ စနစ္တကဵ ဴပင္ဆင္ ေဖာက္ခဲၾႎုိင္တယ္ဆုိရင္ ကဵေနာ္တုိႛက ေအာင္ပဲၾကုိ ရတယ္။

မုိးသီးဇၾန္
ဗမာႎုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ေကဵာင္းသားသမဂၢမဵားအဖဲၾႛခဵႂပ္ အေထၾေထၾအတၾင္းေရးမႀႃးအဴဖစ္ တာ၀န္ယူခ့ဲသူ
ဳသဂုတ္ ၂၃၊ ၂၀၀၇ rfa.org/Burmese


ထူးဴခားတဲ့ဴဖစ္စဥ္ေတၾကို သတင္းယူဖိုႛက ခက္ခဲပၝတယ္။ ခက္ခဲေပမယ့္ အခဵိႂႛရတဲ့ ဴပည္တၾင္းသတင္းေတၾအေနနဲႛ စာေပစိစစ္ေရး ဴဖတ္တဲ့အခၝ ပၝခၾင့္ရမႀာလည္း မဟုတ္ပၝဘူး။ အမဵားအားဴဖင့္က သိပ္႓ပီးေတာ့ ႒ကိႂးစားပမ္းစား လုပ္႓ပီးေတာ့ မရႀာဳကေတာ့ဘူး။ သိေန႓ပီေပၝ့၊ ဘယ္သတင္းမဵိႂးဆိုရင္ ဴဖတ္ပစ္ လိမ့္မယ္၊ ဘယ္သတင္းမဵိႂးဆို ခၾင့္ဴပႂမယ္ဆိုတာ ဂဵာနယ္လုပ္တဲ့သူေတၾ အေတာ္မဵားမဵားက သိေနဳကပၝ႓ပီ၊ အဲေတာ့ ႒ကိႂးစားပမ္းစား မလုပ္ဳကေတာ့ဘူး။

ဦးဟိန္းလတ္ (ေပၞဴပႃလာဂဵာနယ္ အယ္ဒီတာခဵႂပ္္)
ဳသဂုတ္ ၂၉၊ ၂၀၀၇ voanews.com/burmese


သားတုိႛကုိ ဖမ္းလည္း ဒီလုိဴပႍနာမဵႂိးက ေဴဖရႀင္းသၾားႎုိင္တာမႀ မဟုတ္တာ။ အားလုံးက စုိးရိမ္ေနဳကတယ္၊ ပူပန္ေနဳကတယ္၊ ေရႀႛေလ႖ာက္ ဘယ္လုိရပ္တည္သၾားဳကမလဲ၊ ဘယ္လုိ စားေသာက္ေနထုိင္ သၾားဳကမလဲ။

အမိႁက္ပုံလုိေနရာမဵႂိးမႀာ သူမဵားပစ္သၾားတ့ဲအမိႁက္ထဲက ခရမ္းသီးလုိဟာမဵႂိး ေကာင္းတ့ဲ အစိတ္အပုိင္းေလး၊ မုန္လာဥ ေကာင္းတ့ဲ အစိတ္အပုိင္းေလး ေရၾးရႀာေနတ့ဲသူေတၾ ရိႀတယ္။ ဟုိတေနႛကဆုိရင္ ေခၾးေက႗းဖုိႛ ထမင္းအသုိးေတၾကုိ ပလပ္စတစ္အိတ္နဲႛထည့္႓ပီး အိမ္ေရႀႛပစ္ထားတာကုိ ေကာက္သၾားတ့ဲသူေတၾ ရိႀတယ္။ ဘယ္ေလာက္ စိတ္မခဵမ္းသာစရာ ေကာင္းသလဲ။ ဒီဳကားထဲကမႀ ထပ္႓ပီးေတာ့ ကေလးေတၾကုိ ဖမ္းတယ္ဆုိရင္လည္း ပုိ႓ပီးေတာ့ စိတ္မခဵမ္းသာစရာေတၾ ဴဖစ္ေတာ့မႀာပၝ။

ဳသဂုတ္လအတၾင္း ဖမ္းဆီးခံရသူ ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္တစ္ဦး၏မိခင္

ဳသဂုတ္ ၂၂၊ ၂၀၀၇ voanews.com/burmese


ရပ္ကၾက္ထဲက အ႓မဲတမ္းမူးေနတတ္တ့ဲ အမူးသမားကုိ အထင္မေသးနဲႛကၾ လူေတၾ မလုပ္ခဵင္တ့ဲ၊ အဓိကက လူေတၾ မလုပ္ရဲတ့ဲ အေလာင္းေရခဵႂိးေပးတာေတၾ အေလာင္းဴပင္တာေတၾ လုပ္တတ္တယ္ကၾ မင္း သိရဲႛလား ေဟ့ေရာင္ လူတစ္ေယာက္ခဵင္းစီမႀာ ထူးခ႗န္မႁတစ္ခုေတာ့ ရိႀရမယ္ဆုိတာ မင္းလက္ခံရမယ္ ေဟ့ေရာင္ မင္း ကၾန္ပဵႃတာ ဘယ္ေလာက္ေတာ္ေတာ္ မင္း ေစဵးေရာင္းတတ္ရဲႛလား ေဟ့ေရာင္ … ေစဵးေရာင္းတ့ဲမိန္းကေလးက မင္းေလာက္ ကၾန္ပဵႃတာ မကုိင္တတ္ေပမယ့္ မင္းထက္ ေစဵးေရာင္းတတ္တယ္ကၾ

ေမာင္လႀ (ဘေလာ့ဂ္ေရးသားသူ)
ဳသဂုတ္ ၁၆၊ ၂၀၀၇ mghla.blogspot.com


ဗမာစစ္သားဆုိရင္ ေကဵာင္းသားေတၾကုိ မပစ္ရက္မႀာစုိးလုိႛ ကရင္တပ္ေတၾ၊ ခဵင္းတပ္ေတၾကုိ ရန္ကုန္ကုိေခၞထားတာ တဲ့ ဒီစာပုိဒ္ကေတာ့ သိပ္ကုိဆုိးတ့ဲ လူမဵႂိးေရးမုန္းတီးမႁဴဖစ္ေစတ့ဲ message ပၝေနတယ္။ ဘယ္ဓာတ္ပုံ ဘယ္မႀတ္တမ္းဗီဒီယုိဳကည့္ဳကည့္ ဗမာစစ္သားေတၾပၝ။ ပစ္တုန္းခတ္တုန္း ဆဲသံဆုိသံေတၾကလည္း ဗမာသံေတၾပၝပဲ။ ေယာင္ယမ္း႓ပီးေတာ့ တုိင္းရင္းသားေတၾကုိ မမုန္းပၝေစနဲႛ။

မဵႂိးဆက္၉၆ (ဘေလာ့ဂ္ေရးသားသူ)
ဳသဂုတ္ ၁၆၊ ၂၀၀၇ generation96.blogspot.com


မေနႛကတုန္းက (ရဲစခန္းအခဵႂပ္ထဲ ေသသၾားတ့ဲသားရဲႛ အေလာင္းကုိ ေဴမမဴမႀႂပ္ခင္ရုိက္ထားတ့ဲ) ဓာတ္ပုံ ႎႀစ္ခဵက္ခၾဲေလာက္ လာေတာင္းတယ္။ အိမ္ကုိလာတာ၊ အိမ္ကုိ ရဲႎႀစ္ေယာက္ လာေတာင္းတယ္။ ဘာအေဳကာင္းေဳကာင့္ ေပးရမႀာတုန္းလုိႛ ေဴပာလိုက္တယ္ေလ။ ဒီတခၝလိုႛ ဘာလုပ္အုန္းမလိုႛတုန္းလိုႛ ။ သားဓာတ္ပုံကို ေဖဵာက္ဖဵက္႓ပီးေတာ့ ဘာအ႒ကံအဖန္ ရိုက္မလိုႛတုန္း၊ မေပးႎိုင္ဘူးလိုႛ။ ဘာလုပ္မႀာတုန္းေမးေတာ့ ခဏေလးပၝတဲ့။ ခဏလည္း မေပးဘူး၊ အပုိင္လည္း မေပးဘူး၊ ဘာမႀမဆိုင္လိုႛ မေပးႎိုင္ဘူးလိုႛ။ ဘယ္ေတာ့မႀ လာမေတာင္းနဲႛ မေပးႎိုင္ဘူးလိုႛ ေဴပာလိုက္တယ္။

မင္းတိုႛက ဘာဆိုင္လိုႛ မနက္က လာေတာင္းတာတုန္းဆိုေတာ့ ကဵေနာ္တိုႛက ရဲစခန္းကပၝတဲ့။ ရဲစခန္းဆိုရင္ ငၝက ေဳကာက္လၾန္းလိုႛ မင္းတိုႛရဲစခန္း႒ကီးက လူသတ္လၾန္းလိုႛလိုႛ ေပးပၝတဲ့ စိတ္ေပၝက္ေပၝက္နဲႛ မေပးႎိုင္ဘူး ဘာလုပ္မႀာတုန္း သတ္ႎိုင္ရင္ ငၝ့ကုိ သတ္သၾားေလလိုႛ မေပးဘူးလိုႛ ေဴပာလိုက္တယ္။ မေပးဘူး။ ကဵႂပ္မယ္ ခံဴပင္းေနတာ အခု အရူးတပိုင္းလို ဴဖစ္ေနတာ

ေဒၞေငၾ
ဇူလိုင္လ ၂၉ ရက္ေနႚက မိတီၨလာမိႂႚနယ္ အမႀတ္ (၁) ရဲစခန္းတၾင္
ဒဏ္ရာမဵားဴဖင့္ေသဆုံးခ့ဲသူ အခဵႂပ္သား ကိုေကဵာ္ေဌး၏မိခင္

ဳသဂုတ္ ၃၊ ၂၀၀၇ dvb.no


က႗ႎ္ုပ္တိုႛ၏ လၾတ္လပ္ေရးကို အဆင္ေဴပစၾာ ေနသားတကဵ ဴပန္လည္ ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းအရပ္ရပ္မႀာ က႗ႎု္ပ္တိုႛတာ၀န္၀တၨရားမဵား ဴဖစ္လာဳကပၝေဳကာင္း။ လၾတ္လပ္ေရး အခၾင့္အေရးကို က႗ႎ္ုပ္တိုႛ ဴပင္းဴပစၾာ အလုိရႀိခဲ့သလို လၾတ္လပ္ေသာ လူမဵႂိးတိုႛ၏ တာ၀န္၀တၨရားမဵားကိုလည္း ထမ္းေဆာင္ဖိုႛရန္ ေႎႀာင့္ေႎႀးဆိုင္းငံ့ဴခင္း အလဵဥ္းမရႀိဘဲ တညီတညၾတ္တည္း ေဆာင္ရၾက္ဳကရန္ ဴဖစ္ပၝေဳကာင္း၊ အခၾင့္အေရးႎႀင့္ တာ၀န္၀တၨရားသည္ အစဥ္ဒၾန္တၾဲလဵက္ ရႀိသည္ဴဖစ္၍ လၾတ္လပ္ေသာ အခၾင့္အေရး ရရႀိသည္ႎႀင့္ေလဵာ္ညီစၾာ လၾတ္လပ္ေသာ တာ၀န္၀တၨရားမဵားကိုလည္း ထိေရာက္စၾာ ၀င္ေရာက္ လုပ္ကိုင္ရမည္ ဴဖစ္ပၝေဳကာင္း

ဆရာသာထို (ကရင္အမဵႂိးသားေခၝင္းေဆာင္)
၁၉၄၅ ဳသဂုတ္လ ၁၉ ရက္ေနႛက ဴပႂလုပ္သည့္ ရန္ကုန္႓မိႂႛလံုးက႗တ္ ဴပည္သူႛအစည္းအေ၀း၌ ေဴပာဳကားခဵက္မႀ


Sample Image လူတိုင္းလူတိုင္းဟာ ေမၾးလာမႀေတာ့ လူဆိုတာ လူႛအခၾင့္အေရး ရႀိသင့္တယ္၊ ရသင့္တယ္ဆိုတာ အမဵား႒ကီး နားလည္ပၝတယ္။ လူႛအခၾင့္အေရး မရႀိတဲ့သူဟာ လူဴဖစ္ရကဵႂိး မနပ္ဘူး။ ကဵမတိုႛဟာ ကဵမတိုႛ ႎိုင္ငံသူ၊ ႎုိင္ငံသားမဵား လူဴဖစ္ရကဵႂိး နပ္ေအာင္လိုႛ၊ လူႛအခၾင့္အေရးမဵား ဴပည့္ဴပည့္စံုစံု ရရႀိႎိုင္ေအာင္လိုႛ ဒီမိုကေရစီ လႁပ္ရႀားမႁထဲမႀာ ပၝ၀င္ေနတာဴဖစ္ပၝတယ္။ ဒီမိုကေရစီလႁပ္ရႀားမႁ ေအာင္ဴမင္ေရးအတၾက္ဆိုရင္ ဴပည္သူလူထုအားလံုးဟာ မိမိတိုႛရဲ အခၾင့္အေရးမဵား၊ အေပၝင္းအေဖာ္မဵားရႚဲ လူႛအခၾင့္အေရးမဵားကို ၀ိုင္း႓ပီးေတာ့ ကာကၾယ္ေပးရပၝမယ္။ ၀ိုင္း႓ပီးေတာ့ ေစာင့္ေရႀာက္ေပးရပၝမယ္။ ဒီလို ကိုယ့္အခၾင့္အေရးမဵားကို ကာကၾယ္ႎိုင္မႀ၊ ေစာင့္ေရႀာက္ႎိုင္မႀ ေနာက္တဆင့္တက္႓ပီး ဒီမိုကေရစီအခၾင့္အေရးေတၾ ရႎုိင္မႀာဴဖစ္ပၝတယ္

ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္

၁၉၈၉ ခုႎႀစ္ ဇန္န၀ၝရီလ ဧရာ၀တီတိုင္း စည္းရံုးေရးခရီးစဥ္အတၾင္း ႒ကံခင္း႓မိႂႛ၌ ေဴပာဳကားခဵက္မႀ


သတၨ၀ၝေတၾဟာ အသက္ရႀင္ရပ္တည္ေရးအတၾက္ ႒ကီးႎိုင္ငယ္ညႀဥ္း သေဘာတရားနဲႛ လႁပ္ရႀားေနဳကတယ္ဆိုရင္ေတာ့ ကိုယ့္ေသတၾင္း ကိုယ္တူးေနဳကတာနဲႛ တူေနမႀာပၝပဲ

ေမာင္၀ဏၧ (စာေရးဆရာ၊ ဒၝရိုက္တာ)

၂၀၀၆ ခုႎႀစ္ ေအာက္တိုဘာလထုတ္ ေမာင္၀ဏၧ၏ က႗န္ေတာ္ အူေဳကာင္ဳကား စာအုပ္မႀ


အကဵႂိးစီးပၾားကို ေဆာင္ရၾက္ခဲ့ေသာ္ ရန္သူသည္ မိတ္ေဆၾမည္၏။

အကဵႂိးစီးပၾားကို မေဆာင္ရၾက္ခဲ့ေသာ္ မိတ္ေဆၾသည္ပင္ ရန္သူမည္၏

ေလာကနီတိ


 
Leave a comment

Posted by on September 3, 2007 in Quotable Quotes

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: