RSS

ကိုေဌး႐ကၾယ္ ႎႀင့္ ဘီဘီစီ ေမးဴမန္းခန္း (၀၆-၀၉-၀၇)

08 Sep

Sample Image

၈၈ မဵႂိးဆက္ ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္
ကိုေဌး႐ကၾယ္ ႎႀင့္ ဘီဘီစီ ေမးဴမန္းခန္း (၀၆-၀၉-၀၇)

ဘီဘီစီ ေကာက္ႎုတ္ခဵက္
စက္တင္ဘာ ၇၊ ၂၀၀၇

၈၈ မဵႂိးဆက္ေကဵာင္းသားအဖၾဲႛက ယေနႛ ေဳကညာခဵက္တေစာင္ထုတ္ဴပန္႓ပီး ဴမန္မာႎိုင္ငံအတၾင္းက တစတစ ဆိုးလာေနတဲ့ အေဴခအေနေတၾကို အဴမန္ဆံုး ဳကား၀င္ေဆာင္ရၾက္ေပးဖိုႛ ကုလသမဂၢနဲႛ ႎိုင္ငံတကာအဖၾဲႛအစည္းေတၾကို ပန္ဳကားလိုက္ပၝတယ္။ ဒီအေဳကာင္းကို အခု တိမ္းေရႀာင္ေနရတဲ့ (၈၈) မဵႂိးဆက္ ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္ ကိုေဌး႐ကၾယ္ကို ဆက္သၾယ္ေမးဳကည့္ခဲ့ပၝတယ္။ သူႛတိုႛ ေဳကညာခဵက္ရဲႛလိုရင္းက ဘာပၝလဲ ဆိုေတာ့

ကိုေဌး႐ကၾယ္ ။ ။ ယေနႛဴမန္မာႎုိင္ငံရဲႛ ဴပည္တၾင္းမႀာဴဖစ္ေနတဲ့ အေဴခအေနေတၾအေပၞမႀာ ႎိုင္ငံတကာ မိသားစုကလည္း ၀ိုင္း၀န္း႓ပီးေတာ့ တကယ့္ေဴဖရႀင္းမႁေတၾဴဖစ္ႎိုင္ေအာင္လိုႛ ၀ိုင္း၀န္း႓ပီးေဆာင္ရၾက္ႎိုင္ဖိုႛ ကို ကဵေနာ္တိုႛ တိုက္တၾန္းထားဴခင္းပၝ။

ဘီဘီစီ ။ ။ ဟုတ္ကဲ့၊ မေနႛတုန္းကပဲ ကုလသမဂၢအတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ရဲႛ အထူးကိုယ္စားလႀယ္ မစၤတာ ဂမ္ဘာရီက ဴမန္မာႎိုင္ငံကို သူ ေအာက္တိုဘာလလယ္ဳကရင္ သၾားပၝမယ္လိုႛ ေဴပာပၝတယ္။ သူတိုႛ စိတ္ပူတယ္လိုႛလည္း ေဴပာပၝတယ္။ ကုလသမဂၢကလည္း တတ္ႎိုင္သေလာက္ လုပ္ေပးေနတာပဲ မဟုတ္လားခင္ဗဵ။

ကိုေဌး႐ကၾယ္ ။ ။ မစၤတာ ဂမ္ဘာရီရဲႛ ပံုမႀန္ခရီးစဥ္ ေအာက္တိုဘာလအထိ ေတာင္မႀ ဴမန္မာႎိုင္ငံရဲႛ အေဴခအေနဟာ ဒီဳကားထဲမႀာ ဘာဴဖစ္မလဲဆိုတဲ့ဟာကို ကဵေနာ္တုိႛ ေတၾးဆလိုႛ မရႎိုင္ပၝဘူး။ ဘာဴဖစ္လိုႛလည္းဆိုေတာ့ အဳကမ္းဖက္မႁေတၾက ပို႓ပီးေတာ့ မဵားလာတယ္။ အခုဆိုရင္ ကဵေနာ္တိုႛ ၈၈ ေခၝင္းေဆာင္ေတၾ အပၝအ၀င္ ႓ငိမ္းခဵမ္းစၾာဆႎၬဴပခဲ့တဲ့ လူ ၁၅၀ ေကဵာ္ေလာက္ကို ဖမ္းဆီးထား႓ပီ။ အစိုးရရဲႛ လက္သပ္ေမၾးထားတဲ့ ဂိုဏ္းဆန္ဆန္ အဖၾဲႛအစည္းေတၾကလည္း အဳကမ္းဖက္မႁေပၝင္းစံုကို ဥပေဒေဘာင္အတၾင္းကေန လုပ္ခၾင့္ရႀိတဲ့ပံုစံမဵႂိးဴဖစ္ေန႓ပီ။ ပို႓ပီးေတာ့ ဆုိးလာတာက ရဟန္းသံဃာေတၾ ကို ရိုက္ႎႀက္တာေတၾ၊ ဖမ္းဆီးတာေတၾကို ဴပႂလုပ္ေန႓ပီ။ အဲဒီအေဴခအေနကို တကယ္ေဴဖရႀင္းႎိုင္တဲ့ ပံုစံ တခုကို ကဵေနာ္တိုႛ လိုခဵင္ပၝတယ္။

ဘီဘီစီ ။ ။ အဲေတာ့ ဒီ ကုလသမဂၢကလည္း သူတိုႛ ကုလသမဂၢအတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ ကိုယ္တိုင္ ကေနစ႓ပီးေတာ့ေပၝ့ေနာ္၊ ဴမန္မာ့အေရးနဲႛပတ္သက္လိုႛ စိတ္ပူပၝတယ္ ဆိုတာမဵႂိးေတၾ ေဴပာခဲ့႓ပီး႓ပီ။ ကိုေဌး႐ကၾယ္တိုႛက အခုေလာေလာဆယ္မႀာ ကုလသမဂၢကို ဘာလုပ္ေပးေစခဵင္တာလည္း တိတိကဵကဵေဴပာရရင္ သူတိုႛအေနနဲႛ အခုေလာေလာဆယ္ ဘာလုပ္ရမႀာလဲ။ ဘယ္အေဴခအေနမဵႂိးကို ဴဖစ္ေစခဵင္တာလည္း ခင္ဗဵ။

ကိုေဌး႐ကၾယ္ ။ ။ လံုခံႂေရးေကာင္စီ အစည္းအေ၀းကို ကဵေနာ္တိုႛ ေခၞေစခဵင္ပၝတယ္။ ဴမန္မာႎိုင္ငံ နဲႛပတ္သက္တဲ့ ေဴဖရႀင္းခဵက္တခု၊ ဆံုးဴဖတ္ခဵက္တခုကို အားလံုး ၀ိုင္း၀န္း႓ပီးေတာ့ ခဵမႀတ္ေစခဵင္ပၝတယ္။ ေအးေအးခဵမ္းခဵမ္း အေဴဖရႀာႎိုင္ေအာင္လုိႛ၊ နည္းလမ္းရႀာဖိုႛပၝ။

ဘီဘီစီ ။ ဟုတ္ကဲ့၊ ကုလသမဂၢလံုခံႂေရးေကာင္စီက တခၝတုန္းကလည္း ဴမန္မာ့အေရးကို ေဆၾးေႎၾးခဲ့ဖူးတယ္။ ဒၝေပမယ့္ ကုလသမဂၢလံုခံႂေရးေကာင္စီက စဥ္းစားဖိုႛဆိုရင္ ဴမန္မာႎိုင္ငံရဲႛ အေဴခအေနဟာ ေဒသတၾင္းလံုခံႂေရးကို ႓ခိမ္းေဴခာက္ရမယ္၊ အခု အဲဒီလိုမဵႂိးမရႀိလိုႛ မစဥ္းစားႎိုင္ပၝဘူး ဆိုေတာ့ အခု ဘာေဳကာင့္မိုႛ ကုလသမဂၢလံုခံႂခံေရးေကာင္စီက အေရးတ႒ကီး ေဆၾးေႎၾးဖိုႛလိုတယ္လိုႛ ကိုေဌး႐ကၾယ္ ေဴပာမလဲခင္ဗဵ။

ကိုေဌး႐ကၾယ္ ။ အစိုးရရဲႛ လက္သပ္ေမၾးထားတဲ့အုပ္စုေတၾက ရမ္းကားမႁေတၾဟာ ပို ပို႓ပီးေတာ့ မဵားလာပၝတယ္။ ဒၝကို ကဵေနာ္တိုႛဴပည္သူေတၾဟာ တခဵိန္မႀာ သည္းမခံႎိုင္ေတာ့ဘဲနဲႛ ေပၝက္ကၾဲ႓ပီ ဆိုလိုႛရႀိရင္ ဒီ ပဋိိပကၡဟာပို႓ပီးေတာ့ ႒ကီးထၾားလာႎိုင္စရာရႀိတယ္။ ဒီလို အဴဖစ္အပဵက္မဵႂိးေတၾဟာ ကမၲာေပၞမႀာလည္း အေရႀႛတီေမာမႀာလိုမဵႂိး၊ ရ၀မ္ဒၝမႀာလိုမဵႂိး ဴဖစ္ခဲ့ဖူးပၝတယ္။ လူေတၾ သိန္းနဲႛခဵီ႓ပီးေတာ့ ေသဆံုး႓ပီးေတာ့မႀ ႎိုင္ငံတကာကေန႓ပီးေတာ့ ၀ိုင္း၀န္း႓ပီးေတာ့ ထိန္းသိမ္းဳကတယ္။ ၀ိုင္း၀န္း႓ပီးေတာ့ ၀င္ေရာက္ ပူးေပၝင္းေဆာင္ရၾက္ဳကတယ္။ အဲ့ဒီအေဴခအေနမဵႂိးအထိကိုေရာက္မႀ ႎိုင္ငံတကာက ၀င္စရာမဟုတ္ပၝဘူး။ ဒီအေဴခအေနမႀာ ဒီလိုဴဖစ္လာႎိုင္တဲ့ အလားအလာေတၾ ကဵေနာ္တိုႛဴမင္ေနရပၝ ႓ပီ။ အထူးသဴဖင့္ ရဟန္းသံဃာေတၾကို ထိပၝး ေစာ္ကား႓ပီ ဆိုတဲ့အခၝမဵႂိးမႀာ ကဵေနာ္တိုႛ ပို႓ပီးေတာ့ စိုးရိမ္ပၝတယ္။

ဘီဘီစီ ။ အခု ၈၈ မဵႂိးဆက္ ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္ေတၾအုပ္စုက မဳကာေသးခင္ကပဲ ကုလသမဂၢကို စာပိုႛတာနဲႛပတ္သက္လိုႛလည္း သတင္းစာေတၾထဲမႀာ ေ၀ဖန္တိုက္ခိုက္ထားတယ္ေပၝ့ ေနာ္၊ ဒၝေတၾဟာ တိုင္းဴပည္ကို အႎၨရာယ္ဴဖစ္ေအာင္လိုႛ ဖိတ္ေခၞရာေရာက္တယ္တိုႛ၊ ဘာတိုႛ ေဴပာေန ဳကတယ္၊ အခုတခၝ ကိုေဌး႐ကၾယ္တိုႛက ကုလသမဂၢကို ဳကား၀င္ေပးဖိုႛေဆာင္ရၾက္ရင္ေကာ အစိုးရဘက္ ကေနမႀ ဒီဟာမဵႂိး ပို႓ပီးေတာ့ တုံႛဴပန္စရာအေဳကာင္း မရႀိဘူးလား။ ကိုေဌး႐ကၾယ္အေနနဲႛ ပို႓ပီး အႎၨရာယ္ မ႒ကီးလာႎိုင္ဘူးလားခင္ဗဵ။

ကိုေဌး႐ကၾယ္ ။ကဵေနာ္တိုႛအတၾက္ အႎၨရာယ္ ႒ကီးဴခင္း၊ မ႒ကီးဴခင္းထက္ ကဵေနာ္တိုႛႎိုင္ငံ၊ ကဵေနာ္တိုႛလူမဵႂိး ေကာင္းစားေရးအတၾက္ကို ကဵေနာ္တိုႛ အတတ္ႎိုင္ဆံုး နည္းလမ္းရႀာေဖၾမယ္၊ အတတ္ႎိုင္ဆံုး လုပ္ေဆာင္သၾားမယ္။ ဒၝကို မည္သည့္ ပုဒ္ထီး ပုဒ္မ နဲႛလည္း ဟန္ႛတား ဟန္ႛတား ႓ခိမ္းေဴခာက္ ႓ခိမ္းေဴခာက္ ကဵေနာ္တိုႛ ရင္ဆိုင္သၾားဖိုႛ အဆင္သင့္ရႀိပၝတယ္။

၈၈ မဵႂိးဆက္ ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္ ကိုေဌး႐ကၾယ္ ေဴဖဳကားသၾားတာဴဖစ္ပၝတယ္။

Sample Image၈၈ ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္ ကိုေဌးဳကၾယ္ ကို ၁၉၉၁တၾင္ စစ္အာဏာပိုင္မဵားက ဖမ္းဆီးဴပီး ေထာင္ ၁၅ ႎႀစ္ခဵခဲ့သည္။ ၁၉၉၃ တၾင္ ေဳကညာခဵက္ ၁/၉၃ အရ ေထာင္ဒဏ္ ၁၀ ႎႀစ္သိုႚ ေလဵာ့ခဲ့သည္။ ေထာင္တၾင္ ႎႀစ္ဴပည့္ဴပီးသည့္တိုင္ စစ္အာဏာပိုင္မဵားက ပုဒ္မ ၁၀(က) ႎႀင့္ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားခဲ့သည္။ ၂၀၀၄ ေဖေဖာ္၀ၝရီလတၾင္ သာယာ၀တီအကဵဥ္းေထာင္ ေဆးရုံသိုႚ အေရးေပၞလူနာအဴဖစ္ ေရာက္ရႀိလာခဲ့ဴပီး၊ ေဆးကုသမႁ ေကာင္းစၾာမရခဲ့သဴဖင့္ အေဴခအေနဆိုး၀ၝးေနေဳကာင္း မိသားစုမဵားက ေတာင္းပန္ုသဴဖင့္ ရန္ကုန္ရႀိ အင္းစိန္ေဆးရုံဳကီးသိုႚ ေဴပာင္းလဲ ေဆးကုသခၾင့္ဴပႂခဲ့သည္။ သိုႚေသာ္လည္း ခၾဲစိတ္ကုသထားသည့္ ခဵႂပ္ရိုးမဵား မကဵက္မီ ေထာင္တၾင္းသိုႚ ဴပန္ပိုႚခဲ့သဴဖင့္ အစားမစာႎိုင္၊ လမ္းမေလ႖ာက္ႎိုင္ေဳကာင္း၊ အဴပင္မႀ ႎႀမက တင္ဴပဴပီး အစာမဵား၊ေဆးမဵား ႎႀင့္ အ၀တ္အထည္ ပိုႚေပးခၾင့္ကို အာဏာပိုင္မဵားက ပယ္ခဵခဲ့သည္။ ထိုစဥ္ကတည္းကပင္ ဖခင္ ႎႀင့္ ၄င္းညီအကိုတဦးမႀာ ကၾယ္လၾန္ခဲ့ဴပီ ဴဖစ္သည္။ မိခင္မႀာလည္း ကင္ဆာေ၀ဒနာသည္ ဴဖစ္သည္။ (ေအေအပီပီ မႀတ္တမ္းမဵားမႀ ဴပန္လည္ေဖာ္ဴပပၝသည္။ ဓာတ္ပုံမႀာ ကိုေဌးဳကၾယ္ ၂၀၀၄ခုႎႀစ္က ေဆးရုံေပၞမႀ ဴဖစ္ပၝသည္။)


 
Leave a comment

Posted by on September 8, 2007 in Interview

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: