RSS

ယာေတာက သာေဴဗာ – ဖၾတ္မင္းေလလား ေခၾးရူးလား

08 Sep


ဖၾတ္မင္းေလလား ေခၾးရူးလား

ယာေတာက သာေဴဗာ

စက္တင္ဘာ ၇၊ ၂၀၀၇

ကိုဟိုဒင္းေရ

ေရၿဴပည္ေတာ္႒ကီးမႀာေတာ့ ႓ခိမ့္႓ခိမ့္ညံလိုႛ စည္ကားေနပၝကလားဗဵာ။ ရႀင္လူအေပၝင္း၊ ငၝတိုႛေကဵာင္း၊ ေပဵာ္စရာေတာ့ ေကာင္းသေလေလ့ ဆိုတာမဵႂိးဴဖစ္ေန႓ပီ။ ကဵႂပ္တိုႛတေတၾ ဒီလိုမေပဵာ္ရတာ အေတာ္ေတာင္ဳကာပၝေပၝ့။ ဂုဏ္ယူစရာေကာင္းလိုက္တဲ့ ဒိုႛဴမန္မာဴပည္သားေတၾ၊ သူရဲေကာင္းပီသလိုက္တဲ့ ဒိုႛႎိုင္ငံသားေတၾ။

တကယ္က ဴပည္သူေတၾဘက္က အခုမႀ ရာဇသံေပးတဲ့အဆင့္ပဲ ရႀိေသးတယ္ဆိုတာကို လူတိုင္းနားလည္ဳကပၝတယ္။ ေရႀႛမႀာ ပၾဲေကာင္းေတၾ၊ ပၾဲဳကမ္းေတၾလာအုန္းမယ္ဆိုတာ ရႀင္းေနပၝတယ္။ ဥပမာေဴပာရရင္ အခုေလာေလာဆယ္ စစ္အစိုးရဟာ မႎၨေလးမႀာ ဘုန္း႒ကီးေကဵာင္းေတၾကို ၀ိုင္းထားတယ္တဲ့။ သူတိုႛ တသက္လံုး ၀ိုင္းထားႎိုင္မႀာတဲ့လား။ အဲဒီလို၀ိုင္းထား႓ပီးမႀ ဴပန္ခၾာလိုက္ရင္ သံဃာေတာ္မဵားက ေဳသာ္ ဒီစစ္တပ္၊ ရဲ၊ ႒ကံႛဖၾံႛေတၾဟာ ငၝတိုႛကို ေဘးအႎၨရာယ္က ကာကၾယ္ေပးပေလတယ္လိုႛ သူတိုႛကို ေကဵးဇူးတင္႓ပီး ေအးေအးေဆးေဆးေနလိမ့္မယ္လိုႛ တၾက္ရင္ဴဖစ္ပၝ့မလားဗဵာ။ အင္း ဴပည္ပေရာက္ေနတဲ့ ကိုယ့္အဴဖစ္ကိုသာ မေကဵမနပ္ ဴဖစ္ရေတာ့တာပၝပဲဗဵာ။

ရန္ကုန္႓မိႂႛ႒ကီးနဲႛ လူထုမေကဵနပ္မႁေတၾကို ႒ကံႛဖၾံႛလက္ထဲ ထားခဲ့႓ပီး ကဵတ္ေဴပးကို ထၾက္ေဴပးတဲ့ ဗိုလ္သန္းေရၿတိုႛ ေနာက္ကို လူထုရဲႛ ေတာင္းဆိုခဵက္ေတၾက အရိပ္လို လိုက္ပၝေနဳကတယ္ဗဵ။ သူတိုႛတေတၾ ရန္ကုန္ကေန ထၾက္ေဴပးလိုႛရေပမယ့္ အကဵပ္အတည္းမဵိႂးစံုကေန ထၾက္ေဴပးဖိုႛကေတာ့ မဴဖစ္ႎိုင္ပၝဘူး။

ဒၝကိုပဲ တခဵႂိႛလူေတၾက ေခၾးေတာင္မႀ ေခဵာင္ပိတ္ရိုက္ရင္ ဴပန္ကိုက္တတ္တယ္၊ ဒၝေဳကာင့္ နအဖကို ထၾက္ေပၝက္ေပးရမယ္ဆိုတဲ့ စကားမဵႂိးေတၾ ေဴပာဳကေသးတယ္။ ခက္တာက အခု ဴမန္မာဴပည္သူေတၾ ႒ကံႂေတၾႛေနရတဲ့ ေခၾးဟာ ရိုးရိုးေခၾးမဟုတ္ဘူး ဆိုတဲ့အခဵက္ကို သူတိုႛထည့္မတၾက္ဳကဘူး။ ေခၾးရူးဆိုတာက ထၾက္ေပၝက္ရယ္လိုႛ ေပးလိုက္ရင္လည္း မည္းမည္းဴမင္ရာ ကိုက္တာပဲ။ သူႛမဵက္စိထဲမႀာ ပတ္၀န္းကဵင္တခုလံုးဟာ သူႛရန္သူခဵည္းပဲ။

တခဵႂိႛကေတာ့လည္း ႒ကီး႒ကီးကဵယ္ကဵယ္နဲႛ ဂိမ္းသီအိုရီတိုႛ ဘာတိုႛ ေဴပာခဵင္ေသးတယ္။ မေမ့သင့္တာက ေခၾးရူးဆိုတာ ထၾက္ေပၝက္ေပးတဲ့လူကိုလည္း ကိုက္မယ္ဆိုတဲ့အခဵက္ပၝပဲ။ ဗိုလ္ခင္ႌၾန္ႛ ဴပႂတ္ခၝနီးတုန္းက နအဖ အတၾက္ သံလၾင္ခက္ သယ္လာပၝတယ္ဆိုတဲ့ ကိုဇာနည္တစ္ေယာက္ ဒီေနႛဘာဴဖစ္ေနသလဲ ဆိုတာကိုပဲ ဴပန္စဥ္းစားပၝ။

နအဖရဲႛ တကယ့္ အဇ႙တၨသဏၵာန္ကို ေတၾႛတဲ့အခၝမႀာ သူဟာ အဴပင္ကိုလည္း ဴပန္မေဴပာရဲ၊ ကိုယ္ အတၾက္မႀားတာကိုလည္း လူသိရႀင္ဳကား မေဳကဴငာရဲ၊ ဒၝ့အဴပင္ ဴပင္ပကေန သူႛကို မန္းမႁတ္လၿတ္လိုက္တဲ့လူေတၾက သူႛကိုစၾန္ႛလၿတ္လိုက္တဲ့ ကိစၤကိုလည္း အ,အ အိပ္မက္မက္သလို ဴပန္ေဴပာလိုႛမရ ဴဖစ္ေန႓ပီး ကိုယ့္ဟာကိုယ္ ဴပန္ဴပည္ႎႀင္ဒဏ္ ခတ္လိုက္ရတယ္။ အတိုက္အခံေတၾနဲႛ အတတ္ႎိုင္ဆံုး ကင္းကင္းရႀင္းႀင္း ဴဖစ္မယ္ထင္တဲ့ ေနရာမႀာ သၾားေအာင္းေနတယ္။ ဒၝကိုပဲ ဘီဘီစီက မဳကာခဏ ပၾဲထုတ္ေနေတာ့ သူႛမႀာ ကိုယ့္အထုပ္ ကိုယ္ေဴဖဴပရသလိုခဵည္းပဲ ဴဖစ္ေနရတယ္။

၂၁ ရာစုႎႀစ္ထဲမႀာ ဘုရင္ရူး၊ ဧကရာဇ္ရူးရူးေနတဲ့ နအဖစစ္ဗိုလ္ေတၾဟာ ေနဴပည္ေတာ္ေဴပာင္းတမ္း ကစားေနဳကတယ္ဗဵာ။ သူမဵားႎိုင္ငံေတၾမႀာ ႓မိႂႛေတာ္ေဴပာင္းတယ္ဆိုတာက တိုင္းဴပည္စီးပၾားေရးတက္မႀ ေငၾထုပ္ပိုက္႓ပီး အစီအစဥ္တကဵ ကမၲာကိုအသိေပး ေဴပာင္းဳကတာဗဵ။ ဘရာဇီး၊ မေလးရႀား အကုန္ဒီလိုပဲ။ နအဖ စစ္ဗိုလ္ခဵႂပ္မဵားကေတာ့ အဲဒီလိုမဟုတ္ေပၝင္။ တိုင္းဴပည္မၾဲဴပာကဵေနခဵိန္မႀာ ရန္ကုန္က ရႀိရင္းစၾဲေတၾကိုစၾန္ႛ႓ပီး ကဵတ္ေဴပးကိုေဴပာင္းေတာ့ အခု ေမဵာက္သစ္ကိုင္းလၾတ္ ဴဖစ္ေနတာေပၝ့။ ႓မိႂႛေတာ္သစ္တစ္ခု တည္တယ္ဆိုတာမႀာ ကိုယ့္ေဆၾမဵိႂးသားခဵင္းေတၾ ေဆာက္လုပ္ေရးကံထရိုက္ရဳကတယ္ ဆိုတာေလာက္ ဴမင္ဳကတဲ့ စစ္ဗိုလ္ခဵႂပ္ေတၾ အခုေတာ့ ဖဵာလိပ္ထဲ၀င္မိသလို တစ္ဆိုႛ႒ကီးဴဖစ္ေန႓ပီ။

ဒီေနႛဴမန္မာဴပည္မႀာ ေနာက္ဆံုးအ႒ကိမ္ ေငၾစကၠႃေတၾ ထိန္းမႎိုင္သိမ္းမရ တန္ဖိုးကဵတာဟာ အရင္းစစ္လိုက္ေတာ့ အဲဒီ႓မိႂႛေတာ္ ေဴပာင္းတာက စတာပဲ။ ဓာတ္ေငၾႛေတၾကေန သမိုင္းမႀာမရစဖူး ႎိုင္ငံဴခားေငၾေတၾ ရေနတဲ့အဳကားက ဘတ္ဂဵက္လိုေငၾေတၾ ဴပ႓ပီးရင္း ဴပေနတာဟာ ႓မိႂႛေတာ္သစ္တည္ေဆာက္ေရး စရိတ္ေတၾေဳကာင့္ပဲ။

ကုန္ကဵစရိတ္က သိပ္႒ကီးေနတဲ့အခၝမႀာ နအဖစစ္အစိုးရက ေဆး႓မီးတိုေတၾနဲႛ ကုဖိုႛ႒ကိႂးစားသဗဵ။ ကုန္ေစဵးႎႁန္းတက္တာကို လခတိုးေပးတဲ့နည္းနဲႛ လူ႓ပိန္းေဴဖရႀင္းနည္း ေဴဖရႀင္းတယ္။ ဘာရမလဲ၊ ေတာက္စဴပႂေနတဲ့မီးေတာက္ထဲ ဓာတ္ဆီေလာင္းထည့္လိုက္သလိုပဲ ဟုန္းခနဲ ထ, ေတာက္ေတာ့တာေပၝ့။ ကုန္ေစဵးႎႁန္းက ထပ္ဴပန္တိုးခုန္တက္ေတာ့တာပဲ မဟုတ္လားဗဵာ။ ဒီေတာ့မႀ နအဖ ဗိုလ္ခဵႂပ္မဵားက လခတိုးလိုက္၊ ကုန္ေစဵးႎႁန္းတက္လိုက္၊ တဴပန္စီတက္ေနလိုႛကေတာ့ မဴဖစ္ေခဵဘူးဆို႓ပီး တဴခားနည္းနာေတၾ သံုးေတာ့တာ။

Sample Image

အဲဒီ ဂဠႂန္ဆားခဵက္တဲ့နည္းေတၾထဲမႀာ အဴမင္သာဆံုးတခဵႂိႛကေတာ့ဗဵာ အေကာက္ခၾန္ တိုးရဖိုႛလုပ္တာ၊ နယ္စပ္ကုန္သၾယ္ေရးကို ပံုမႀန္ကုန္သၾယ္ေရးလို ခဵႂပ္ကိုင္ လည္ပတ္ေစတာ၊ အိမ္နီးနားခဵင္းႎိုင္ငံကို ေဴမ သီးစားခဵေပးတာ၊ ဘနဖူးသိုက္သလို ရန္ကုန္မႀာရႀိတဲ့ သမိုင္း၀င္အစိုးရအေဆာက္အဦေတၾကို ေရာင္းပစ္တာ၊ စံုလိုႛပဲ။ ဳကက္ဆူပင္ စိုက္တာေလာက္ေတာ့ ေဴပာမေနေတာ့ဘူး။ ဒၝေပမယ့္ ဒၝေတၾအားလံုးဟာ မိုး႒ကိႂးပစ္တာကို ထန္းလက္နဲႛကာသလိုပဲဴဖစ္ခဲ့တယ္။ ဴမန္မာဴပည္စီးပၾားေရးဟာ ဒီလိုနဲႛ လႁပ္ေလဴမႂပ္ေလဴဖစ္ခဲ့တာ ကေနႛေတာ့ ေပၝက္ကၾဲတဲ့အဆင့္နားကို ေရာက္လာခဲ့႓ပီ။

အခု ေလာင္စာဆီေစဵးကို ဴမႀင့္လိုက္တာဟာ ကုန္ေစဵးႎႁန္း၀န္ပိေနတဲ့ ဴပည္သူအားလံုးကို သၾက္သၾက္ခၝသၾားေစတယ္ေလဗဵာ။ အထက္မႀာေဴပာခဲ့တဲ့ နယ္စပ္ကုန္သၾယ္ေရးကိစၤ၊ ေဴမသီးစားေပးတဲ့ကိစၤ စတာေတၾက လူအမဵားကို တိုက္ရိုက္ ခဵက္ခဵင္း မထိခိုက္ဘူး။ ေလာင္စာဆီေစဵးဴမင့္တာကဵေတာ့ ကေနႛည ေဳကညာ ေနာက္ေနႛမနက္မႀာ လူေတၾဒဏ္ခံဳကရ႓ပီေလဗဵာ။ ေနာက္႓ပီး တဴပည္လံုးပဲ။

အခုေတာ့ နအဖ တာ၀န္ရႀိသူတခဵႂိႛက ေစဵးႎႁန္းဴမႀႀႀင့္တင္လိုက္တာ မေဴပာပေလာက္ဘူး၊ တဴခားႎိုင္ငံက ေလာင္စာေစဵးေတၾထက္ေတာင္ သက္သာေသးတယ္ဆိုတာမဵိႂးေတၾ ထၾက္ေဴပာေနဳကတယ္။ တကယ္ေဴပာသင့္တာက ေစဵးကို ရာခုိင္ႎႁန္း ၁၀၀ ဴမႀႀႀင့္တင္တာဟာ သူတိုႛထိပ္သီးမဵားနဲႛ အေပၝင္းအပၝ သူ႐ကၾယ္မဵားအဖိုႛေတာ့ မေဴပာပေလာက္ဘူး။ သူတိုႛတေတၾ ႎိုင္ငံဴခားကို ဥဒဟိုသၾားေန႓ပီး ဟိုမႀာေပးေနရတာနဲႛစာရင္ သက္ေတာင္သက္သာေသးတယ္လိုႛ ေဴပာသင့္တယ္ဗဵ။

အခုေတာ့ ကုန္ေစဵးႎႁန္းဴပႍနာဟာ စစ္အစိုးရအဖိုႛ ဘယ္လိုမႀ မႎိုင္ႎိုင္တဲ့ ဘီလူး႒ကီးဴဖစ္ေန႓ပီ။ သူတိုႛေမၾးထုတ္လိုက္တဲ့ ဘီလူး႒ကီး။ ဒၝေပမယ့္ အဲဒီဘီလူး႒ကီးဒဏ္ကို တကယ္ခံရတာက ဴပည္သူေတၾ။ နအဖဟာ ဴပည္သူအမဵားအကဵိႂးကို မစဥ္းစားဘဲ သူတိုႛ စစ္အုပ္စုနဲႛ အေပၝင္းပၝေတၾအကဵိႂးကိုသာ စဥ္းစား၊ ဒီလူေတၾအတၾက္သာ စီးပၾားေရးတံခၝးဖၾင့္ေပး၊ ဒီလူေတၾအတၾက္သာ ေစဵးကၾက္စီးပၾားေရး လုပ္ေနလိုႛကေတာ့ ကဵႂပ္တိုႛတိုင္းဴပည္ ဖၾတ္တၾင္းက မတက္ႎိုင္တာ အမႀန္ပဲဗဵား။

ဘယာေဘး ကၾာေ၀းဳကပၝေစ။

၂၀၀၇ ခုႎႀစ္၊ ဳသဂုတ္လ ၂၅ ရက္။

 
Leave a comment

Posted by on September 8, 2007 in Op-Ed

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: