RSS

ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ – အေရႀႚတိုင္း ဒီမိုကေရစီ … ရာမယဏ

10 Sep

Sample Image
အေရႀႚတိုင္း ဒီမိုကေရစီ … ရာမယဏ
ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္
စက္တင္ဘာ ၈၊ ၂၀၀၇

အေရႀႛတိုင္းယဥ္ေကဵးမႁနဲႛ ဒီမိုကေရစီနဲႛ မထိုက္တန္ဘူးတိုႛ၊ အေရႀႛတိုင္းယဥ္ေကဵးမႁအရ ဴပည္သူလူထုဟာ မိမိကိုယ္မိမိ အုပ္ခဵႂပ္ႎိုင္တဲ့ အရည္အခဵင္းမရႀိဘူးတိုႛ ဒီလိုေဴပာတာေတၾ ရႀိခဲ့ပၝတယ္။ အရင္အပတ္ကဆိုရင္ အိႎိၬယႎိုင္ငံက ဇာတ္႒ကီး ႎႀစ္ခုဴဖစ္တဲ့ မဟာဘာရတ နဲႛ ရာမယဏ ကို အေဴခခံ႓ပီးေတာ့ အေရႀႛတိုင္းယဥ္ေကဵးမႁဟာ လူထုရဲႛအခၾင့္အေရးေတၾ၊ လုပ္ပိုင္ခၾင့္ေတၾ၊ လူထုရဲႛအင္အားေတၾကို ဘယ္ေလာက္အေလးထားတယ္ဆိုတာကို ေဖာ္ဴပသၾားခဵင္ပၝတယ္လိုႛ ကဵမေဴပာခဲ့ပၝတယ္။

ဒီအပတ္မႀာေတာ့ ရာမယဏ ဇာတ္ေတာ္႒ကီးအေဳကာင္း ကဵမေဴပာဴပပၝမယ္။ ရာမဇာတ္ ဆုိတာဟာ သူတိုႛအိႎၬိယမႀာ ရာမယဏလိုႛ ေခၞပၝတယ္။ အေရႀႛေတာင္အာရႀႎိုင္ငံ ယဥ္ေကဵးမႁေတၾအေပၞမႀာ အင္မတန္မႀ ဳသဇာလၿမ္းမိုးမႁရႀိတဲ့ ဇာတ္႒ကီးတစ္ခုဴဖစ္ပၝတယ္။

ဒီေတာ့ ဒီဇာတ္႒ကီးဟာ ဘာဴဖစ္လိုႛ အေရႀႛတိုင္းႎိုင္ငံေတၾေပၞမႀာ ဳသဇာလၿမ္းမိုးမႁ ရႀိသလဲဆိုတာ စဥ္းစားဖိုႛလိုပၝတယ္။ ရာမဇာတ္ေတာ္႒ကီးဆိုတာ မင္းေကာင္းအေဳကာင္းပဲလိုႛ ဒီလိုပဲကဵမကဴမင္တယ္။ ေကာင္းတဲ့မင္းမဵား၊ ဴမင့္ဴမတ္တဲ့မင္းမဵားဟာ ဘယ္လိုလုပ္တယ္၊ ဘယ္လိုကိုင္တယ္၊ ဘယ္လိုဆက္ဆံတယ္၊ ဒၝ ႎိုင္ငံေရးဘက္က ဳကည့္ရင္အမဵား႒ကီး ဴမင္ပၝတယ္။ ကဵမ ႎိုင္ငံေရးအဴမင္နဲႛ ေဴပာမႀာပၝ။ ဘာသာေရးအဴမင္နဲႛ ေဴပာမႀာမဟုတ္ဘူး၊ ေလာကီအဴမင္နဲႛ ေဴပာမႀာဴဖစ္ပၝတယ္။

ပထမ စ႓ပီးေတာ့ ဇာတ္ေဳကာင္း ဆင္လိုက္တဲ့အခၝကဵေတာ့ ရာမမင္းသားဟာ၊ ရာမမင္းသားရဲႛ အဴပစ္ေဳကာင့္ပဲ ဆိုပၝေတာ့၊ ေတာထၾက္သၾားရတာ ဴဖစ္တယ္။ ဒၝကေတာ့ ဗုဒၭဘာသာအဴမင္နဲႛ ဳကည့္ရင္ ၀ဋ္လိုက္တာေပၝ့ေလ။ ကံ ကံ ၏အကဵိႂး၊ ကိုယ္လုပ္သလို ကိုယ္ဴဖစ္တာ၊ ၀ဋ္လိုက္တဲ့ အကဵႂိးေပၝ့။

ဒီ ရာမမင္းသားရဲႛ ခမည္းေတာ္႒ကီးဟာ မင္းသားဘ၀တုန္းက (ဒၝ ဟိႎၬႃဇာတ္ေတာ္႒ကီးထဲက ကဵမေဴပာတာေနာ္၊ ဟိႎၬႃဇာတ္ေတာ္႒ကီးထဲကဆိုေတာ့ ဴမန္မာမဵားသိတဲ့ ရာမဇာတ္ထက္ ပို႓ပီး အေသးစိတ္ ပၝပၝတယ္။) သူအရင္ မင္းသားဘ၀တုန္းက တခၝကဵေတာ့ သူေတာလိုက္ထၾက္တယ္တဲ့။ ေတာလိုက္ထၾက္တဲ့အခၝ မႀာ သူက ေတာတိရစၥာန္ တေကာင္ထင္႓ပီးေတာ့ ခဵိန္႓ပီးေတာ့ ပစ္လိုက္တာပၝ။ တကယ္တမ္းသၾားဳကည့္တဲ့ အခၝကဵေတာ့ တိရစၥာန္မဟုတ္ဘဲနဲႛ လူဴဖစ္ေနတယ္။ အဲဒီလူကလည္း ရေသ့ေလးေပၝ့ေလ။ (သု၀ဏၧသာမဇာတ္နဲႛ နည္းနည္းဆင္တယ္။) သူရဲႛမဵက္စိမဴမင္တဲ့ မိဘအို႒ကီးႎႀစ္ပၝးကို လုပ္ေက႗းေနတဲ့ ရေသ့ေလး ဴဖစ္တယ္။ ရေသ့ေလးဟာ သူႛမိဘႎႀစ္ပၝးထံ ေခၞသၾားပၝဆို႓ပီးေတာ့ ကၾယ္လၾန္သၾားတယ္။ ကၾယ္လၾန္သၾားေတာ့ မင္းသားက ရေသ့ေလးရဲႛ မိဘႎႀစ္ပၝးထံသၾား႓ပီးေတာ့ ဒီလိုပဲသူဟာမႀား႓ပီးေတာ့ မ႖ားနဲႛပစ္လိုက္တာမိုႛ သူတိုႛသားဟာကၾယ္လၾန္သၾား႓ပီလိုႛ ေဴပာေတာ့၊ မိဘမဵားက သူႛကိုကဵိန္ဆဲလိုက္တယ္ တဲ့။

“သူတိုႛမႀာ အားကိုးစရာဆိုလိုႛ ဒီသားပဲရႀိတယ္။ ဒၝေဳကာင့္မိုႛလိုႛ ဒီလို လုပ္ခဲ့တဲ့သူဟာ အသက္႒ကီးလာတဲ့အခၝကဵရင္ အားကိုးစရာ သားမရႀိဘဲနဲႛ စိတ္ဆင္းဆင္းရဲရဲနဲႛ ေသပၝေစေသာ၀္ ဆို႓ပီးေတာ့ ကဵိန္ဆဲလိုက္တယ္လိုႛ ဒီလိုအေဴပာရႀိတယ္။

ေနာက္ကဵေတာ့ ဘုရင္ဴဖစ္လာ႓ပီး ရာမမင္းသားနဲႛတကၾ တဴခားသားေတာ္သံုးပၝး ဖၾားဴမင္ေတာ္မူတယ္။ ရာမမင္းသားဟာ အဘက္ဘက္က ေတာ္တယ္။ မင္းကဵင့္တရားဆယ္ပၝးနဲႛ အုပ္ခဵႂပ္မယ့္ မင္းသားဆိုတဲ့ လကၡဏာအားလံုးရႀိ႓ပီးသား ဴဖစ္တယ္။ ရာမမင္းသားကို ဴပည္သူလူထုကလည္း သိပ္႓ပီးေတာ့ ခဵစ္တယ္။ မိမိတိုႛကို တေနႛကဵရင္ ေကာင္းေကာင္းမၾန္မၾန္ အုပ္စိုးသၾားမယ့္ ဘုရင္ေကာင္း ဴဖစ္လာမယ္ဆိုတာကို လက္ခံ႓ပီးသား ဴဖစ္တယ္။

ဒၝေပမယ့္ အားလံုးက ဒီလိုလက္ခံထားေသာ္လည္း ရာမမင္းသားရဲႛ ညီေတာ္ ဘာရတ ရဲႛ မိခင္ဴဖစ္တဲ့မိဖုရားဟာလည္း သူႛရဲႛသားကို ဘုရင္ဴဖစ္ေစခဵင္လိုႛ ခမည္းေတာ္႒ကီးကို အရင္တုန္းကေပးထားတဲ့ ကတိအတိုင္း၊ သူေတာင္းထားတဲ့ ဆု ၂ဆုကိုေပးမယ္ဆိုတဲ့ ကတိအတိုင္း၊ သူႛသားကို ဘုရင္ေဴမာက္႓ပီးေတာ့၊ ရာမမင္းသားကို ၁၄ ႎႀစ္တိုင္တိုင္ ေတာထၾက္သၾားပၝေစ … “ ဆို႓ပီးေတာ့ ေတာင္းဆိုတယ္။

ေတာင္းဆိုေတာ့ ဘုရင္႒ကီးက သူ မလုပ္သင့္တဲ့ ကိစၤဆို႓ပီး ဴငင္းတယ္။ ဴငင္းေပမယ့္လည္း သူကတိမတည္ရာ ေရာက္တာေပၝ့။ အစတုန္းကေတာ့ ဆု ၂ဆုေတာင္းႎိုင္တယ္၊ ေတာင္းတာေပးမယ္လိုႛ ေဴပာထား႓ပီးမႀ၊ အခုေတာ့ မေပးေတာ့ဘူးဆိုေတာ့ သူဟာအင္မတန္ ကတိပဵက္တဲ့မင္း

ကတိပဵက္တဲ့ဘုရင္ဆိုတာ အင္မတန္မႀ ရႀက္စရာေကာင္းတဲ့ မင္းပဲ၊ ဒီေတာ့ သူသိပ္႓ပီးရႀက္ေတာ့ မဵက္ႎႀာ မသာယာဘူး။ သားေတာ္လာတဲ့ အခၝကဵေတာ့ ေမးတယ္ တဲ့၊ ဘာဴဖစ္လိုႛ ဒီေလာက္ေတာင္မႀ မဵက္ႎႀာ မသာသလဲဆိုေတာ့ ဘုရင္႒ကီးက ဘာမႀမေဴပာခင္ ဟိုမိဖုရားက ၀င္႓ပီးေတာ့ေဴပာလိုက္တယ္။

သူႛကိုဒီလိုကတိေပးခဲ့တယ္။ အခု ဒီကတိကိုမတည္ပၝဘူး ဆို႓ပီးေတာ့ ၀င္ေဴပာေတာ့ ရာမမင္းသားက၊ သားေကာင္းမဵားဆိုတာ ဖခင္မဵားရဲႛကတိ တည္ေရးအတၾက္ ဦးတည္႓ပီးေတာ့ လုပ္ေဆာင္ရမယ္၊ ဒၝ့ေဳကာင့္မိုႛ ခမည္းေတာ္ေပးခဲ့တဲ့ ကတိကိုတည္ပၝေစ၊ သားေတာ္ ေတာထၾက္ပၝမယ္ဆုိ႓ပီးေတာ့ ေတာထၾက္ခဲ့တယ္။

Sample Image

ေတာင္းတာေပးမယ္လိုႛ ေဴပာထား႓ပီးမႀ၊ အခုေတာ့ မေပးေတာ့ဘူးဆိုေတာ့ သူဟာအင္မတန္ ကတိပဵက္တဲ့မင္း ကတိပဵက္တဲ့ဘုရင္ဆိုတာ အင္မတန္မႀ ရႀက္စရာေကာင္းတဲ့ မင္းပဲ၊

ဒီဇာတ္ဟာ ဘာဴဖစ္လိုႛ လူကိႂက္မဵားခဲ့သလဲဆိုေတာ့ ဒီဇာတ္ထဲမႀာပၝတဲ့ မင္းညီမင္းသား ေတာ္ေတာ္မဵားမဵားဟာ မင္းေကာင္းပီသတယ္။ ရာမမင္းသားဟာလည္း မင္းေကာင္းဴဖစ္မယ့္ မင္းသားတစ္ပၝးပီသတယ္။ ရႀင္ဘုရင္႒ကီးကလည္း သူႛ အဴပစ္ေတာ့ သူရႀိတာေပၝ့ေလ၊ ဒၝေပမယ့္ သူတတ္ႎိုင္သမ႖ သူႛတိုင္းဴပည္ကို ေကာင္းေကာင္းမၾန္မၾန္ အုပ္ခဵႂပ္တယ္။ သူႛတိုင္းဴပည္ဟာ သူႛရဲႛအုပ္ခဵႂပ္မႁေအာက္မႀာ အင္မတန္မႀ ေအးေအးခဵမ္းခဵမ္း ေပဵာ္ေပဵာ္ရၿင္ရၿင္ ရႀိတယ္လိုႛဆိုတယ္။

ရာမမင္းသားရဲႛ ညီေတာ္ကလည္း သူႛကိုနန္းေပးမယ္ဆိုေတာ့ သူကလက္မခံဘူး။ သူႛရဲႛ ေနာင္ေတာ္သာလ႖င္ ဘုရင္ဴဖစ္ထိုက္တယ္။ သူဟာေနာင္ေတာ္ေလာက္လည္း အရည္အခဵင္းမရႀိပၝဘူး ဆို႓ပီးေတာ့ သူကလက္မခံဘူး။

“ဟာ … ငၝရရင္ေတာ့ ယူလိုက္မယ္” ဆိုတဲ့ စိတ္လံုးလံုးမရႀိဘူးေနာ္။ ဒၝေတာင္တရား၀င္ ေပးတာ၊ လု႓ပီးေတာ့ မခၾဲႎိုင္ မခၾာႎိုင္ တၾယ္တာေနတာ မဟုတ္ဘူး။

အဲဒီအခဵိန္မႀာ ရာမမင္းသားဟာ ေတာထၾက္သၾားရႀာ႓ပီ။ သူရဲႛညီေတာ္ ဘာရတ က ေနာင္ေတာ္ဴပန္လာပၝ။ ညီေတာ္အေနနဲႛ အုပ္ခဵႂပ္ႎိုင္တဲ့အရည္အခဵင္းလည္း မရႀိဘူး။ အုပ္ခဵႂပ္သင့္တာလည္း မဟုတ္ဘူူး။ ဒၝေဳကာင့္မိုႛလိုႛ ဴပန္႓ပီးေတာ့ ႐ကၾလာေတာ္မူပၝ ဆိုေတာ့ ဟိုကဴငင္းတယ္။

ဘာဴဖစ္လိုႛလဲဆိုေတာ့ သားေကာင္းမဵားဟာ ဖခင္ကတိတည္ေရးအတၾက္ လုပ္ေပးရမယ္၊ ဖခင္မဵားဟာ အထူးသဴဖင့္ မင္း ဆိုလိုႛရႀိရင္ ကတိတည္ရတယ္။ ဒၝေဳကာင့္မိုႛလိုႛ ၁၄ ႎႀစ္တိုင္တိုင္ေတာ့ သူဴပန္မလာဘူး။ ဆို႓ပီးေတာ့ ေနတဲ့အခဵိန္မႀာ ညီေတာ္က သူဟာ ဘုရင္မဟုတ္ပၝဘူး။ ဒီႎိုင္ငံရဲႛ စစ္မႀန္တဲ့၊ တကယ့္တရား၀င္စစ္မႀန္တဲ့ ဘုရင္ဟာ ရာမမင္းသား ဴဖစ္ပၝတယ္ ဆို႓ပီးေတာ့ပ ပလၴင္ေပၞမႀာ ဘယ္ေတာ့မႀ မထိုင္ဘူး လိုႛ ဒီလိုပဲေဴပာတယ္။

ပလၴင္ေပၞမႀာ ရာမမင္းသားရဲႛ ဖိနပ္တစ္ရံကို တင္ထား႓ပီးေတာ့၊ ဒီမင္းသားဟာ ပလၴင္ေအာက္ကေန ထိုင္႓ပီးေတာ့ တိုင္းေရးဴပည္ေရးကို စီရင္ေတာ္မူတယ္လိုႛ ဒီလိုပဲအဆိုရႀိတယ္။ အဲဒီေလာက္ သူကလည္း မင္းသားေကာင္းမဵားရဲႛ အရည္အခဵင္းနဲႛ ဴပည့္စံုတယ္။

သူႛခမည္းေတာ္႒ကီးခမဵာေတာ့ နတ္ရၾာစံသၾားရႀာတယ္၊ စိတ္မေကာင္းဴဖစ္႓ပီးေတာ့။ ဟိုတုန္းက သူကဵိန္ဆဲခံထားရတဲ့ အတိုင္းပဲေပၝ့။ သူႛသားေတာ္ဟာ သူအတၾက္ေဳကာင့္ ေတာထၾက္သၾားရတယ္ ဆိုတဲ့စိတ္နဲႛ ၀မ္းနည္းပက္လက္နဲႛပဲ နတ္ရၾာစံ သၾားတယ္။

ေနာက္ပိုင္းဇာတ္လမ္းကို ဴမန္မာႎိုင္ငံသူ၊ ႎိုင္ငံသားမဵားက သိဳကပၝတယ္။ ရာမမင္းသားနဲႛ သီတာမင္းသမီး ေတာထၾက္သၾားတဲ့အခဵိန္မႀာ ပၝသၾားတာက ရာမမင္းသားရဲႛညီေတာ္ လကၡဏ။ ညီေတာ္ လကၡဏ ဆိုတာကလည္း မင္းသား ေကာင္းမဵားရဲႛ အရည္အခဵင္းနဲႛ အင္မတန္မႀ ဴပည့္၀တယ္။ သူႛရဲႛေနာင္ေတာ္နဲႛ ေနာင္ေတာ္ရဲႛ ဳကင္ယာေတာ္ကို သူဘယ္ေလာက္ ကဵိႂးကဵိႂးႎၾံႎၾံ၊ ဳကည္ဳကည္ႌိုႌို၊ ေလးေလးစားစားနဲႛ ပႂစုေစာင့္ေရႀာက္တယ္ဆိုတာ မႀတ္တမ္းတင္ေလာက္တယ္။

Sample Image

ညီေတာ္က သူဟာ ဘုရင္မဟုတ္ပၝဘူး။ ဒီႎိုင္ငံရဲႛ စစ္မႀန္တဲ့၊ တကယ့္တရား၀င္စစ္မႀန္တဲ့ ဘုရင္ဟာ ရာမမင္းသား ဴဖစ္ပၝတယ္ ဆို႓ပီးေတာ့ ပလၴင္ေပၞမႀာ ဘယ္ေတာ့မႀ မထိုင္ဘူး လိုႛ ဒီလိုပဲေဴပာတယ္။

ဒၝ့ေဳကာင့္ တခဵိႂႛက ေနာက္လိုက္ေကာင္းဆိုရင္ လကၡဏ မင္းသားလို ဴဖစ္သင့္တယ္ လိုႛ ဒီလိုပဲေဴပာတယ္။ ေနာက္လိုက္ေကာင္းဆိုရင္ ကိုယ့္ရဲႛေခၝင္းေဆာင္အေပၞမႀာ အင္မတန္မႀ သစၤာရႀိတယ္။ ရဲရဲရင့္ရင့္နဲႛ အကာအကၾယ္ေပးတယ္။ သူႛရဲႛေနာင္ေတာ္ကို ခဵစ္သလိုပဲ၊ သူႛရဲႛမရီးကိုလည္း အင္မတန္မႀ ေလးစားတယ္။ အေမတစ္ေယာက္လို သူဆက္ဆံတယ္။ ဒီလို … ဴပႂစုဆက္ဆံ႓ပီးေတာ့ အရာရာမႀာ ညာလက္ရံုးသဖၾယ္ ေနခဲ့႓ပီးေတာ့၊ ရာမ မင္းသားနဲႛ ဒႍဂီရိ ေခၝင္းဆယ္လံုးဘီလူးတိုႛ စစ္ေတၾဘာေတၾ ဴဖစ္ဳကတဲ့အခၝမႀာလည္း ရာမ မင္းသားရဲႛ ေဘးကေန႓ပီးေတာ့ တခဵိန္လံုးတိုက္ခဲ့တယ္။

ဒႍဂီရိဘီလူးနဲႛ ရာမမင္းသားတိုႛ စစ္ဴဖစ္ရတဲ့အေဳကာင္းကလည္း အမဵားသိ႓ပီးသား ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဒႍဂီရိက သီတာ မင္းသမီးကို ခိုးသၾားတယ္။ ခိုးသၾား႓ပီးေတာ့ ဟာႎုမာန္ ေမဵာက္မင္းတိုႛနဲႛ လိုက္႓ပီးေတာ့ တိုက္ဳကတယ္။ တိုက္ဳက႓ပီးေတာ့ အမဵားအားဴဖင့္ ကဵမတိုႛသိတဲ့ ပံုဴပင္ေတၾမႀာဆိုရင္ ဒႍဂီရိအေပၞမႀာ အႎိုင္ယူ႓ပီးတဲ့အခၝကဵေတာ့ ရာမမင္းသား၊ သီတာမင္းသမီး၊ လကၡဏမင္းသားတိုႛ ဴပန္လာ႓ပီး ရာမမင္းသားကေန နန္းဴပန္ယူ႓ပီး အားလံုးေပဵာ္ေပဵာ္ရၿင္ရၿင္နဲႛ ႓ပီးဆံုးသၾားတယ္ ဆိုတဲ့သေဘာမဵႂိး ဒီေလာက္ပဲ သိဳကရတယ္။

ဒၝေပမယ့္ ဟိႎၬႃဇာတ္ေတာ္႒ကီးမႀာက အဲဒီေလာက္နဲႛ မ႓ပီးေသးဘူး။ ရာမ မင္းသားဟာ သူႛရဲႛေနဴပည္ေတာ္ကို ဴပန္ေရာက္သၾား႓ပီဆိုေတာ့ ဴပန္႓ပီးနန္းတက္တဲ့အခၝကဵေတာ့ (မင္းေကာင္းမဵားဆိုတာက ဴပည္သူလူထုရဲႛ စိတ္ထားက ဘယ္လို ရႀိတယ္၊ ဴပည္သူလူထုထဲမႀာ ဘာေတၾေဴပာေနတယ္ ဆိုတာကို အ႓မဲနားစၾင့္၊ နားေထာင္ေနရတယ္။)

နားစၾင့္၊နားေထာင္ေနေတာ့ ဘယ္လိုအသံေတၾ ထၾက္လာသလဲဆိုေတာ့ … “သီတာ မိဖုရားဟာ ဒႍဂီရိ ေခၝင္းဆယ္လံုးဘီလူးရဲႛ နန္းေတာ္မႀာ ဘယ္ေလာက္ ဳကာဳကာေနခဲ့ရသလဲ၊ ဒီလိုအဴခားသူရဲႛ နန္းေတာ္ထဲမႀာေနခဲ့တဲ့ မိဖုရားဟာ သန္ႛစင္တယ္လိုႛ သူတိုႛမယူဆႎိုင္ဘူး။”

ဒီလို ေဴပာလာေတာ့ မင္းေကာင္းမင္းဴမတ္မဵားဆိုတာ ဴပည္သူလူထုေဴပာတာကို လဵစ္လဵႃရႁမထားဘူး။ ငၝ့မိန္းမေဴပာရပၝ့မလားဆို႓ပီးေတာ့ အားလံုး အင္းစိန္ထဲ ထည့္လိုႛမရဘူး။ မင္းေကာင္းမင္းဴမတ္မဵားဟာ ဒီလိုလုပ္လိုႛမရဘူး။ မိဖုရားကလည္း သူဟာအင္မတန္ ဴဖႃစင္သန္ႛရႀင္းပၝတယ္။ သူကမေဳကာက္ပၝဘူး။ ဒၝကိုဴပရဲပၝတယ္ဆို ႓ပီးေတာ့ မီးပံုထဲကို ဆင္းဴပတယ္။

မီးပံုထဲကို ဆင္း႓ပီးေတာ့ဴပေသာ္ဴငားလည္း မီးကသူႛကိုမေလာင္ဘူး။ သူႛရဲႛဴဖႃစင္သန္ႛရႀင္းမႁေဳကာင့္ မီးကလည္းအႎၨရာယ္မပႎိုင္ဘူးလိုႛ ဴပလိုက္တဲ့အခၝကဵေတာ့လည္း အားလုံးေကာင္းသၾား႓ပီလိုႛ ဒီလိုပဲထင္ရတာေပၝ့ေလ။

ထင္ရေပမယ့္လည္း ဒီေကာလာဟလေတၾက မ႓ငိမ္းသၾားဘူး။ ဒႍဂီရိရဲႛနန္းေတာ္ထဲမႀာ ေနမိတဲ့မိဖုရားကို ဴပန္႓ပီးေတာ့ ေကာက္သင့္သလား၊ မေကာက္သင့္ဘူးလား၊ အခဵီအခဵေဴပာတာဆိုတာေတၾက ဆက္႓ပီးေတာ့ရႀိေနတယ္။

ဆက္႓ပီးေတာ့ ရႀိေနတဲ့အခၝကဵေတာ့ ရာမမင္းက သီတာမိဖုရားကို ဴပည္နယ္ႎႀင္ဒဏ္ ေပးလိုက္တယ္။ ဘာဴဖစ္လိုႛလဲဆိုေတာ့ ဴပည္သူလူထုက သံသယရႀိ႓ပီဆိုမႀဴဖင့္ သူဘယ္လိုပဲ သူႛစိတ္ထဲမႀာရႀိရႀိ၊ ဴပည္သူလူထုရဲႛ အလိုကိုမဆန္ႛကဵင္ရဘူး တဲ့။ ဒၝဟာမင္းကဵင့္တရားထဲမႀာ တစ္ခုပၝတယ္မဟုတ္လား။ ဴပည္သူလူထုရဲႛအလိုကို မဆန္ႛကဵင္ရဘူးဆို႓ပီး သီတာ မိဖုရားကို ဴပည္ႎႀင္ဒဏ္ေပးလိုက္တယ္။

ဴပည္ႎႀင္ဒဏ္ေပးလိုက္ေတာ့ သီတာမိဖုရား႒ကီးဟာ ေတာထဲမႀာေနရတယ္။ ေတာထဲမႀာေနစဥ္ပဲ သူႛရဲႛအမၿာပူး သားေတာ္ေလးႎႀစ္ပၝးကို ဖၾားဴမင္ေတာ္မူတယ္။ ႎႀစ္ေပၝင္းအေတာ္ဳကာတဲ့အခၝကဵမႀ … (ကဵမေသေသခဵာခဵာ မမႀတ္မိဘူး) ေတာလိုက္ရင္းနဲႛလား၊ ဘယ္လိုလားေတာ့မသိဘူး၊ ရာမမင္းသားရဲႛ အမတ္႒ကီးမဵားဟာ ဒီသားေတာ္ေလးႎႀစ္ပၝးကို အေဳကာင္းပႂ႓ပီးေတာ့ ဴပန္ေခၞတာေပၝ့ေလ။ မိဖုရား႒ကီးကို ဴပန္႓ပီးေတာ့ေခၞတယ္။

ဴပန္႓ပီးေတာ့ေခၞေပမယ့္ မိဖုရား႒ကီးက အင္မတန္မႀစိတ္နာတယ္လိုႛ ေဴပာရမလားမသိဘူး။ သူဟာဒီေလာက္ေတာင္မႀ ဴဖႃစင္သန္ႛရႀင္းလဵက္နဲႛ မီးထဲ၀င္ဴပ႓ပီးေတာ့ ဴဖႃစင္သန္ႛရႀင္းပၝတယ္ဆိုတာကို ဴပႎိုင္ခဲ့လဵက္နဲႛ ရာမမင္းက သူႛဘက္ကေန မရပ္တည္ခဲ့ဘူး။ ဴပည္သူလူထုတခဵိႂႛက ေ၀ဖန္တာကို လက္ခံ႓ပီးေတာ့ သူႛအေပၞမႀာဆက္ဆံတာ မတရားခဲ့ဘူးလိုႛ သူဴမင္တယ္။ အဲဒီေတာ့ သူဘယ္ေတာ့မႀ မိဖုရားဴပန္မလုပ္ခဵင္ေတာ့ဘူး။

သူဟာဒီလိုပဲ ဴဖႃစင္တယ္ဆိုတာမႀန္ရင္ သူႛရဲႛဖခင္ဴဖစ္တဲ့ ေဴမ႒ကီးဟာ သူႛကိုဴပန္႓ပီး သိမ္းပိုက္ပၝေတာ့ ဆို႓ပီး အဓိႉာန္လုပ္တဲ့အခၝကဵေတာ့၊ ကဵမတိုႛကေတာ့ ေဴမဴမႂိိတယ္၊ မေကာင္းဘူးလိုႛထင္တယ္ေနာ္။ ဒီလိုအဓိပၯာယ္နဲႛ မဟုတ္ပၝဘူး။ ေဴမ႒ကီးကေန ဴပန္႓ပီးေတာ့ သိမ္းပိုက္တယ္ဆိုတာ နည္းနည္းဴပန္ရႀင္းဴပရမယ္ဆိုရင္ ကဵမတိုႛက ဗမာဆိုေတာ့ သီတာဟာ “ေရ ၊ ဒၝ့ေဳကာင့္ ေရနဲႛ ဆက္ႎၾယ္ေနတယ္။

တကယ္ေတာ့ သူတိုႛ sankrit စကားအရ Sita ဆိုတာ ေရဆိုတဲ့အဓိပၯၝယ္ မေရာက္ပၝဘူး။ Sita ဆိုတဲ့အဓိပၯၝယ္ဟာ သီတာရဲႛခမည္းေတာ္႒ကီးဴဖစ္တဲ့ ဇနကၠမင္း႒ကီးဟာ လယ္ထၾန္မဂႆလာလုပ္ေနတုန္းမႀာ လယ္ထဲကေန ဒီခေလးငယ္ငယ္ေလး ထၾက္လာလိုႛ၊ လယ္ထၾန္ရင္းနဲႛထၾက္လာတာမိုႛ ထၾန္ေဳကာင္းဆိုတဲ့ အဓိပၯာယ္ရႀိတယ္။

Sita ဟာ ပထ၀ီေဴမ႒ကီးနတ္ရဲႛသမီးေတာ္ လိုႛ ဒီလိုသူတိုႛအယူရႀိတယ္။ ဒၝ့ေဳကာင့္မိုႛ သူႛရဲႛဖခင္ပထ၀ီေဴမ႒ကီးဟာ သူႛကိုဴပန္႓ပီးေတာ့ လက္ခံေတာ္မူပၝဆိုတာ ကဵမတိုႛအဴမင္နဲႛ ဆိုးလိုႛေဴမဴမႂိတာ မဟုတ္ဘူးဆိုတာကို နားလည္ေအာင္ ကဵမရႀင္းဴပတာပၝ။ အဲဒီေတာ့ ပထ၀ီေဴမ႒ကီးရဲႛမင္းဴဖစ္တဲ့ သီတာမိဖုရားရဲႛ ဖခင္အစစ္က ဴပန္႓ပီးေတာ့လက္ခံယူရတယ္။ လက္ခံေတာ္မူေတာ့ အဲဒီမႀာဇာတ္လမ္းက ႓ပီးသၾားတယ္။

ဒီေတာ့ ဇာတ္လမ္းက ကဵမတိုႛစဥ္းစားစရာ အမဵား႒ကီးရႀိတယ္။ စဥ္းစားစရာရႀိတယ္ဆိုတာ ႎိုင္ငံေရးအဴမင္နဲႛ အမဵား႒ကီးစဥ္းစားစရာရႀိတယ္။ ဒၝကဵမတိုႛ အေရႀႛတိုင္းမႀာ အင္မတန္မႀဳသဇာလၿမ္းမိုးတဲ့ ဇာတ္လမ္းတစ္ခုဴဖစ္တယ္။ ကဵမတိုႛ အေရႀႛတိုင္းသူ၊ အေရႀႛတိုင္းသားေတၾဟာ ဘယ္ေလာက္ႎိုင္ငံေရးအဴမင္ ရင့္ကဵက္သလဲဆိုတာကို ဴပတယ္လိုႛ ကဵမေတာ့ ဒီလိုပဲဴမင္တယ္။

ဘာဴဖစ္လိုႛလဲဆိုေတာ့ သူဟာအဴဖႃနဲႛအမဲ၊ အေကာင္းနဲႛအဆိုး ဒီလိုခဵည္းပဲရႀိတာ မဟုတ္ဘူး။ ရာမမင္းရဲႛခမည္းေတာ္ဆိုရင္လည္း ေကာင္းတာရႀိတယ္၊ ဆိုးတာရႀိတယ္။ အင္မတန္မႀေကာင္းတဲ့မင္း႒ကီး ဴဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း သူႛအဴပစ္ေတၾရႀိခဲ့တာေဳကာင့္မိုႛ ဒီအဴပစ္ေတၾရဲႛ ၀ဋ္ေ႐ကၾးကို သူဆပ္သၾားရတယ္။

ရာမမင္းဆိုရင္လည္း အင္မတန္မႀေကာင္းတဲႛမင္းတစ္ပၝးပဲ။ ဒၝေပမယ့္လည္း တကယ္ဳကည့္လိုက္တဲ့ အခၝမႀာေတာ့ သူႛရဲႛမိဖုရား႒ကီးအေပၞမႀာ မ႖မ႖တတ မဆက္ဆံခဲ့ဘူး။ သီတာမိဖုရားေဴပာခဵင္တာက သူဴဖႃစင္သန္ႛရႀင္းမႀန္း သိရဲႛသားနဲႛ သူမဵားေဴပာတာေတၾ ဘာဴဖစ္လိုႛနားေထာင္ရလဲ ဆိုတာကိုေဴပာတာ၊ ဒီေတာ့ ဒၝကဵမတိုႛအတၾက္ အမဵား႒ကီးစဥ္းစားစရာ ဴဖစ္တယ္။

ဒီမိုကေရစီဆိုတာ အေကာင္း႒ကီးပဲ မဟုတ္ဘူး။ သူႛရဲႛအားနည္းခဵက္ေတၾ ရႀိတယ္ဆိုေတာ့ ဒီကိစၤဟာဒီမိုကေရစီရဲႛ အားနည္းခဵက္တစ္ခုကို ေထာက္ဴပတယ္လိုႛ ကဵမေဴပာခဵင္တယ္။ အမဵားကေန အလကားသက္သက္ သၾားပုတ္ေလလၾင့္၊ အားအားယားယား ေဴပာေနတဲ့ ကိစၤေတၾဟာ တခၝတေလ ဒီမိုကေရစီမႀာလည္း လၿမ္းမိုးတတ္တယ္။ အဲဒီဟာေတၾကို ကဵမတိုႛအမဵား႒ကီး သတိထားရမယ္။

ကဵမကေတာ့ထင္တယ္။ အခုေခတ္အေဴခအေနဆိုရင္ သတင္းစာေတၾဘာေတၾရႀိ႓ပီးေတာ့ သတင္းစာလၾတ္လပ္ခၾင့္ ရႀိတယ္ဆိုရင္ သီတာမိဖုရား႒ကီးဘက္ကေန႓ပီးေတာ့ ေရးေပးမယ့္ သတင္းစာေတၾ အမဵား႒ကီးရႀိမႀာပဲလိုႛ ကဵမထင္တယ္။ အဲဒီလိုသာရႀိခဲ့ရင္ သက္သက္ အားအားယားယား အတင္းေဴပာေနတဲ့လူေတၾေဳကာင့္ ဒီမိဖုရား႒ကီးဟာ ဴပည္ႎႀင္ဒဏ္အေပးခံရမႀာ မဟုတ္ဘူးလိုႛ ကဵမက ဒီလိုဴမင္တယ္၊ ဘာဴဖစ္လိုႛလဲဆိုေတာ့ သီတာမိဖုရားဖက္ကေန ရပ္တည္တဲ့သတင္းစာေတၾက ေရးဳကမႀာကိုး။

Sample Image

“ဘယ္ႎႀယ့္ မီးထဲ၀င္တာေတာင္မႀ မေလာင္တဲ့မိဖုရားဟာ မဴဖႃစင္ဘဲရႀိႎိုင္ပၝ့မလား။ မင္းတိုႛမႀန္ရင္၊မင္းတိုႛရဲရင္၊ စၾပ္စၾဲေနတဲ့လူေတၾ မီးထဲ၀င္ဳက … ” လိုႛ ေဴပာမႀာေပၝ့။ စၾပ္စၾဲေနတဲ့လူေတၾကေရာ မီးထဲကို၀င္ဴပရဲမလား။ ၀င္ရင္ေရာ သူတိုႛဟာ မီးမေလာင္ဘဲ ေနမလား။ ဒၝေတၾဟာ အမဵား႒ကီးစဥ္းစားစရာ ဴဖစ္တယ္။

“ဘယ္ႎႀယ့္ မီးထဲ၀င္တာေတာင္မႀ မေလာင္တဲ့မိဖုရားဟာ မဴဖႃစင္ဘဲရႀိႎိုင္ပၝ့မလား။ မင္းတိုႛမႀန္ရင္၊မင္းတိုႛရဲရင္၊ စၾပ္စၾဲေနတဲ့လူေတၾ မီးထဲ၀င္ဳက … ” လိုႛ ေဴပာမႀာေပၝ့။ စၾပ္စၾဲေနတဲ့လူေတၾကေရာ မီးထဲကို၀င္ဴပရဲမလား။ ၀င္ရင္ေရာ သူတိုႛဟာ မီးမေလာင္ဘဲ ေနမလား။ ဒၝေတၾဟာ အမဵား႒ကီးစဥ္းစားစရာ ဴဖစ္တယ္။

အဲဒၝေဳကာင့္ ရာမဇာတ္ေတာ္႒ကီးဟာ ႎိုင္ငံေရးပညာ အမဵား႒ကီးပဲ ပၝပၝတယ္။ ဒၝဟာ ကဵမတိုႛဒီမိုကေရစီ လိုအပ္ တယ္ဆိုတာ ကဵမတိုႛ အေရႀႛတိုင္းယဥ္ေကဵးမႁအရ အေထာက္အထားေတၾ အမဵား႒ကီးဴပႎိုင္ပၝတယ္။

အဲဒီလို အဖက္ဖက္ကေပၝ့ေလ ႎိုင္ငံေရးအဴမင္နဲႛ စဥ္းစားတဲ့ဇာတ္ေတၾ ကမၲာမႀာနည္းပၝတယ္။ အမဵားအားဴဖင့္ ပံုဴပင္ေတၾ ဒဏၸာရီေတၾဆိုရင္ ေနာက္ဆံုးမႀာ ေပဵာ္ေပဵာ္ရၿင္ရၿင္နဲႛ ႓ပီးသၾားတာတိုႛ၊ ဒၝမႀမဟုတ္ရင္လည္း သိပ္႓ပီးေတာ့ စိတ္ညစ္စရာေကာင္းတဲ့ဟာေတၾဆိုရင္လည္း တစ္ေယာက္မႀမကဵန္ေအာင္ အားလံုးရႀင္းလင္း သုတ္သင္ပစ္လိုက္တာတိုႛ ဒၝေတၾရႀိတတ္ဳကတယ္။

ဒီလိုအဴဖႃနဲႛအမည္းတင္ မဟုတ္ဘဲနဲႛ အဴဖႃနဲႛအမည္းဳကားမႀာ မီးခိုးေရာင္အမဵိႂးမဵိႂးရႀိတဲ့ ဇာတ္မဵိႂးဆိုတာ သိပ္ေခတ္မီတယ္လိုႛ ေဴပာႎိုင္တယ္။ ဘာဴဖစ္လိုႛလဲဆိုေတာ့ အမႀန္တရားဟာ ေခတ္မရႀိဘူးရယ္လိုႛ ဘယ္ေတာ့မႀမဴဖစ္ႎိုင္ဘူး။ ဒၝ့ေဳကာင့္ ကဵမတိုႛလိုခဵင္တဲ့စနစ္ဟာ ကမၲာ႒ကီးတည္သ၍ ဒီစနစ္မဵႂိးဟာ လိုလားအပ္တဲ့ စနစ္မဵိႂးကိုဴဖစ္မႀာပဲ။

ဒီစနစ္ဟာ ဴပည္သူေတၾကို အကာအကၾယ္ေပးတဲ့ စနစ္လည္းဴဖစ္တယ္၊ အစိုးရမဵားကို ကာကၾယ္ေပးတဲ့စနစ္လည္း ဴဖစ္တယ္။ တခဵႂိႛအစိုးရေတၾဟာ ဒီလိုဒီမိုကေရစီစနစ္ကို မႎႀစ္သက္ဘူး၊ ဴပည္သူလူထုကိုသာ အကာအကၾယ္ေပးတဲ့စနစ္လိုႛ သူတိုႛထင္တယ္။ တကယ္ေတာ့ မဟုတ္ပၝဘူး။ ဒီမိုကေရစီစနစ္ဟာ လူတိုင္းလူတိုင္းကို အကာအကၾယ္ေပးတဲ့ စနစ္ပၝ။

ကဵမတိုႛကို တခဵိႂႛကေမးတယ္၊ ဒၝလည္းအားလံုးသိေနတဲ့ ကိစၤ႒ကီးပၝ။ ဒီမိုကေရစီတက္လိုႛရႀိရင္ ဘယ္သူဘယ္၀ၝကို ကလဲ့စားေခဵမႀာလား၊ ေမးတယ္။ ကဵမကေဴပာတယ္၊ ကလဲ့စားေခဵတယ္ဆိုတာ ကဵမတိုႛရဲႛ မူ” လည္း မဟုတ္ဘူး။ ဒီမိုကေရစီအရ ကလဲ့စားေခဵခဵင္တိုင္း လိုက္ေခဵလိုႛရတာ မဟုတ္ဘူး။ တရားမ႖မ႖တတ လုပ္ရတာ။

အခုေဴပာခဵင္တာက အေရႀႛတိုင္းဒီမိုကေရစီ။ ဒီမိုကေရစီ အခၾင့္အေရးဴပည့္၀တဲ့ ဒီမိုကေရစီကို ဆိုလိုခဵင္တာ။ အေနာက္တိုင္း ဒီမိုကေရစီထက္ပို႓ပီးေတာ့ ေမတၨာတရားနဲႛ ဴပည့္၀တဲ့ ဒီမိုကေရစီလိုႛ ဒီလိုကဵမတိုႛဴမင္ခဵင္ပၝတယ္။ အားလံုးအတၾက္ ေကာင္းတဲ့စနစ္ ဴဖစ္ရမယ္။

တခဵိႂႛကဆိုရင္ ဒီမိုကေရစီရဲႛ အဓိပၯာယ္ကို နားမလည္ဘူး။ ဒီမိုကေရစီရဲႛအႎႀစ္သာရကို နားမလည္ဘူး။ အတိုက္အခံမဵားဟာ တိုက္တယ္ ခိုက္တယ္ဆိုတာဟာ အာဃာတတရားနဲႛ ဖဵက္ဆီးခဵင္လိုႛ တိုက္တယ္လိုႛထင္ဳကတယ္။ ကိုယ့္စိတ္နဲႛ ကိုယ္ႎႁိင္းတာလည္း ဴဖစ္ႎိုင္တာေပၝ့။ အဲဒီလိုစိတ္ေတၾကလည္း အမဵား႒ကီးရႀိတယ္။ ဒၝေပမယ့္ဒၝဟာ လံုးလံုးမဟုတ္ဘူး။ အတိုက္အခံမဵားရဲႛ အလုပ္ကိုက အစိုးရမမႀားေအာင္လုပ္ဖိုႛပဲ။

အစိုးရမမႀားေအာင္ဆိုေတာ့ အစိုးရမႀားေနတာေတၾကို ေထာက္ဴပရမယ္။ ေထာက္ဴပမႀသာလ႖င္ မမႀားေအာင္လုပ္ႎိုင္မႀာေပၝ့။ ကိုယ္ဘာမႀားမႀန္း မသိဘူး၊ ဒၝမႀမဟုတ္ သိရင္လည္း ဘယ္သူမႀမေဴပာရဲဘူးဆိုရင္ ဆက္႓ပီးေတာ့မႀားေနမႀာေပၝ့။ ဒီေတာ့ ကဵမတိုႛက အတိုက္အခံဆိုေတာ့ အတိုက္အခံအလုပ္ပဲလုပ္မႀာပဲ။ ဆက္႓ပီးေတာ့ လုပ္မႀာပဲ။

ဒီလိုလုပ္တာဟာ ကဵမတိုႛကေတာ့ အာဃာတစိတ္နဲႛ လုပ္တာမဟုတ္ဘူး။ ကိုယ့္ႎႀလံုးသားထဲမႀာ အာဃာတအင္မတန္မႀမဵားေနတဲ့ လူေတၾကေတာ့ ယံုမႀာမဟုတ္ဘူး။ ဒၝကိုေတာ့ ကဵမတိုႛဘာမႀ မတတ္ႎိုင္ဘူး။ အဲဒီႎႀလံုးသားထဲက အာဃာတေတၾကို ေဖဵာက္လိုက္ပၝလိုႛ ဒၝပဲေဴပာႎိုင္တယ္။ ေဖဵာက္လိုက္ရင္ေတာ့ ယံုႎိုင္ပၝလိမ့္မယ္။

ဒီမိုကေရစီႎိုင္ငံေတၾကိုဳကည့္ရင္ ဒၝကိုသိႎိုင္ပၝတယ္။ ေရၾးေကာက္ပၾဲမတိုင္ခင္ ေနာင္ဂဵိန္ေနာင္ဂဵိန္ ခဵေနတဲ့သူမဵားဟာ ေရၾးေကာက္ပၾဲ႓ပီးေတာ့ လက္ဆၾဲႎႁတ္ဆက္႓ပီး၊ ယဥ္ေကဵးသိမ္ေမၾႛတဲ့သူမဵားပီပီ ဆက္ဆံဳကတာပၝပဲ။ ဒၝ ဒီမိုကေရစီစိတ္ဓာတ္ပဲ။ ကဵမတိုႛအေရႀႛတိုင္းယဥ္ေကဵးမႁအရ ဒီလို လူပီပီေနတဲ့စနစ္ကို အင္မတန္မႀလိုလားပၝတယ္။ လူေတၾကိုလူလို ဆက္ဆံတဲ့စနစ္ကို အင္မတန္မႀ လိုလားပၝတယ္။ ဴပည္သူလူထုကို တန္ဖိုးထားတဲ့စနစ္ကို ကဵမတိုႛအေရႀႛတိုင္းက အင္မတန္မႀ လိုလားပၝတယ္။

(မႀတ္ခဵက္ – ၁၉၉၅/၉၆ ခုႎႀစ္ မိန္ႛခၾန္းမဵားမႀ ေကာက္ႎႁတ္ေဖာ္ဴပပၝသည္။)

သရုပ္ေဖာ္ပုံမဵားမႀာ အင္တာနက္က ကူးယူထားတာဴဖစ္သည္၊

 
Leave a comment

Posted by on September 10, 2007 in Uncategorized

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: