RSS

Monthly Archives: October 2007

ပခုကၠႃဴမိႂႚ သံဃာေတာ္မဵား ဴငိမ္းခဵမ္းစၾာ ေမတၨာပိုႚ ခဵီတက္ပၾဲ ႎႀင့္ ပတ္သက္၍ သာသနာ့ ဥေသ႖ာင္ – အဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာ ဴမန္မာရဟန္းေတာ္မဵား အဖၾဲႚခဵႂပ္ က တသေဘာတည္း


ပခုကၠႃဴမိႂႚ သံဃာေတာ္မဵား ဴငိမ္းခဵမ္းစၾာ ေမတၨာပိုႚ ခဵီတက္ပၾဲ ႎႀင့္ ပတ္သက္၍
သာသနာ့ ဥေသ႖ာင္ – အဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာ ဴမန္မာရဟန္းေတာ္မဵား အဖၾဲႚခဵႂပ္ က တသေဘာတည္းရႀိေဳကာင္း ထုတ္ေဖာ္

မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၂

ေအာက္တိုဘာ ၃၁၊ ၂၀၀ရ

ယေနႚမနက္ ဴမန္မာစံေတာ္ခဵိန္ ၉ နာရီခန္ႚတၾင္၊ ပခုကၠႃဴမိႂႚေန သံဃာေတာ္မဵား ႎႀင့္ ဴမိႂႚခံလူထုတိုႚက ဴမန္မာဴပည္ ဴငိမ္းခဵမ္းေရး၊ သာသနာထၾန္းကားေရးအတၾက္ ေမတၨာပိုႚသ စီတန္းလမ္းေလဵာက္ဆႎၬဴပခဲ့ဳကသည့္ကို ဴပည္ပရႀိ သာသနာဴပႂ ရဟန္းသံဃာေတာ္မဵားက တညီတညၾတ္တည္း၊ တစိတ္တ၀မ္းတည္းဴဖင့္ ေထာက္ခံေဳကာင္း၊ ရပ္တည္ေဳကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေဴပာဳကားလိုက္သည္။ ေအာက္တိုဘာ ၂၈ ရက္ေနႚက ဖၾဲႚစည္းဴပီးဴဖစ္သည့္ သာသနာ့ဥေသ႖ာင္ အဖၾဲႚဳကီးအေနဴဖင့္ ဴပည္ပရႀိ ဴမန္မာရဟန္းသံဃာေတာ္မဵား အားလုံးကိုယ္စား ေဴပာဳကားလိုက္ဴခင္းဴဖစ္သည့္ဟု အတၾင္းေရးမႀႃးအဖၾဲႛ၀င္ သံဃာေတာ္မဵားက မိုးမခသိုႚ အမိန္ႚရႀိပၝသည္။

ဴမန္မာဴပည္သူ ရဟန္းရႀင္လူမဵားအားလုံး သာသနာထၾန္းကားေစေရးတၾင္ အခဵင္းအခဵင္း ၀ိုင္း၀န္းကာကၾယ္၊ ကူညီေစာင့္ေရႀာက္ေပးဳကပၝ။ လူသားခဵင္းေထာက္ထား စာနာဴပီး ဖမ္းဆီးမႁမဵား၊ အဳကမ္းဖက္ ႎႀိမ္ႎႀင္းမႁမဵား ခဵက္ခဵင္းရပ္ဆိုင္းေအာင္၊ မတရားဖမ္းဆီးခံေနရသူ ရဟန္းသံဃာမဵား လၾတ္ေဴမာက္ေအာင္ တိုက္တၾန္း ေဆာင္ရၾက္ဳကပၝ။ ဴမိႂႚနယ္ ရပ္ကၾက္ နယ္ပယ္ အသီးသီးက အာဏာပိုင္မဵား၊ လက္နက္ကိုင္မဵား၊ အုပ္ခဵႂပ္ေနသူမဵားကလည္း ဆရာေတာ္၊ သံဃာေတာ္တိုႚ၏ တရား၀ိနည္း ႎႀင့္အညီ ဴငိမ္းခဵမ္းေရး၊ သာသနာ ထၾန္းကားေရးကို ရည္ရၾယ္သည့္ ဆုံးမဳသ၀ၝဒမဵားကို နာယူလိုက္နာ ကဵင့္သုံးဳကပၝ။ ၀ိုင္း၀န္းထိန္းသိမ္းဴပီး အမဵႂိး၊ ဘာသာ၊ သာသနာအတၾက္ ေစာင့္ေရႀာက္ေပးဳကပၝ – စသည္ မၾန္ဴမတ္ဴဖႃစင္ေသာ ဆႎၬတိုႚဴဖင့္ မိမိတိုႚအေနဴဖင့္ မိန္ႚဳကားလိုေဳကာင္း အတၾင္းေရးမႀႃးဆရာေတာ္မဵားက ေဴပာဳကားပၝသည္။

သာသနာ့ဥေသ႖ာင္အဖၾဲႚခဵႂပ္မႀေန၍ သေဘာထား ေဳကညာခဵက္မဵား၊ ေမတၨာရပ္ခံခဵက္မဵားကို ဆရာေတာ္ဳကီးမဵား လက္မႀတ္ထိုးအတည္ဴပႂဴပီး ဴပည္တၾင္း၊ ဴပည္ပရႀိ ရဟန္းရႀင္လူ အေပၝင္းတိုႚထံ ထုတ္ဴပန္ေပးရန္ စီစဥ္လဵက္ရႀိေဳကာင္း၊ ေရဒီယို စာနယ္ဇင္းမဵား၊ တပည့္ပရိသတ္မဵားကလည္း အားလုံး ၀ိုင္း၀န္းဴပီး ဆရာေတာ္ဳကီးမဵား၏ ေမတၨာရပ္ခံခဵက္ကို စာမဵား၊ အသံမဵားဴဖင့္ အဆင့္ဆင့္ လက္ဆင့္ကမ္း ဴဖန္ႚေ၀ေပးေနဳကေဳကာင္း သိရႀိရသည္။ ဴပည္တၾင္း ဴပည္ပရႀိ သံဃာေတာ္မဵား၊ ဒၝယကာ၊ ဒၝယိကာ ဴမန္မာမိသားစုမဵားကလည္း ဴပည္တၾင္းဴငိမ္းခဵမ္းေရး ႎႀင့္ သာသနာထၾန္းကားေရး လႁပ္ရႀားမႁမဵား ေခဵာေမၾႚ ေအာင္ဴမင္ေစေဳကာင္း တခဲနက္ဆုေတာင္း ေမတၨာပိုႚလဵက္ရႀိပၝသည္မႀာ ထင္ရႀားပၝသဴဖင့္၊ သံဃာေတာ္မဵားကို တပည့္ေတာ္တိုႚ လက္ဆယ္ဴဖာ ထိပ္မႀာမိုး၍ ရႀိခိုးလိုက္ပၝေဳကာင္း မိုးမခ ၀ိုင္းေတာ္သားမဵားအားလုံးက အေလးအနက္ ဆိုလိုက္ပၝသည္။

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on October 31, 2007 in Overseas News Headlines

 

သတင္းေကာက္ႎုတ္ခဵက္မဵား – 31st Oct 2007


သတင္းေကာက္ႎုတ္ခဵက္မဵား – 31st Oct 2007
မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ (ဘီအိုင္တီ)
ပခုကၠႃ သံဃာေတာ္ ေတၾရဲႚ ႓ငိမ္းခဵမ္းစၾာ ေမတၨာပိုႚ လမ္းေလ႖ာက္ပၾဲေတၾ ဴပန္လည္ စတင္႓ပီ၊
စစ္အာဏာရႀင္ ဆန္ႛကဵင္ေရး လႁပ္ရႀားမႁ အသစ္ တခု ဴပည္တၾင္း လူငယ္ေတၾ စတင္၊
ဴပန္လၾတ္ လာသူ ေတၾရဲႚ စာရင္းနဲႚ ေထာင္ထဲမႀာ ကဵန္ရႀိ ေနသူ ေတၾရဲႚ အေဴခအေနေတၾ အပၝအဝင္ ဴပည္တၾင္း သတင္း ေတၾနဲႚ
ဂမ္ဘာရီ လာမယ့္ စေနမႀာ ဴမန္မာဴပည္ကို သၾားမယ္ ဆုိတဲ့ သတင္း အပၝအဝင္ ဴပည္ပ သတင္းေတၾ ပၝဝင္ပၝတယ္။
 
Leave a comment

Posted by on October 31, 2007 in Local News Headlines

 

ဴမန္မာဴပည္ဒီမိုကေရစီေရးႎႀင့္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ ေဟာကိန္းျမန္မာျပည္ ဒီမိုကေရစီေရး ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္္းစုၾကည္

ဆရာၾကီးေ၀ဒဂူ

ေဇာတိသေ၀ဒမဂၢဇင္းစာတည္းခ်ဳပ္ ဆရာျမိဳင္က ဘယ္သူ့ဆီကရသည္မသိ ညဥ့္ ၈နာရီ၄၅မိနစ္ဖြားဟ ုတြက္ထား ၏္။မမွန္ပါ။ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရး ျဖစ္ေသာအခါ ေဒၚခင္ၾကည္မိသားစုကို ရဲေဘာ္ေတြက ေျမာင္းျမျမိုဳ့သို့ တိတ္တဆိတ္ပို့သည္။ ေျမာင္းျမေရာက္ကာနီး ရြာ တစ္ ရြာေရာက္လ်င္ ေဒၚခင္ၾကည္ ေနမေကာင္း ၍ သူၾကီးအိမ္မွာ ထားျပီး ရဲေဘာ္ေတြက ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းမွာ အိပ္ၾကရသည္။အထက္ပါေန့နံက္ ၁၀ နာရီ ခဲြတြင္ ဖြားျမင္သည္ ဟု ပါသြားသည့္ ဗိုလ္မွဴးတစ္ေယာက္က ေျပာသြားပါသည္။

ဤဇာတာ အရ တနဂၤေႏြ ျ၈ိဳဟ္ ကို ရာဟု ႏွင့္ စေန တို့က လာဘ အိမ္တြင္ ပူးယွဥ္ ထားေသာေၾကာင့္ ဖခင္ျဖစ္သူ ေစာစြာကြယ္လြန္ရသည္။တနလၤာသည္ ကတုမၸအိမ္၌ ရပ္တည္ေန၍ မိခင္က အက်ိဳးျပဳသည္။

လဂ္ ၏ ကိုးတန့္ သုဘ (တင့္တယ္ျခင္း)အိမ္၌ ေသာၾကာ ႏွင့္ အဂၤါ ပူးေန၍ ကသစ္ ျဂိဳဟ္ အဂၤါ ကို ေသာၾကာ အက်ိဳးျပဳေနသျဖင့္ နိုင္ငံျခားသား ခ်စ္သူ ႏွင့္ေတြ့ရသည္။

ထိုခ်စ္သူသည္ ေသာၾကာ ျဂိဳဟ္ အားေကာင္းသျဖင့္ ပညာရိွ ေတြးေခၚပညာရွင္ ျဖစ္၍ နီေပါ ဘူတန္ နိုင္ငံတို့သို့ တက္၍ ဗုဒၶဘာသာ အေၾကာင္းေလ့လာခ်က္ စာတန္းျပဳစုျပီး ေဒါက္တာ ဘဲြ့ကို ရခဲ့သည္။

လဂ္ သည္ သိဟ္ရာသီ လဂ္ ျဖစ္၍ ၾကာသပေတး ျဂိဳဟ္ ၾကီး ပူးယွဥ္ေနေသာေၾကာင့္ ဇာတာရွင္အား ပုဂၢိဳလ္ ၾကီးတစ္ဦး ေစာင့္ေရွာက္ေနသည္။ သူ့ကိုမေကာင္းေျပာသူ မေကာင္းျပဳသူ မွန္သမွ် ပ်က္စီးရမည္။

အသက္ ၄၃ ႏွစ္က ျမန္မာႏိုင္ငံသို့ေရာက္လာသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ စေန ဒသာ ထဲ၀င္သြားသျဖင့္ ၁၉ႏွစ္လံုးလံုး အက်ပ္အတည္း အခက္အခဲ ႏွင့္ ၾကံဳရသည္။ယခု ၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ စေန ဒသာ ကုန္၍ ဗုဒၶဟူးဒသာ သုိ့ ၀င္သည္။ဗုဒၶဟူးသည္ လာဘ အိမ္တြင္ ရာဟု ႏွင့္ပူးေနျပန္သျဖင့္ ေလ ေျပေလညွင္း ႏွင့္ ေလျပင္း မုန္တိုင္းတြန္းအား ေၾကာ င့္အျမန္ဆံုးတိုးတက္ေအာင္ျမင္ရမည္။

ဤတြင္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ကူညီမွုအင္အားရရိွမည္။တနလၤာ ျဂိဳဟ္သည္ ဒီမိုကေရစီ ျ၈ိဳဟ္ ျဖစ္၍မ်က္ႏွာ ရာသီ ၌ ေနျခင္းေၾကာင့္ မ်က္ႏွာ ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ အသံ ၾကား သနားပါေစ ဆုႏွင့္ ျပည့္စံုသည္။ျပည္သူအားလံုး၏ ေမတၱာကိုခံယူ၇မည္။ဒီမိုကေရစီ ၏မိခင္ၾကီးအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳရမည္။

ဆရာၾကီးေ၀ဒဂူ

မွတ္ခ်က္
ဆရာ ေ၀ဒဂူ သည္ ပိုက္ဆံယူ ေဗဒင္ေဟာသူမဟုတ္ေခ်။ေဖာ္ျပပါေဟာစာတန္းကို ျပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က မိုးမခ မွာ နိုင္ငံေရးေဟာကိန္းအျဖစ္ ေဖာ္ျပျပီးျဖစ္သည္။၂၀၀၃ ခုႏွစ္က ေဒၚစုအား စစ္ကိုင္းတိုင္းသို့ မသြားရန္ ႏွင့္ သြားခဲ့ပါက အလုပ္ၾကံခံရမည္ ဟု ၾကိဳေျပာခဲ့သူျဖစ္သည္။မွတ္မွတ္ရရ ဂုဏ္ျပဳေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

 
Leave a comment

Posted by on October 31, 2007 in For the record

 

သာသနာ့ဥေသ႖ာင္ – အဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာ ဴမန္မာရဟန္းေတာ္မဵား အဖၾဲႚခဵႂပ္ဳကီးကို စကႆာပူႎိုင္ငံေရာက္ ဴမန္မာသံဃာေတာ္မဵား ႎႀင့္ ဴမန္မာဴပည္သူတိုႚက ေထာက္ခံ


စကႆာပူႎိုင္ငံေရာက္ ဴမန္မာသံဃာေတာ္မဵား ႎႀင့္ ဴမန္မာဴပည္သူတိုႚက
သာသနာ့ဥေသ႖ာင္ – အဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာ ဴမန္မာရဟန္းေတာ္မဵား အဖၾဲႚခဵႂပ္ဳကီးကို ေထာက္ခံ

မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၃

ေအာက္တိုဘာ ၃၁၊ ၂၀၀၇

ပူးတၾဲပၝ ေဳကညာခဵက္အတိုင္း ေထာက္ခံဳကိႂဆိုလိုက္ေဳကာင္း သိရႀိရသည္။ ဒီမႀာ ႎႀိပ္ဴပီး ဖတ္ပၝ။

မိုးမခက ယခင္သတင္းမဵားမႀာ သံဃာ့ဥေသ႖ာင္ ဟု ေဖာ္ဴပခဲ့မိပၝသည္။ အမည္အဴပည့္အစုံမႀာ – သာသနာ့ဥေသ႖ာင္ – အဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာ ဴမန္မာရဟန္းေတာ္မဵား အဖၾဲႚခဵႂပ္ ဴဖစ္ပၝသည္။
 
Leave a comment

Posted by on October 31, 2007 in Overseas News

 

ပခုကၠႃဴမိႂႚတၾင္ စစ္အာဏာပုိင္တိုႚ၏ လုပ္ဳကံေထာက္ခံပၾဲကို သံဃာေတာ္မဵားႎႀင့္ ဴမိႂႚခံတိုႚက ဆန္ႚကဵင္ဆႎၬဴပ


ပခုကၠႃဴမိႂႚတၾင္ စစ္အာဏာပုိင္တိုႚ၏ လုပ္ဳကံေထာက္ခံပၾဲကို
သံဃာေတာ္မဵားႎႀင့္ ဴမိႂႚခံတိုႚက ဆန္ႚကဵင္ဆႎၬဴပ

မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၃

ေအာက္တိုဘာ ၃၁၊ ၂၀၀၇

ယခု ဒီဗီဘီသတင္း ႎႀင့္ ထိုင္းႎိုင္ငံ အေဴခစိုက္ သတင္းဌာနမဵား အဆိုအရ ပခုကၠႃဴမိႂႚေန သံဃာေတာ္ အပၝး ၂၀၀ ေကဵာ္ ႎႀင့္ ဴမိႂႚခံတိုႚ ပူးေပၝင္းဴပီး၊ စစ္အာဏာပိုင္မဵား လုပ္ဳကံဖန္တီးေနသည့္ အမဵႂိးသားညီလာခံ ေထာက္ခံပၾဲကို ဆန္ႚကဵင္ဆႎၬဴပလိုက္ဳကသည္ ဟုဆိုပၝသည္။

မည္သည့္နည္းႎႀင့္မႀ ပခုကၠႃသံဃာတိုႚ၏ သပိတ္ေမႀာက္ ဆႎၬဴပပၾဲသည္ ဴပင္ပ ပေယာဂေဳကာင့္ ဴဖစ္ပၾားရသည့္ ဆႎၬဴပပၾဲ မဟုတ္၊ ဴမန္မာဴပည္သူႎႀင့္ သံဃာေတာ္တိုႚ၏ လၾတ္လပ္မႁ၊ တရားမ႖တမႁ ႎႀင့္ ဴငိမ္းခဵမ္းေရးတိုႚႎႀင့္ ဴပည့္စုံေသာ အနာဂတ္တၾင္ သာသနာထၾန္းကားသည့္ တိုင္းဴပည္သိုႚ ဦးတည္သည့္ လႁပ္ရႀားမႁဴဖစ္သည္မႀာ ထင္ရႀားသည္ဟု ပရိသတ္တစ္ဦးက ေဴပာဳကားခဲ့သည္။

 
Leave a comment

Posted by on October 31, 2007 in Local Announcement

 

လ႖ပ္တဴပက္ ဂဵာနယ္ ေရာင္းအားကဵ


Sample Imageလ႖ပ္တဴပက္ ဂဵာနယ္ ေရာင္းအားကဵ
မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၃

ေအာက္တိုဘာ ၃၀၊ ၂၀၀၇

ဴမတ္ခုိင္ ဦးစီးသည့္ လ႖ပ္တဴပက္ ဂဵာနယ္သည္ ယခင္ေသာဳကာအပတ္က ေရာင္းအား ၅၀ ရာခိုင္ႎႁန္း ကဵခဲ့သည္ဟု သိရသည္။ စစ္အစိုးရ အလိုကဵ ၀ၝဒဴဖန္ႚခဵိေပးေနသည့္ အင္တာဗဵႃးမဵား၊ ေဆာင္ပၝးမဵား၊ သတင္းမဵား ေ၀ေ၀ဆာဆာ ထည့္ဴပီးေနာက္ စာဖတ္ပရိသတ္က ကိုယ္ထူကိုယ္ထ သပိတ္ေမႀာက္ဳကလိုက္ပုံရသည္ဟု စာဖတ္သူတဦးက ေဴပာသည္။

ႎိုင္ငံေရးသမားေဟာင္းဳကီးမဵား၏ စစ္အစိုးရဘက္လိုက္သည့္ အင္တာဗဵႂးမဵား ထည့္သၾင္းဴပီးေနာက္၊ တဆင့္ထပ္တက္ဴပီး ရုပ္ရႀင္အႎုပညာရႀင္ ႎႀင့္ နာေရးကူညီသူ ေကဵာ္သူတိုႚ ႎႀင့္ ပတ္သက္ဴပီး နစ္နာေစသည့္ သတင္းမဵား ထုတ္ဴပန္ခဲ့သည္။ ေငၾဳကာယံ ဆရာေတာ္ဘုရားဳကီး ဓာတ္ပုံကို ေဖာ္ဴပဴပီး စစ္အစိုးရ အလိုကဵ လိမ္ညာသတင္းမဵား ထုတ္ဴပန္ခဲ့သည့္ေနာက္ ဂဵာနယ္အေရာင္းမႀာ ၅၀ ရာခိုင္ႎႁန္း ထိုးကဵခဲ့သည္ဟု စာအုပ္ေရာင္းသူတစ္ဦးက ဆိုသည္။

“လ႖ပ္တဴပက္ဆိုေတာ့ မဵက္စိတမႀိတ္၊ လ႖ပ္တဴပက္ေပၝ့၊ မိုးဳကိႂးပစ္ခံရတာေလ။ ဴပည္သူေတၾက ကိုယ့္နည္း ကိုယ့္ဟန္နဲႛ သပိတ္ေမႀာက္ေနတာပဲ။ စာနယ္ဇင္းဆရာေတၾကလည္း ဴမတ္ခိုင္လို သိကၡာမရႀိတဲ့ စစ္အစိုးရ အလိုေတာ္ရိေတၾကို သပိတ္ေမႀာက္၊ စာဖတ္သူေတၾကလည္း တေဴဖးေဴဖး သပိတ္ေမႀာက္ လာဳကရင္၊ ကဵေနာ္တိုႚတေတၾရဲႚ ဒီမိုကေရစီေရး လႁပ္ရႀားမႁ ေအာင္ဴမင္ဖိုႚ နီးလာတဲ့ သေဘာပဲ” ဟု စာနယ္ဇင္း သတင္းေထာက္ တဦးက မိုးမခသိုႚ ေဴပာခဲ့သည္။

သပိတ္မဵား တလုံးဴပီး တလုံး ေမႀာက္ထားလ႖က္ရႀိေဳကာင္း၊ ပထမ ေလာင္စာဆီသပိတ္၊ ေနာက္ သံဃာသပိတ္ဳကီး၊ ထိုႚေနာက္ ႎိုင္ငံတကာက ႎိုင္ငံေရး၊ စီးပၾားေရး သပိတ္မဵား၊ စာနယ္ဇင္း သပိတ္၊ လူမႁေရး သပိတ္မဵား ႎႀင့္အတူ ဴပည္သူလူထုဳကီး ႎႀင့္ ရဟန္းသံဃာ အားလုံး၏ စစ္အာဏာပိုင္မဵား ႎႀင့္ အေပၝင္းအပၝတိုႚကို ဖယ္ဳကဥ္ထားသည့္၊ လူရာမသၾင္းေတာ့သည့္ အေထၾေထၾသပိတ္ဳကီးဴဖစ္လာေနဴပီ ဟု ေဴပာႎိုင္ေဳကာင္း အဆိုပၝ သတင္းေထာက္က ေဴပာဳကားသည္။

 
1 Comment

Posted by on October 31, 2007 in Local News Headlines

 

သတင္းေကာက္ႎုတ္ခဵက္မဵား – 30th Oct 2007


သတင္းေကာက္ႎုတ္ခဵက္မဵား – 30th Oct 2007
မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ (ဘီအိုင္တီ)

ဖမ္းထားတဲ့ ေကဵာင္းသား ေတၾကို အဴမန္ဆုံး လၿတ္ေပးဖိုႚ နည္းပညာ တကၠသိုလ္ ေကဵာင္းသားေတၾ ေတာင္းဆို
နာေရး ကူညီမႁ အသင္း ဥကၠႉ ႎုတ္ထၾက္၊ ႟ုပ္ရႀင္ သ႟ုပ္ေဆာင္ ကိုေကဵာ္သူ တာဝန္ ဆက္ယူ
ခရီးသၾား သံဃာေတာ္ ေတၾကို ဴမင္းဴခံမႀာ ဖမ္းဆီးေနနဲႚ ဴပည္တၾင္းက အဖမ္းအဆီး ႟ံုးတင္ စစ္ေဆးတဲ့ သတင္းေတၾနဲႚ
ဴမန္မာႎိုင္ငံ အေပၞ ပိတ္ဆုိႚေရးနဲႚ ပတ္သက္လိုႚ ကုလ လံုဴခံႂေရး ေကာင္စီ ဆံုးဴဖတ္ခဵက္ အတုိင္း ထိုင္း အတိအကဵ လိုက္နာမည့္ ႎိုင္ငံ တကာ သတင္းေတၾ ပၝဝင္ပၝတယ္။


စစ္ဖိနပ္ေအာက္က ဴမန္မာဴပည္။

ပတၨနိကၠႂဇၦန ကံေဆာင္ သပိတ္ေမႀာက္ပၾဲနဲႚ ရဟန္းရႀင္ ဴပည္သူ လူထု လမ္းေလ႖ာက္ ခဵီတက္ ဆႎၬဴပပၾဲ လႁပ္ရႀားမႁ ဒိုင္ယာရီ (၂၀၀၇ ခုႎႀစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ ၃၀ ရက္၊ အဂႆၝေနႚ)

ဴပည္တၾင္း သတင္းမဵား ( ရဟန္းရႀင္ ဴပည္သူ လူထု အေဴခအေနနဲႚ နအဖရဲႚ လႁပ္ရႀား ေဆာင္႟ၾက္မႁမဵား)

ဖမ္းထားတဲ့ ေကဵာင္းသား ေတၾကို အဴမန္ဆုံး လၿတ္ေပးဖိုႚ နည္းပညာ တကၠသိုလ္ ေကဵာင္းသားေတၾ ေတာင္းဆို

စက္တင္ဘာ ဆႎၬဴပပၾဲ ေတၾနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ဖမ္းဆီး ထားတဲ့ ေကဵာင္းသား ေတၾကို လၿတ္ေပးဖိုႛ အထူးသဴဖင့္ ႎိုဝင္ဘာ ၁ ရက္မႀာ စာေမးပၾဲ ေဴဖဆို ရမယ့္ နည္းပညာ တကၠသိုလ္ ေကဵာင္းသား ေတၾကို အဴမန္ဆုံး လၿတ္ေပးဖိုႛ ရန္ကုန္ နည္းပညာ တကၠသိုလ္ (YTU) ေကဵာင္းသား ေတၾက ေတာင္းဆို လိုက္ပၝတယ္။ ဒၝ့အဴပင္ တိမ္းေရႀာင္ ေနရတဲ့ ေကဵာင္းသားေတၾ ကိုလည္း စာေမးပၾဲ ဝင္ေရာက္ ေဴဖဆိုခၾင့္ ေပးဖိုႛ နအဖ စစ္အစုိးရကို ေတာင္းဆို ထားပၝတယ္။

ဒီေတာင္းဆိုခဵက္ကို တပတ္ အတၾင္း မလိုက္ေလဵာရင္ တဴပည္လံုး အတုိင္းအတာနဲႛ လႁပ္ရႀားမႁေတၾ ေဆာင္႟ၾက္ သၾားမယ္လိုႛ နည္းပညာ တကၠသိုလ္ ေကဵာင္းသား ေတၾရဲႚ ဒီေနႛ ေတာင္းဆိုခဵက္မႀာ ေဖာ္ဴပ ပၝတယ္။ ႎိုဝင္ဘာလဆန္း ၁ ရက္မႀာ စာေမးပၾဲ ေဴဖရေတာ့မႀာ ဴဖစ္လိုႛ ဖမ္းဆီး ခံေနရတဲ့ ေကဵာင္းသား ေတၾနဲႛ တိမ္းေရႀာင္ ေနရတဲ့ ေကဵာင္းသားေတၾ အတၾက္ အလၾန္ စိတ္ပူလိုႛ ေကဵာင္းသားခဵင္း ကိုယ္ခဵင္း စာနာ႓ပီး ခုလို ေတာင္းဆို ရတာပၝလိုႛ နည္းပညာ တကၠသိုလ္ ေကဵာင္းသူ တဦးက ေဴပာပၝတယ္။

“တႎႀစ္ ပတ္လံုး ေငၾကုန္ ေဳကးကဵ အမဵား႒ကီး ခံ႓ပီးေတာ့ ေကဵာင္းတက္ လာခဲ့ ႓ပီးေတာ့မႀ အခု ဒီစာေမးပၾဲ မေဴဖ လိုက္ရလိုႛ ဆံုး႟ႁံး နစ္နာ သၾားမယ့္ ေကဵာင္းသား ေတၾရဲႚ ဘဝကို ကိုိယ္ခဵင္းစာ ႓ပီးေတာ့ သူငယ္ခဵင္းေတၾ တိုင္ပင္ ႓ပီးေတာ့ ဒီစတိတ္မင့္ကို ထုတ္လိုက္ တာပၝ။”

အဖမ္းဆီးခံေကဵာင္းသူေကဵာင္းသားမဵားအား ႑ခၾင္းခဵက္မရႀိ အဴမန္ဆံုးလၿတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဵက္

၂၀၀၇ ခု စက္တင္ဘာ ဆႎၬဴပပၾဲ အတၾင္းႎႀင့္ ေနာက္ပိုင္း ကာလ မဵားတၾင္ ဖမ္းဆီး ခံခဲ့ ဳကရေသာ တကၠသိုလ္ အသီးသီးႎႀင့္ စတိတ္ ေကဵာင္းမဵားတၾင္ ပညာ သင္ဳကားလဵက္ ရႀိသည့္ ေကဵာင္းသား ေကဵာင္းသူ မဵားအား အဴမန္ဆံုး ဴပန္လည္ လၿတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆို လိုက္ပၝသည္။

စစ္အစုိးရသည္ မိမိ အာဏာ တည္႓မဲေရး ကိုသာ ေရႀး႟ႁလဵက္ မိမိတိုႛ၏ သားသမီး ေဴမးမဵား ေလာက္သာ ရႀိေသာ ယံုဳကည္ခဵက္ တခု အတၾက္ ေဆာင္႟ၾက္ လႁပ္ရႀား ခဲ့ဳကေသာ ေကဵာင္းသား မဵားအား ခဵႂပ္ေႎႀာင္ ထားဴခင္းမႀာ အလၾန္ စက္ဆုပ္ ဖၾယ္ရာ အလုပ္ကို လုပ္ဴခင္းပင္ ဴဖစ္သည္။

ထိုႛေဳကာင့္ ဖမ္းဆီးခံ ေကဵာင္းသူ ေကဵာင္းသား မဵားအား အဴမန္ဆံုး ဴပန္လၿတ္ ေပးရန္ အထူး သဴဖင့္ နည္းပညာ တကၠသိုလ္ ေကဵာင္းသား မဵားသည္ စာေမးပၾဲ ေဴဖဆို ဳကရ ေတာ့မည့္ အတၾက္ စာေမးပၾဲ အခဵိန္မီ ဴပန္လၿတ္ ေပးရန္ႎႀင့္ တိမ္းေရႀာင္ ေနဳက ရေသာ ေကဵာင္းသား မဵာအား စာေမးပၾဲ လာေရာက္ ေဴဖဆိုခၾင့္ ဴပႂရန္ ေတာင္းဆို လိုက္ပၝသည္။

ဤ ေတာင္းဆိုခဵက္အား တပတ္ အတၾင္း မလိုက္ေလဵာ ပၝက တဴပည္လံုး အတုိင္းအတာဴဖင့္ လႁပ္ရႀားမႁမဵား ဴပႂလုပ္ သၾားမည္ ဴဖစ္သည္။

နည္းပညာတကၠသိုလ္ေကဵာင္းသားေကဵာင္းသူမဵား

ေဴခခဵႂပ္ ခဵခံ ထားရတဲ့ ဳကားက အပတ္စဥ္ အဂႆၝ ဆုေတာင္းပၾဲ ေနာ္အုန္းလႀ ဆင္ႎၿဲ

ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛ ႎိုင္ငံေရး အကဵဥ္းသား အားလုံး လၾတ္ေဴမာက္ေရး အပတ္စဥ္ အဂႆၝ ေနႛတိုုင္း ေ႟ၿတိဂုံ ဆုေတာင္းပၾဲ ေတၾကုိ ဦးေဆာင္ ေနသူ ေနာ္အုန္းလႀကုိ စစ္အစိုးရက ေမႀာ္ဘီ ႓မိႂႚနယ္ အတၾင္း မတရား သဴဖင့္ ေဴခခဵႂပ္ ခဵထားတဲ့ ဳကားထဲ ကပဲ ေနာ္အုန္းလႀဟာ ေမႀာ္ဘီ ႓မိႂႚက သမိုင္းဝင္ ေ႟ၿေမာ္တင္ ဘုရားမႀာ ဒီကေနႚ ေ႟ၿေမာ္တင္ ဘုရားပၾဲနဲႛ ငၝးလၿတ္ ပၾဲေတၾ ဴပႂလုပ္ ခဲ့သလို အပတ္စဥ္ အဂႆၝ ေနႛတိုင္းလည္း မပဵက္မကၾက္ ေဆာင္႟ၾက္ ေနတဲ့ အေဳကာင္း ေနာ္အုန္းလႀ ကုိယ္တိုုင္ ေဴပာဴပ ခဲ့ပၝတယ္။

နာေရး ကူညီမႁ အသင္း ဥကၠႉ ႎုတ္ထၾက္၊ ႟ုပ္ရႀင္ သ႟ုပ္ေဆာင္ ကိုေကဵာ္သူ တာဝန္ ဆက္ယူ

နာေရး ကူညီမႁ အသင္း တာဝန္ရႀိ ပုဂၢိႂလ္ ၃ ဦးကို ထုတ္ပယ္ လိုက္တယ္လိုႛ လ႖ပ္တဴပက္ ဂဵာနယ္ကို အတည္ဴပႂ ေဴပာခဲ့တဲ့ အသင္း ဥကၠႉ ဦးေအးသန္းဟာ ကဵန္းမာေရး အေဳကာင္းဴပခဵက္နဲႛ မေနႛက အနားယူ လိုက္ပၝတယ္။

ဥကၠႉသစ္ အဴဖစ္ ဒု-ဥကၠႉ (၁) ႟ုပ္ရႀင္ သ႟ုပ္ေဆာင္ ေကဵာ္သူကို ခန္ႛအပ္ လိုက္႓ပီး၊ ဒု-ဥကၠႉ (၂) ဆရာ မသန္းဴမင့္ေအာင္၊ အတၾင္းေရးမႀႃး ဦးဝင္းႎိုင္၊ ဘၸာေရးမႀႃးက ေဒၞေ႟ၿဇီးကၾက္ ေခၞ ေဒၞဴမင့္ဴမင့္ခင္ေဖတိုႛ ဆက္လက္ တာဝန္ ယူေနေဳကာင္း အသင္း အလုပ္ အမႁေဆာင္ ဦးစိုးဴမင့္က ေဴပာပၝတယ္။ ဥကၠႉ ဦးေအးသန္းဟာ မဵက္စိ ခၾဲစိတ္ ထားရ႓ပီး အနားယူခၾင့္ ေတာင္းလာတဲ့ အတၾက္ သူႛေနရာမႀာ ဦးေကဵာ္သူကို အစားထုိး ခန္ႛအပ္တာ ပၝလိုႛ ဦးစုိးဴမင့္က ရႀင္းဴပ ပၝတယ္။

နာေရး ကူညီမႁ အသင္းရဲႚ စက္တင္ဘာ ၂၅ ရက္ အမႁေဆာင္ အစည္းအေဝး ကေန အသင္းရဲႚ အေရးပၝ သူ ၃ ဦးကို ထုတ္ပယ္ လိုက္တယ္လိုႛ အခုလ ၁၉ ရက္ထုတ္ လ႖ပ္တဴပက္ ဂဵာနယ္မႀာ ေဖာ္ဴပ ခဲ့ပၝတယ္။ အဲဒီ သတင္းကို အတည္ မဴပႂႎိုင္ ေသးပၝ ဘူးလိုႛ နာေရး ကူညီမႁ အသင္း အမႁေဆာင္ တဦးက ဒီဗၾီဘီကို ေဴပာဳကား ခဲ့ပၝတယ္။

အဲဒီ ကိစၤနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ ဦးစိုးဴမင့္က “ယာယီ ထုတ္ပယ္ တာကို ဥကၠႉ ဦးေအးသန္းက အစည္းအေဝး မတက္ဘဲနဲႛ အမႀန္တကယ္ ထုတ္လိုက္တယ္ ထင္လိုႛ သူ ေဴပာမိ လိုက္တာပၝ” လိုႛ ရႀင္းဴပ ပၝတယ္။

ဆႎၬဴပ သံဃာေတာ္ ေတၾကို အားေပး ေထာက္ခံ ဆၾမ္း ကပ္လႀႃရာမႀာ ပၝဝင္ ဦးေဆာင္ ခဲ့တဲ့ ကိုေကဵာ္သူ၊ သူႛ ဇနီးနဲႛ ဆရာမ သန္းဴမင့္ေအာင္ တိုႛကို အာဏာပိုင္ ေတၾက ထိန္းသိမ္း ထားစဥ္မႀာ အေဴခအေန အရ ေခတၨ ယာယီ ထုတ္ပယ္ ခဲ့တာ ပၝလိုႛ ေဴပာပၝတယ္။

“သူတိုႛကို နည္းနည္း ေခၞယူ ေမးဴမန္းတဲ့ အခဵိန္မႀာ ကဵေနာ္ တိုႛက ေခတၨ ယာယီ အသင္းကို မဵက္ႎႀာငဲ့႓ပီး ေခတၨ ယာယီ ဆိုင္းငံ့ ထားတာပၝ။”

နာေရး ကူညီမႁ အသင္းရဲႚ လုပ္ငန္းေတၾ ပံုမႀန္ ဴပန္လည္ လည္ပတ္ ေန႓ပီး အသင္းက ဖၾင့္ထားတဲ့ သုခ ကု သိုလ္ဴဖစ္ ေဆးခန္း ကိုလည္း ေခတၨ ပိတ္ထားရာက လာမယ့္ ႎုိဝင္ဘာ ၁ ရက္မႀာ ဴပန္ဖၾင့္ ေတာ့မယ္လိုႛ ေဴပာပၝတယ္။

နာေရး ကူညီမႁ အသင္းက ေစတနာရႀင္ ဆရာဝန္ ေတၾရဲႚ ကူညီမႁနဲႛ “သုခ” ေဆးခန္းကို တည္ေထာင္ ထား႓ပီး တေနႛကို လူနာ ၁၀၀ နီးပၝး အခမဲ့ ကုသ ေပးေန ပၝတယ္။ နာေရး ကူညီမႁ အသင္းကို ၂၀၀၁ ခု၊ ဇန္န၀ၝရီ ၁ ရက္ေနႛမႀာ စတင္ ဖၾဲႚစည္း႓ပီး နာေရး ကိစၤ အခက္ဳကံႂ ေနသူေတၾ အတၾက္ သ႓ဂႂႇဟ္ေရး ကိစၤ ကူညီ ေပးေန ပၝတယ္။

ခရီးသၾား သံဃာေတာ္ ေတၾကို ဴမင္းဴခံမႀာ ဖမ္းဆီးေန

မႎၩေလးတုိင္း ဴမင္းဴခံ႓မိႂႚ သဘာဝ ေဆးလိပ္ခုံမႀာ တည္းခို သီတင္း သံုးေနတဲ့ မႎၩေလး႓မိႂႚ ဴမင္းဝန္ေကဵာင္း တိုက္က သံဃာေတာ္ တပၝးကို အာဏာပိုင္ ေတၾက အခုလ ၂၈ ရက္ညမႀာ ဖမ္းဆီး သၾားတယ္လိုႛ ေဒသခံ တဦးက ေဴပာပၝတယ္။

ဘာေဳကာင့္ ဖမ္းဆီး သၾား႓ပီး ဘယ္မႀာ ထိန္းသိမ္း ထားတယ္ ဆိုတာ ကိုေတာ့ မသိရ ေသးဘူးလိုႛ ေဴပာပၝတယ္။ ေဆးလိပ္ခုံ ပိုင္ရႀင္နဲႛ မိသားစု ဝင္ေတၾ ကိုလည္း စစ္ေဆး ေမးဴမန္း ေနေဳကာင္း အဲဒီ ေဒသခံက ေဴပာပၝတယ္။

ယမန္ ေနႛကလည္း ဴမင္းဴခံ ကေန ရန္ကုန္ကို သၾားမယ့္ စိန္ကမာၲ ကားေပၞက သံဃာေတာ္ ၄ ပၝးနဲႛ မႎၩေလးကို သၾားမယ့္ ေ႟ၿဴမန္မာ ကားေပၞက ဘုန္းေတာ္႒ကီး တပၝး တုိႛကို အာဏာပိုင္ ေတၾက ကားေပၞက ဆၾဲခဵ႓ပီး ဖမ္းဆီး ထားတယ္ လိုႛလည္း မဵက္ဴမင္ သက္ေသ ေတၾက ေဴပာပၝတယ္။

တရား႟ုံးထုတ္ စစ္ေဆး ခံေနရတဲ့ လပၾတၨာ အဖၾဲႚခဵႂပ္ဝင္ ၃ ဦး ေရႀႚေန အကူအညီ ယူခၾင့္မေပး

သံဃာ့ ဆႎၬဴပပၾဲ ေတၾနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ဖမ္းဆီး ခံထားရတဲ့ ဧရာဝတီတုိင္း လပၾတၨာ ႓မိႂႚနယ္ အဖၾဲႚခဵႂပ္ဝင္ ၃ ဦးကို မေနႛက ေဴမာင္းဴမ ေထာင္မႀာ ႟ံုးထုတ္ စစ္ေဆး ခဲ့ေပမဲ့ ဥပေဒေဳကာင္း အရ ကာကၾယ္ ေလ႖ာက္လဲခၾင့္ မေပး ခဲ့ဘူးလုိႛ အဖၾဲႚခဵႂပ္ ဗဟိုက ေဴပာပၝတယ္။ သူတိုႛ ၃ ဦး ကေတာ့ လပၾတၨာ ႓မိႂႚနယ္ စည္း႟ံုးေရး အဖၾဲႚဝင္ေတၾ ဴဖစ္ဳကတဲ့ ဦးေအာင္မိုးဝင္း၊ ဦးဳကည္သန္းနဲႛ ဦးေဌးဝင္းတိုႛ ဴဖစ္ပၝတယ္။

သူတိုႛကို ႓ပီးခဲ့တဲ့ စက္တင္ဘာ လကုန္ပိုင္းက ဖမ္းဆီး႓ပီး ေဴမာင္းဴမ ေထာင္မႀာ ခဵႂပ္ေႎႀာင္ ထားတာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ မေနႛ ကေတာ့ ပုဒ္မ – ၁၄၃ တရားမဝင္ လူစုလူေဝး ဴပႂလုပ္မႁ၊ ပုဒ္မ ၅၀၅ (ခ) ႎိုင္ငံေတာ္ အဳကည္ညိႂ ပဵက္ေစမႁ ေတၾနဲႛ စၾဲခဵက္ တင္မယ္လုိႛ သတင္း ရတာေဳကာင့္ ရန္ကုန္ ကေန အဖၾဲႛခဵႂပ္ ေရႀႚေနႛ တဦးကို ေစလၿတ္ ခဲ့ေပမဲ့ အာဏာပိုင္ ေတၾက လက္မခံ ခဲ့ဘူးလုိႛ သိရ ပၝတယ္။

အဳကမ္းဖက္မႁကို ဆန္ႛကဵင္ခဲ့တဲ့ ဇနီးေမာင္ႎံႀ ႟ံုးခဵိန္း လာစရာ မလိုေတာ့

ပဲခူးတိုင္း ေပၝင္းတည္ ႓မိႂႚမႀာ စစ္အစိုးရရဲႚ အဳကမ္းဖက္မႁကို ကန္ႛကၾက္ ႟ႁတ္ခဵမႁေဳကာင့္ အဖမ္းခံ ခဲ့ရသူ ဇနီးေမာင္ႎႀံကို ေပၝင္းတည္ တရား႟ံုးက ဒီေနႛ ေအာက္တိုဘာ ၃၀ ရက္မႀာ ႟ံုးခဵိန္းရက္ သတ္မႀတ္ ထားေပမဲ့ တရား႟ံုးကုိ သၾားရာမႀာ တရား႟ံုးက “လာစရာ မလုိေတာ့ဘူး” လုိႛ ေဴပာလိုက္ တာေဳကာင့္ တရား ရင္ဆိုင္ စရာ မလို ေတာ့ဘဲ အိမ္ကို ဴပန္ေရာက္ ေနဳက ႓ပီလိုႛ မိသားစုဝင္ တဦးက ေဴပာပၝတယ္။

ေပၝင္းတည္ ႓မိႂႚက ေကဵာင္းဆရာေဟာင္း ဇနီး ေမာင္ႎႀံ ဦးေမာင္ဦးနဲႛ ေဒၞနီိနီမာ တိုႛက အခုလ ၁၆ ရက္ ေပၝင္းတည္႓မိႂႚ ညီလာခံ ေထာက္ခံပၾဲက ဴပန္လာ သူေတၾကုိ “သံဃာ သတ္တဲ့ အစိုးရကို တကယ္ပဲ ေထာက္ခံ သလား” လုိႛ ေမးခၾန္းထုတ္ အ႓ပီး အဲဒီေနႛ ညမႀာ အဖမ္းခံ ခဲ့ဳကရ ပၝတယ္။

သူတိုႛကုိ ေပၝင္းတည္ ေထာင္ကို ပိုႛလုိက္႓ပီး တရား စၾဲခဲ့ ပၝတယ္။ ဦးေမာင္ေမာင္ဦးကို တုိက္ပိတ္ ထားခဲ့႓ပီး ေဒၞနီနီမာ ကုိေတာ့ ႟ိုး႟ိုး ခဵႂပ္ေႎႀာင္ ထားခဲ့ ပၝတယ္။ သံဃာေတာ္႒ကီး ေတၾရဲႚ ေမတၨာ ရပ္ခံခဵက္ေဳကာင့္ အာဏာပိုင္ ေတၾက သူတုိႛ ဇနီး ေမာင္ႎႀံကို အာမခံနဲႛ ဴပန္လၿတ္ ေပးခဲ့ ပၝတယ္။

ရန္ကုန္၊ ပဲခူး မေကၾး စတဲ့ ေဒသ အသီးသီးက ရာနဲႛ ခဵီတဲ့ လူႛအခၾင့္အေရး လႁပ္ရႀား သူေတၾဟာ ေပၝင္းတည္ တရား ႟ံုးမႀာ ဒီေနႛ တရားခၾင္ကို ေစာင့္ဳကည့္ဖုိႛ သၾားေရာက္ ေစာင့္ဆုိင္း ေနဳက ခဲ့ဳကေဳကာင္း မဵက္ဴမင္ သက္ေသ ေတၾက ေဴပာပၝတယ္။

တရား႟ံုးကို လာစရာ မလုိေတာ့ ဘူးလိုႛ ရဲနဲႛ တရားသူ႒ကီး ေတၾက ေဴပာဆို လိုက္တာေဳကာင့္ အားလံုးက အံ့အား သင့္ေန ပၝတယ္။ တရား စၾဲဆိုတဲ့ ရဲစခန္းက အမႁ ႟ုပ္သိမ္း မသိမ္း မသိရ ေသးတာေဳကာင့္ တရား႟ံုးက ထပ္မံ ဆင့္ေခၞမယ္ မဆင့္ေခၞဘူး ဆိုတာ မေသခဵာ ေသးဘူးလိုႛ မိသားစုဝင္ ေတၾက ေဴပာပၝတယ္။

ဦးေမာင္ေမာင္ဦးနဲႛ ေဒၞနီနီမာ တုိႛကုိ ဆက္သၾယ္ရာမႀာ ေလာေလာဆယ္ ဘာမႀ မေဴပာ ဳကားလုိ ေသးေပမဲ့ “သူတုိႛရဲႚ အဳကမ္းဖက္မႁကို ဆန္ႛကဵင္တဲ့ သတင္းကုိ ထုတ္ဴပန္ ေပးခဲ့ ဳကတဲ့ သတင္း ဌာန အားလံုးကုိ ေကဵးဇူး တင္ပၝတယ္” လုိႛ ေဴပာပၝတယ္။

 <!–[if !vml]–>
<!–[endif]–>

ဇီးကုန္း အဖၾဲႚခဵႂပ္ဝင္ကို အကၾက္ဆင္ အေရးယူရန္ ဳကံစည္ေန

ပဲခူးတုိင္း ဇီးကုန္း ႓မိႂႚနယ္ အမဵႂိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖၾဲႚခဵႂပ္ အဖၾဲႚဝင္ ဦးေအးကိုကို ဳကံ့ဖၾံႚနဲႛ ရဲတပ္ဖၾဲႚ တိုႛက အကၾက္ဆင္ ေထာင္ခဵဖိုႛ ဳကံစည္ ေနေဳကာင္း အမည္ မေဖာ္လိုတဲ့ ဳကံဖၾံႚ အသင္းဝင္ တဦးက ေဴပာပၝတယ္။

အခုလ ၂၅ ရက္ညမႀာ လူငယ္ ၅ ေယာက္ကို ကဵပ္ (၅) သိန္း ေပး႓ပီး ဦးေအးကိုကို လိုင္စင္မဲ့ ဆုိင္ကယ္ စီးမႁနဲႛ အေရးယူ ႎိုင္ဖိုႛ အကၾက္ဆင္ ခုိင္းေစတာ ဴဖစ္တယ္လိုႛ သူက ေဴပာပၝတယ္။ လူငယ္ ၅ ေယာက္က ဴငင္းဆိုတဲ့ အတၾက္ သူတိုႛကို ဳကံ့ဖၾံႚနဲႛ ရဲတပ္ဖၾဲႚ အာဏာပိုင္ ေတၾက ႒ကိမ္းေမာင္း ေနတယ္ လိုႛလည္း သူက ေဴပာပၝတယ္။

ဦးေအးကိုဟာ ႓ပီးခဲ့တဲ့ စက္တင္ဘာ သံဃာေတာ္ ေတၾရဲႚ ကံေဆာင္ပၾဲနဲႛ ဆက္စပ္ ပတ္သက္လိုႛ အဖမ္း ခံခဲ့ရ႓ပီး ခုလ ၂၀ ရက္မႀာ ဴပန္လၾတ္ လာပၝတယ္။

တဘက္မႀာ ေတၾႚဆံု ေဆၾးေႎၾးေရး၊ အဴခား တဘက္က အဳကမ္းဖက္ ႎႀိမ္နင္းေရး

ပဲခူး႓မိႂႚမႀာ ခုလဆန္းပိုင္း ကစ႓ပီး လူအင္အား ၄၀၀ ကုိ ႓မိႂႚနယ္ မယက ဦးေဆာင္႓ပီး အဓိက႟ုဏ္း ႎႀိမ္နင္းေရး သင္တန္းကို ၂ ပတ္ဳကာ ပိုႛခဵ ပၝတယ္။ အဲဒီ သင္တန္းမႀာ ဳကံ့ဖၾံႚ၊ စၾမ္းအားရႀင္၊ စစ္တပ္နဲႛ ရဲတပ္ဖၾဲႚ တိုႛက လူအင္အား ၁၀၀ စီ ပၝဝင္ေဳကာင္း ေဒသခံ တဦးက ေဴပာပၝတယ္။

နအဖ စစ္အစိုးရက တဘက္မႀာ ေတၾႚဆုံ ေဆၾးေႎၾးေရးေတၾ ဴပႂလုပ္ ေန႓ပီး၊ တဘက္ မႀာလည္း အဳကမ္းဖက္ ႎႀိမ္နင္းဖိုႛ အဓိက႟ုဏ္ ႎႀိမ္နင္းေရး သင္တန္းေတၾ ပိုႛခဵ ေနတာ ပဲလိုႛ ပဲခူး ေဒသခံက “ကုလ သမဂၢ ဂမ္ဘာရီရဲႚ စကားကို နားေထာင္ သလိုနဲႛ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛ ေတၾႚပၝမယ္ ဆုိ႓ပီးေတာ့ လုပ္ေန သလို တဘက္မႀာ အဓိက႟ုဏ္း ႎႀိမ္နင္းဖိုႛ ဆို႓ပီး တိုင္း အလိုက္ သင္တန္း ေပးေန တာေတၾ ရႀိတယ္” လိုႚ ေဴပာသၾား ပၝတယ္။

ဴပည္နယ္နဲႛ တိုင္းအခဵႂိႚ မႀာလည္း အလားတူ အဓိက႟ုဏ္း ႎႀိမ္နင္းေရး သင္တန္းေတၾ ဴပႂလုပ္ဖိုႛ ဴပင္ဆင္ ေနေဳကာင္း စံုစမ္း သိရႀိရ ပၝတယ္။

မုန္ႚ မရဘဲ ဒုတ္ရသၾားတဲ့ အဳကမ္းဖက္ ႎႀိမ္းနင္းေရး ရဲတပ္ဖၾဲႚေတၾ

႓ပီးခဲ့တဲ့လ သံဃာေတာ္ ေတၾနဲႛ ဴပည္သူ ေတၾရဲႚ ႓ငိမ္းခဵမ္းတဲ့ ဆႎၬဴပပၾဲ ေတၾမႀာ လိုတာထက္ ပို႓ပီး လက္နက္ ခဲယမ္းေတၾ အသံုးဴပႂ ခဲ့တဲ့ ရဲတပ္ရင္း ေတၾကို အေရးယူဖိုႛ ေနဴပည္ေတာ္ စစ္႟ံုးခဵႂပ္က အမိန္ႛ ေပးထားေဳကာင္း ရန္ကုန္တိုင္း ရဲတပ္ဖၾဲႚဝင္ တဦးက ေဴပာပၝတယ္။

အေရးယူ ခံရမယ့္ ရဲတပ္ရင္းေတၾ ကေတာ့ စစ္ေတၾ ကၾပ္ကဲမႁ ေအာက္ရႀိ ရဲတပ္ရင္း အမႀတ္ (၂)၊ တပ္ရင္း (၁၂) နဲႛ (၁၃)၊ မႎၩေလး ကၾပ္ကဲမႁ ေအာက္ရႀိ ရဲတပ္ရင္း (၄) နဲႛ (၁၄)၊ ရန္ကုန္ ကၾပ္ကဲမႁ ေအာက္က ရဲတပ္ရင္း (၃)၊ တပ္ရင္း (၆) နဲႛ (၈) တိုႛ ဴဖစ္ပၝတယ္။ သက္ဆိုင္ရာ ရဲတပ္ရင္းမႀႃး ေတၾကို မနက္ဴဖန္ ေနဴပည္ေတာ္ အေရာက္ ေခၞယူ ထား႓ပီး ရဲခဵႂပ္႟ံုးက စစ္ေဆးမႁေတၾ လုပ္မယ္ ဆိုပၝတယ္။

အထက္ လူ႒ကီးေတၾ အ႒ကိႂက္ သံဃာေတာ္ ေတၾနႛဲ ႓ငိမ္းခဵမ္းစၾာ ဆႎၬဴပ သူေတၾကို ပစ္ခတ္ ႎႀိမ္ႎႀင္း ခဲ့ေပမဲ့ ရာထူး တိုးေပးတာ မခံရဘဲ ခဲယမ္း မီးေကဵာက္ ေလ႖ာ့နည္းမႁနဲႛ အလုပ္ဴဖႂတ္ ခံရမယ့္ကိန္း ဆိုက္ေနတယ္ လိုႛလည္း ရန္ကုန္တုိင္း ရဲတပ္ဖၾဲႚ အရာရႀိ တဦးက ေဴပာပၝတယ္။ အဲဒီ အတၾက္ သက္ဆိုင္ရာ ရဲတပ္ရင္းမႀႃး ေတၾဟာ ပိုင္ရာ အထက္ လူ႒ကီးေတၾ ဆီကို အခု ကတည္းက ဝင္ေရာက္ လာဘ္ထိုး ေနရ႓ပီ လိုႛလည္း အဲဒီ ရဲအရာရႀိ ကပဲ ေဴပာဴပ သၾားပၝတယ္။ (ဒီဗီၾဘီ)

ေ႟ၿဝၝေရာင္ သံဃာ လူထု ဆႎၬဴပပၾဲ ေတၾမႀာ သတင္း လုိက္ယူေနတဲ့ EPA ဓာတ္ပံု သတင္းေထာက္ တဦး ေပဵာက္ဆံုးေန

ဴမန္မာ ႎိုင္ငံမႀာ ဴဖစ္ပၾား ခဲ့တဲ့ ေ႟ၿဝၝေရာင္ သံဃာ လူထု ဆႎၬဴပပၾဲ ေတၾကို သတင္း ရယူခဲ့တဲ့ ကရင္ ဓာတ္ပံု သတင္းေထာက္ တဦး အခဵႂပ္ခန္းထဲ ရႀိေနတယ္ လိုႚလည္း မဳကားရဘဲ စက္တင္ဘာ ေႎႀာင္းပိုင္းက စ႓ပီး ေပဵာက္ဆံုး ေနတယ္လိုႚ လိုက္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတၾ အေဴပာအရ သိရတယ္။

ဂဵာမနီ အေဴခစိုက္ လၾတ္လပ္တဲ့ ဥေရာပ သတင္း ေအဂဵင္စီ တခု ဴဖစ္တဲ့ EPA သတင္း ဓာတ္ပံု ဌာန အတၾက္ ဓာတ္ပံု သတင္းေထာက္ အဴဖစ္ လုပ္ကိုင္ ေနသူ ကရင္ အမဵႂိးသား ကိုေစာသူရစိုး၊ အသက္ ၃၅ ႎႀစ္ ဟာ ႓ပီးခဲ့ စက္တင္ဘာလ ၂၉ ရက္ေနႚက စ ေပဵာက္ဆံုး ေနတာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ကိုေစာသူရစိုးဟာ APF သတင္း ဌာနရဲႚ ဓာတ္ပံု သတင္းေထာက္ အဴဖစ္လည္း လုပ္ကိုင္ ခဲ့ဖူးသူ ဴဖစ္ပၝတယ္။ သူဟာ ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္မႀာ ဥပေဒ ဘာသာရပ္နဲႚ ဘၾဲႚရခဲ့သူ ဴဖစ္ပၝတယ္။

စက္တင္ဘာလ အတၾင္းက ဆူးေလ ဘုရား လမ္းဆံု အဳကမ္းဖက္ ႎႀိမ္နင္း ခံရမႁ မဴဖစ္ပၾားခင္ ေမတၨာပိုႚ ဆုေတာင္းတဲ့ အခဵိန္ထိ သတင္း ဓာတ္ပံု ႟ိုက္ယူ ေနကာ စစ္တပ္က အဳကမ္းဖက္ လာလိုႚ ဆႎၬဴပသူေတၾ ေဴပးလၿား ရခဵိန္မႀ စတင္ကာ ေပဵာက္ဆံုး သၾားဴခင္း ဴဖစ္တယ္လုိႚ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ ေတၾက ေဴပာပၝတယ္။ ကိုေစာသူရစိုး ေပဵာက္ဆံုးမႁနဲႚ ပတ္သက္႓ပီး EPA က တရား ထုတ္ေဖာ္ ေဴပာဆုိဴခင္း မရႀိေသး ေပမဲ့ ယခုထိ သူႚသတင္း အစအန မရေသးတဲ့ အတၾက္ သူႚ လံုဴခံႂေရးကို စိုးရိမ္ ေနတယ္လိုႚ ေဴပာပၝတယ္။ (မဇ႙ိမ)

<!–[if !vml]–> <!–[endif]–>

ဴပင္သစ္ ႎိုင္ငံဴခားေရး ဝန္႒ကီး မစၤတာ ဘားနတ္ဒ္ ေကာက္ခဵနာ (ဝဲ) ႎႀင့္ ထိုင္း ႎိုင္ငံဴခားေရး ဝန္႒ကီး မစၤတာ နစ္တယာ ပီဘူးလ္ေဆာင္ဂရမ္ (ယာ) တိုႛ ေအာက္တိုဘာ ၃၀ ရက္ေနႛက ဴမန္မာႎိုင္ငံ ကိစၤ ေဆၾးေႎၾး ႓ပီးေနာက္ သတင္းစာ ရႀင္းလင္းပၾဲ ဴပႂလုပ္ေနပံု၊ (Photo: RFA)။

ႎိုင္ငံတကာ သတင္းမဵား

ဴမန္မာႎိုင္ငံ အေပၞ ပိတ္ဆုိႚေရးနဲႚ ကုလ လံုဴခံႂေရး ေကာင္စီ ဆံုးဴဖတ္ခဵက္ အတုိင္း ထိုင္း အတိအကဵ လိုက္နာမည္

ဴမန္မာ စစ္အစိုးရ အေပၞ ပိတ္ဆိုႛ အေရးယူဖိုႛ ဆိုတာ အေဴပာ လၾယ္႓ပီး လုပ္ရ ခက္တဲ့ အေဳကာင္း၊ ကိစၤ အမဵား႒ကီးကို ထည့္စဥ္းစား ရ႓ပီး ဝိုင္းပိတ္ဆိုႛ လိုက္ဆို႓ပီး လိုက္လုပ္ဖိုႛ မလၾယ္ ပၝဘူးလိုႛ ထိုင္း ႎုိင္ငံဴခားေရး ဝန္႒ကီးက ေဴပာပၝတယ္။

ဒၝေပမဲ့ ဒီေနရာမႀာ တခဵက္ေတာ့ ေဴပာစရာ ရႀိပၝတယ္။ မႀတ္တမ္းမႀတ္ရာနဲႛ ေဴပာရမယ္ ဆိုရင္ ထိုင္းႎုိင္ငံဟာ အ႓မဲတမ္း မႀန္တဲ့ လမ္းေဳကာင္းမႀာ ရပ္တည္ ခဲ့တဲ့ ႎိုင္ငံ ဴဖစ္ပၝတယ္။ တကယ္လိုႛ ကုလ သမဂၢ လံုဴခံႂေရး ေကာင္စီက ႎိုင္ငံ တႎိုင္ငံ အေပၞမႀာ ပိတ္ဆိုႛ အေရးယူတဲ့ ဆံုးဴဖတ္ခဵက္မဵႂိး ခဵတယ္ ဆိုရင္ ထိုင္းႎုိင္ငံဟာ ဒီဆံုးဴဖတ္ခဵက္ကို တေသၾမတိမ္း လိုက္နာ ေဆာင္႟ၾက္မႀာ ဴဖစ္ပၝ တယ္လိုႛ ထိုင္း ႎုိင္ငံဴခားေရး ဝန္႒ကီး မစၤတာ နစ္ညာက ေဴပာသၾား ပၝတယ္။

ထိုင္းႎိုင္ငံမႀာ ေရာက္ရႀိ ေနတဲ့ ဴပင္သစ္ ႎိုင္ငံဴခားေရး ဝန္႒ကီး မစၤတာ ကၾတ္ခဵ္နာနဲႛ ထိုင္း ႎိုင္ငံဴခားေရး ဝန္႒ကီး မစၤတာ နစ္ညာတိုႛ ဴမန္မာႎိုင္ငံ ဒီမိုကေရစီေရးကို ေတၾႚဆံု ေဆၾးေႎၾး အ႓ပီး ထိုင္း ႎုိင္ငံဴခားေရး ဝန္႒ကီး ဌာနမႀာ ကဵင္းပတဲ့ ပူးတၾဲ သတင္းစာ ရႀင္းလင္းပၾဲမႀာ ထိုင္းဝန္႒ကီးက အခုလုိ ေဴပာဳကား လိုက္တာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ (အာရ္အက္ဖ္ေအ)

အတိုေကာက္ အမည္ အႌၿန္း။

၁။ ဒီဗီၾဘီ – Democratic Voice of Burma (ဒီမိုကရက္တစ္ ဴမန္မာ့ အသံ)။

၂။ မဇ႙ိမ – မဇ႙ိမ အင္တာနက္ သတင္းဌာန၊ ဴမန္မာ ကၾန္ရက္ စာမဵက္ႎႀာမဵား။

၃။ အာရ္အက္ဖ္ေအ – Radio Free Asia, Burmese Section (လၾတ္လပ္ေသာ အာရႀ အသံ၊ ဴမန္မာပိုင္း အစီအစဥ္)။

 
Leave a comment

Posted by on October 31, 2007 in Local News Headlines