RSS

Monthly Archives: November 2007

ဴပည္တၾင္းေရးရာ သတင္းတိုထၾာ – မင္းမဲ့စရုိက္ ဴမန္မာဴပည္


ျပည္တြင္းေရးရာ သတင္းတုိထြာ
မိုးမခ (ရန္ကုန္)

ႏို၀င္ဘာ ၃၀၊ ၂၀၀၇

ယေန႔မနက္တြင္ ၈၈ မ်ဴိးဆက္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကိုေဌးၾကြယ္ မိခင္ ကြယ္လြန္သြားေၾကာင္း သတင္းၾကားရပါသည္။

ကဗ်ာဆရာ ႏြယ္စိမ္းေ၀ က လူထုေဒၚအမာေမြးေန႔တြင္ ေအာင္ေ၀း ကဗ်ာ ကို ပရိသတ္သို႔ ေ၀ခဲ့သျဖင့္ ဖမ္းဆီးခံထားရပါသည္။

မဂၢင္ေက်ာင္းမွ သံဃာေတာ္မ်ားကို စစ္အစိုးရက လမ္းေပၚ ႏွင္ခ်ျပီးေနာက္၊ ၀င္ေရာက္ ကူညီ လက္ခံထားေသာ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းမ်ား၊ ရဟန္းသံဃာမ်ား ႏွင့္ ျပည္္သူလူထုအားလုံးကို စစ္တပ္က တားဆီးျခိန္းေျခာက္လွ်က္ရွိသည္။

ဓာတ္ပုံ – ကေမၻာဒီးယားသြားတဲ့ နအဖ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ သိန္းစိန္ကို ၾကိဳဆိုေနၾကစဥ္ – ေအဖက္ပီ

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on November 30, 2007 in Local News Headlines

 

မဂၢင္ေကဵာင္းတိုက္ကို စစ္အာဏာရႀင္မဵား ခဵိတ္ပိတ္ဴခင္းသာသနာ့ေမာဠိ အဖၾဲႛခဵႂပ္က ကန္ႛကၾက္


မဂၢင္ေကဵာင္းတိုက္ကို စစ္အာဏာရႀင္မဵား ခဵိတ္ပိတ္ဴခင္း
သာသနာ့ေမာဠိ အဖၾဲႛခဵႂပ္က ကန္ႛကၾက္

မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၂

ႎို၀င္ဘာ ၂၉၊ ၂၀၀၇

ေအာက္ပၝအတိုင္း ေဖာ္ဴပထားသည္ကို ေတၾႛရသည္။ အဴပည့္အစုံကို သာသနာ့ေမာဠိ အင္တာနက္ စာမဵက္ႎႀာတၾင္ ရယူႎိုင္ပၝသည္။

” … စစ္အာဏာရႀင္မဵားအေနႎႀင့္ မဂၢင္ေကဵာင္းတုိက္အား ခဵိတ္ပိတ္ပင္ဴခင္းသည္ မတရားေသာ လုပ္ရပ္ဴဖစ္၍ ႓ပည္ပ ေရာက္သံဃာေတာ္မဵားအေနႎႀင့္ ဴပင္းဴပင္းထန္ထန္ ကန္ႛကၾက္ရႀႂတ္ခဵသည္။ မဂၢင္ေကဵာင္းတုိက္အား အဴမန္ဆုံး ဴပန္လည္ဖၾင့္လႀစ္၍ ေကဵာင္းေန သက္ေတာ္ရႀစ္ဆယ္ေကဵာ္ ဆရာေတာ္႒ကီးအပၝအ၀င္ အရၾယ္မေရာက္ေသးေသာ ရႀင္သာမေဏမဵားႎႀင့္ HIV/AIDS ေ၀ဒနာရႀင္မဵားအား မူလအတုိင္းဴပန္လည္ ေနထုိင္ခၾင့္ဴပႂရန္ အာဏာရႀင္စစ္အုပ္စုအား ေလးေလးနက္နက္ ေတာင္းဆုိလုိက္သည္။

႓ပည္တၾင္းရႀိ ဆရာေတာ္သံဃာေတာ္မဵားအေနႎႀင့္လည္း သံဃာ့ညီညၾတ္မႀႂကုိေရႀးရႀႂ၍ မည္သုိႛေသာ အႎၨရာယ္ႎႀင့္ ဳကႂံေတၾႛေနရသည္႓ဖစ္ပၝေစ၊ ဗုဒၭသားေတာ္အခဵင္းခဵင္း ေမတၨာေရႀႚထား၍ ခုိကုိးရာမဲ့ေနေသာ ဆရာေတာ္ဳကီးႎႀင့္ သာမေဏငယ္မဵားအား မိမိတုိႛေကဵာင္းတုိက္မဵား၌ ယာယီေနထုိင္သီတင္းသုံးခၾင့္႓ပႂဳကပၝရန္ ရုိေသေလး႓မတ္စၾာ ေလႀဵာက္ထားအပ္ပၝသည္ဘုရား၊၊ ။ … “

http://moemaka.com/images/stories/monks/Sasana-moli-5-2007.pdf

 
Leave a comment

Posted by on November 30, 2007 in Overseas News

 

အရႀင္ဉာဏိက – သပိတ္ေမႀာက္ ရဟန္းေတာ္မဵားသိုႚသပိတ္ေမႀာက္ ရဟန္းေတာ္မဵားသိုႚ

အရႀင္ဉာဏိက

ႎို၀င္ဘာ ၂၉၊ ၂၀၀၇

ယခုအခဵိန္အခၝသည္ ဗုဒၭအဆုံးအမတရားေတာ္မဵားကုိ ပိဋကကဵမ္းစာေတာ္လာအတုိင္း မႀန္္မႀန္ကန္ ကန္ ေဟာေဴပာညၿန္ဳကားရန္၊ ေလ့လာသင္ဳကားရန္၊ ပၾားမဵားအားထုတ္ႎုိင္ရန္ႎႀင့္ ရဟန္းေတာ္မဵား၏ ဘ၀လုံ႓ခႂံမႁအတၾက္ပၝ အဆုံးရၾားဆုံး အပိတ္အပင္ အေႎႀာင့္အယႀက္ အခံရဆုံးအခဵိန္ဴဖစ္ပၝသည္။

ပခုကၠႃတၾင္ဴဖစ္ပဵက္ခဲ့ေသာ ရဟန္းေတာ္မဵားအေပၞ ရုိင္းပဵစၾာ ညႀင္းဆဲႎႀိပ္စက္ ဖမ္းဆီးခဵႂပ္ေႎႀာင္မႁမဵားမႀ သည္ ဴမန္မာႎုိင္ငံ တနံတလဵား ရဟန္းေတာ္မဵား၏ ႓ငိမ္းခဵမ္းစၾာ ဆႎၬေဖာ္ထုတ္ခဲ့မႁမဵားကုိ အဳကမ္းဖက္ နည္းမဵားဴဖင့္ ရုိက္ပုတ္ညႀင္းဆဲ၊ ေကဵာင္းတုိက္မဵားအတၾင္း အခဵိန္္မေတာ္ စီးနင္း၀င္ေရာက္ကာ ရဟန္း ေတာ္မဵားႎႀင့္ သံဃာပုိင္ပစၤည္းမဵားကုိ လုယက္ဖဵက္ဆီးဴခင္းမဵားကုိလည္း မင္းမုိက္စရုိက္ဴဖင့္ တရား လက္လၾတ္ ဴပႂလုပ္ခဲ့ဳကပၝသည္။

သံဃာေတာ္မဵားအေပၞ ရုိင္းပဵစၾာ မတရားဴပႂမူခဲ့မႁမဵားအတၾက္ ၀န္ခဵေတာင္းပန္ရန္ သံဃာေတာ္မဵား ၏ ေတာင္းဆုိခဵက္ကုိလည္း မေထမဲ့ဴမင္ လဵစ္လဵႃဴပႂကာ ပုိမုိဆုိးရၾားေသာ အဴပႂအမူမဵား၊ စၾပ္စၾဲေဴပာဆုိ မႁမဵားကုိသာ ဆက္လက္၍ ဴပႂလုပ္လာသည္ကုိလည္း ေတၾႛဴမင္ဳကရပၝသည္။

သံဃာေတာ္မဵားကုိ ဖမ္းဆီးႎႀိပ္စက္ညႀင္းဆဲမႁမဵား၊ေထာင္သၾင္းအကဵဥ္းခဵမႁမဵား၊သီတင္းသုံးရာ ေကဵာင္း တုိက္မဵားအတၾင္း မေနႎုိင္ေအာင္ အမဵိႂးမဵိႂးေသာ ဖိအားေပး ဴခိမ္းေဴခာက္မႁမဵား၊ အသၾား အလာခက္ခဲ ေအာင္ ေမးဴမန္းစစ္ေဆးဟန္ႛတားမႁမဵား စသဴဖင့္ ရဟန္းေတာ္မဵား သာသနာ့ကိစၤမဵားကုိ စိတ္ေအး ခဵမ္းသာစၾာ လုပ္ခၾင့္မရေအာင္ ေႎႀာင့္ယႀက္မႁမဵားဴဖင့္ သာသနာေတာ္ အသေရညိႀႂးႎၿမ္းေမႀးမႀိန္ေအာင္ ဴပႂလုပ္ေနစဥ္မႀာပင္ အဴခားတစ္ဖက္မႀာေတာ့ အာဏာရႀင္မဵား ႒ကိႂးဆၾဲရာကမည့္ ဆရာေတာ္အခဵိႂႛထံ ခဵဥ္းကပ္၍ ဘၾဲႛထူးဂုဏ္ထူးမဵား အမဵိႂးမဵိႂးတီထၾင္ဆက္ကပ္ဴခင္း၊ သူ႒ကီးဘုရား ရၾာသားေကာင္းမႁဴဖင့္ သဒၭၝတု ေစတနာတု ေကဵာင္းတုိက္႒ကီးမဵားကုိ ေဆာက္လုပ္လႀႃဒၝန္းဴခင္းဴခင္း၊ မိမိတုိႛအလုိကဵ တရား ေတာ္မဵားကုိ ေဟာဳကားဴပေစဴခင္း စသဴဖင့္ ဘာသာ သာသနာႎႀင့္ ရဟန္းေတာ္မဵားဂုဏ္သိကၡာကုိ ထိ ခုိက္ညႀိႂးႎၾမ္းေစႎုိင္ေသာ အဴပႂအမူမဵားကုိလည္း ေပၞေပၞထင္ထင္ ဴပႂလုပ္ေနဳကပၝသည္။

ယခုကဲ့သုိႛေသာ အေဴခအေနဆုိးမဵိႂးေအာက္၌ အာဏာရႀင္အစုိးရက ႒ကီးမႀႃးဴပႂလုပ္မည့္ စာေမးပၾဲမဵားမႀ ထၾက္ေပၞလာမည့္ ရလဒ္သည္လည္း စကၠႃဘၾဲႛလက္မႀတ္တစ္ခုထက္ ပုိမုိ၍ မည္သည့္အဓိပၯၝယ္မ႖ ေဆာင္ႎုိင္မည္ မဟုတ္ဟု ယူဆမိပၝသည္။

ယခုအခဵိန္သည္ သံဃာေတာ္မဵား၏ အစုိးရအေပၞ ၀ိနည္းကံႎႀင့္အညီ ပတၨနိကၠႂဇၦနကံေဆာင္ထားဆဲ လည္းဴဖစ္ပၝသည္။

အစုိးရက ႒ကီးမႀႃးကဵင္းပမည့္ စာေမးပၾဲမဵားကုိ ၀င္ေရာက္ေဴဖဆုိဴခင္းဴဖင့္ အစုိးရလုပ္ရပ္မဵားကုိ အားေပး ရာေရာက္သည့္အဴပင္ အကဵဥ္းေထာင္မဵားအတၾင္း အဖမ္းဆီး အႎႀိပ္စက္ခံေနဳကရ၊ ပုန္းေအာင္းတိမ္း ေရႀာင္ ေဴပးလၿားေနဳကရေသာ ဘုရားတပည့္ေတာ္မဵား ေနာင္ေတာ္ညီေတာ္မဵား၏ ဆင္းရဲဒုကၡအ၀၀ ကုိလည္း မ႖ေ၀၍ ခံစား နားမလည္ေပးရာ ေရာက္ပၝသည္။

သုိႛအတၾက္ ဴပည္တၾင္းမႀ သမဂၢရဟန္းေတာ္မဵား၏ စာေမးပၾဲကုိ သပိတ္ေမႀာက္ဳကရန္ ပန္ဳကားခဵက္ကုိ ဘုရားေတာ္မဵား ဴပည္ပေရာက္ ရဟန္းေတာ္မဵားအေနႎႀင့္လည္း သေဘာတူေထာက္ခံအားေပးပၝ ေဳကာင္း၊ ေနာင္ေတာ္ညီေတာ္မဵား ေတၾႛ႒ကႂံရင္ဆုိင္ေနဳကရေသာ အခက္အခဲမဵားကုိလည္း နက္နက္ ရႀိႂင္းရႀိႂင္းနားလည္ သေဘာေပၝက္ပၝေဳကာင္း အသိေပးေလ႖ာက္ထားပၝသည္။

အစုိးရ႒ကီးမႀႃးကဵင္းပမည့္စာေမးပၾဲမဵားကုိ သပိတ္ေမႀာက္ေနစဥ္အတၾင္း ေဒသအသီးသီးတၾင္ အရပ္သား အဖၾဲႛအစည္းမဵားက ႒ကီးမႀႃးကဵင္းပေနေသာ စာေမးပၾဲမဵားကုိ ၀င္ေရာက္ေဴဖဆုိ၍ မိမိတုိႛအရည္အေသၾး မဵားကုိ ရပ္တန္ႛမေနေစေအာင္ ဴမႀင့္တင္ဴခင္း၊ ဘာသာႎႀင့္လူမဵိႂးအကဵိႂး ပံ့ပုိးကူညီႎိုင္မည့္ ဘာသာစကား သင္တန္းမဵား၊ ကၾန္ဴပႃတာသင္တန္းမဵား၊ ေဟာေဴပာစည္းရုံးမႁဆုိင္ရာသင္တန္းမဵား၊ သမထ ၀ိပႍနာဆုိင္ရာသင္တန္းမဵား၊ စာေပေဆၾးေႎၾးစကား၀ုိင္းမဵား စုေပၝင္းဴပႂလုပ္ဳကဴခင္း၊ မိမိတုိႛေဒသ အသီးသီးရႀိ လူ႒ကီးလူငယ္မဵားအတၾက္ အသိဉာဏ္ဖၾံႛ႓ဖိႂးတုိးတက္ေစႎုိင္မည့္ သင္တန္းမဵားဖၾင့္လႀစ္သင္ ဳကားေပးဳကဴခင္းဴဖင့္ ဘာသာ သာသနာ လူမဵိႂးေကာင္းကဵိႂးဴဖစ္ေစမည့္ လုပ္ငန္းရပ္မဵား၌ ပုိမုိပူးေပၝင္း လုပ္ေဆာင္ဳကပၝရန္ကုိလည္း ရုိေသစၾာေလ႖ာက္ထားပၝသည္ အရႀင္ဴမတ္မဵားဘုရား။ ။

 
Leave a comment

Posted by on November 30, 2007 in Op-Ed

 

မိုးမခ (ရန္ကုန္) – ဴပည္တၾင္းေရးရာ သတင္းတိုထၾာ


Sample Image
ဴပည္တၾင္းေရးရာ သတင္းတိုထၾာ

မိုးမခ (ရန္ကုန္)

ႎို၀င္ဘာ ၂၉၊ ၂၀၀၇

ရန္ကုန္တိုင္း ရဲ၀န္ထမ္းမဵား ေနရာေဴပာင္းေရၿႚ
ရန္ကုန္တိုင္း ေထၾ၊အုပ္ မႀႃး ဦးလႀစိုး စစ္ဗိုလ္ခဵႂပ္မဵားရဲႚ မဵက္ႎႀာသာေပးဴခင္း ခံေနရ
အရႀင္ဉာဏိသရ တရားေခၾမဵားနဲႚ စစ္အစိုးရရဲႚ တုန္ႚဴပန္မႁ
ဆရာေတာ္ ဦးဉာဏိသရ နဲႚ ပတ္သက္ဴပီး မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၂ ရဲႚ သတင္းဴဖည့္စၾက္ခဵက္ –
စက္တင္ဘာ အလၾန္ စာေပစိစစ္ေရးရဲႚ ကဗဵာႎႀိပ္ကၾပ္မႁမဵား

ရန္ကုန္တိုင္း ရဲ၀န္ထမ္းမဵား ေနရာေဴပာင္းေရၿႚ

ရန္ကုန္၊ ႎုိ၀င္ဘာ ၂၇ – ရန္ကုန္တိုင္းအတၾင္း ဴမိႂႚနယ္မဵားက ရဲ၀န္ထမ္း အေတာ္မဵားမဵားကို ေနရာအေဴပာင္းအေရၿႚ လုပ္ေနတယ္ဆိုတဲ့ အတည္မဴပႂရေသးတဲ့ သတင္းတပုဒ္ ထၾက္ေနပၝတယ္။ အေရအတၾက္ အတိအကဵ မသိရေသးေပမယ့္ ရဲ၀န္ထမ္းအခဵႂိႚ ေဴပာင္းမိန္ႚမဵား လက္ခံရရႀိဴပီးဴပီ လုိႚ ရဲ၀န္ထမ္းတဦးက ဆိုပၝတယ္။ ရန္ကုန္တိုင္းအတၾင္းက ဴမိႂႚနယ္ခဵင္းသာ ေရၿႚေဴပာင္းဴခင္း ဴဖစ္ေပမယ့္၊ အခဵႂိႚကို နယ္ေတၾအထိ ေဴပာင္းပစ္မယ္လိုႚ ရဲအသိုင္းအ၀ုိငး္မႀာ ေဴပာေနဳကပၝတယ္။ စက္တင္ဘာလ သံဃာေတာ္မဵား နဲႚ လူထုဆႎၬဴပပၾဲမဵားအဴပီးမႀာ ရဲအရာရႀိမဵားနဲႚ ရဲသားမဵားကို စစ္အစုိးရက ရည္ရၾယ္ခဵက္ရႀိရႀိနဲႚ ခၾဲထုတ္ပစ္တာလိုႚ ယူဆသူမဵားလည္း ရႀိေနပၝတယ္။

ရန္ကုန္တိုင္း ေထၾ၊အုပ္ မႀႃး ဦးလႀစိုး စစ္ဗိုလ္ခဵႂပ္မဵားရဲႚ မဵက္ႎႀာသာေပးဴခင္း ခံေနရ

ရန္ကုန္၊ ႎုိ၀င္ဘာ ၂၇ – စက္တင္ဘာလအတၾင္း သံဃာေတာ္မဵားနဲႚ ဴပည္သူမဵားရဲႚ ဴငိမ္းခဵမ္းစၾာ ဆႎၬဴပပၾဲမဵားကို ႎႀိမ္ႎႀင္းရာမႀာ သံဃာေတာ္မဵားကို စၾဲခဵက္မဵႂိးစုံတင္ခဲ့ဴပီး၊ စစ္အစိုးရဖက္က ေလ႖ာက္လဲခဵက္ေတၾ ေပးခဲ့တဲ့ ရန္ကုန္တိုင္း အေထၾေထၾ အုပ္ခဵႂပ္ေရး ဦးစီးဌာနမႀႃး ဦးလႀစိုးကို စစ္ဗိုလ္ခဵႂပ္မဵားက ေဴမႀာက္စားေနတယ္လိုႚ ေထၾ၊အုပ္ ၀န္ထမ္းအသိုင္းအ၀ုိင္းက ေဴပာဆိုေနဳကပၝတယ္။

(ဗိုလ္မႀႃးဳကီးေဟာင္း) လႀစိုးဟာ ရန္ကုန္တိုင္း သံဃာနာယက ဆရာေတာ္ဳကီးမဵားကို သံဃာမဵား အကဵင့္ပဵက္ဴပားပုံ နဲႚ ဆူပူေအာင္ လႁပ္ေဆာ္ပုံမဵားကို စၾဲခဵက္တင္ ေလ႖ာက္ထားပုံမဵားကို ႎိုင္ငံပိုင္ ရုပ္ဴမင္သံဳကား အစီအစဥ္မဵားကလည္း လၿင့္ထုတ္ေပးခဲ့ဳကပၝတယ္။ ဦးလႀစိုးဟာ ကုလအထူးကိုယ္စားလႀယ္ ဂန္ဘာရီ ခရီးစဥ္အတၾက္လည္း တာ၀န္ယူ စီစဥ္ခဲ့သူ တဦးလည္း ဴဖစ္ပၝတယ္။

သံဃာေတာ္မဵားကို သိကၡာခဵ၊ အဴပစ္ဖိုႚမႁမဵား ကဵႂးလၾန္ႎိုင္ေသာေဳကာင့္ ဗိုလ္ခဵႂပ္မဵား အဳကားမႀာ ေရပန္းစားလႀေပမယ့္ ရဟန္းငယ္မဵားနဲႛ ဴပည္သူမဵားအဳကားမႀာ ဴပင္းဴပင္းထန္ထန္ ေ၀ဖန္ ဴပစ္တင္ ဆဲဆို ခံေနရသူလည္း ဴဖစ္ေနပၝတယ္။ ေထၾ၊ အုပ္ ၀န္ထမ္း အခဵႂိႚကေတာ့ ယခုတဳကိမ္ ႎိုင္ငံ၀န္ထမ္းထူးခ႗န္ဆု ဆၾတ္ခူးသူမဵား စာရင္းမႀာ ဦးလႀစိုး ထိပ္ဆုံးက ပၝလာႎိုင္တယ္လိုႚ ဆိုေနဳကပၝတယ္။

အရႀင္ဉာဏိသရ တရားေခၾမဵားနဲႚ စစ္အစိုးရရဲႚ တုန္ႚဴပန္မႁ

ရန္ကုန္၊ ႎို၀င္ဘာ ၂၇ – စက္တင္ဘာ အေရးအခင္းအဴပီး ဴပည္သူမဵားအဳကားမႀာ အထူးေရပန္းစားေနတဲ့ သဲကုန္း သီတဂူ ဆရာေတာ္ အရႀင္ဉာဏိသရရဲႚ တရားေခၾမဵားနဲႚ ပတ္သက္ဴပီး စစ္အစိုးရက ဴမိႂႚနယ္ ေအးခဵမ္းသာယာေရး ႎႀင့္ ဖၾံႚဴဖႂိးေရး ေကာင္စီမဵားက တဆင့္ သူတိုႚသေဘာထားကို ထုတ္ဴပန္ေနဳကပၝတယ္။

ယခုသီတင္းပတ္အတၾင္း လမ္းမေတာ္ဴမိႂႚနယ္ မ၊ယ၊က မႀ ရ၊ယ၊က မဵားကို အစည္းအေ၀းေခၞဴပီး ဆရာေတာ္ရဲႛ အေခၾမဵား ပဵံႚႎႀံႚေနတာကို သိရႀိေဳကာင္း၊ တရားေခၾ နားေထာင္မႁေဳကာင့္ ဴပည္သူမဵားကို ဖမ္းဆီးမႀာ မဟုတ္ေပမယ့္၊ တရားေခၾႎႀင့္ ပတ္သက္ဴပီး ႎိုင္ငံေတာ္အဳကီးအကဲမဵား အေနနဲႚ စိတ္မသက္မသာ ဴဖစ္ရပၝေဳကာင္း၊ ဴပည္သူမဵားအဳကား ရ၊ယ၊က မဵားက သတင္းဴဖန္ႚေပးဖိုႚ ေခၞေဴပာခဲ့တယ္လိုႚ အစည္းအေ၀းတက္ခဲ့သူ တဦးက ဆိုပၝတယ္။

ဴပည္သူမဵားရဲႚ ဆင္းရဲမၾဲေတမႁအေနနဲႚ ခံစားခဵက္မဵားကို ကိုယ္စားဴပႂ ေဟာဳကားေပးမႁမဵားေဳကာင့္ လူဳကိႂက္မဵားေနဳကတဲ့ တရားေခၾမဵား အဳကားမႀာ အရႀင္ဉာဏိသရ အေခၾမဵားလည္း ပၝ၀င္ေနပၝတယ္။


ဆရာေတာ္ ဦးဉာဏိသရ နဲႚ ပတ္သက္ဴပီး မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၂ ရဲႚ သတင္းဴဖည့္စၾက္ခဵက္ –

ဘန္ေကာက္၊ ႎို၀င္ဘာ ၂၈ – ယခုအခဵိန္မႀာ ဆရာေတာ္ဟာ ဴပည္ပ ခရီးစဥ္ ထၾက္ရႀိေနပၝတယ္။ ယခင္အပတ္က အဂႆလန္ကို ေရာက္ရႀိခဲ့ဴပီး ဆရာ၊ တကာမဵားနဲႚ ေတၾႚဆုံခဲ့ပၝတယ္။ ေဴမာင္းဴမေကဵာင္းမႀာ တည္းခိုခဲ့စဥ္ ဆရာေတာ္အေနနဲႚ သာသနာ့ေမာဠိ ဆရာေတာ္မဵားနဲႚ ပတ္သက္ဴပီး ေဴပာဳကားခဲ့တာ ရႀိမရႀိကို မိုးမခက အတည္ဴပႂႎိုင္ေအာင္ စုံစမ္းေနပၝတယ္။

ကိုရီးယားကို ႎို၀င္ဘာ ၇ ရက္မႀ ၁၆ ရက္အတၾင္း သၾားခဲ့တယ္လိုႚ ခရီးစဥ္စာရင္း အရ သိရပၝတယ္။ ဒီဇင္ဘာ ၃၊ ၄ နဲႚ ၅ ရက္မဵားမႀာ ဴပႂလုပ္မယ့္ ထိုင္းဘုရင္ရဲႚ ေမၾးေနႚကို တက္ေရာက္ဖိုႚ ဖိတ္ဳကားခံရတဲ့ ဆရာေတာ္ဳကီး ၉ ပၝးထဲမႀာ ဆရာေတာ္လည္း ပၝတယ္လိုႚ ဆုိပၝတယ္။

ပၝကစၤတန္မႀာ ဴပႂလုပ္မယ့္ ႎိုင္ငံတကာဗုဒၭဘာသာ ညီလာခံဳကီးကို ဴမန္မာဴပည္မႀာ ကဵင္းပခဲ့စဥ္ကလုိ တာ၀န္ေပးလာပၝက ဴပႂလုပ္ေပးမႀာ ဴဖစ္ေဳကာင္း ဆရာေတာ္က မိန္ႚဳကားတယ္ ဆိုတာကို ႎို၀င္ဘာ ဴပည္တၾင္းထုတ္ ဂဵာနယ္ေတၾထဲမႀာ ေဖာ္ဴပထားတာ ေတၾႚႛရပၝတယ္။ ပၝကစၤတန္ ႎိုင္ငံေရး အေဴခအေနေပၞ မူတည္တယ္လိုႚ ဆရာေတာ္က ဆိုတယ္လိုႚ ဂဵာနယ္သတင္းေတၾက ေဖာ္ဴပပၝတယ္။ ထိုဂဵာနယ္မႀာပဲ ဆရာေတာ္ဳကီးကို စစ္တပ္က ထိန္းသိမ္းထားတယ္ဆိုတဲ့ သတင္းေတၾ မမႀန္ေဳကာင္း ဆရာေတာ့္ ေဂၝပကေတၾက ေဴဖရႀင္းထားတာကိုလည္း ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

ထိုင္းႎိုင္ငံနယ္စပ္ကို တိမ္းေရႀာင္လာရတဲ့ ရဟန္းသံဃာေတာ္ေတၾ လုံဴခႂံေရးနဲႚ သီတင္းသုံးေနထိုင္ခၾင့္မဵားနဲႚ ပတ္သက္ဴပီး ဆရာေတာ္ဳကီးက ထုိင္းဘုရင္နဲႚ ေတၾႚခဲ့ခဵိန္မႀာ တစုံတခု ေဴပာခဲ့၊ မိန္ႚေပးခဲ့ရင္ ေကာင္းမယ္ဆိုဴပီး ထိုင္းႎိုင္ငံေရာက္ ဴမန္မာအလုပ္သမားေတၾက ထင္ဴမင္ခဵက္ေပးေနပၝတယ္။

စက္တင္ဘာ အလၾန္ စာေပစိစစ္ေရးရဲႚ ကဗဵာႎႀိပ္ကၾပ္မႁမဵား

ရန္ကုန္၊ ႎို၀င္ဘာ ၂၈ – စက္တင္ဘာအေရးအခင္း အဴပီး စာေပစိစစ္ေရးက အဴဖတ္အေတာက္မဵား ပိုမို တင္းဳကပ္လာရာမႀာ ကဗဵာ စာမဵက္ႎႀာေတၾမႀာ အဳကမ္းတမ္းဆုံးလိုႚ စာေပ အသိုင္းအ၀ိုင္းက ဆိုေနဳကပၝတယ္။

ကဗဵာ စာမဵက္ႎႀာမဵား အဴဖတ္အေတာက္မဵားတာေဳကာင့္ မဂၢဇင္းမဵားအေနနဲႚ စာေပစိစစ္ေရးကို စာမူမဵားတင္တဲ့အခၝ ကဗဵာ ပုဒ္ေရ အမဵားအဴပား ထည့္တင္တာေတာင္ အလ႖င္မမႀီဘူးလိုႚ ဆိုဳကပၝတယ္။

ယခုထၾက္မယ့္ Idea မဂၢဇင္းရဲႚ ၂၀၀၇ ဒီဇင္ဘာလထုတ္မႀာ ကဗဵာ အပုဒ္ေရ ၁၅ ပုဒ္ တင္ဴပခဲ့ေပမယ့္ စိုင္းစိုင္းခမ္းလႁိင္ရဲႚ ကဗဵာ တပုဒ္ကိုသာ စာေပစိစစ္ေရးက ေဖာ္ဴပခၾင့္ ေပးခဲ့ပၝတယ္။ ရယ္စရာ မဂၢဇင္းကေတာ့ ၃၂ ပုဒ္ တင္ဴပရာမႀာ ၄ ပုဒ္သာ ေဖာ္ဴပခၾင့္ ရခဲ့ေဳကာင္း သိရပၝတယ္။

 
Leave a comment

Posted by on November 29, 2007 in Local News Headlines

 

ဖိုးသံ(လူထု) – ၉၂ ေမၾးမိခင္သိုႚ


Sample Image

အဲဒီညကေလ … အေမ …။

မိုးေလးေတြက တဖြဲဖြဲက်လို႔
မသဲလွေပမယ့္ အသည္းကေတာ့ က်င္ေနတယ္
မခြဲခ်င္တာေတာ့ အမွန္ပါ
အရင္ဆံုးျဖတ္တာက တံခြန္တိုင္
ေနာက္ … အရာေတာ္
ေတာင္ျမင့္
ေမွာင္နဲ႔မည္းမည္းထဲမွာ
တေနရာၿပီး တေနရာ က်န္ရစ္ခဲ့တယ္
စားခ်င္စိတ္လည္း မ႐ွိ
အိပ္ခ်င္စိတ္လည္း မ႐ွိ
စဥ္းစားခ်င္တာပဲ ရွိေပမယ့္
ဘာမွစဥ္းစားလို႔လည္း မေပၚ
ေၾသာ္ … ျမစ္ငယ္ေတာင္ ေက်ာ္သြားပါေပါ့လား …။

အေဖနဲႚ အေမကို

ကန္ေတာ့ခဲ့ပါတယ္
ညီနဲ႔ အမ ႏွမ
ငါ့ကို ခြင့္လႊတ္ၾကေနာ္
တကိုယ္ေကာင္းဆန္တာ မဟုတ္
သူရဲေကာင္း ျဖစ္ခ်င္တာလည္း မဟုတ္
အေျခအေနက တြန္းပို႔ေတာ့
ဒို႔မွာ ေ႐ြးစရာ မရွိလို႔သာ
နားလည္ၾကပါကြာ
အေဖနဲ႔ အေမကို
ဂ႐ုစိုက္ၾကပါကြာ … လို႔။

အဲဒီေနာက္ေတာ့ အေမရယ္
ေတာင္ေတြ … ေတာေတြ
ေခ်ာင္းေတြ … အင္းေတြ
လႊားကနဲ လႊားကနဲ … တသြားထဲသြား
နယ္စြန္နယ္ဖ်ားထိ
ကဗ်ာတပုဒ္ေတာင္ ေရးမိေသးတယ္
အေမမွတ္မိမယ္ ထင္ပါတယ္ ….
“အေနာက္ကို တခ်က္ငဲ့ၾကည့္လို႔
အေရွ႕ကိုတဲ့ ထြက္ခဲ့တယ္” ဆိုတာေလ
ျပကၡဒိန္ စာမ်က္ႏွာေတြ
သက္႐ြက္ေျခာက္ေတြလို
တေ၀ေ၀ လြင့္က်
နီသူေတြျဖဴ … ျဖဴသူေတြနီ
ဘ၀ေတြ … ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးသူေတြ
ေသြကြဲေရာ … ရွင္ကြဲေရာ
ခြဲခြာကုန္ၾက
အသစ္ေတြနဲ႔လည္း
တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္ပဲ
လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္ၾက
ဘာသာစကားေတာင္
အေတာ္စံုေအာင္ တတ္ခဲ့
ႏွစ္ေပါင္းသံုးဆယ္ဆိုတာ
နည္းသမို႔လား အေမရယ္ …။

အပါးမွာ အေဖလည္းမ႐ွိ
က်ေနာ္တို႔လည္း မ႐ွိ
အေမခ်ည့္ တေယာက္တည္း
မဟုတ္ဘူး ေလွခြက္ခ်ည္း မဟုတ္ဘူး
ျပည္သူေတြနဲ႔ လက္တြဲလို႔
သားေျမးသစ္ေတြနဲ႔ လက္တြဲလို႔ အမယ္အို႔ ေျခလွမ္းမို႔
သူတို႔ေလာက္ မသြက္လည္း
၁၉၃၆တုန္းကလိုပဲ
ခ်ီဆဲ တက္ဆဲ
အခုလည္း လက္တြန္းလွည္းနဲ႔
ရဲရဲႀကီး ခ်ီတက္ေနတဲ့
အေမ့ရဲ႕သားမွာ ၁၃၀၀ရတီ*
အေမဆိုတဲ့ စိန္နားကပ္ေၾကာင့္
ပါးအေျပာင္ႀကီး ေျပာင္ခဲ့ရပါတယ္ …။

အေမလည္း လွမ္း
က်ေနာ္လည္း လွမ္း
ဒီလမ္းႀကီး တေလွ်ာက္မွာ
ေမာတယ္ တခြန္းမေျပာပါဘူး
၉၀ ေက်ာ္ႀကီး ႏႈတ္က
တခြန္းပဲ ထြက္ရွာတယ္
ဘာအဓိပၸာယ္လဲ
ကဗ်ာဖတ္သူ ေတြးၾကည့္ပါ
“ငါ့သား က်န္းမာေအာင္ေန
အေမလည္း က်န္းမာေအာင္ေနတယ္” တဲ့။

*၁၃၀၀ဴပည္ႛမဵိႂးဆက္ကို ႌၿန္းတာပၝ။

 
Leave a comment

Posted by on November 29, 2007 in Poems

 

ေဒၝက္တာလၾဏ္းေဆၾ – ၉၂ လူထု အေမသိုႚ


၉၂ ႏွစ္ျပည့္ လူထုအေမသို႔ အလြမ္းစာ
ေဒါက္တာလြဏ္းေဆြ

ႏို၀င္ဘာ ၂၈၊ ၂၀၀၇

‘အေမ ေနေကာင္းလား’ လို႔
ခရီးေရာက္မဆိုက္ က်ေနာ္တို႔ ေျပးေတြ႕ေတာ့
ခပ္ေႏြးေႏြး ရင္ေငြ႕က
က်ေနာ္တို႔ဆီ ျပန္ေျပးလာ
‘ငါ့သားတို႔ ဘယ္ရထားနဲ႔ လာၾကလဲကြဲ႕
ထိုင္ၾက … ထိုင္ၾက’ တဲ့
ေႏြးေထြးတဲ့ အေမ့ ႏႈတ္ဆက္သံ
ၾကည္ေမြ႕တဲ့ အေမ့ အျပံဳး
က်ေနာ္တို႔ကို ဖံုးလႊမ္း
ခရီးပမ္းသမွ်
က်ေနာ္တို႔ လန္းဆန္းခဲ့ရပါတယ္ အေမ …။

‘ အေမ … ဒီမွာ ဆရာေျမဇာ
ဒီမွာ ဆရာ၀သုန္
ဟိုဘက္ခံုမွာ ကိုေအာင္ေ၀း
ဒီေဘးက ကိုသာခ်ဳိ
ဟိုဘက္က ကိုခ်စ္၀င္းေမာင္’ လို႔
ခပ္႐ို႕႐ို႕ က်ေနာ္ မိတ္ဆက္ေတာ့ …
အေမက
‘ျမင္တာေပါ့ ငါ့သား
အေမ့သားေတြ အားလံုးကို
အေမ အကုန္လံုး ျမင္တာေပါ့’ ဆိုၿပီး
ျပံဳးျပံဳးႀကီး ၾကည့္ေနတဲ့
အေမ့ရဲ႕ပံုရိပ္
ရင္ထဲကို ယိုဖိတ္စီးဆင္း
ေအးျမတဲ့ ျမစ္တစင္းျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္ အေမ …။

‘ငါ့သားေတြ အရက္ သိပ္မေသာက္ၾကနဲ႔ေနာ္’
‘အေမတို႔ဘက္ကလူေတြ အသက္ရွည္တာကိုပဲ အေမျမင္ခ်င္တယ္’
‘ကိုခ်စ္၀င္းေမာင္တို႔၊ ကိုလြဏ္းေဆြတို႔
မဂၢဇင္းေတြ အေျခအေန ေကာင္းၾကရဲ႕လား
အေမ့စာမူေတြ အခ်ိန္မီရၾကရဲ႕လား
အေမလည္း ေရးျဖစ္တာဆိုလို႔
ကို၀င္းၿငိမ္းန႔ဲဆို ဒီသံုးအုပ္ပဲ ရွိတာ
ငါ့သားတို႔ အဆင္မေျပရင္
အေမ့ကို စာမူခ မေပးနဲ႔ေနာ္’ လို႔
တိုးလ်လ် အသံနဲ႔
စိုးရိမ္ပူပန္တဲ့ စကား
အေမေျပာၾကားေလေတာ့
က်ေနာ့္စိတ္ထဲ
ပီတိေတြနဲ႔ အားျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္ အေမ …။

ဦးပိန္တံတားေပၚ လမ္းေလွ်ာက္ရင္း
ေလညင္းက ေျပး၀င္ေဆာင့္ေတာ့
က်ေနာ့္စိတ္ေတြ ခပ္ေျမာက္ေျမာက္ျဖစ္သြား
အဲဒီ အေၾကာင္းတရားထဲမွာ
က်ေနာ္လို အယ္ဒီတာ ငခြၽတ္ငတားေလးကို
အေမက စာမူေတြ ခ်ီးျမႇင့္ၿပီး
အသိအမွတ္ျပဳခဲ့တာဟာ
အဓိက အေၾကာင္းတရားပါ အေမ …။

ႏွင္းျမဴေတြ ေ၀ေနတဲ့
ေတာင္သမန္ နံနက္ခင္းမွာ
အေမ့ေမတၱာေတြက
ႏွင္းျမဴေတြနဲ႔အတူ ႐ြာက်
အယူအဆတူ
ယံုၾကည္ခ်က္တူ
ရည္မွန္းခ်က္တူ
ရင္ဘတ္ခ်င္းတူၾကတဲ့
အေမ့သား အေမ့သမီးေတြအားလံုး
အျပံဳးကိုယ္စီ ယွက္သန္း
အလြမ္းကိုယ္စီ ေပြ႕ေထြး
အနာဂတ္ေရးအတြက္ တိုင္ပင္
ေတာင္သမန္ တခြင္လံုး
ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့ ရသေတြ ျပည့္ဖံုး
ေပ်ာ္လို႔မဆံုး ျပံဳးလို႔မ၀ ျဖစ္ခဲ့ၾကပါတယ္ အေမ …။

အခုေတာ့
အေမ့သား အေမ့သမီးေတြလည္း
စစ္အာဏာရွင္ေတြရဲ႕ အၾကမ္းဖက္မႈေအာက္မွာ
တမလြန္ ေရာက္သူေရာက္
ဘ၀တကၠသိုလ္ ေရာက္သူေရာက္
လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ ေရာက္သူေရာက္
တတိယႏိုင္ငံ ေရာက္သူေရာက္
ကေမာက္ကမ
ကစဥ့္ကလ်ားနဲ႔
ေျပးလႊား႐ုန္းကန္ေနၾကရေပမယ့္
အေမ့ ေမတၱာထီးရိပ္က
က်ေနာ့္တို႔အေပၚ
ထာ၀ရ အုပ္မိုးေပးထားလို႔
စိတ္ဓာတ္ခြန္အား မေဖာက္မျပန္နဲ႔
ေျဖာင့္မွန္တဲ့ လမ္းေပၚမွာ
က်ေနာ္တို႔ ဆက္ေလွ်ာက္ေနႏိုင္တာပါ အေမ …။

အခုအခါမွာ
လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမေရာက္
အေမ့သား တေယာက္အေနနဲ႔
‘အေမ ေနေကာင္းလား’ လို႔
ေျပးေတြ႕ ႏႈတ္ဆက္ခြင့္မရတာ
သံုးႏွစ္သံုးလီ ၾကာခဲ့ေပမယ့္
အေမဟာ က်ေနာ္နဲ႔ မေ၀း
က်ေနာ့္ရဲ႕ အေတြး၊ က်ေနာ့္ရဲ႕ေဘးမွာ
ျမင့္ျမတ္တဲ့ အဘိဓမၼာ
ျမင့္ျမတ္တဲ့ ေမတၱာတရား
ျမင့္ျမတ္တဲ့ စိတ္ဓာတ္ခြန္းအားေတြနဲ႔
ထာ၀ရ အနီးကပ္
မတ္မတ္ရပ္ေနဆဲလို႔
ယံုျမဲယံုၾကည္လ်က္ပါ အေမ …။

အကိုးအကား – သူႚရဲႚ ဘေလာက္က ယူပၝသည္ ၊ http://drlunswe.blogspot.com

 
Leave a comment

Posted by on November 29, 2007 in Poems

 

အေမနဲႚ သား(သိုႚ) "သ" ၀ဂ္ကထာ


အေမနဲ႔ သား (သို႔) “သ”၀ဂ္ကထာ
(အေမလူထုေဒၚအမာ ၉၂ႏွစ္ျပည့္ ေမြးေန႔သို႔ …)
ေအာင္ေ၀း
ႏို၀င္ဘာ ၂၈၊ ၂၀၀၇

(၁)
အေမ က်ေနာ့္ကို မတားနဲ႔
က်ေနာ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အိမ္ သြားမွ ျဖစ္မယ္။
အေမ … အေမ့ကိုေတာ့ က်ေနာ္ တားပါရေစ
အေမ တမလြန္ ခရီးကို မသြားပါနဲ႔ဦး
က်ေနာ္တုိ႔ ဒီမိုကရက္တစ္ႏိုင္ငံေတာ္ဆီ သြားရဦးမယ္ အေမ …။

(၂)
အေမ က်ေနာ့္ကို မတားနဲ႔
က်ေနာ္ ေနျပည္ေတာ္ကို သိမ္းမွ ျဖစ္မယ္။
အေမ … အေမ့ကိုေတာ့ က်ေနာ္ တားပါရေစ
အေမ … လူ႔ဘ၀ကို မသိမ္းပါနဲ႔ဦး
က်ေနာ္တို႔ ေသြးစြန္းေနတဲ့ သကၤန္းေတြ
ေသြးစြန္းေနတဲ့ ေဒါင္းအလံေတြ
ေသြးစြန္းေနတဲ့ မ်က္ရည္ေတြ သိမ္းရဦးမယ္ အေမ …။
(၃)
အေမ က်ေနာ့္ကို မတားနဲ႔
က်ေနာ္ စစ္အာဏာရွင္မွန္သမွ် သတ္မွျဖစ္မယ္။
အေမ … အေမ့ကိုေတာ့ က်ေနာ္ တားပါရေစ
အေမ ပရိေဒ၀မီးေတြ မသတ္ပါနဲ႔ဦး
က်ေနာ္တို႔ အစိုးရအၾကမ္းဖက္၀ါဒကို သတ္ရဦးမယ္ အေမ
က်ေနာ္တို႔
အစိုးရ အၾကမ္းဖက္၀ါဒကို
သတ္ရဦးမယ္ အေမ …။

အေမ့သား-ေအာင္ေ၀း
၂၃-၁၀-၂၀၀၇
(ေခတၱ ပုန္းခိုက်င္း တေနရာ)

 
Leave a comment

Posted by on November 29, 2007 in Poems