RSS

Monthly Archives: December 2007

ကုိရီးယားက ဴမန္မာေကဵာင္းသားကုိေထာက္ပ့ံမည္


ကုိရီးယားက ဴမန္မာေကဵာင္းသားကုိေထာက္ပ့ံမည္
မုိးမခအေထာက္ေတာ္ ၀၀၇
ဒီဇင္ဘာ ၃၁၊ ၂၀၀၇

ေတာင္ကိုရီးယားမႀ C&KCL ကုမၯဏီသည္ဴမန္မာေကဵာင္းသားအခဵႂိႛအား ၂၀၀၈ခုႎႀစ္မႀစ၍ ပညာသင္ေဳကးမဵား ေထာက္ပံ့သၾားမည္ဟု သိရႀိရသည္။

ပင္လယ္ကူးသေဘႆာလုပ္ငန္းႎႀင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမဵား လုပ္ကုိင္ေနေသာ အဆုိပၝ ကုမၯဏီက ရန္ကုန္႓မိႂႛ ေရေဳကာင္းသိပၯံတကၠသိုလ္ (IMT) မႀ ေကဵာင္းသားမဵားကုိ ေထာက္ပ့ံသၾားမည္ဴဖစ္႓ပီး၊ တစ္ႎႀစ္လ႖င္ ေကဵာင္းသား ဦးေရ ၂၀ ႎႁန္းဴဖင့္ ႎႀစ္စဥ္ေထာက္ပ့ံမည္ဴဖစ္ေဳကာင္း ကုမၯဏီဥကၠဌ မစၤတာယီဂမ္းဴဖိႂ၏ ေဴပာဳကားခဵက္ကုိ ကုိးကား၍ ဒီဇင္ဘာလ(၂၇)ရက္ေန့ထုတ္ ေတာင္ကိုးရီးယားႎိုင္ငံ သတင္းစာမဵားတၾင္ ေရးသား ေဖၞဴပထားသည္။

ကုမၯဏီ၏ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေဳကး အစီအစဥ္မဵားႎႀင့္ ပတ္သက္၍ ေရေဳကာင္းသိပၯံတကၠသိုလ္ ေကဵာင္းအုပ္႒ကီး ဦး၀င္းသိန္းႎႀင့္ C&KCL ကုမၯဏီတိုႛ ရန္ကုန္တၾင္ သေဘာတူညီမႁ လက္မႀတ္ေရးထိုးခဲ့ဴပီဴဖစ္ေဳကာင္းလည္း ေရးသားေဖၞဴပထားသည္။

၁၉၉၈ခုႎႀစ္တၾင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ အဆုိပၝ ကုမၯဏီပုိင္ သေဘႆာမဵားတၾင္ ဴမန္မာသေဘႆာသား ၃၀၀ ခန္ႛ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္လဵက္ရိႀသည္။

၂၀၀၄ခုႎႀစ္မႀစ၍ ကုမၯဏီသည္ ရန္ကုန္တၾင္ ေရေဳကာင္းသိပၯံတကၠသိုလ္ (IMT)ႎႀင့္ ပူးေပၝင္း၍ အားကစားပၾဲမဵား ဴပႂလုပ္ေပးခဲ့ေဳကာင္း၊ ကုမၯဏီတၾင္ အလုပ္ လုပ္ေနေသာ ဴမန္မာသေဘႆာသားတုိႛ၏ မိသားစုမဵားကို ဖိတ္ေခၞဴပီး ေတၾႛဆုံပၾဲမဵား ဴပႂလုပ္ေပးခ့ဲေဳကာင္း သိရသည္။

၁၉၆၃ မႀ စတင္၍ ေရေဳကာင္းပညာသိပၯံ၏ ကနဦးသင္တန္းမဵားကုိ ဖၾင့္လႀစ္ခဲ့ဴခင္းဴဖစ္ဴပီး၊ ယခုအခဵိန္ထိ ေရေဳကာင္းသိပၯံ အင္ဂဵင္နီယာေပၝင္း ၁၃၀ ၀၀၀ (တစ္သိန္းသုံးေသာင္း) ေမၾးထုတ္ေပးခဲ့ဴပီးဴဖစ္သည္ ဟု သိရႀိရသည္။

ပုိႛေဆာင္ေရး၀န္႒ကီးဌာန၏ ေရေဳကာင္းပညာေကဵာင္းသည္ လၾန္ခဲ့သည့္ ၃ ႎႀစ္က ေရေဳကာင္းသိပၯံတကၠသိုလ္( Institute of Marine Technology )အဴဖစ္ ေဴပာင္းလဲခ့ဲသည္။

(ဓာတ္ပုံ- Ministry of Transport)

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on December 31, 2007 in Local News Headlines

 

အေ၀းဳကည့္မႀန္ေဴပာင္း – သတင္းသမားေတၾအတၾက္ ၊ ေထာင္တန္တ့ဲစာအုပ္


မုိးမခေတာထဲက သတင္းအပုိင္းအစမဵား
သတင္းသမားေတၾအတၾက္ ၊ ေထာင္တန္တ့ဲစာအုပ္
အေ၀းဳကည့္မႀန္ေဴပာင္း

ဒီဇင္ဘာ ၃၁၊ ၂၀၀၇

သတင္းသမားေတၾအတၾက္

ဴပည္ပေရာက္ ဴမန္မာဴပည္သား သတင္းသမားမဵားအတၾက္ဆုိ႓ပီး စာအုပ္တစ္အုပ္ ထၾက္ေန႓ပီလုိႛ သိရပၝတယ္။ စာအုပ္နာမည္က သတင္းသမား အမႀားတစ္ေထာင္ မဟုတ္ပၝဘူး။ သတင္းသမား သတိထားစရာ ဴမန္မာစာႎႀင့္ စကားသံမဵား ပၝတ့ဲခင္ဗဵာ။

ကဲ … စာအုပ္ကုိ ဘယ္မႀာ ၀ယ္ရမလဲ။ စာေရးဆရာမ ေမ႓ငိမ္းရဲႛ အင္တာနက္ စာမဵက္ႎႀာမႀာေတာ့ … ” … မႀာလုိႛရပၝတယ္။ maynyane@gmail.com ကုိ မႀာႎုိင္ပၝတယ္။ …” လုိႛ ေရးထားပၝတယ္။ ဟင့္အင္း၊ မေစာင့္ႎုိင္ေတာ့ဘူး၊ ဖတ္ခဵင္လႀ႓ပီ ဆုိသူမဵား အေနနဲႛ http://www.4shared.com/file/30390598/8d2364d9/CE_BM_Text_Final.html ဆုိတ့ဲ အင္တာနက္ စာမဵက္ႎႀာကုိ ေရာက္ေအာင္ သၾား႓ပီး ကုိယ့္ကၾန္ဴပႃတာထဲ ဆဲၾယူသိမ္းဆည္း၊ ဖတ္ရႀႂ ေလ့လာႎိုင္ပၝ႓ပီ။

စာအုပ္ရဲႛ အစမႀာ စာေရးဆရာမ ေမ႓ငိမ္းက ေရးသားဴပႂစုသည္။ စာေရးဆရာ ေမာင္သာမညက ကူညီ တည္းဴဖတ္သည္။ လုိႛ ေရးသားထားတာ ေတၾႛရမႀာပၝ။ စုစုေပၝင္း ၆၂ မဵက္ႎႀာရိႀပၝတယ္။ ဴမနမာသတင္း သမဂၢက ထုတ္ေ၀ပၝတယ္။

– ေ၀ၝဟာရအမႀား
– အသံထၾက္အမႀား
– စာလံုးေပၝင္းသတ္ပံုအမႀား
– သဒၬၝအမႀား

ဆုိ႓ပီး အခန္းခဲၾ ဴပႂစုထားပၝတယ္။

“ဘာသာစကားအားနည္းမႁေဳကာင့္ အရည္အေသၾးေလဵာ့ပၝးေနေသာ သတင္း အခဵက္အလက္မဵားကို မီဒီယာမဵားတၾင္ မေတၾႛခဵင္အဆံုး ေတၾႛေနရသည္။ မဳကားခဵင္အဆံုး ဳကားေနရသည္။ လုိႛ စာအုပ္အမႀာစာမႀာ ညည္းခဵင္းခဵ ထားပၝတယ္။

“သဒၬၝေရးထံုး ဴဖစ္ေစ၊ ေ၀ၝဟာရအသံုးအႎႁန္း ဴဖစ္ေစ၊ သတ္ပံုဴဖစ္ေစ၊ အသံထၾက္ဴဖစ္ေစ တစံုတခု မႀားယၾင္းခ႗တ္ေခဵာ္လ႖င္ သတင္းအခဵက္အလက္၏ အရည္အေသၾးမဵား ေလဵာ့ပၝးသၾားပၝသည္၊၊ သဒၬၝမႀားလ႖င္ တရားလိုက တရားခံဴဖစ္သၾားႎိုင္သည္၊၊ ေ၀ၝဟာရမႀားလ႖င္ မရည္ရၾယ္ဘဲ ဆဲသလို ဴဖစ္သၾားႎိုင္သည္၊၊ သတ္ပံုမႀားလ႖င္ အဓိပၯၝယ္တက္တက္စင္ လၾဲသၾားႎိုင္သည္၊၊ အသံထၾက္မႀားလ႖င္ ေလးနက္ေသာစကားသည္ ရယ္စရာ ဴဖစ္သၾားႎိုင္သည္၊၊ … … … ဤစာအုပ္သည္ သတင္းသမားတိုႛအတၾက္ ဴမန္မာစာ ဴမန္မာစကားကုိ တိတိကဵကဵ ေရးသားေဴပာဆိုႎိုင္ရန္ အကူအညီေပးမည့္ စာအုပ္တအုပ္ ဴဖစ္ပၝသည္၊၊ လုိႛလည္း ဆုိထားပၝတယ္။

သတင္းသမားေတၾသာမက စာသမား၊ ေပသမား အေတာ္မဵားမဵား လည္း ေကဵာင္းစာေမးပဲၾေတၾမႀာ ဴမန္မာစာ အမႀတ္ ၄၀ ေကဵာ္နဲႛ ေအာင္ဴမင္ခ့ဲဳကသူေတၾ ဴဖစ္တာေဳကာင့္ ဒီစာအုပ္ကုိ ၀ယ္ဳက၊ ကၾန္ဴပႃတာေဘးနား ခဵထားဳက၊ အင္တာနက္ကေန ဆဲၾယူဳက႓ပီး ကုိးကားဳကမယ္လုိႛ ယူဆပၝေဳကာင္း။

အဲန္အယ္လ္ဒီ” ဆုိတ့ဲ အသုံးအႎႁန္းမဵႂိးနဲႛ ပတ္သက္လုိႛေတာ့ ဒီစာအုပ္ထဲမႀာ မေတၾႛရပၝဘူး၊ စာအုပ္ကုိ ဒုတိယအ႒ကိမ္၊ တတိယအ႒ကိမ္ ဴပန္လည္ရုိက္ႎႀိပ္ဖုိႛ ဴဖည့္စၾက္ဴပႂစုတ့ဲအခၝ ဒီ အဲန္အယ္လ္ဒီ ကုိလည္း ထည့္သၾင္းစဥ္းစားမယ္လုိႛ ယူဆရပၝတယ္။

ေထာင္တန္တ့ဲစာအုပ္

မေမ႓ငိမ္းရဲႛ စာအုပ္ကုိ အင္တာနက္ကေန ဖတ္ရႀႂ႓ပီးသကာလ စိတ္ဓာတ္ကဵမိပၝတယ္၊ ငၝတုိႛေတၾ ဴမန္မာစာ၊ ဴမန္မာစကားကုိ တရုတ္စကား၊ ကုိရီးယားစကား၊ အဂႆလိပ္စကားတုိႛေလာက္ေတာင္ ဦးစားမေပးမိပၝလား လုိႛ ေတၾးမိပၝတယ္။ သုိႛေပေသာ္လည္း ၂၀၀၈ခုႎႀစ္ ဇန္န၀ၝရီလထုတ္ ခဵယ္ရီမဂၢဇင္း၊ စာမဵက္ႎႀာ ၁၃၆ မႀာပၝတ့ဲ စာအုပ္ေဳကာ္ဴငာကုိ ေတၾႛလုိက္ရေတာ့ မႀားတတ္တာ ငၝတုိႛခဵည္းပဲမဟုတ္ဘူးေဟ့ ဆုိ႓ပီး စိတ္ဓာတ္ေတၾ ဴပန္လည္ တက္ဳကၾလာပၝတယ္။ ဴမန္မာဴပည္ထဲက ဆရာမဵားလည္း သဒၬၝအမႀားနဲႛ ပၝကလား။

စာအုပ္နာမည္က ရုပ္တုမႀ ေဴပာေသာ ဴမန္မာ့သမုိင္း၀င္ပုဂၢိႂလ္ထူးမဵား တ့ဲ။ စာအုပ္ေခၝင္းစဥ္က သဒၬၝမႀားေန (ဂရာမာမႀားေန) တာေဳကာင့္ စာအုပ္ထဲကအခဵက္အလက္ေတၾကေရာ မႀန္ပၝ့မလားလုိႛ ေစာဒကတက္မိရင္ အမႀားဴမင္ အဲ အဆုိးဴမင္၀ၝဒီ ဴဖစ္သၾားမယ္ ထင္ပၝတယ္။ သဒၬၝေရးထံုး မႀားယၾင္းခ႗တ္ေခဵာ္မႁေဳကာင့္ သတင္းအခဵက္အလက္ရဲႛ အရည္အေသၾး ေလဵာ့ပၝးတယ္ လုိႛ မေမ႓ငိမ္းဴပႂစုတ့ဲ စာအုပ္အမႀာစာက ဆုိထားတာကုိ ဴပန္သတိရမိပၝတယ္။

အဴပစ္တင္မယ္ဆုိရင္ စာအုပ္တုိက္က အယ္ဒီတာ၊ စာေပစိစစ္ေရး ရုံးက ေကဵးဇူးရႀင္မဵားကုိလည္း တင္သင့္ေပတာေပၝ့။ ကဵေနာ့္ကုိလည္း အဴပစ္တင္ဳကမယ္ထင္ပၝရဲႛ။ ဒီငနဲ စာအုပ္အေဳကာင္း လုိရင္းမေဴပာဘဲနဲႛ မေယာင္ရာဆီလူးေနတယ္၊ ဒၝ … သဒၬၝစာအုပ္ မဟုတ္၊ သမုိင္းစာအုပ္ ဆုိ႓ပီး။

ကဲ … လုိရင္းေဴပာရရင္ ဗုိလ္ခဵႂပ္ေအာင္ဆန္း၊ ဦး၀ိစာရ၊ ဦးဥတၨမ၊ ဆရာစံ၊ မဟာဗႎၭႂလ၊ အေနာ္ရထာ၊ ကေနာင္မင္းသား၊ ေဒၞဦးဇၾန္း စတ့ဲ ရုပ္တုေတၾရဲႛ သမုိင္းစာမဵက္ႎႀာေတၾ ပၝ၀င္တယ္၊ က့ံေကာ္၀တ္ရည္စာေပက ဴဖန္ႛခဵိတယ္၊ ဒုတိယအ႒ကိမ္ထုတ္ေ၀တယ္လုိႛ ေဳကာ္ဴငာက ဆုိပၝတယ္။ မဵက္ႎႀာဖုံးမႀာေတာ့ ဗုိလ္ခဵႂပ္ေအာင္ဆန္း ဴမင္းစီးရုပ္တုပုံကုိ သုံးထားပၝတယ္။

၂၀၀၀ ဴပည့္ႎႀစ္တုန္းကလည္း ဒီစာအုပ္ကုိ ဒုတိယအ႒ကိမ္ထုတ္ေ၀ဖုိႛ စီစဥ္ခ့ဲပၝေသးတယ္။ စီစဥ္ဆဲမႀာပဲ ႎုိင္ငံေတာ္က ဆရာသန္း၀င္းလိႁင္ကုိ ဖမ္းဆီးႎႀိပ္စက္႓ပီး ေထာင္ ၇ ႎႀစ္ ခဵခ့ဲတာပၝ။ ဒီႎႀစ္ဆန္းပုိင္းမႀာ ႎုိင္ငံေတာ္က ဆရာ့ကုိ ဴပန္လၾတ္ေပးပၝတယ္။ အခုေတာ့ ႎုိင္ငံေတာ္က ဒီစာအုပ္ကုိ ထုတ္ေ၀ခၾင့္ဴပႂလိုက္ပၝ႓ပီ။ ႎုိင္ငံေတာ္ရဲႛေစတနာေဳကာင့္ ကဵေနာ္မဵႂိး႒ကီးတုိႛလည္း သိသင့္၊ သိထုိက္၊ ေလ့လာထုိက္တာေတၾကုိ ဖတ္ရႀႂႎုိင္ဳက႓ပီေပၝ့။ ႎိုင္ငံေတာ္ရဲႛ ေကဵးဇူးေတၾ ႒ကီးမားေလစၾ။


 
Leave a comment

Posted by on December 31, 2007 in News Features

 

မဵႂိးဆက္သစ္ လူငယ္မဵား အစည္းအရုံး ေဳကညာခဵက္ထုတ္ဴပန္


မ်ဳိးဆက္သစ္ လူငယ္မ်ား အစည္းအရုံး က ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား သတင္းမ်ား ထုတ္ျပန္
၈၈ မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား၏ မိသားစုမ်ားက စစ္အာဏာပိုင္တို႔ကို တရားျပန္စြဲမည္ ဟုဆို

မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၃

ဒီဇင္ဘာ ၃၁၊ ၂၀၀၇

ၾသဂုတ္လ ေလာင္စာဆီသပိတ္ႏွင့္ စက္တင္ဘာ သံဃာ့အေရးေတာ္ပုံ အတြင္းက ဖမ္းဆီးထားေသာ ေက်ာင္းသား၊လူငယ္မ်ား ႏွင့္ ရဟန္းသံဃာမ်ား၏ ေထာင္တြင္း ႏွင့္ တရားရုံးထုတ္ အေျခအေနမ်ားကို ယခု ျပည္တြင္းတြင္ လႈပ္ရွားေနေသာ မ်ိဳးဆက္သစ္ လူငယ္မ်ား အစည္းအရုံးက သတင္းထုတ္ျပန္လိုက္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

ထိုသတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ – ကိုေက်ာ္စုိး ႏွင့္ ကိုလွမ်ဳိးေနာင္တို႔၏ က်န္းမာေရးအေျခအေန ကို စိုးရိမ္ေၾကာင္း၊ ကိုျမင့္လြင္ဦး (ကိုသားၾကီး)၊ ကိုေက်ာ္စြာေဌး၊ ကိုထြန္းထြန္းႏိုင္ ႏွင့္ ကိုေအာင္မင္းႏိုင္ တို႔ကို ရုံးထုတ္ျခင္း၊ ပုဒ္မတပ္ျခင္း ႏွင့္ ရုံးခ်ိန္း သတ္မွတ္ျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ေၾကာင္း၊ ေငြၾကာယံေက်ာင္းတိုက္မွ သံဃာေတာ္ ၅ ပါး ျဖစ္သည့္ ဦးနႏၵ၊ ဦၤးအဂၢဓမၼ၊ ဦးအိႏၱရိယ၊ ဦးဇာဏိရ ႏွင့္ ဦးလာသက တို႔ကိုလည္း ပုဒ္မ ၅၀၅/ခ၊ ၂၉၅၊ ၁၄၃ တို႔ျဖင့္ တရားစြဲဆိုေၾကာင္း ပါရွိသည္။

သို႔ေသာ္ ဒီဇင္ဘာ ၂၆ ရက္ေန႔က ေရွ႔ေနခ်ဳပ္မ်ား၊ တရားသူၾကီးမ်ား အစည္းအေ၀းတြင္ ဖမ္းဆီးခံထားရသူအခ်ဳိ႔အား ရုံးမထုတ္ရန္ႏွင့္ တရား၀င္ ပုဒ္မတပ္ျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ရန္ ဆုံးျဖတ္ၾကေၾကာင္း သတင္းထြက္လာျပီးေနာက္တြင္ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား ျဖစ္ေသာ ကိုမင္းကိုႏိုင္၊ ကိုကိုၾကီး ႏွင့္ ေဌးၾကြယ္တို႔ကလည္း ၄င္းတို႔၏ သေဘာထားမ်ားကို ထုတ္ျပန္ အသိေပးလိုက္ေၾကာင္း ထုိသတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ျမန္မာျပည္ ဥပေဒမ်ားအရ အထိမ္းသိမ္းခံရသူတဦးကို ရက္ေပါင္း ၉၀ အတြင္း တရား ဥပေဒအရ တရားရုံးတင္ စြဲခ်က္တင္ အေရးယူရန္ႏွင့္ ထို႔ရက္ထက္ပိုျပီး အေၾကာင္းခိုင္လုံမႈ မျပႏိုင္ဘဲ ဖမ္းဆီးထားျခင္း မျပဳရန္ဟု ဆိုထားေၾကာင္း၊ ယခုလို မတရား ဖမ္းဆီးထားသည့္အတြက္ မိမိတို႔မိသားစုမ်ားက စစ္အစိုးရကို ျပန္လည္ တရားစြဲဆိုမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ကို တရားစြဲဆိုမည္ ဆိုပါကလည္း အမ်ားျပည္သူေရွ႔ေမွာက္တြင္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ သို႔မဟုတ္ပါက မိမိတို႔က လက္မွတ္ထုိးေပးမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ ေၾကျငာထားသည္ကို ေတြ႔ရွိရပါသည္။

မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္မ်ားအစည္းအရုံးက ျပည္သူတို႔ထံသို႔ သတင္းမွန္မ်ား အျမန္ ေရာက္ရွိေရးကို ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း၊ စစ္အစိုးရက ယခုအခ်ိန္အထိ္ သတင္းမ်ား ေမွာင္ခ်၊ ထိမ္ခ်န္ျပီး ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ႏွင့္ သံဃာေတာ္မ်ားကို ႏွိပ္စက္ညွွင္းပမ္း ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုလိုက္ပါသည္။

 
Leave a comment

Posted by on December 31, 2007 in Local News Headlines

 

စကႆာပူေရာက္ သီးေလးသီး ေဆးေရာင္စုံ၀ိုင္းေတာ္သားမဵားႎႀင့္ ဦးပန္တဵာ စကားလက္ဆုံ


စကႆာပူေရာက္ သီးေလးသီး ေဆးေရာင္စုံ

၀ိုင္းေတာ္သားမဵားႎႀင့္

ဦးပန္တဵာ စကားလက္ဆုံ
မိုးမခ (ဆစ္ဒနီ)

ဒီဇင္ဘာ ၃၀၊ ၂၀၀၇
အစီအစဥ္ နားဆင္ရန္ ဒီမႀာ ႎႀိပ္ပၝ

 
Leave a comment

Posted by on December 30, 2007 in Radio Program

 

ဆစ္ဒနီဴမိႂႚ ဴမန္မာစာသင္တန္းေကဵာင္း ၁၈ ဳကိမ္ေဴမာက္ အထိမ္းအမႀတ္


ဆစ္ဒနီဴမိႂႚ ဴမန္မာစာသင္တန္းေကဵာင္း
၁၈ ဳကိမ္ေဴမာက္ အထိမ္းအမႀတ္
ေဒၝက္တာ သန္းႎိုင္ ႎႀင့္ စကား၀ိုင္း

မိုးမခ (ဆစ္ဒနီ) မႀ ဦးပန္တဵာ ေတၾႚဆုံသည္

ဒီဇင္ဘာ ၃၀၊ ၂၀၀၇
အစီအစဥ္နားဆင္ရန္ ဒီမႀာ ႎႀိပ္ပၝ

 
Leave a comment

Posted by on December 30, 2007 in Radio Program

 

ဇာဂနာ ႎႀင့္ သီးေလးသီး ရဲႚ ေဆးေရာင္စုံ အဴငိမ့္ ဴပက္လုံးခၾင္မဵား


ဇာဂနာ ႏွင့္ သီးေလးသီး ရဲ႔ ေဆးေရာင္စုံ အျငိမ့္ ျပက္လုံးခြင္မ်ား

ဇာဂနာ
ဒီဇင္ဘာ ၂၉၊ ၂၀၀၇

စိန္သီး။ ။ အရႊမ္းမေဖာက္ဘဲ ခြန္းေထာက္ ဆိုသြားတာ ညီေလးပန္းသီး မွတ္တယ္

ပန္းသီး။ ။ ဟုတ္ပ … အကိုစိန္သီး ခင္ဗ်။

စိန္သီး။ ။ က်ေနာ္တို႔ေတြ ဒါ ပထမဆံုးအၾကိမ္ ႏိုင္ငံျခားမွာ အျငိမ့္ကရတာ ပါပဲ။ ဒီက အကိုေတာ္၊ အမေတာ္မ်ားက ဖိတ္ၾကားေတာ့ သူတို႔ ေက်းဇူးနဲ႔ ေရာက္ရတာပါ။

ၾကယ္သီး။ ။တစ္သက္နဲ႔ တကိုယ္ အိပ္မက္ေတာင္ မမက္ဖူးတဲ့ ေလယာဥ္ပ်ံၾကီး ခုမွ စီးဖူးေတာ့တယ္။

ေဂၚဇီလာ။ ။ ေခတ္ကာလရဲ့ တိုးတက္မွဳေပါ့ကြာ။ ေျမေၾကာေတြ ရွဳံ ႔သြားျပီ၊ စကၤာပူ ရန္ကုန္ လာတာ … ရန္ကုန္ – မႏၱေလး ထက္ေတာင္ ျမန္ေသး။

ဇီးသီး ။ ။ ေခတ္က တိုးတက္လာျပီကိုး၊ အရင္က စာေရးတယ္၊ ေနာက္ေတာ့ ဖုန္းဆက္တယ္ ခုေတာ့ အီးေမးလ္ ပို႔တယ္၊ အေျပာင္းအလဲေတြ သိပ္ ျမန္လာျပီ။

စိန္သီး။ ။ ဟုတ္တယ္ဗ်ာ။ ဒီေန႔ေခတ္ ကေလးေတြ သင္ပုန္းၾကီး ဖတ္စာေတာင္ ေခတ္နဲ႔ အညီ ေျပာင္းလဲေနျပီ။

ပန္းသီး။ ။ ဘယ္လိုမ်ားတုန္း။

စိန္သီး။ ။ ဟိုတုန္းက ဇြန္ပန္းရံုအနီး လွည္းဘီး ႏြံထဲ ကြ်ံေနသည္၊

ကူျပီး တြန္းေပးၾကပါ၊

ေလးလြန္းလို႔ မတြန္းႏိုင္ဘူးလား၊

ျပိဳင္တူ တြန္းလ်င္ ေရြ ႔ႏိုင္ပါသည္ … တဲ့။

ေဟာ … ခု … ေျပာင္းသြားျပီ။

ပန္းသီး။ ။ ဘယ္လို ေျပာင္းသြားတုန္း။

စိန္သီး။ ။ ရယကအိမ္အနီး ဖဲ၀ိုင္း ေထာင္ေနသည္

ကူျပီးဖမ္းေပးၾကပါ၊

အခ်င္းခ်င္းမို႔ မဖမ္းခ်င္ဖူးလား၊

ျပိဳင္တူ ဖမ္းလ်င္ မိနိုင္ပါသည္ … တဲ့။ ကဲ …

ပန္းသီး။ ။ ေအာင္မာ … ဒါဆို ငါလည္း ေျပာခ်င္ပါ့ဗ်ာ။ ေျပာင္းလဲသြားပံု ကေလး

ၾကယ္သီး။ ။ ေျပာစမ္းပါဦး …

ပန္းသီး။ ။ ေစာေစာထ … သြားတိုက္

မ်က္ႏွာသစ္ … အစာစား

အ၀တ္လဲ … အိပ္ယာသိမ္း

အိပ္ယာခင္း … ျပန္အိပ္

အိပ္ရာထ … သြားတိုက္

မ်က္ႏွာသစ္ …. အစာစား

ျပန္အိပ္ … အိပ္ယာထ …

ေဂၚဇီလာ။ ။ ငါ့သား … မင္း ဒီေန႔ ေက်ာင္းေကာ သြားဦးမွာလား။

ပန္းသီး။ ။ အေဖတို႔ ပိုက္ဆံ ကုန္ပါတယ္။

ေဂၚဇီလာ။ ။ေၾသာ္ … ရွာပါ့မယ္ကြာ။

ပန္းသီး။ ။ ဆရာမ ေစ်းဖိုး၊ တံပ်က္စည္းဖိုး၊ ဆရာမသမီး က်ဳရွင္ဖိုး၊ ေက်ာင္းအုပ္ၾကီး ကာရာအိုေက ဆိုဖို႔ … အဲဒါေတြ ေပးႏိုင္လို႔လား။

ေဂၚဇီလာ။ ။ ငါ့သား ဆယ္တန္း ေအာင္ရင္ ျပီးေရာ …

ပန္းသီး။ ။ ဆယ္တန္း ေအာင္ေတာ့ ဘာလုပ္ရမလဲ။

ေဂၚဇီလာ။ ။ ဘဲြ ႔ရေအာင္ ဆက္သင္ေပါ့။

ပန္းသီး။ ။ဘဲြ႔ ရေတာ့ေရာ …

ေဂၚဇီလာ။ ။ အင္း … အဂၤလိပ္ စကားေျပာသင္တန္း တက္ေပါ့။

ပန္းသီး။ ။ အဲဒါ တတ္ေတာ့ေကာ …

ေဂၚဇီလာ။ ။ အင္း … အဲ … ကြန္ပ်ဳတာ တက္ေပါ့ …

ပန္းသီး။ ။ အဲဒါ တတ္ ေတာ့ေရာ …

ေဂၚဇီလာ။ ။ ဟာ … ငါ့သားရယ္၊ ဒီေလာက္ေတာင္ တတ္ေနမင့္ဟာ ဆိုက္ကားသာ နင္းစားေတာ့ ေပါ့ကြာ။

(၀ိုင္းရိုက္)

ေဂၚဇီလာ။ ။ ဟုတ္ပ … ငါ့ ဘာေျပာရေတာ့မလဲ။ ေခတ္က တိုးတက္ေနျပီ။ ဒီ မေလးရွားမွာ ပရိုတြန္ ကားေတြ ထုတ္တယ္။ ကိုးရီးယားက ဟြန္ဒိုင္း။ ေဟာ … ငါတို႔ ျမန္မာက ျမန္မာ ဆလြန္း ထုတ္ျပီ ဗ်ား။

ဇီးသီး။ ။ တယ္ဟုတ္ပါလား

ေဂၚဇီလာ။ ။ ကားတစ္စင္းလံုး … စတီယာရင္ မပါဘူး၊ ဂီယာ မပါဘူး၊ ဘရိတ္ မပါဘူး။

ပန္းသီး။ ။ ဘယ္လို ေမာင္းလဲ …

ေဂၚဇီလာ။ ။ အသံနဲ႔ အမိန္႔ ေပးရတာ။ ေမာင္းဆို ကားက ထြက္ေရာ၊ ျမန္ဆို အရိွန္ တင္လာေရာ၊ ညာေကြ႔ဆို ေကြ႔တယ္၊ ရပ္ဆို ရပ္တယ္၊ ကားထဲက ကက္ဆက္ကိုလည္း အမိန္႔ေပး ခိုင္းတာ။ သီခ်င္းၾကီး ဆို “ျမမန္းဂီရိ ေသလာေတာင္” ဆိုျပီး အသံ ထြက္လာေရာ။ ငါက ေလးျဖဴ လို႔ ေျပာလိုက္ရင္ ကက္ဆက္က အလိုအေလ်ာက္ “အလင္းေရာင္ … သန္းေကာင္ယံ ညဥ့္နက္ထဲ” ဆိုျပီး အသံ ေျပာင္းသြားေရာ။ အဲဒီတုန္း ေနာက္က ကားက ဟြန္း အက်ယ္ၾကီး တီးျပီး ေက်ာ္တက္ေတာ့၊ ငါ စိတ္ဆိုးျပီး “ေခ်းထုပ္ ေတြ ေခြးသူခိုး …” လို႔ ဆဲ လိုက္တာ၊ ကက္ဆက္က သီခ်င္း ေျပာင္းသြားတယ္။

စိန္သီး။ ။ ဘာ သီခ်င္း လဲ

ေဂၚဇီလာ။ ။ ႏိုင္ငံေတာ္ ျပိဳကြဲမဲ့ အေျခအေန ကို တို႔ လက္မခံ ႏိုင္ပါ … တဲ့။

အားလံုး။ ။ ဟာ … … …

(ဇာဂနာ စာၾကြင္းမ်ား – )

ၾကားေပါက္ေလး တခု ေတြးမိတာေလး ေရးပါရေစ။ က်ေနာ္တို႔ ေဆးေက်ာင္း ေရာက္ကာစ က ဖားခဲြ ရပါတယ္။ ဦးထြန္းေမာင္ ဆိုတဲ့ ကုလားၾကီး ဆီကေန ဖားအရွင္ ၃ေကာင္ တရာ နဲ႔ ၀ယ္ရတာပါ။ ျပီးေတာ့ အဲဒီ ဖားေတြကို ပံု မပ်က္ေအာင္ ကြ်က္ကြ်က္ဆူ ေနတဲ့ ေရေႏြးအိုးထဲ ထည့္ျပီး သတ္ရပါတယ္။

ကြ်န္ေတာ္တို႔ က ဘာ သိမလဲ။ ဖားေတြကို ေရေႏြးအိုးၾကီးထဲ ပစ္ ထည့္ လိုက္တာ ကိုယ္ေတာ္ေခ်ာေတြက ဆတ္ကနဲ ေရေႏြးကို ေျခေထာက္နဲ႔ တစ္ခ်က္ပဲ ထိျပီး ခုန္ ထြက္ သြားလိုက္တာ ၃ ေကာင္လံုး လြတ္သြားေရာ။

ကုလားၾကီးက ရယ္ သေလ့။ ဒီလို သတ္ရတယ္ကြ … တဲ့ ဆိုျပီး ေရေအးေတြထည့္၊ ဖားကို ေရေအး ဇလံုထဲ ထည့္ လိုက္တာ၊ ေရႊဖားေလးေတြက ေရေအးကန္ထဲ ေပ်ာ္လို႔ ကူးခတ္ ေနလိုက္တာ။

ဒီမွာတင္ ကုလားၾကီးက အပူခ်ိန္ကို ေျဖးေျဖးခ်င္း တရစ္ခ်င္း တိုး လာ
လိုက္တာ၊ ငါး ဒီဂရီ ေလာက္ တိုးေတာ့လည္း ဖားေလးမ်ား ကူးခတ္ဆဲ၊ ေနာက္ထပ္ ငါး ဒီဂရီ ထပ္တိုးလည္း သူေကာင့္ ဖားေတြက ေနသာေသးတယ္ ဆိုျပီး ကူးခတ္ဆဲပ၊ဲ

အပူခ်ိန္ ၆၀ ေလာက္လည္း ေရာက္ ေရာ ဖားေတြ မလွဳပ္ႏိုင္ေတာ့ဘူး။ ရွစ္ဆယ္ ေလာက္လည္း ေရာက္ ေရာ အားလံုး … ဂန္႔ … ဂန္႔ … ဂန္႔ … ဂန္႔။

ကြ်န္ေတာ္တို႔လည္း ခုေတာ့ ဒီ ၀ဋ္္ေတြ လည္ပါျပီ။ တရစ္ခ်င္း တရစ္ခ်င္း က်ပ္လာျပီ။ ငါတုိ႔ေတာ့ ေနလို႔ ရေသးတယ္။ ဘာမွ မျဖစ္ေသးဖူး ဆိုျပီး … ဆက္ျပီး ကူးမွာလား၊ ခုန္ ထြက္ မွာလား။ အပူခ်ိန္ျမွင့္ေနတဲ့ လက္ကို ေျပး ကိုက္ ၾကမလား။ မ်က္ႏွာကို ခုန္အုပ္ ၾကမလား။ တခုခုေတာ့ ဆံုးျဖတ္ ရေတာ့မွာပဲ။ ဆံုးျဖတ္ျပီးရင္လည္း ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ရေတာ့မယ္။ မဟုတ္ရင္ေတာ့ ေရေႏြးအိုးထဲ ေသရတာ သိပ္ မတန္ လွေပဘူး။

(သီးေလးသီး စကၤာပူ ေတၾႚရစဥ္)

 
Leave a comment

Posted by on December 29, 2007 in Zarganar

 

အရႀင္ဥာဏိႍရ တရားပၾဲသတင္း ေဳကးမံုက ေဖၞဴပေပး


အရႀင္ဥာဏိႍရ တရားပၾဲသတင္း ေဳကးမံုက ေဖၞဴပေပး
မိုးမခ (ရန္ကုန္)

ဒီဇင္ဘာ ၂၉၊ ၂၀၀၇

တရားပၾဲမဵား ဴပႂလုပ္ခၾင့္ မဴပႂေတာ့ဘူးလိုႚ သတင္းမဵား ေပၞထၾက္ေနခဵိန္မႀာပဲဲ ၂၉ ဒီဇင္ဘာ ထုတ္ ေဳကးမံု သတင္းစာက သီတဂူ ဆရာေတာ္ အရႀင္ ဥာဏိႍရရဲႚ တရားပၾဲ သတင္းတပုဒ္ကို ေဖၞဴပ ေပးလိုက္ပၝတယ္။

လာမယ့္ ဇန္န၀ၝရီလ ၂ ရက္ေနႚ မႎၨေလးတိုင္း၊ ေကဵာက္ပန္းေတာင္းဴမိႂႚ၊ ဴမိႂ ့နယ္အားကစားကၾင္းမႀာ ဆရာေတာ္ တရားမဵား ေဟာဳကားဖို ့ရႀိေဳကာင္း အစိုးရပိုင္ ေဳကးမံု သတင္းစာက ေဖၞဴပေပးတာဴဖစ္ပၝတယ္။

ရန္ကုန္မႀာေတာ့ တရားပၾဲမဵား ပိတ္ပင္ေဳကာင္း သတင္းမဵား ထၾက္ေပၞေနဴပီး၊ အခဵိႂႚကေတာ့ တရားပၾဲမဵားကို ပိတ္ပင္ဴခင္း မရႀိေဳကာင္းနဲႚ ေဒသခံ ရပ္ကၾက္အာဏာပိုင္မဵားကိုသာ စစ္အစိုးရက တရားပၾဲမဵား ဴငိစၾန္းမႀႂရႀိရင္ အေရးယူခံရမႀာ ဴဖစ္ေဳကာင္း၊ တစ္ဘက္လႀည့္နဲႚ ဖိအားေပး ဴခိမ္းေဴခာက္ တားဴမစ္တာ ဴဖစ္ေဳကာင္း ေဴပာဆိုပၝတယ္။

ထက္မဵက္တဲ့ တရားမဵားနဲႚ ေ၀ဖန္ ေဟာဳကားေလ့ရႀိတဲ့ ဴဖႃးဆရာေတာ္ အပၝအ၀င္ အခဵိႂႚ ဆရာေတာ္႒ကီးမဵားကို ဖိတ္ဳကားမႀႂ မဴပႂဖိုႚ ေဒသခံမဵားကို ဖိအားေပးထားတယ္ ဆိုတဲ့ သတင္းမဵားလည္း ထၾက္ေပၞေနပၝတယ္။

ယခင္ ေရၾးေကာက္ပၾဲ ကာလမဵား နဲႚ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ နယ္လႀည့္ ခရီးစဥ္မဵားမႀာ စစ္တပ္က နယ္ခံမဵားနဲႚ ဴပည္သူလူထုကို ဴခိမ္းေဴခာက္ ဖိအားေပးဴပီး လူမစုႎိုင္ေအာင္ ဴပႂလုပ္ဳကသလိုမဵႂိးနဲႚ အားစမ္းေလ့ရႀိဴပီး၊ ဴပီးမႀ ကာယကံရႀင္မဵားကို သီးဴခား ဖယ္ထုတ္ဴပီး ဖမ္းဆီး ႎႀိမ္ႎႀင္းေလ့ရႀိတဲ့ အစဥ္အလာမဵားကို သတ္ရစရာ ဴဖစ္တယ္လိုႚ ဧရာ၀တီတိုင္းက သံဃာေတာ္တပၝးက ဆိုလိုက္ပၝတယ္။

စက္တင္ဘာ သံဃာအေရးအခင္းမႀာလည္း ဘုန္းဳကီးေကဵာင္းအခဵႂိႚကို တမင္သက္သက္ ခၾဲထုတ္ဴပီး ဴဖိႂခၾဲ ဖဵက္ဆီးဴပလိုက္တဲ့အတၾက္၊ အဴခား ဘုန္းဳကီးေကဵာင္းမဵားက ေကဵာင္းထိ္ုင္ဆရာေတာ္ဳကီးမဵားနဲႚ လက္ေအာက္က စာသင္သား သံဃာမဵားကို အင္အားမစုမိေအာင္ ေသၾးခၾဲပစ္ႎိုင္ခဲ့တဲ့ သာဓက ကလည္း ထင္ရႀားပၝတယ္လိုႚ ဆက္လက္ သုံးသပ္ဴပသၾားပၝတယ္။

မိုးမခက ေဖၞဴပေပးခဲ့တဲ့ ယုဇန ဥယဵာဥ္ဴမိႂႚေတာ္ ၅ လမ္း ထိပ္က တရားေခၾမဵားနဲ ့ သီးေလးသီး စီဒီေဳကာင့္ အဖမ္းခံရသူ ဆိုင္ပိုင္ရႀင္ ဴပန္လည္ လၾတ္ေဴမာက္လာဴပီလို ့ သိရပၝတယ္။ သက္ဆိုင္ရာ ရဲကို ေငၾ ကဵပ္ ေလးသိန္း လာဘ္ေပး ခဲ့ရတယ္ လို ့ အိမ္နီးခဵင္းမဵားက ဆိုပၝတယ္။

 
Leave a comment

Posted by on December 29, 2007 in Local News Headlines