RSS

Monthly Archives: February 2008

ဖိုးသံ (လူထု) – လာေန႓ပီ


လာေန႓ပီ

ဖိုးသံ (လူထု)
ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၂၉၊ ၂၀၀၈

အရယ္ရပ္
အငိုရပ္
အေဴပာရပ္
အစားရပ္
ေမ႖ာ္သူေမ႖ာ္၊ စၾင့္သူစၾင့္
ကိုယ့္အသက္ရႀူသံ၊ ကိုယ္ဴပန္ဳကားရတဲ့
႓ငိမ္သက္မႁ႒ကီးအဳကား
သူတခၾန္း၊ ကိုယ္တခၾန္း
တိုး-တိုး၊ တိုး-တိုး
ေမးထိုးကာ၊ ေခၝင္း႓ငိတ္ကာ
“လာေန႓ပီ၊ လာေန႓ပီ
တဲ့။

သူတိုႛဳကည့္တယ္
မဴမင္ရ
ဒၝေပမဲ့သိတယ္။
သူတိုႛနားေထာင္တယ္
မဳကားရ
ဒၝေပမဲ့သိတယ္။

ေခၾးမေဟာင္၊ ေဳကာင္မလန္ႛ
ဳကက္မတၾန္၊ ကဵီးမသာ
ဒၝေပမဲ့၊ မလၾဲဘူး
ဒိုႛသိတယ္၊ မယၾင္းဘူး
ဒီေဴခသံမဵိႂး၊ ဒိုႛဳကားဖူးတယ္
ဒီေ႐ကၾးေဳကာ္သံမဵိႂး၊ ဒိုႛေအာ္ခဲ့ဖူးသေပၝ့
သဲ့သဲ့လား၊ တိုးတိုးလား
ဒိုႛနားမမႀားဘူး။

ၾာဦးကေစတီယံ၊ ဆၾဲလၾဲေတၾတ၀ဲ၀ဲနဲႛ
ေညာင္ရၾက္ေတၾ တရႀဲရႀဲဴမည္ေနမႀေတာ့
အနာဂၝတ္ကိုသယ္လာတဲ့
မုန္တိုင္းနီ႒ကီး လာေန႓ပီေပၝ့
ဒီကိုမေရာက္ေသးလိုႛသာရယ္။

လက္တၾဲဖိုႛအတၾက္၊ လက္ကုပ္ေဴပာပၝ
ေဴခလႀမ္းဴပင္ဖိုႛအတၾက္၊ ေဴခတိုႛေဴပာပၝ
မဵက္စိလ႖င္ဖိုႛ၊ မဵက္စပစ္ဴပပၝ
လာတဲ့အခၝ
သူတိုႛလည္း ပၝလာမယ္
ခၾပ္ေဒၝင္းနဖူးစည္း

ႀာ႓ပီးဴပင္ထားပၝ
ပိုစတာကားခဵပ္
ေရးဖိုႛဴပင္ထားပၝ
ဂဵင္ဂလိကိုလည္း
႓မိေနေအာင္ေသၾးထားပၝ
မပူပၝနဲႛ

ေနထၾက္ခဵိန္မႀာ ေနထၾက္
ေနတက္ခဵိန္မႀာ ေနတက္
ေနကဵခဵိန္မႀာ ေနကဵ
ေန၀င္ခဵိန္မႀာ ေန၀င္
ေနာက္႓ပီး သန္းေကာင္
သန္းေကာင့္ဟိုဘက္မႀာ
သမိုင္းသစ္
ဒိုႛလက္နဲႛထုဆစ္မယ္။

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on February 29, 2008 in Poems

 

မိုးမခ အင္တာနက္လၿင့္တင္ရင္း ေမာင္ရစ္ ရူးသၾားဴခင္း


မိုးမခ အင္တာနက္လၿင့္တင္ရင္း ေမာင္ရစ္ ရူးသၾားဴခင္း
ေမာင္ရစ္

ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၂၉၊ ၂၀၀၈

ရန္ကုန္ဴမိႂႚဳကီး တခုလုံး မီးခိုးေတၾ အူေနခဵိန္မႀာ သတိဴပန္၀င္လာဴခင္းဴဖစ္သည္။ လက္ထဲမႀာ ဴမဲဴမဲဆုပ္ကိုင္ထားသည့္ ကေလာင္၊ ကင္မရာႎႀင့္ အသံဖမ္းစက္တိုႚက တစစီ လၾင့္စင္သၾားဴခင္း မရႀိေသးေပ။ ေဘးမႀာက ကိုယ့္၀ိုင္းေတာ္သားေတၾ ကဵန္ေနေသးသည္။ ေသနတ္သံမဵား၊ ဗုံးသံမဵားက အေ၀းတေနရာဆီမႀ ဳကိႂးဳကား ဳကိႂးဳကား ဳကားေနရသည္။ လူထုဳကီးက ေမာင္ရစ္တိုႚ ၀ပ္ေနေသာ လမ္းေဘးကေန ေဳကၾးေဳကာ္သံမဵားႎႀင့္ ခဵီတက္သၾားဳကသည္။ သူတိုႚလက္ထဲမႀာက ေဒၝင္းအလံေတၾ၊ မီးတုတ္ေတၾ၊ လက္လုပ္ ဒုတ္ေတၾ၊ ဓၝးေတၾႎႀင့္ဴဖစ္သည္။

“ကဵေနာ္တိုႚ သူတိုႚနဲႚပဲ လိုက္ဴပီး သတင္းယူရမႀလား …”

အေ၀းဳကည့္မႀန္ေဴပာင္းက ေမးသည္။

ေမာင္ရစ္က ကေယာင္ကတန္းႎႀင့္ ေခၝင္းဴငိမ့္ဴပသည္။ စကားဆုံးသည္ႎႀင့္ သူတိုႚ လူအုပ္ေနာက္သိုႚ ေဴပးလိုက္ရေတာ့သည္။ ဴပည္ပက သယ္ယူလာသည့္ ဖုန္းေတၾက အလုပ္လုပ္ေနသဴဖင့္ အဖၾဲႚေတၾက တေယာက္နဲႚတေယာက္ သတင္းလႀမ္းေပး၊ လႀမ္းပိုႚႎိုင္ဴခင္း ဴဖစ္သည္။ ခဵီတက္ေနသည့္ လူထုဳကီးကလည္း သူတိုႚေတၾ လိုက္လာတာကို သေဘာကဵသည္။ သူတိုႚကလည္း သတင္းေမးလိုႚရတာကိုး။

“ေရၿဂုံတိုင္မႀာ ဘယ္လိုတဲ့လဲ။ “

လူငယ္တေယာက္က ေမးသည္။ လက္ထဲမႀာက စစ္တပ္လား လုံထိမ္းဆီကလားမသိ၊ လုလာပုံရေသာ ဒိုင္းကာတခုကို ကိုင္ထားသည္။ ဒိုင္းကာထိပ္မႀာက စက္ေသနတ္ကဵည္ဆံေဖာက္ရာမဵားကို ေတၾႚရသည္။

“ဘုန္းဳကီးေတၾအမဵားဳကီးက အဖၾဲႚခဵႂပ္ရုံးကို ၀ိုင္းဴပီး ကာကၾယ္ထားတယ္။ လူေတၾေကာ လူငယ္ေတၾေကာက ေရၿတိဂုံဘုရားကို တက္သိမ္းထားဴပီးဴပီ။ အဲဒီမႀာ သပိတ္ေမႀာက္တဲ့ လူေတၾ စုထားဳကလိမ့္မယ္။ စစ္တပ္က ကန္ေတာ္ဳကီးဖက္ကေန ၀င္စီးဖိုႚလုပ္လုိႚ အဲဒီက အိမ္ေတၾေကာ၊ ဆိုင္ေတၾေကာကို တပ္ဦးတခုက မီးတင္ရိႁႚပစ္လိုက္တယ္။ အခု စစ္တပ္က မီးေလာင္ဴပင္ေနာက္မႀာ ေရာက္ေနတယ္ …”

မိုးမခ(ရန္ကုန္)အဖၾဲႚထဲက ေမာင္ရစ္နဲႚခုမႀ ဴမင္ဖူးသည့္ အေထာက္ေတာ္တေယာက္က ရႀင္းဴပေနသည္။ လႀမ္းေမးလိုက္မိသည္။

“အဲဒီမႀာ ဘယ္အဖၾဲႚက သတင္းလိုက္ယူေနသလဲ …”

“ဘန္ေကာက္ ဒီဗီဘီက တအုပ္စု အဲဒီမႀာ လိုက္ပၝေနတယ္…”

သူက ေမာင္ရစ္ကို လႀမ္းေဴဖလိုက္သည္။

“ကဵေနာ္နဲႚ ဖုန္းခဵင္းလည္း ခဵိတ္ထားဴပီးသား။ ထူးရင္ ေဴပာမႀာပၝ။”

လူအုပ္ဳကီးက ရန္ကုန္ ေဆးရုံဳကီးကို ခဵီတက္ေနဴခင္းဴဖစ္သည္။ ဴမန္မာ့အသံကိုေတာ့ သပိတ္ေမႀာက္တပ္ဦးတခုက ပိတ္ဆိုႚထားသည္။ စစ္တပ္က တကၠသိုလ္မဵားအားလုံးကို ဗုံးမဵား၊ စိန္ေဴပာင္းမဵားႎႀင့္ပစ္ဴပီး ဴဖိႂခၾဲထားသဴဖင့္ ကမာရၾတ္ဴမိႂႚနယ္၏ ရင္ဘတ္ဳကီးတခုလုံး ပၾင့္ဴပီး ေပၝက္ကဵေနသလို ဴဖစ္ေနသည္။

လူေတၾကေတာ့ လမ္းေတၾအားလုံးကို သစ္ပင္ေတၾ၊ ကားေတၾနဲႚ ပိ္တ္ဴပီး မီးတင္ရႁိႚထားသည္။ ရပ္ကၾက္ေတၾထဲကို စစ္သားေတၾက တင့္ကားေတၾႎႀင့္ ဳကိတ္ဴဖတ္ဴပီး ထုိးေဖာက္ ေမာင္းႎႀင္ဳကေသာ္လည္း လူေတၾက ပိတ္ဆိုႚဴပီး အနီးကပ္ မီးရႀႂိႚဖဵက္ဆီးေနဳကသဴဖင့္ ရႁပ္ေထၾးမႁက ေဳကာက္စရာေကာင္းသည္။ အဲဒီဖက္ကိုေတာ့ ထိုင္းနယ္စပ္က သတင္းအဖၾဲႚေတၾက လိုက္ေနသည္။ ဧရာ၀တီအဖၾဲႛက အဲဒီမႀာ ရႀိေနသည္ဟု ဳကားသည္။

ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ေနအိမ္အထိကို လူထုက ဘုန္းဳကီးေတၾႎႀင့္ ခဵီတက္ဴခင္းဴဖစ္သည္။ သံတမန္အိမ္ရာရပ္ကၾက္ေတၾမႀာ စစ္တပ္က ပိိတ္ဆိုႚထားသဴဖင့္ သံရုံးမဵားက ကားမဵားကို အကာအကၾယ္ယူဴပီး တပ္ဦးတခုက ေဒၞစုဴခံထဲကို အေရာက္ သၾားႎိုင္သည္။ အဲဒီမႀာ မဇၤဵိမနဲႚ ဟစ္တိုင္အဖၾဲႚက လိုက္ပၝသၾားသဴဖင့္ ေဒၞစု၏ အေရးေပၞမိန္ႚခၾန္းကို သူတိုႚ အင္တာနက္ေပၞ အဴမန္တင္လၿတ္လို္က္ႎိုင္သည္။ ႎိုင္ငံတကာသတင္းဌာနေတၾက သူတိုႚ ခဵယ္နယ္ေတၾမႀာ အင္တာနက္က တင္သမ႖ကို အဴမန္ယူဴပီး ဴပန္လၿတ္ေနသဴဖင့္ ကမာၲဳကီးကေတာ့ ရင္မဴပီး ဴမန္မာဴပည္ကို ဳကည့္ေနမည္ ထင္သည္။

“ဴမန္မာ့အသံမရလည္း အေရးမဳကီးဖူး။ အတိုက္အခံသတင္းဌာနကလူေတၾ ဴပည္တၾင္းက သပိတ္တပ္ဦးေတၾနဲႚအတူရႀိရင္ ဴပီးတာပဲ …”

တေယာက္က လႀမ္းေဴပာသည္။ ဟုတ္တာပဲ။ သတင္းေတၾကို ဘီဘီစီ၊ ဗီအိုေအနဲႚ အာရ္အက္ေအ ဴမန္မာအစီအစဥ္က မိတ္ေဆၾေတၾကတဆင့္ သတင္းအတည္ဴပႂခဵက္ယူဴပီး လၿင့္ေနလဵင္ တတိုင္းဴပည္လုံးက ဴပည္သူေတၾ သတင္းမဴပတ္ေတာ့ေပ။

ဆူးေလမႀာေတာ့ စာနယ္ဇင္းသပိတ္တပ္ဦးက ေနရာယူထားသည္ဟု ဳကားသည္။ စစ္တပ္က တိုက္ေတၾကို မီးတင္ရႀႃိႚပစ္လိုက္သဴဖင့္ လမ္းေပၞကို လူေတၾ အကုန္ေရာက္လာသည္။ သူတိုႚေမ႖ာ္လင့္သလို လူေတၾက ကစဥ့္ကလဵား ဴဖစ္သၾားမယ့္အစား လူေတၾကလည္း မီးေတာထဲက တုိးထၾက္ဴပီး စစ္တပ္ကို ဴပန္ဴပီး ေတာနင္းသလို ဴပန္နင္းလာသည္။ ေနစရာ အိမ္ေတၾ၊ စားစရာ လုပ္ငန္းေတၾ မရႀိမႀာေတာ့ ဴပတ္ဴပတ္သားသားပဲ ဴပန္ခုခံဴပီး ရန္ကုန္ဴမႂိႚႛတၾင္းကို လူထုက ဴပန္သိမ္းတာ ဴဖစ္သည္။

ေဆးရုံဳကီးမႀာေတာ့ ဆရာ၀န္ေတၾ၊ သူနာဴပႂေတၾတင္သာမက လုပ္အားေပး ေကဵုာင္းသူ ေကဵာင္းသားေတၾပၝ ေတၾႚေနရသည္။ ဘယ္ကတည္းက ေရာက္ေနမႀန္း မသိေသာ အယ္လ္ဂဵာဇီးရားက တီဗီကင္မရာေတၾနဲႚ သတင္းထုတ္ဴပန္ေပးေနတာကို ေတၾႚရသည္။ သူတိုႚကလည္း ဴဂိႂလ္တု ဆက္သၾယ္ေရးစက္ကို ေပးသုံးမည္။ သတင္းေတၾ၊ အသံေတၾ အရုပ္ေတၾလည္း ေကာင္းတာေလးေတၾ မ႖ေပးရန္ ေဴပာသဴဖင့္ မိုးမခအဖၾဲႚသားေတၾ အဳကိႂက္ဴဖစ္သၾားသည္။ အင္တာနက္ေပၞ တင္စရာေတၾ အဴမန္တင္ရသည္။ အသံေတၾနဲႚ အရုပ္ေတၾက အဓိကဴဖစ္ေနသဴဖင့္ စာရိုက္ရန္ မစီစဥ္ႎ္ိုင္ေတာ့ေပ။

“တိုင္းဴပည္ဳကီး ပဵက္ဴပီလား။ ဴပည္တၾင္းစစ္ဳကီးနဲႚ တစစီ ဴပိႂကၾဲဴပီလား ”

ႎိုင္ငံဴခားသတင္းေထာက္က ေမးလာသည္။ မိုးမခ(ရန္ကုန္)ကေတာ့ ခပ္တင္းတင္းေဴဖသည္။

“အခု ဴပည္သူေတၾဆီမႀာ ဦးေဆာင္မႁေပးေနတဲ့ အတိုက္အခံပၝတီရႀိတယ္။ ေခၝင္းေဆာင္ေတၾ ရႀိတယ္။ သူတိုႚေတၾက ဴပသနာေတၾကို ေရႀႚကေန ေဴဖဳကားေပးေနတယ္။ ဴပည္သူလူထုက ခုခဵိန္မႀာ စစ္တပ္လက္ထဲက တိုင္းဴပည္ကို ဴပန္သိမ္းေနတာ။”

“ႎိုင္ငံတကာကို ဘာေဴပာထားဴပီးဴပီလဲ”

“ႎိုင္ငံတကာက အခဵိန္မီ၀င္ဴပီး ဴပည္သူေတၾဖက္က ရပ္တည္ေပးမႀ ဴဖစ္မယ္။ အတိုက္အခံကလည္း ေတာင္းဆိုထားဴပီးဴပီ။ ဒၝဆိုရင္ စစ္တပ္ေတၾက ဴမိႂႚေတၾ ရၾာေတၾ လူေတၾဳကားထဲက ဆုတ္ေပးရင္ လူထုကလည္း အေသခံဴပီး ဴပန္တိုက္ေနမႀာ မဟုတ္ဘူး။”

ေမာင္ရစ္တိုႚအဖၾဲႛက ေဆးရုံဳကီး အေရးေပၞနားမႀာ ေနရာယူထားလိုက္သည္။ ရန္ကုန္အႎႀံႚက ဒဏ္ရာရ၊ ေသေဳကသမ႖ကို ဒီေနရာမႀာ ေတၾႚႛရသည္။ သတင္းလည္း ပိုႚလိုႚရမည္။ ေကာင္းကင္တခုလုံးကေတာ့ မီးခိုးေတၾနဲႚ ေမႀာင္မဲေနသည္။ ဘယ္ဳကည့္ဳကည့္ မီးခိုးလုံးမဵား၊ လူထု၏ ေအာ္ဟစ္သံမဵား။ ေသနတ္သံေတၾကလည္း ဳကားေနရဆဲ။ ေသနတ္သံတခဵက္ တခဵက္ကို လူထုဳကီး၏ တခဲနက္ဟစ္ေဳကၾး ညာသံေပးသံဳကီးက ဖုံးလၿမ္းသၾားသည္။ ဴပီးလဵင္ အဲဒီေနရာက ေသနတ္သံ ေပဵာက္သၾားဴပီ။

“အိမ္ဴပန္စရာ မရႀိတဲ့လူေတၾ၊ မိသားစုေတၾကို ဘယ္ပိုႚရမႀာလဲ။”

တပ္ဦးတခုကို ဦးေဆာင္လာသူ လူငယ္ေလးက ေမးေနသည္။ သူညာဖက္လက္ေမာင္းမႀ ပတ္တီးေတၾစီးထားဴပီး ေသၾးေတၾက စီးကဵေနဆဲဴဖစ္သည္။

“ဆူးေလးဘုရားမႀာ စုမယ္။ ဴမိႂႚထဲက ေဟာ္တယ္ေတၾ၊ ရုံးခန္းမေတၾအကုန္လုံး ဖၾင့္ဴပီးေတာ့ သူတိုႚေတၾကို လက္ခံထားဳကလိမ့္မယ္။ သာေရး နာေရး ကူညီမႁအသင္းေတၾက အေတၾႚအဳကႂံရႀိတဲ့ ေခၝင္းေဆာင္ေတၾက စာနယ္ဇင္း သမဂၢက လူေတၾနဲႚ ေပၝင္းဴပီး ေဳကဴငာခဵက္ထုတ္ထားတယ္။”

ဴပည္ပသုံး ဖုန္းတလုံးကိုင္ထားသူ အဖၾဲႚတခုက လႀမ္းေအာ္ေဴပာလိုက္တာ ဳကားလိုက္ရသည္။ သူတိုႚက ေမာင္ရစ္တိုႚကို လႀမ္းလက္ဴပသဴဖင့္ ဴပန္လက္ဴပလိုက္ရ၏။

“ဘယ္ကလဲဗဵ။”

အေ၀းဳကည့္မႀန္ေဴပာင္းက ေမးသည္။

ရန္လုိက႗ဲက …

“ဴပည္တၾင္း ဂဵာနယ္တိုက္တခုကပဲ။ သူတိုႚလည္း သတင္းကူလိုက္ေပးေနတယ္။ အဲဒၝကို နယ္စပ္က ရိုးမ ၃ တိုႚ၊ ေခတ္ဴပိႂင္တိုႚက သူတိုႚဆီက ပစၤည္းေတၾ ၀ိုင္းကူေပးထားတယ္။ ကဵေနာ္တိုႚေတၾဆီက ပိုရင္ အသံဖမ္းစက္ေတၾ ေပးထားခဲ့။ ကၾန္ပဵႃတာေတၾ မ႖ထားခဲ့လိုႚရတယ္။ သူတိုႚေတၾက နယ္ပိုက႗မ္းတယ္ဗဵ။ လူလည္း ပိုသိတယ္။ ကဵေနာ္တိုႚက သူတိုႚေနာက္က သတင္းလိုက္ရမႀာ။”

“ကဲ လိုက္ဗဵာ။ “

ေမာင္ရစ္က ၀င္ေဴဖလိုက္မိသည္။

“နယ္စပ္ေတၾက ဘယ္လိုလဲ”

သူတိုႚကို ေမးလိုက္မိသည္။

သူတိုႚက အေဖာ္ရဴပီဴဖစ္၍ ၀မ္းသာေနသည္။ ထမင္းထုတ္ေတၾလည္း ေ၀ေပးသည္။

“နယ္စပ္ေတၾမႀာ တဴခားတိုင္းဴပည္ေတၾက သူတိုႚစစ္တပ္ေတၾနဲႚ လာေစာင့္ေနတယ္။ ဴဖတ္ေဴပးလာသူေတၾကို လက္နက္သိမ္း၊ မႀတ္ပုံတင္လုပ္ဴပီး စခမ္းေတၾထဲမႀာ ထိမ္းထားတယ္။ ေဴပးတာက ဴပည္သူမဟုတ္ဘူး။ စစ္သားေတၾနဲႚ သူတိ္ုႚမိသားစုေတၾ။ တနလာႆရီတိုင္းကိုေတာ့ ထိုင္းနယ္စပ္ဖက္က အဖၾဲႚေတၾ အကုန္လုံး ၀င္လာဳကဴပီ။ ရုံးခန္းဖၾင့္တာေတၾ၊ စုရပ္ေတၾ လုပ္ေနဳကတယ္။ သူတိုႚေတၾလည္း ၀ိုင္းကူညီဖိုႚ ခဵီတက္လာမယ္ ေဴပာတယ္။ အဓိကက ဒီကပၝတီရဲႛ သေဘာပဲ။ ပၝတီက နယ္ေတၾမႀာ အေရးေပၞ အုပ္ခဵႂပ္ေရးအဖၾဲႚေတၾ ဖၾဲႚဖိုႚေဴပာရင္ လိုက္ဖၾဲႚမယ္တဲ့။ ရပ္ကၾက္က လူဳကီးေတၾနဲႚပဲ ၀ိုင္းလုပ္ဳကမယ္တဲ့။ တပ္ေတၾထဲအထိေတာ့ လိုက္ဴပီး စီးနင္းတာ မလုပ္ေသးဖူး။ ဴမိႂႚေတၾ နယ္ေတၾထဲမႀာ ဴပည္သူကို ႎႀိမ္ႎႀင္းတာ သတ္ဴဖတ္တာ မလုပ္ရင္ ဴပီးတာပဲတဲ့။”

လူငယ္ေလးက ဴပန္ေဴဖသည္။

“ေတာေဳကာင္ေတၾေကာ ရႀိသလားဗဵာ။ အင္းစိန္ေထာင္ေကာ ဘယ္လိုလဲ။ “

“မီးေတၾ ေလာင္လာတာနဲႚ အင္းစိန္ေထာင္ကို ဖၾင့္ခဵရတာပဲေလ။ ၈၈ အဖၾဲႚေတၾက စည္းကမ္းတကဵ လူေတၾစုဴပီး ခဵီတက္လာလိုႚ လူထုဳကီး တခုလုံးက မီးေတၾေလာင္ေနတဲ့ဳကားက ၀ိုင္းဴပီး ပူးေပၝင္း ခဵီတက္ဳကတာ။ စစ္တပ္က ဒၝကို ပစ္လိုႚ ဒီေကာင္ေတၾကို လူထုက ဴပန္ဴပီး ခုခံဳကရတာပဲ။ ကဵေနာ္တိုႚမႀာ အဲဒီဴဖစ္စဥ္တခုလုံး အရုပ္ရိုက္ထားတာ ရႀိတယ္။ “

ေမာင္ရစ္တိုႚ မဵက္ႎႀာမဵား ၀င္းသၾားဳကသည္။ ဒီအရုပ္ေတၾကို ကမာၲဳကီးေကာ၊ ဴမန္မာဴပည္သူေတၾေကာ ဳကည့္လိုက္ရရင္ ဘယ္ေလာက္ ၀မ္းသာလိုက္မလဲ။

အေ၀းဳကည့္မႀန္ေဴပာင္းက တေနရာကို လက္ညိႂးညၿန္ဴပသည္။ သူရဲႚ အငယ္ဆုံးညီမေလး။ ေခၝင္းမႀာ နဖူးစီး အနီနဲႚ တပ္ဦးတခုနဲႚအတူ လူနာေတၾကို သယ္ေဆာင္ဴပီး ေဆးရုံဳကီးထဲ ၀င္လာေနသည္။ သူနဲႚ သူညီမေလးတိုႚ မေတၾႚဳကေတာ့တာ ႎႀစ္ေပၝင္း မဵားစၾာ ရႀိဴပီ။ သူ နယ္စပ္ကို ထၾက္ေဴပးတိမ္းေရႀာင္ကတည္းကေပၝ့။ အေ၀းဳကည့္မႀန္ေဴပာင္းက အေ၀းကပဲဳကည့္ဴပီး ေကဵေကဵနပ္နပ္ဳကီး ဴပႂံးလိုႚ ေနေလသည္။

၀ုန္းကနဲ ဴမည္ဟီးသံဳကီးက အနီးကပ္ဴပီး ေပၝက္ကၾဲသၾားသည္။ ေမာင္ရစ္တိုႚ တစစီ လၾင့္စင္ဴပိႂကၾဲကုန္ဳကေတာ့သည္။

ေမာင္ရစ္ သတိဴပန္လည္လာခဵိန္မႀာေတာ့ ဆန္ဖရန္ဴမိႂႚက စိတၨဇ ေဆးရုံေပၞမႀာ ဴဖစ္သည္။ ဦးေႎႀာက္ႎႀင့္ အာရုံေဳကာေဆးရုံဟု ယဥ္ေကဵးေအာင္ေခၞ၏။ သမီးကေတာ့ သူႚအေဖ စိတ္ေနာက္ဴပီး ရူးသၾားလိုႚ ငိုေနသည္။ မိန္းမကေတာ့ ေနႚမႀာ ထမင္းစားဖိုႚ ကၾန္ပဵႃတာတိုႚ၊ နက္၀ပ္တိုႚဴဖင့္ ကူလီထမ္းသည့္ အလုပ္ကိုလုပ္၊ ညဖက္မႀာေတာ့ ဇီးကၾက္မဵားလို မအိပ္ဘဲ မိုးမခအင္တာနက္ စၾန္ဳကီး မိုးေပၞလၿင့္ရင္းဴဖင့္ စိတ္ရူးေပၝက္သၾားသည့္ ေယာကဵာ္းအေဳကာင္းကို ရႀင္းဴပရလၾန္းသဴဖင့္ အသံ၀င္ဴပီး စိတ္တိုေနသည္။ အယ္လ္ေအက မီးလဵံေဴမေခၾးတိုႚ လင္မယားကေတာ့ သတင္းလာေမးရႀာသည္။ ေမာင္ရစ္ ပေယာဂေတၾ ကပ္ေနတာ ေပဵာက္ေအာင္လိုႚ ဦးဇင္းဉာဏ္ဦးေမာင္တိုႚ ဦးဇင္းကိုသက္တိုႚက ပရိတ္ရၾတ္ေပးဖိုႚ လာေနသည္တဲ့။ ေတာ္ပၝေသးရဲႚ ေဆး ဦးေပလိုႚ။

ဟဲ ဟဲ။

အဲန္အယ္ဒီနဲႚ ၉၀ ေရၾးေကာက္ပၾဲဳကီး ရႀည္ပၝေစေသာ္၊ အသက္။

 
1 Comment

Posted by on February 29, 2008 in Lighter Side

 

အမဵႂိးသားဒီမုိကေရစီ အဖၾဲႚခဵႂပ္က တပ္မေတာ္အေဴခခံဥပေဒဆႎၬခံယူပၾဲကို လက္မခံေဳကာင္း ေဳကဴငာ


အမဵႂိးသားဒီမုိကေရစီ အဖၾဲႚခဵႂပ္က တပ္မေတာ္အေဴခခံဥပေဒဆႎၬခံယူပၾဲကို လက္မခံေဳကာင္း ေဳကဴငာ
မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၃

ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၂၈၊ ၂၀၀၈

အထူးေဳကဴငာခဵက္ ၂/၂၀၀၈ ဴဖင့္ အဲန္အယ္ဒီပၝတီက ထုတ္ဴပန္ရာတၾင္ ယခု ကဵင္းပမည့္ အေဴခခံဥပေဒ ဆႎၬခံယူပၾဲသည္ စစ္အစိုးရ၏ ယခင္ကကဵင္းပခဲ့ဴပီးဴဖစ္ေသာ ၁၉၉၀ ပၝတီစုံေရၾးေကာက္ပၾဲ ေဳကဴငာခဵက္မဵား၊ ထုတ္ဴပန္ခဵက္မဵားအရ စည္းကမ္းႎႀင့္မညီညၾတ္ဴခင္း၊ ႎိုင္ငံတကာ၏ သေဘာထားမဵားႎႀင့္ ဆန္ႚကဵင္ေနဴခင္းတိုႚေဳကာင့္ အမဵားဴပည္သူက လက္မခံႎိုင္ေဳကာင္း၊ အမဵႂိးသားဴပန္လည္သင့္ဴမတ္ေရးကို ထိခုိက္ေဳကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေဴပာဆိုလိုက္ပၝသည္။

ထိုေနႚမတိုင္မီက ပၝတီ၏ ပုံမႀန္ေဳကဴငာခဵက္မဵားဴဖစ္ေသာ ၇/၂၀၀၈၊ ၈/၂၀၀၈ တိုႚတၾင္ စစ္အစိုးရ၏ အေရးယူမႁမဵားဴဖစ္ေသာ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္အား ေရၾးေကာက္ပၾဲ ၀င္ခၾင့္မေပးသည္ကို ကန္ႚကၾက္ဴခင္း၊ လက္နက္အားကိုး အင္အားသုံးဴခင္းထက္ ေစ့စပ္ေဆၾးေႎၾးေရးကို ထိေရာက္ေဳကာင္း သေဘာထားတိုႚကို ေဴပာဆိုေနခဲ့ေသာ္လည္း ယခု အထူုးေဳကဴငာခဵက္တၾင္မူ ဴပတ္ဴပတ္သားသားပင္ တပ္မေတာ္ အေဴခခံဥပေဒ ဆႎၬခံယူပၾဲကို လက္မခံေဳကာင္း၊ ေရႀႚေနာက္ မညီသဴဖင့္ ၁၉၉၀ ေရၾးေကာက္ပၾဲအတည္ဴပႂႂဴပီးဴဖစ္သည့္ အႎိုင္ရပၝတီ၏ရပ္တည္ခဵက္မဵားကို အေလဵာႚေပးႎိုင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ေဳကာင္း သေဘာထားအေဴခခံဴဖင့္ တုန္ႚဴပန္လိုက္သည္ကို ေတၾႚရပၝသည္။

ထိုရက္မတိုင္မီက ဴပည္သူႚလၿတ္ေတာ္ကိုယ္စားလႀယ္မဵား ဆိုသည့္ အတည္မဴပႂႎိုင္သည့္ ေပးစာတၾင္ ပၝတီဗဟိုအမႁေဆာင္အဖၾဲႚက ဴပတ္ဴပတ္သားသား ဦးေဆာင္မႁေပးရန္၊ ယခုအခဵိန္သည္ အဆုံးအဴဖတ္ကာလကိုေရာက္ေနသဴဖင့္ ေ၀၀ၝးမႁမဵား ဳကန္ႚဳကာမႁမဵားေဳကာင့္ အနာဂၝတ္ႎိုင္ငံေတာ္အတၾက္ စိုးရိမ္စရာ ဴဖစ္မလာေစရန္၊ ဴပည္တၾင္းကေကာ ဴပည္ပပၝ ၉၀ ေရၾးေကာက္ပၾဲအႎိုင္ရပၝတီ၏ ဦးေဆာင္မႁႎႀင့္အတူ အားလုံးက ၀ိုင္း၀န္းေထာက္ခံရပ္တည္ဳကမည္ဴဖစ္ပၝ၍ ဦးေဆာင္မႁေပးပၝရန္ စသည္တိုႚ ေဖာ္ဴပထားသည္ကို ေတၾႚရသည္။

ဴပည္တၾင္းရႀိ ဒီမိုကေရစီေရးအင္အားစုမဵားကလည္း ၁၉၉၀ ေရၾးေကာက္ပၾဲ အႎိုင္ရပၝတီတရပ္၏ ဗဟိုအမႁေဆာင္ေကာ္မီတီ၀င္မဵားႎႀင့္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္တိုႚအားလုံး၏ တခုတည္းေသာ သေဘာထားႎႀင့္ အခဵက္ဴပသည့္အေပၞတၾင္ အေဴခခံဴပီး ယခု ၂၀၀၈ ေမလကို ဴဖတ္ေကဵာ္ဳကမည္ဟူေသာ တခဲနက္ စူးစိုက္မႁကို ေတၾႛရႀိေနသည့္ အခဵိန္ဴဖစ္သည္။

ေဳကဴငာခဵက္ကို ဒီမႀာ ဖတ္ႎိုင္ပၝသည္။

 
Leave a comment

Posted by on February 29, 2008 in Local News Headlines

 

တရုတ္ အိုလံပစ္ သပိတ္ေမႀာက္လႁပ္ရႀားမႁတၾင္ ဴမန္မာ့အေရးလည္း ေရႀႚတိုးလာ


တရုတ္ အိုလံပစ္ သပိတ္ေမႀာက္လႁပ္ရႀားမႁတၾင္ ဴမန္မာ့အေရးလည္း ေရႀႚတိုးလာ
မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၂

ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၂၈၊ ၂၀၀၈

ဴပီးခဲ့သည့္လဆန္းမႀ စဴပီး တရုတ္အိုလံပစ္သပိတ္ေမႀာက္ေရး လႁပ္ရႀားမႁမဵား အရႀိန္ဴမႀင့္လာဳကရာ ဴမန္မာ့အေရးလႁပ္ရႀားသူမဵားကလည္း တခဲနက္ပၝ၀င္ေဆာင္ရၾက္လာဳကသည္။ အထူးသဴဖင့္ စစ္အစိုးရက လာမည့္ ေမလတၾင္ တပ္မေတာ္အေဴခခံဥပေဒ ဆႎၬခံယူပၾဲလုပ္ရန္ စိုင္းဴပင္းလာေသာအခၝ စစ္အစိုးရ၏ ထာ၀ရမိတ္ေဆၾဳကီးဴဖစ္ေသာ တရုတ္အစိုးရဳကီး၏ ေႎၾရာသီအိုလံပစ္ပၾဲေတာ္ကို ပစ္မႀတ္ထားဴပီး လက္တုန္ႚဴပန္သည့္ သပိတ္ေမႀာက္ လႁပ္ရႀားမႁမဵားကုိ ဴပည္ပေရာက္ ဴမန္မာမဵားက အာရုံပိုကဵလာသည္ဟု ဆိုႎိုင္သည္။

စက္တင္ဘာ ၂၀၀၇ တၾင္ စစ္အစိုးရက သံဃာေတာ္မဵားကို ပစ္ခတ္စီးနင္းဖမ္းဆီးစဥ္က ဴပည္ပက လူႚအခၾင့္အေရးသမားမဵားႎႀင့္ ဴပည္ပေရာက္ဴမန္မာတိုႚ တခဲနက္ ပူးေပၝင္းဳကလဵက္ တရုတ္သံရုံးမဵားကို ပစ္မႀတ္ထား ကန္ႚကၾက္ခဲ့ဳကသည္။ လုံဴခႂံေရးေကာင္စီတၾင္ တရုတ္က ဗီတို မသုံးေရးအတၾက္ တရုတ္အိုလံပစ္ကို မဲ၍ သပိတ္ေမႀာက္မည္ဟု ဴခိန္းေဴခာက္ခဲ့ဳကသည္။ သိုႚေနာက္တၾင္ ႎိုင္ငံတကာအစိုးရမဵားက ဴမန္မာ့အေရးကို သံတမန္နည္းလမ္းမဵားဴဖင့္ ေဆာင္ရၾက္လာရာ တရုတ္အိုလံပစ္သပိတ္မႀာ အာဖရိက၊ တိဗက္၊ တိုင္၀မ္ ႎိုင္ငံေရးမဵား၊ စာနယ္ဇင္း လၾတ္လပ္ခၾင့္မဵားႎႀင့္ ဘာသာေရးလၾတ္လပ္ခၾင့္ လႁပ္ရႀားသူမဵားအတၾက္ ဆက္လက္ အရႀိန္ဴမႀင့္တင္ကဵန္ရစ္ခဲ့ဴပီး ဴမန္မာမဵား အရႀိန္ေလဵာ့သၾားသည္ကို ေတၾႚရသည္။

သိုႚေသာ္လည္း ဆန္ဖရန္စစၤကို ေဘးဧရိယာေရာက္ ဴမန္မာအေရး လႁပ္ရႀားသူမဵားအတၾက္ကေတာ့ တရုတ္အိုလံပစ္မီးရႀႂးတိုင္ ဧဴပီတၾင္ လာေရာက္လည္ပတ္မည္ဴဖစ္သည့္အတၾက္ အဴခား လူႚအခၾင့္အေရးလႁပ္ရႀားသူမဵားႎႀင့္အတူ လက္တၾဲ၍ ဆက္လက္ ေဆာင္ရၾက္လႁံႚေဆာ္ေနရဆဲ ဴဖစ္သည္။ အထူးသဴဖင့္ တရုတ္ဴပည္သည္ ဴမန္မာစစ္အစိုးရအား ေထာက္ခံေနသည့္အတၾက္ စီးပၾားေရး ႎိုင္ငံေရးအရ ပိတ္ဆိုႚအေရးယူရန္ ဆန္ဖရန္ဴမိႂႚေတာ္က ကန္ႛကၾက္စာထုတ္ဴပန္ဖူးသည္ ဴဖစ္သဴဖင့္ တရုတ္အိုလံပစ္မီးရႀႂးတိုင္ကို ဆန္ဖရန္က ဧည့္၀တ္ေကဵမည့္အေရးအတၾက္ အမဵားႎႀင့္ ပူးေပၝင္းဴပီး ကန္ႚကၾက္မႁမဵား ဴပႂလုပ္ေရးသည္ ေတာက္ေလဵာက္လုိအပ္ခဵက္အဴဖစ္ ယူဆထားသည္ကို ေတၾႚေနရသည္။

ဴမိႂႚေတာ္၀န္အား လက္မႀတ္ထိုး ကန္ႚကၾက္ေရး အမႁအတၾက္ ေဘးဧရိယာေရာက္ ဴမန္မာအေမရိကန္ ဒီမိုကေရစီေရးမဟာမိတ္မဵားအသင္း (BADA)၊ ဴငိမ္းခဵမ္းေသာ ဗုဒၭဘာသာေရး မိတ္ေဆၾမဵား အသင္း (Buddhist Peace Fellowship) တိုႚက အဴခားလူမႁအဖၾဲႚအစည္းတိုႚႎႀင့္ ၀ုိင္း၀န္းပူးေပၝင္းေဆာင္ရၾက္ေနဳကရာတၾင္ ဴမန္မာရဟန္းေတာ္မဵား၏ သာသနာ့ဥေသ႖ာင္အဖၾဲႚခဵႂပ္ကလည္း သေဘာခဵင္းမ႖ေဳကာင္း ထုတ္ေဖာ္သည္ကို ေတၾႚရႀိရသည္။

ေဖေဖာ္၀ၝရီလ ဒုတိယပတ္တၾင္ပင္ ဴမန္မာဴပည္တၾင္းရႀိ ၈၈ မဵႂိးဆက္ ေကဵာင္းသားလူငယ္မဵားက တရုတ္ဴပည္အိုလံပစ္ကို သပိတ္ေမႀာက္ရန္ သေဘာထား ထုတ္ဴပန္လိုက္ရာ တရုတ္ဴပည္ကိုယ္တိုင္က ဴမန္မာဴပည္တၾင္းေရး၊ အာဖရိက ဆူဒန္၊ ဒၝဖိုး ဴပည္တၾင္းေရး၊ တိုင္၀မ္ ႎႀင့္ တိဗက္ေဒသ ဴပည္တၾင္းေရးတိုႚႎႀင့္ တရုတ္အုိလံပစ္ ရႁတ္ေထၾးမႁမဵား ဴပႂလုပ္မလာဳကပၝရန္ ထုတ္ေဖာ္ေဴပာဆိုရသည့္ အဴဖစ္ကို ေရာက္လာသည္။ ထိုအဴဖစ္မတိုင္မီကလည္း ႎိုင္ငံတကာက ေခၝင္းေဆာင္မဵား၊ နံမည္ေကဵာ္မဵားက တရုတ္အိုလံပစ္ကို တရုတ္ဴပည္၏ လူႚအခၾင့္အေရး၊ စီးပၾားေရး လၾတ္လပ္ခၾင့္ စသည္တိုႚႎႀင္ ယႀဥ္ဴပီး ေ၀ဖန္လာသည္ကိုေတၾႚရဴပီ ဴဖစ္သည္။

ယခုလည္း နယူးေယာက္ႎႀင့္ ၀ၝရႀင္တန္ရႀိ ဴမန္မာမိသားစုမဵားက တရုတ္သံရုံးမဵား၊ ကိုယ္စားလႀယ္ရုံးမဵားေရႀႚတၾင္ ကန္ႚကၾက္ဆႎၬဴပဳကသည့္နည္းတူ ၀ၝရႀင္တန္အေဴခစိုက္ ဴမန္မာအေရး အေမရိကန္လႁပ္ရႀားမႁအဖၾဲႚ (US Campaign for Burma) ကလည္း အိုလံပစ္သပိတ္အတၾက္ အရႀိန္ဴမႀင့္မႁတခုအေနႎႀင့္ တရုတ္အိုလံပစ္ရုပ္ဴမင္သံဳကား အစီအစဥ္မဵားကို ကမာၲလူဦးေရ ၁ သန္းက မဳကည့္ဘဲ သပိတ္ေမႀာက္မည္ ဴဖစ္ေဳကာင္း လက္မႀတ္ထိုး လႁပ္ရႀားမႁတခု ေဖာ္ေဆာင္လိုက္ဴပန္သည္ကို ေတၾႚရပၝသည္။

(ကာတၾန္းက ဧရာ၀တီ၊ ဟန္ေလး လက္ရာဴဖစ္ပၝတယ္)

 
Leave a comment

Posted by on February 29, 2008 in Overseas News

 

မိုးမခ၀င္း – မုတ္ဆိတ္ေမၾး အေရးေတာ္ပုံ ဴပဇာတ္ – ၁


The Ballad Of Hairy Joe – by Sol Panitz
မုတ္ဆိတ္ေမြး အေရးေတာ္ပုံ ျပဇာတ္ – ၁

မုိးမခ ၀င္း (ဘာသာျပန္သည္)

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၈၊ ၂၀၀၈

Sol Panitz ၏နိဒါန္း

ထုိေခတ္က ဂ်ဴိပါးလ္မားသည္ နယူးအဂၤလန္တြင္ ေလွာင္ေျပာင္မူအခံရဆုံး လူတစ္ေယာက္အျဖစ္ သမုတ္ျခင္းခံရသူျဖစ္သည္။ ၁၈၃၀တြင္ ဂ်ဴိးဇက္ပါးလ္မားသည္ အရြယ္ေရာက္သူ အမ်ဳိဳးသားတိုင္း လြတ္လပ္စြာ မုတ္္ဆိတ္ေမြးထားခြင့္ရွိသည့္ အခြင့္အေရး အတြက္ တုိက္ပဲြ၀င္ခဲ့သူျဖစ္သည္။

၁၇၂၀ ကတည္းက အေမရိကန္တြင္ ႏႈတ္ခမ္းေမြး၊ မုတ္ဆိတ္ေမြးထားျခင္းအေလ့ ေခတ္မစားခဲ့သည္မွာ အဲဒီ ဂ်ဴိတို႔ ေခတ္တ္ုိင္ေအာင္ ျဖစ္သည္။ထုိအခါက လြတ္လပ္ေရးေၾကျငာစာတမ္း လက္မွတ္ထုိ္းၾကသည့္ ပန္းခ်ီမွတ္တမ္းမ်ား၊ ဓာတ္ပုံမွတ္တမ္းမ်ားအရ အမ်ဳိူးသား ေခါင္းေဆာင္ၾကီးမ်ားႏွင့္အတူ လူတုိင္းလူတုိ္ငး္မွာ ေမးေစ့ေျပာင္ေျပာင္မ်ားသာရွိေၾကာင္း သတိထားမိၾကေပမည္။

ဂ်ဴိက သူမ်ားႏွင့္ မတူပါ။ သူက မုတ္ဆိတ္ေမြး အရွည္ထားသည္။ ပါးလ္မားက ဘုရားရွိခုိးေက်ာင္းက ဘုန္းေတာ္ၾကီး၏အမိိန္႕ကုိ ဆန္႕က်င္သည္။ သူ႕မိတ္ေဆြမ်ားက သူ႕ကို ဖယ္က်ဥ္ခဲ့ၾကသည္။ စကားေတာင္ အဖက္လုပ္ မေျပာၾက ေတာ့ပါ။ ထုိသို႔ သူမ်ားႏွင့္မတူ တမူထူျခား မုတ္ဆိတ္ေမြး အရွည္ထားမိသျဖင့္၊ တႏွစ္ပတ္လုံး ေထာင္နန္းစံခဲ့ရသည္။

ထိုအခ်ိန္တြင္သူ႕အေၾကာင္းကုိ သူကိုယ္တိုင္ စာမ်ား ေရးသား၍ သတင္းစာမ်ားသို႔ ပို႔သည္။ သတင္းစာမ်ားကလည္း မုတ္ဆိတ္ေမြး တဆုပ္ေၾကာင့္ ေထာင္လုံးလုံးက်ရသည့္ အေၾကာင္းကို သတင္းလုပ္ေဖာ္ျပၾကသည္။

သို႔ႏွင့္ ပါးလ္မားသည္ လူတဦးခ်င္းစီ၏ လြတ္လပ္ခြင့္၊ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္အတြက္ သူရဲေကာင္းျဖစ္ခဲ့ရသည္။ သူ႕မုတ္ဆိတ္ေတြ ရွည္လွ်ားလာသည္ကုိ ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရျပီးသာမက မ်က္ႏွာတြင္ မုတ္ဆိတ္ေမြး၊ ႏႈတ္ခမ္းေမြးမထားဘူး၊ မေမြးျမဴသူမ်ားကုိ ေခတ္မမီေသာသူ မယဥ္ေက်းေသာသူအျဖစ္ လူ႔ပတ္၀န္းက်င္က သတ္မွတ္လာၾကသည္အထိ သူ႔အျဖစ္က ေရပန္းစား မွတ္တိုင္တြင္ခဲ့ရသည္။

သူသည္ ၁၈၇၆ခုႏွစ္တြင္ ကြယ္လြန္ခဲ့ျပီး သူ၏ အုတ္ဂူမွတ္တိုင္တြင္ သူ၏ ရုပ္တုကို သမိုင္း၀င္ မုတ္ဆိတ္ေမြးမ်ားႏွင့္ တြဲဖက္ျပီး ထြင္းထုထားခဲ့ေပသည္။

ေအာက္ေျခမွာေတာ့ အခုလုိ ေရးထားပါသည္။

“ ဂ်ဴိးဇက္ပါးလ္မား – မုတ္ဆိတ္ေမြးထားလို႔ ေထာင္က်ခဲ့သူ” … တဲ့

(စာတည္းမွတ္ခ်က္ – ဒီျပဇာတ္ကို မိုးမခမွာ အပတ္စဥ္ အခန္းဆက္အျဖစ္ တင္ဆက္မယ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူ ဆႏၵခံယူပြဲၾကီး မီေကာင္းပါရဲ႔)

ဇာတ္ေဆာင္မ်ား

ဂ်ိဴ(ေခၚ)ဂ်ိဴးဇက္ပါလ္းမား ဖစ္ခ်္ဘတ္ျမိဳ႕သား၊ အဓိကဇာတ္ေဆာင္
ရက္ဘက္ကာ ဂ်ိဴ၏ ဇနီး
စေလတာ ဖစ္ခ်္ျမိဳ႕မွ စတိုးဆုိင္ပုိင္ရွင္
ဒါဗီပရီရာ(ေဒးဗစ္) အသက္ ၁၁-၁၃ႏွစ္ အရြယ္ ဆမ္ပရီရာ၏သား
ဆမ္ပရီရာ ဖစ္ခ်္ဘတ္ျမိဳ႕သားတစ္ဦး
ဘရားသားထရပ္စ္ ဖစ္ခ်္ျမိဳ႕မွဘုန္းေတာ္ၾကီး

အခန္း – ၁

ဂ်ဴိ။ ။ ငါ့လက္ေတြမတည္ျငိမ္ပါလား။ဒါေပမယ့္ၾကိဳးစားျပီးရိတ္ရမွာေပါ့။ အုိး ကုိယ့္လက္ကုိ ဓါးရွမိျပန္ျပီ။ ဒီေတာ့ လုပ္စရာတစ္ခုပဲ ရွိေတာ့တယ္။ မုတ္ဆိတ္ေတြ ရွည္ေပေလ့ေစေတာ့။ ဒါဟာ ျပႆနာရဲ႕အစပဲလား။

(သီခ်င္းသံ၊ ဂီတာသံ ထြက္ေပၚလာ၊ ထုိဂီတာသံေပၚလာမွ အစီအစဥ္ေၾကညာသူ႕အသံ)

ေနာက္ခံဇာတ္ေၾကာင္းေျပာသူ ။ ။ ဇာတ္လမ္းစပါျပီ။ မက္ဆက္ခ်ဴးဆက္ ျပည္နယ္တစ္ခုမွာ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၁၀၀ေက်ာ္ ေလာက္ကေပါ့…

(သီခ်င္းသ၊ ဂီတာသံ က်ယ္လာ)

ဇာတ္ေၾကာင္း ေျပာသူ။ ။ အဲဒီေန႕ကေပါ့။တစုံတရာျဖစ္ေတာ့မယ့္ အနံ႕အသက္ေတြ ထြက္လာပါျပီ..

( သီခ်င္းသံ၊ ဂီတာသံ မွိန္သြား.. )

ဇာတ္ေၾကာင္း ေျပာသူ။ ဟုိး…ေရွ႕မွာ

စိမ္းနီျပာျဖဴ ေရာင္စုံျပန္႕က်ဲေနပါလား..

ေတာင္ကတုံးေတြလို ရွင္းလင္းျပန္႕ျပဴးလုိ႕

ပန္းေရာင္ခ်ယ္ အရိပ္မ်ားက

မင္းရဲ႕လယ္ကြင္းထဲမွာထင္ဟပ္လုိ႕

ျမင္ကြင္းနဲ႕ရနံ႕က

အာရုံက လိုက္ႏိုင္တာထက္

ခံစားမူေတြ ပုိေနျပီ။

(သီခ်င္းသံ၊ ဂီတာသံ အင္ထရုိေလး ျပန္၀င္လာ..)

ရက္ဘက္ကာ။ ။ (ႏူးည႕ံစြာ)… ရွင္က ဘာကို ေျပာခ်င္တာလဲ။

ဂ်ဴိ။ ။ မင္းက အခုတေလာကုိ ျငိမ္ေနလုိက္တာ။

ရက္ဘက္ကာ။ ။ ဘယ္သူက ဒါကို လွတယ္လုိ႕ ေျပာလုိက္သလဲ။

ဂ်ဴိ။ ။ မသိဘူးေလ။ လယ္သမား ယာသမားဆိုတာ စကားတုိတိုပဲ ေျပာတတ္တယ္။

ရက္ဘက္ကာ။ ။ ရွင္ဟာေလ၊ သူမ်ားတခြန္းဆုိ ရွင္ကဆယ္ခြန္းေျပာတတ္တယ္။ က်မက ဒါကို ` ဂရုမစုိက္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ အခု တခါေတာ့ မတူဘူးရွင့္။

ဂ်ဴိ။ ။အုိး .. ၾကည္႕ရတာ မင္းစိတ္ထဲမွာ သီခ်င္းေကာင္းေကာင္းေလး ရွိပုံရတယ္။

ရက္ဘက္ကာ။ ။ နာၾကင္စရာ သီခ်င္းေပါ့ရွင္။

ဂ်ဴိ။ ။ မနက္ခင္းရဲ႕ျပတင္းေပါက္ကေလးဟာ ေရႊလုိပဲတဲ့။

ရက္ဘက္ကာ။ ။ရွင ္မွန္တာပဲ လုပ္စမ္းပါ။

ဂ်ဴိ။ ။ ငါ့မွာ အခု ဘာတာ၀န္မွ မရွိဘူးဆုိရင္ ေန၀င္သြားတာေလးကုိ ထုိင္ၾကည္႕ေနေတာ့မယ္ကြယ္။ ကဲ – မေကာင္းဘူးလား။

ရက္ဘက္ကာ။ ။အုိ..က်မက လူစိမ္းတေယာက္နဲ႕ ေန၀င္သြားတာကုိ ၾကည္႕ရမယ္ေပါ့။ တကယ္လား ရွင္။ ဒါဆုိ က်မေယာကၤ်ားက ဘယ္လုိထင္မလဲ။

ဂ်ဴိ။ ။ ငါက မင္း ေယာကၤ်ား မဟုတ္လားကြဲ႕။ ဘယ္လုိလုပ္ျပီ.း….

ရက္ဘက္ကာ။ ။(ေခါင္းမာစြာ) ရွင္က? ကၽြန္မေယာကၤ်ား ? ဟုတ္လား။ (ရယ္ေမာလ်က္) ရွင္က အေယာင္ေဆာင္ပဲ။ ရွင္က ဂ်ဴိးဇက္ပါးလ္မား မဟုတ္ဘူး။ ရွင္ကသူနဲ႕မတူေပါင္။ အရပ္ကေတာ့…တူပါရဲ႕။ဒါေပမယ့္……

ဂ်ဴိ။ ။သူ႕မွာ မ်က္လုံးျပာေတြရိွရဲ႕လား။

ရက္ဘက္ကာ။ ။ ရွိတာေပါ့ရွင္။

ဂ်ဴိ။ ။ ငါ့မွာလည္းမ်က္လုံးျပာျပာေတြရွိတယ္ေလ။

ရက္ဘက္ကာ။ ။ ရွင့္မွာ ေျခေထာက္ႏွစ္ဘက္ရွိသားပဲ။ ဒါေပမယ့္ ဒါနဲ႕ေတာ့ ဂ်ဴိးဇက္ပါးလ္မားလုိ႕ မေျပာႏိုင္ ဘူးရွင့္။

ဂ်ဴိ။ ။ ကုိယ္ကမင္းကုိခ်စ္တယ္ေလ။

ရက္ဘက္ကာ။ ။ ဒါကအံံ့ၾသစရာမွ မဟုတ္တာ။ ကၽြန္မက လွတယ္ေလ။ ကၽြန္မေယာကၤ်ားကဆုိ ကၽြန္မကို ကမာၻေပၚမွာအလွဆုံးမိန္းမလုိ႕ ေျပာတာရွင့္။

ဂ်ဴိ။ ။ သူက အမွန္တရားကုိ ေျပာတတ္သူပဲ။

ရက္ဘက္ကာ။ ။ ဒီမွာရွင့္။ ဒါ ေနာက္ေျပာင္ေနတဲ့ စကားေတြလုိ႕ကၽြန္မယူဆထားပါတယ္ရွင္။ ကၽြန္မ ေယာကၤ်ားသာၾကားရင္ မလြယ္ဘူး။ ရွင္ပုန္းစရာေနရာသာ ရွာထားေပေတာ့။ သူက မနာလုိတတ္ဘူးရွင့္။

ဂ်ဴိ။ ။ငါ့ကုိေသခ်ာၾကည္႕စမ္းပါ။နဲနဲေလးေတာင္မမွတ္မိဘူးလား။

ရက္ဘက္ကာ။ ။အင္း….ကၽြန္မ စဥ္းစားေနတာက…

ဂ်ဴိး။ ။စဥ္းစားပါကြယ္…

ရက္ဘက္ကာ။ ။ ကၽြန္မနဲ႕ အလြန္ရင္းႏွီးတဲ့သူတစ္ေယာက္ေယာက္နဲ႕ တူသလုိလုိ..။ ကၽြန္မအကုိ ျဖစ္ႏုိင္တယ္။ … အင္း…အခ်က္တစ္ခ်က္ကလြဲလုိ႕…

ဂ်ဴိ။ ။သူက ေခ်ာတယ္ မဟုတ္လား။

ရက္ဘက္ကာ။ ။ ရွင့္ရဲ႕မုတ္္ဆ္ိတ္ေမႊးေတြ။ ရွင္သာ တျခားေသာယဥ္ေက်းတဲ့ ေယာကၤ်ားေတြလုိ အဲဒီဟာ ကုိဖယ္လုိက္ရင္ေတာ့…ဒါဆုိရင္ေတာ့…

ဂ်ဴိ။ ။ကုိယ္ ဒါကုိ မေမ့ပါဘူး ရက္ဘက္ကာရယ္။ ကုိယ္ကတိ ေပးပါတယ္ကြယ္။

ရက္ဘက္ကာ။ ။ရွင္က အခုမွ ေျပာတယ္။

ဂ်ဴိ။ ။ကုိယ္ သိပါတယ္ကြယ္။

ရက္ဘက္ကာ။ ။ ဒီေနရာမွာေတာ့ ကၽြန္မတို႕ႏွစ္ေယာက္ တူသြားျပီ။ ကၽြန္မရဲ႕ကပ္ေက်းေလးနဲ႕သာဆိုရင္ ဒါမွမဟုတ္လဲ ရွင့္ရဲ႕ မုတ္ဆိတ္ရိတ္တဲ့ ဓါးရယ္နဲ႕သာဆုိရင္ ကၽြန္မရဲ႕ သံဒယ္အုိးေလးလို ေျပာင္သြားမွာပဲ။

ဂ်ဴိ။ ။ ကုိ္ယ္အခုပဲ ေဟာဒီ ဖစ္ခ်္ဘတ္ျမိဳ႕ရ႕ဲ မုတ္ဆိတ္ရိတ္သမားဆီ သြားလုိက္ပါ့မယ္။ ဒါ့အျပင္ ကုိယ့္တုိ႕အိ္မ္မွာ သံေတြလည္း ကုန္ေနေတာ့…

ရက္ဘက္ကာ။ ။ရွင့္မ်က္ႏွာကို ေကာင္းေကာင္း သ ထားေနာ္။

ဂ်ဴိ။ ။ အခုလည္း ေကာင္းေနသားပဲကြယ္။

ရက္ဘက္ကာ။ ။ ကၽြန္မ ရွင္နဲ႕ အတူလိုက္ခဲ့မယ္။

ဂ်ဴိ။ ။ ကုိယ္ လမ္းသိပါတယ္။

ရက္ဘက္ကာ။ ။အဲဒါက…(ရယ္လ်က္) ရွင္က လူ၀ုိင္းၾကည္႕ခ်င္စရာ ျဖစ္ေနျပီရွင့္။ ဘာလုိ႕လဲဆုိေတာ့ ဘယ္သူ႕မွာမွ မုတ္ဆိတ္မရွိဘူးေလ။ ရွင္မုတ္ဆိတ္မရိတ္တာ ဘယ္ေလာက္ၾကာျပီလဲ။

ဂ်ဴိ။ ။ႏွစ္ေပါင္း တစ္ ရာ….

ရက္ဘက္ကာ။ ။ ရွင္က ညာဖုိ႕ ျပင္ေနျပီ။ သူတုိ႕က ရွင့္ကုိ မွတ္ေတာင္မွတ္မိၾကပါ့မလားပဲ။

ဂ်ဴိ။ ။ရက္ဘက္ကာ..မင္းက ေဟာဒီကမာၻမွာ ပုံၾကီးခ်ဲ႕တတ္ဆုံး လူပါပဲကြယ္။ မင္း ေဟာဒီမွာ ထုိင္ျပီး ငါ မုတ္ဆိတ္ရိတ္သမားဆီသြားေနတုန္းေလးေစာင့္ရင္း ကေလးေတြထိန္းေနေပါ့။ မုတ္ဆိတ္ရိတ္သမားေတာ့ ငါနဲ႕ေတြ႕ရမွာ စိတ္လွဴပ္ရွားစရာပဲ။ သူ ေတာ္ေတာ္ကုိ ရိတ္ေပးခ်င္ရွာမွာ။ ငါေပးမယ့္ အဖုိးအခထက္ေတာင္ လုပ္ေပးခ်င္ရွာမွာ ျမင္ေယာင္မိေသး။

(သီခ်င္းသံ၊ဂီတာသံ၀င္လာ)

သီခ်င္းဆုိသူ။ ။ ပုံျပင္ေဟာင္းေပမယ့္ တကယ့္အျဖစ္အပ်က္ပါကြယ္

အမွန္တရားအတြက္ သူရပ္တည္ခဲ့တယ္

မတူညီမူေတြက သူ႕ဂုဏ္သိကၡာကုိ ထိခိုက္သတဲ့ကြယ္

သူက ဦးေခါင္းမေရြ႕ ေနာက္မဆုတ္ပါတယ္။

ခုႏွစ္ကေတာ့ ၁၈၃၀ ပါကြယ္

ေဟာဒီျမိဳ႕ထဲကုိ သူ၀င္လာပါတယ္

သူ႕ကုိညစ္ပတ္ ယုတ္ညံ့သူလို႕ေအာ္ၾကပါသတဲ့

ကေလးေတြကုိ သူတုိ႕ကေအာ္ခုိင္းပါသတဲ့။

(သီခ်င္းသံ၊ဂီတာသံက်ယ္လာ)

(အသံ၊ လမ္းေလ်ာက္သံ)

အခန္း -၂

ဂ်ဴိ။ ။ လမ္းေပၚမွာ ဘယ္သူမွ မေတြ႕ပါလား။ မာတင္စေလတာရဲ႕ စတုိးဆိုင္ အရင္ေက်ာ္ရမယ္။ ျပီးရင္ နိဗၺာန္ဆိုင္၊ ဖစ္ခ်္ဘတ္ျမိဳ႕ဘဏ္တုိက္၊ ေကဆီစတုန္းရဲ႕ အက်ီဆုိင္၊ ျပီးရင္ေတာ့ မုတ္ဆိတ္ရိတ္ဆုိင္ ေပါ့။ အိမ္အတြက္ သံ နည္းနည္း၀ယ္ရမယ္။ ရက္ဘက္ကာ့ မီးဖုိေခ်ာင္သုံး လက္သုတ္ပ၀ါ၀ယ္ရမယ္ ဆုိေတာ့………… မာတင္စေလတာ က သူ႕ဆုိင္ေရွ႕မွာ ထုိင္ေနပါလား။ ဒီေတာ့…ႏွဴတ္ဆက္ဦးမွ။

(အသံ၊ေပ်ာက္သြား)

ဂ်ဴိ။ ။မဂၤလာပါ မစၥတာ စေလတာ။

စေလတာ။ ။ အဟမ္း …

ဂ်ဴိ။ ။ ေနေကာင္းရဲ႕လား ခင္ဗ်။ (အသံက်ယ္ျဖင့္) အား… ခင္ဗ်ားရဲ႕ ဇနီးေရာ… ေနေကာင္းရဲ႕လား ခင္ဗ်။

စေလတာ။ ။ အဟမ္း …

ဂ်ဴိ။ ။ က်ေနာ္… က်ေနာ္ ၁၀ ပဲနီတန္ သံ ၀ယ္ခ်င္လုိ႕ခင္ဗ်၊ မစၥတာစေလတာ။ က်ေနာ့္

ျခံစည္းရုိးက ယုိင္ေနျပီဆုိေတာ့ … သံႏွစ္ဆယ္သားေလာက္…

စေလတာ။ ။ ဘာ သံ မွ မရွိဘူး။

ဂ်ဴိ။ ။ အာ … မႏွစ္က ၀ါယာၾကိဳးေတြ၀ယ္ခဲ့တာ မွတ္မိမွာေပါ့ေနာ္။….(အံ့ၾသသံ) သံ တေခ်ာင္းမွ မရွိတာလား ခင္ဗ်။

စေလတာ။ ။ အားလုံးကုန္ျပီ။

ဂ်ဴိ။ ။ခ်က္ခ်င္းၾကီး ကုန္သြားသလားခင္ဗ်။

စေလတာ။ ။ ဘာထူးလုိ႕လဲ။

ဂ်ဴိ။ ။ စေနေန႕ကေတာင္ တြန္စတစ္ကီတစ္ေယာက္ အိမ္ေရွ႕ကျဖတ္သြားတုန္းက သူ႕လွည္းထဲမွာ သံေတြ တေပြ႕ၾကီး ေတြ႕လုိက္ပါေသးတယ္။ သူ ဘယ္က ရသလဲခင္ဗ်။

စေလတာ။ ။ အဲဒါ ခင္ဗ်ားနဲ႕ ဘာဆုိင္သလဲ။ က်ဴပ္ဘာသာက်ဴပ္ ဘယ္သူ႕ေရာင္းေရာင္းေပါ့။ ဒါက်ဴပ္ကိစၥ။

ဂ်ဴိ။ ။ ဒီမနက္ ခင္ဗ်ား တစ္ခုခ ုျဖစ္ေနတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ တစ္ခုခုမ်ား လုပ္မိလုိ႕လားဗ်ာ။

စေလတာ။ ။ အဟမ္း …

(အသံ၊ ေျခသံခပ္သုတ္သုတ္)

စေလတာ။ ။ (ေအာ္ေျပာ) ခင္ဗ်ား ဆိုင္ထဲ ၀င္မလုိ႕လား။

ဂ်ဴိ။ ။ (၀င္သြား) ကၽြန္ေတာ္ ၀င္ၾကည္႕မလုိ႕ေလ။ ခင္ဗ်ား သံ ထားတဲ့ေနရာမ်ား ေမ့ေနသလားလုိ႕။

စေလတာ။ ။ ခင္ဗ်ားအထဲကုိ တစ္လွမ္း၀င္တာနဲ႕ က်ဴပ္ ရဲ ေခၚလုိက္မယ္။

(အသံ၊ ေျခသံေနာက္ဆုတ္သံ)

ဂ်ဴိ။ ။ (စိတ္ဆုိးလာ) မာတင္..ခင္ဗ်ား ဘာျဖစ္တာလဲဗ်ာ။ အထဲမွာ သံေတြ အမ်ားၾကီးပဲ။

စေလတာ။ ။ ခင္ဗ်ား က်ဴပ္ကုိ ျခိမ္းေျခာက္ေနတာလား ဂ်ဴိပါးလ္မား။

ဂ်ဴိ။ ။ ကၽြန္ေတာ္ ခင္ဗ်ားဆီက ပုိက္ဆံေခ်းဖူးသလား။

စေလတာ။ ။ အဟမ္း …

ဂ်ဴိ။ ။ ေခ်းဖူးသလား ခင္ဗ်ာ။ (အသံက်ယ္) ခင္ဗ်ား ျပန္ေျပာေလ။ အ ေနသလား။

စေလတာ။ ။မ အ ပါဘူး။

ဂ်ဴိ။ ။ ကၽြန္ေတာ္က လူဆုိး မဟုတ္ပါဘူးဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ့္လုိလူကို ဒီလုိဆက္ဆံစရာ အေၾကာင္းမရွိပါဘူးဗ်ာ။ ဒီေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္ကုိေျပာစမ္းပါ..ဘာျဖစ္ေနသလဲလုိ႕။

စေလတာ။ ။ (ေၾကာက္ရြ႕ံထိတ္လန္႔စြာ) ငါ့ကုိ မထိနဲ႕။ ဘုန္းေတာ္ၾကီး ထရပ္စ္က ခင္ဗ်ားဟာ လူရမ္းကား…

ဂ်ဴိ။ ။ ဘုန္းေတာ္ၾကီး ထရပ္စ္က ဟုတ္လား။ ဒါ ဘာျဖစ္တာလဲခင္ဗ်။

စေလတာ။ ။ငါ့နားက သြားစမ္း။ (ေအာ္ဟစ္) ကယ္ၾကပါ ကယ္ၾကပါ ကယ္ၾကပါဦး….

ဂ်ဴိ။ ။ ခင္ဗ်ား ရူးေနျပီ စေလတာ။ ဘာလုိ႕ ေအာ္ရတာလဲ။

စေလတာ။ ။ က်ဴပ္ ခင္ဗ်ားကုိ ေထာင္ထဲထည္႕မယ္။

ဂ်ဴိ။ ။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္ ခင္ဗ်ားကို လက္ဖ်ားနဲ႕ေတာင္ မတုိ႕ရပါလား။

စေလတာ။ ။ အရင္တစ္ပတ္ ၀တ္ရြတ္ပဲြမွာ သူက ခင္ဗ်ားကိုယ္ထဲ မေကာင္းဆုိး၀ါး၀င္ပူးေနတယ္ လုိ႕ေျပာတယ္ဗ်။

ဂ်ဴိ။ ။ သူက ကၽြန္ေတာ့္အေၾကာင္းကုိ ၀တ္ရြတ္တဲ့အထဲ ထည္႕ေျပာတယ္ဟုတ္လား။ ဘရားသား ထရပ္စ္က ဟုတ္လား။ ကၽြန္ေတာ္မတက္ျဖစ္တဲ့ေန႕မွာ သူက အဲဒီလုိလုပ္တယ္လုိ႕ မစဥ္းစားမိပါဘူးဗ်ာ။

စေလတာ။ ။ေဟာဒီျမိဳ႕ကေလးရွိေနသ၍ ခင္ဗ်ားဘုရားရွိခုိးေက်ာင္းကုိ ဘယ္ေတာ့မွမလာရင္ ေကာင္းမွာပဲ။ ခင္ဗ်ားကုိ အလုိမရွိဘူး။ နားလည္လား။

ဂ်ဴိ။ ။ (အသက္ျပင္းျပင္းရူလုိက္ရင္း) ကုိင္း… စေလတာ။ ကၽြန္ေတာ္ စိတ္မဆိုးပါဘူးဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ္ နားမလည္လုိ႕ပါ။ လြန္ခဲ့တဲ့၃ပတ္က ခင္ဗ်ားနဲ႕ကၽြန္ေတာ္ ေနာက္ဆုံးေတြ႕ခဲ့တယ္။ ခင္ၤဗ်ားနဲ႕ကၽြန္ေတာ္ စကားေျပာခဲ့ၾကပါတယ္။ ခင္ဗ်ားရဲ႕စတုိးဆုိင္ထဲ ခ်က္စ္ေတာင္ ကစားလုိက္ၾကေသးတယ္။ ျပီးေတာ့ အခ်ဴိ ရည္တစ္ခြက္စီ ေသာက္ခဲ့ၾကတယ္။ ခင္ဗ်ားက ကၽြန္ေတာ့အတြက္ေတာင္ ပုိက္ဆံမယူခဲ့ပါဘူး။ အဲဒါ ဟုတ္တယ္ မဟုတ္လား။

စေလတာ။ ။ အဟမ္း …

ဂ်ဴိ။ ။ ဒါေပမယ့္ ဒီကေန႕ေတာ့ ခင္ဗ်ားက ကၽြန္ေတာ့္ကုိ ဘုရားရွိခုိးေက်ာင္းကေတာင္ အလုိမရွိ ေတာ့ဘူးလုိ႕ ေျပာတယ္။ ကၽြန္ေတာ္လုိခ်င္တာေတြလညး္ မေရာင္းဘူး။ ဘုရားစာရြတ္ဖတ္တဲ့ထဲလည္း ကၽြန္ေတာ့္မေကာငး္ေၾကာင္း ေျပာတယ္။ ျပီးေတာ့ ေထာင္ခ်ပစ္မယ္လုိ႕လည္း ျခိမ္းေျခာက္တယ္။ လြန္ ခဲ့တဲ့ ၃ပတ္တုန္းက ကၽြန္ေတာ္က အခုကၽြန္ေတာ္နဲ႕ အတူတူပါပဲဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ္ ခင္ဗ်ားကုိ ထပ္ေမးမယ္ … ခင္ဗ်ားေရာ ေနေကာငး္ရဲ႕လား ခင္ဗ်ာ။

စေလတာ။ ။မင္းကုိယ္မင္း ၾကည္႕စမ္း။ၾကည္႕စမ္းပါ။

ဂ်ဴိ။ ။ကၽြန္ေတာ္ ဘာပုံဆုိတာ သိပါတယ္ခင္ဗ်ာ။

စေလတာ။ ။ခင္ဗ်ားက ျပႆနာမီးထြန္းရွာတဲ့သူ။

ဂ်ဴိ။ ။ ဘာ ခင္ဗ်ားကသာ စျပီး မီးေမႊးတာ။

စေလတာ။ ။ ခင္ဗ်ားရဲ႕ မ်က္ႏွာ။

ဂ်ဴိ။ ။ အဲဒါဘုရားသခင္ရဲ႕ အလုိေတာ္အတုိင္းပါပဲဗ်ာ။ အဲဒီအတြက္ ဘာမွ ေျပာစရာမရွိပါဘူး။ အဲဒါ ခ်က္ခ်င္းၾကီး အရုပ္ဆိုးသြားစရာ ရွိသလား..

စေလတာ။ ။ ဘုရားကုိ ေစာ္ကားတဲ့သူ။ ခင္ဗ်ားရဲ႕မ်က္ႏွာမွာ အေမႊးအမွ်င္ေတြဟာ မေကာင္းဆိုး၀ါး ၀င္စားေနတာပဲ..

ဂ်ဴိ။ ။ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ မုတ္ဆိတ္ေမႊးေတြ? (ယခုမွသေဘာေပါက္လာ) ခင္ဗ်ားဆိုလုိတာက… (အလြန္ရယ္ရေသာ ဟာသတစ္ခုကို ယခုမွျမင္ေတြ႕မိပုံ) ခင္ဗ်ား ဒါ အေလးအနက္ေတာ့ ဟုတ္ပုံမရပါဘူး … (အလြန္ထိမ္းမရစြာရယ္) ျပီးေတာ့ ဘရားသား ထရပ္စ္…

ဂ်ဴိ။ ။ အမေလး…ရက္ဘက္ကာေတာ့ ယုံမွာမဟုတ္ဘူး … (ရယ္လ်က္) ငါ့ျမင္းေတာင္ ယုံမွာမဟုတ္ဘူး။ သူက လူေတြ ဒီလုိပဲဆုိတာ ေတြးမိမွာေတာင္ မဟုတ္ …

ဒါဗီ။ ။ (အသက္ ၁၁-၁၃ ႏွစ္ အရြယ္ကေလး၊ အသံံ ၀င္လာ) ေ၀း ေဟး ေဟး။ ညစ္ပတ္တဲ့ လူၾကီးေဟ့။ ေ၀း ေဟး ေဟး …

ဂ်ဴိ။ ။(ရယ္ေမာေနဆဲ) …ဒါဗီေလးေရ…. ဘယ္နွယ့္လဲကြယ့္ ဒါဗီ ပရီရာ…

ဒါဗီ။ ။ ေ၀း ေဟး ေဟး …

ဂ်ဴိ။ ။ လာ … ဒီကုိလာ … ဒါဗီ။

စေလတာ။ ။ မလာနဲ႕ ဒါဗီ၊ သူ မင္းကုိ ရုိက္လိမ့္မယ္။

ဂ်ဴိ။ ။ငါတုိ႕က သူငယ္ခ်င္းၾကီးေတြေလကြယ္။ မဟုတ္လား ဒါဗီရဲ႕။

ဒါဗီ။ ။ လူညစ္ပတ္ၾကီး လူညစ္ပတ္ၾကီး။

ဂ်ဴိ။ ။ (စူးရွစြာ)… မင္းကု ိဒီလိုေအာ္ဖုိ႕ ဘယ္သူခုိင္းတာလဲ။

ဒါဗီ။ ။ကၽြန္ေတာ္ ဒါပဲသိတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ သီခ်င္းေလးရတယ္။

စေလတာ။ ။ရဲသြားျပီး ေခၚေခ်။ မင္းအေဖကုိ သြားေခၚေခ် ဒါဗီ။

ဂ်ဴိ။ ။ ခင္ဗ်ား ပါးစပ္ပိတ္ထားစမ္းပါ မာတင္။ ဒါဗီ သားကုိ တစ္ေယာက္ေယာက္က သင္ေပးတာမဟုတ္လား။

ဒါဗီ။ ။ ဟုတ္ပါတယ္ခင္ဗ်။ တျမိဳ႕လုံးက ဆိုေနၾကတယ္။

ဂ်ဴိ။ ။ ဆုိျပစမ္းပါဦး။ ဘယ္သူ႕အေၾကာင္းလဲကြဲ႕။

ဒါဗီ။ ။ ဦးေလး အေၾကာင္းေပါ့။

ဂ်ဴိ။ ။ကဲ ဒါဆုိ ဦးေလးက ၾကားသင့္တာေပါ့ကြယ္။

ဒါဗီ။ ။ဟင့္အင္း။

ဂ်ဴိ။ ။ဒါေပမယ့္ သားက ရတယ္မဟုတ္လား။ ဆုိျပမွေပါ့။

ဒါဗီ။ ။ သားမဆုိခ်င္ဘူး။

ဂ်ဴိ။ ။ သားေဖေဖ သင္ေပးတာ မဟုတ္လား။

ဒါဗီ။ ။ဟုိ … ဟုိ …

ဂ်ဴိ။ ။ ေအာ္ ေအာ္..မင္းသိေတာင္ မသိဘူးေပါ့။

ဒါဗီ။ ။သိပါတယ္ ခင္ဗ်႕။

ဂ်ဴိ။ ။ မင္းမဆုိပါဘူးလုိ႕ ငါ့ကုိ ေျပာမယ္ေပါ့။

ဒါဗီ။ ။ ကၽြန္ေတာ္ သိပါတယ္ ခင္ဗ်။

ဂ်ဴိ။ ။ ဒါေပမယ့္ ငါ ဘာမွ မသိပါလား။ ဒါဗီ။

ဒါဗီ။ ။အုိး ကၽြန္ေတာ့္ကုိ လႊတ္ပါ။

ဂ်ဴိ။ ။ ဒီ သီခ်င္းကို မင္းအေဖက သင္ေပးတာမဟုတ္ရင္ မင္းဘာသာဆုိတာ ျဖစ္ရမယ္။

ဒါဗီ။ ။အဖုိးၾကီးဒန္တာကာ တဲ့ ။ သီခ်င္းနံမယ္က။ ကဲလႊတ္ပါေတာ့။

ဂ်ဴိ။ ။ ကဲ … ဆုိျပစမ္း ။

စေလတာ။ ။ ဒါဗီ ရဲကုိ သြားေခၚေလ။ ဘာလုိ႕ သြားမေခၚေသးတာလဲ။

ဂ်ဴိ။ ။ သူ႕ကုိဂရုမစုိက္နဲ႕ ဒါဗီ။ ကဲ … ဆုိစမ္းပါ။

(”အဖုိးၾကီး ဒန္ကာတာ”အမည္ရွိေသာ သီခ်င္းညီးသံထြက္ေပၚလာ)

ဒါဗီ။ ။ ရြံ႕စရာ လူ႕ညစ္ပတ္ၾကီး

မုတ္ဆိတ္ေမႊးထူတဲ့ မေကာင္းဆုိး၀ါး

ဘယ္လုိမွ ရိုေသခ်င္စရာ မေကာင္း ျပႆနာရွာသူရယ္

ေဟာဒီလို အရုပ္ဆ္္ိုးျပီး အက်ည္းတန္တဲ့သူ မျမင္ဘူးေပါင္ကြယ္

ငါတုိ႕မင္းကိ ုၾကိဳးကြင္းမစြပ္ခင္ ဒီျမိဳ႕က ထြက္သြားပါေတာ့ကြယ္။

ဂ်ဴိ။ ။ (လက္ခုတ္တီး) အိုး … ေတာ္လုိက္တဲ့ ဒါဗီ။ (ေျခာက္ကပ္စြာ) ကေလးကေတာ့ ဒီသီခ်င္း ဘာအဓိပၸါယ္လည္းဆိုတာ သိမွာ မဟုတ္ရွာဘူး။ ကဲ … ကဲ … ေနာက္တခါ ဒီထက္ေကာင္းေကာင္း ဆိုဲႏိုိင္ ေအာင္ သြားေလ့က်င့္ေခ်ေတာ့။ မင္းအေဖကုိ ေျပာလုိက္ပါ။ သူကုိယ္တုိင္ ငါ့ကုိဆ္ုိျပတာ နားေထာင္ခ်င္ လုိ႕ပါ။ မင္းေျပာေပးမယ္ မဟုတ္လား ဒါဗီ။

ဒါဗီ။ ။ (ထြက္သြား) ကၽြန္ေတာ္ ေျပာေပးမယ္ခင္ဗ်။ ေ၀း ေဟး ေဟး …

ဂ်ဴိ။ ။ ဒါဗီကေလး ကေတာ့ ကေလးမုိ႕ ထားပါေတာ့ဗ်ာ။ ဒါေပမယ့္ဗ်ာ ခင္ဗ်ား … မာတင္

ခင္ဗ်ားကေတာ့ လူၾကီးလူေကာင္း မဟုတ္လားဗ်ာ။

စေလတာ။ ။ က်ဴပ္ တစ္ေယာက္ထဲ ေအးေအးေနပါရေစ။

ဂ်ဴိ။ ။ ခင္ဗ်ားလည္း ဒီသီခ်င္းကုိ သိေနတာပဲ။ ကဲ … ခင္ဗ်ားက က်ဴပ္ကို သီခ်င္းေလး ညည္း ျပစမ္းပါဦး။

(ေနာက္ခံအသံ၊ ဒါဗီ၏ သီခ်င္းညည္းသံက ေနာက္ခံတြင္ ေပၚလာေန)

စေလတာ။ ။ က်ဴပ္စတုိးဆုိင္ထဲ သြားေတာ့မယ္

ဂ်ဴိ။ ။ခင္ဗ်ား ဒီမွာ ေနဦး။

စေလတာ။ ။ ခင္ဗ်ား က်ဴပ္ကုိ ထိမယ္ေပါ့။ က်ဴပ္မွာ သက္ေသ ဒါဗီပရီရာ ရွိတယ္။ ဒါ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ ေစာ္ကားမူပဲ။ ခင္ဗ်ား ေပးဆပ္ရမယ္။

ဂ်ဴိ။ ။ ဆုိေလ ဆ္ိုစမ္းပါ။ မာတင္ က်ယ္က်ယ္ဆုိ။

စေလတာ။ ။က်ဴပ္ က်ဴပ္ ဘယ္လုိ ဆုိရမွန္း မသိဘူးဗ်။

ဂ်ဴိ။ ။ဒါဆို ကၽြန္ေတာ္ သင္ေပးမယ္။ ခင္ဗ်ား ကၽြန္ေတာ္ဆုိတဲ့အတုိင္း လုိက္ဆ္ုိေလ။

(ထုိအခ်ိန္တြင္ ျမိဳ႔၏ ဘုန္းေတာ္ၾကီး ဘရာသား ထရပ္စ္ ဇာတ္ခုံေထာင့္မွ ၀င္ေရာက္လာ)

ထရပ္္စ္။ ။ (ထြက္လာ) ဟိတ္ .. ခင္ဗ်ားတုိ႕… ေဒးဗစ္…ဘာေတြ ရုတ္ရုတ္သဲသဲ ျဖစ္ေနတာလဲ။

(ေရွ႔အပတ္ ဆက္ဖတ္ပါ)

 
Leave a comment

Posted by on February 28, 2008 in Short Stories

 

သီးေလးသီးနဲႚ ေဆးေရာင္စုံက ဴပည္သူႚဆႎၬခံယူေတာ့မည္


သီးေလးသီးနဲႚ ေဆးေရာင္စုံက ဴပည္သူႚဆႎၬခံယူေတာ့မည္
မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၃

ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၂၈၊ ၂၀၀၈

အယင္ေတာ့ ဂဵပန္ဴပည္က ေဂၞဇီလာ ကမၲာပတ္ပၝတယ္။ ပၝးစပ္က မီးေတၾ မႁတ္တာတိုႚ၊ ဟိုေအာ္ ဒီေအာ္နဲႚ တိုက္ဳကီးေတၾကို တၾန္းတာ တိုက္တာေတၾ လုပ္ပၝတယ္ (ရုပ္ရႀင္ထဲမႀာ)။ အခုအခဵိန္မႀာေတာ့ ဴမန္မာဴပည္က ေဂၞဇီလာ ဂဵပန္ဴပည္ ေရာက္ေနပၝဴပီ။ သီးေလးသီးနဲႚ ေဆးေရာင္စုံ ယဥ္ေကဵးမႁပေဒသာကဇာတ္အဖၾဲႚဳကီးေပၝ့ဗဵာ။ ဴပက္လုံးေတၾက တခဵႂိႚလူေတၾအတၾက္ မီးနဲႚမႁတ္ခံလိုက္သလိုပၝပဲတဲ့။ ေလာင္မီးကဵ ကုန္တယ္လိုႚ ဆိုပၝတယ္။ တိုက္ေတၾကို တၾန္းမယ့္အစား တခဵႂိႚလူေတၾကို ဟန္ခဵက္ေတၾ ပဵက္ကုန္ေစတယ္လိုႚ ဆိုပၝတယ္။ သူတိုႚေတၾရဲႚ အႎုပညာရဲႚ တၾန္းအားေတၾေပၝ့ခင္ဗဵာ။

ယခုလည္း ဂဵပန္ဴပည္ေရာက္ ဴမန္မာေတၾအတၾက္ တတ္စၾမ္းတဲ့အႎုပညာနဲႚ ေဖဵာ္ေဴဖဖိုႚ ဴပင္ဆင္ေနတဲ့ ကိုေဂၞဇီလာနဲႚ စကားေဴပာေတာ့ သူတိုႚအခု ေခတ္နဲႚ စနစ္နဲႚအညီ၊ အမီ ဴဖစ္ေစဖိုႚ ဴပည္သူဆႎၬခံယူေရးအတၾက္ ဇာတ္ညၿန္းေတၾ ေရးဆၾဲေနဴပီလိုႚ ဆိုပၝတယ္။ ၁၉၉၀ ခုႎႀစ္မဵားက ႎိုင္ငံေရးအေဴခအေနကို ထင္ဟတ္ခဲ့တဲ့ သူေတာင္းစားညီလာခံ ဴပဇာတ္ဳကီးကဲ့သိုႚ ပရိသတ္ပၾဲကဵမယ့္ အစီအစဥ္လိုႚ အရိပ္အဴမၾက္ေဴပာပၝတယ္။ သူကေတာ့ လဵႂိႚ၀ႀက္ထားေစခဵင္တာ မိုးမခကေတာ့ ထုံးစံအတိုင္း သူေဴပာတဲ့အတိုင္း အရိပ္အဴမၾက္ တင္ဴပလိုက္ပၝတယ္။

အခု ေခတ္စားေနတဲ့ ႎိုင္ငံတကာအေဳကာင္းေတၾကိုလည္း မဵက္ေဴခမဴပတ္ပၝဘူးတဲ့။ တရုတ္အုိလံပစ္အတၾက္ မီးတုတ္ဳကီး ထမ္းဴပီး သၾားအုံးမႀာလိုႚလဲ ဆိုလိုက္ေတာ့ အိုလံပစ္ဂုဏ္ေဆာင္ မီးရႀႃးတိုင္လား။ တရုတ္အိုလံပစ္ သပိတ္အုိးကို မီးထုိးမယ့္ မီးတုတ္လား ဆိုတာကေတာ့ ပၾဲဳကည့္မႀပဲ သိဳကရမႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ဴပည္တၾင္းက မလိုသူေတၾကေတာ့ သီးေလးသီးနဲႚ ေဆးေရာင္စုံ ကမာၲပတ္ေနတာကို မခံမရပ္ႎိုင္ဴဖစ္ေနဳကတယ္လိုႚ သိရပၝတယ္။ တခဵႂိႚက အစဥ္အလာမရႀိတဲ့အဖၾဲႚ၊ သူတပၝးကို ပုတ္ခတ္ေဴပာဆိုေနတဲ့ ဘာေကာင္ေတၾမိုႚလဲ ဘာအႎုပညာသမားေတၾလဲ လိုႚ ဆိုဳကတယ္လိုႚ ဆိုပၝတယ္။ အဲဒီေတာ့ အခဵင္းခဵင္းေတၾကပဲ တုန္ႚဴပန္ဳကတာက – ဟိုကဴဖင့္ ဘာမႀသာ မဟုတ္တယ္။ ကမာၲေတာင္ ပတ္ေနဴပီ။ ခင္ဗဵားလိုလူမဵႂိးေတၾကို ဘယ္သူကမႀ ဘုရားဖူးေတာင္ ေခၞဖိုႚ မစဥ္းစားဘူးလိုႚ ဴပန္ေဴပာလိုက္လိုႚ ေလာင္မီးေတၾ ကဵကုန္တယ္လုိႚ ဆိုပၝတယ္။

သီးေလးသီးနဲႚ ေဆးေရာင္စုံ ဴမန္မာယဥ္ေကဵးမႁအဖၾဲႚကို ဴပည္ပေရာက္ ဴမန္မာႎိုင္ငံသားေတၾက ၀ိုင္း၀န္းဳကိႂဆိုဳကဴပီး ဴပည္သူဆႎၬေတၾထုတ္ေဖာ္ဴပသလိုက္ဳကဖိုႚ အခဵိန္ေကာင္းပၝပဲလိုႚ ဆိုလိုက္ပၝရေစ။

 
Leave a comment

Posted by on February 28, 2008 in Overseas News

 

စစ္အာဏာရႀင္တိုႚ၏ မင္းမဲ့စရိုက္၊ ဥပေဒမဲ့ ေဆာင္ရၾက္မႁမဵားေအာက္က ဴမန္မာဴပည္


စစ္အာဏာရႀင္တိုႚ၏ မင္းမဲ့စရိုက္၊ ဥပေဒမဲ့ ေဆာင္ရၾက္မႁမဵားေအာက္က ဴမန္မာဴပည္
ဴပည္သူတိုႚရဲႚ စကားဴပန္ တဦး

ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၂၇၊ ၂၀၀၈

မတရားမႁကို စီရင္ေနသည့္ တရားရုံးမဵား

၁၉၆၂ ခုနႀစ္ကတည္းက ကဵင့္သုံးေနေသာ အာဏာရႀင္လက္ေအာက္က တရားစီရင္ေရး စံနစ္ဆိုသည္က ဘယ္ေလာက္ လၾတ္လပ္မႁမဵား ရႀိေနပၝသလဲ။ တရားခံမဵားဖက္က လိုက္လံေဆာင္ရၾက္ေနရေသာ ေရႀႚေနမဵားမႀာ အဳကပ္အတည္းမဵႂိးစုံကို ရင္ဆိုင္ေနရဴပီး တရားလိုႎႀင့္ အစိုးရေရႀႚေနမဵားႎႀင့္ တန္းတူ ဆက္ဆံဴခင္း မခံရဘဲ တရားခံမဵားကဲ့သိုႚ ဖိႎႀိပ္ဆက္ဆံခံေနရပၝတယ္။

တရားခံဘက္မႀ ေရႀႚေနႎႀင့္ မိသားစုမဵားက တရားရုံး၏ အဴပင္ဖက္တၾင္ ေစာင့္ဆိုင္းေနဳကရဴပီး၊ တရားရုံးထဲတၾင္ တရားသူဳကီး၊ အစိုးရေရႀႚေန၊ တရားလိုဴပ သက္ေသမဵား၊ ရဲမဵား ႎႀင့္ ရ၀တမဵားက အဴပည့္ ၀င္ေရာက္ေနရာယူထားဳကတာကို ေတၾႚရပၝတယ္။

လၾတ္လပ္စၾာ တရားစီရင္ေရး ဆိုသည္ကို တရားခံမဵားဖက္က ေမးခၾန္းထုတ္ခၾင့္ မရႀိပၝ။ သူတိုႚေတၾေတာင္းတဲ့ မႀတ္ပုံတင္၊ သန္းေကာင္စာရင္းနဲႚ စာရၾက္စာတမ္းေတၾ ဴပေနရတာနဲႚပဲ တရားသူဳကီးနဲႚ ေတၾႚခၾင့္ေတာင္ ခက္ခဲေအာင္ လုပ္ထားပၝတယ္။

တရားခၾင္ကိစၤမဵားနဲႚ ဥပေဒေရးရာမဵားတၾင္ တရားခံမိသားစုမဵားရဲႚ နားမလည္မႁမဵား ရိုးသားမႁမဵားကို လႀည့္စားအသုံးခဵဴပီး ယုတ္မာေနဳကတာလည္း ေတၾႚေနရပၝတယ္။

စက္တင္ဘာဒီမိုကေရစီ အေရးေတာ္ပုံဳကီးထဲမႀာ ရိုးသား စၾန္ႚစားဳကတဲ့ အဴပစ္မဲ့တဲ့ ဴပည္သူေတၾကို ဖမ္းဆီးထားတဲ့အဴပင္ မိသားစုမဵားက လာေရာက္ စုံစမ္းသည့္အခၝမႀာ – ရဲမဵား၊ တရားေရး၀န္ထမ္းမဵား၊ ရ၀တမဵား၊ စစ္ဖက္ ေထာက္လႀမ္းေရးမဵားက လိမ္ညာဴပီး ေဴပာဳကပုံက –

အခုကိစၤေတၾမႀာ ကိုယ္က ရိုးရိုးသားသား လႁပ္ရႀားရင္း အဖမ္းခံရတာဴဖစ္လိုႚ ေရႀႚေနေတၾ ငႀားစရာမလိုေဳကာင္း၊ တရားတေဘာင္ထဲက ေဴဖရႀင္းေနစရာ မလိုေဳကာင္း၊ ဴဖစ္သမ႖ကို အမႁဆင္ထားသမ႖ကို ၀န္ခံဴပီး မႀားပၝတယ္။ ေတာင္းပန္ပၝတယ္လိုႚ ၀န္ခဵလိုက္ရင္ ဴပီးသၾားမႀာ ဴဖစ္ေဳကာင္း၊ အလကား သက္သက္မဲ့ အစိုးရေကာ မိသားစုေတၾပၝ အလုပ္ပိုေအာင္ ေရႀႚေနေတၾ၊ ဴပင္ပက လူေတၾ အဖၾဲႚအစည္းေတၾကို အကူအညီေတာင္းစရာ ေခၞစရာ မလိုေဳကာင္း စတဲ့ စကားလုံးေတၾနဲႚ မိဘေတၾ မိသားစုေတၾကို လႀည့္ဴဖားဴပီး ၎တိုႚစိတ္တိုင္းကဵ အမႁဆင္ ေထာင္ခဵေနဳကတာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

သားသမီးနဲႚ မိဘတိုႚကို ရႀင္ကၾဲ ေသကၾဲ ခၾဲေနသည့္ စစ္အာဏာပၝးကၾက္သားမဵား

ဒီဴငိမ္းလင္းကို ဖမ္းဆီးစဥ္က အဴဖစ္အပဵက္မဵားကို တင္ဴပပၝမယ္။ စက္တင္ဘာ အေရးေတာ္ပုံအဴပီး သူႚကို စရဖ လိုႚေခၞတဲ့ စစ္တပ္က ဖမ္းဆီးဴပီးေနာက္ စစ္ေဳကာေရး ထုတ္ပၝတယ္။

သူႚကို ေတၾႚေတၾႚခဵင္းမႀာပဲ – မင္းက ငၝတိုႚ မဵက္ႎႀာကို အိုးမည္းသုတ္တာပဲ။ ဒီေတာ့ မင္းက ခၝးပတ္ဳကိႂက္သလား၊ လက္သီးဳကိႂက္သလား လိုႚ ေမးဴပီး ခၝးပတ္ကို ဴဖႂတ္ဴပီး ရိုက္ဖိုႚႛ လုပ္ေတာ့တာပၝပဲ။ သူ ဆိုလိုတာက ဒီဴငိမ္းလင္း တိမ္းေရႀာင္ေနစဥ္ သူတိုႚ ဖမ္းဆီးဖိုႛ ဳကိႂးစားေနခဵိန္မႀာ အဳကိမ္ဳကိမ္အလီလီ ဴပည္သူမဵားက ကာကၾယ္ေပးလိုႚ လၾတ္ေဴမာက္ခဲ့ရတာာေတၾေဳကာင့္ အဴငိႂးဳကီးစၾာ ထားဴပီး ဳကိမ္းေမာင္း ရိုက္ပုတ္တာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

မိဘေတၾက တိမ္းေရႀာင္ေနရတဲ့ သားသမီးမဵားအေပၞထားတဲ့ မိဘေမတၨာ ဳကီးမားမႁေတၾကိုပၝ ေစာ္ကားေဴပာဆိုတာေတၾကိုပၝ သူတိုႛက ကဵႃးလၾန္လာဳကပၝတယ္။ အဖသတ္ ဇာတသတ္ပဲ ရႀိတယ္။ အမိသတ္ ဇာတသတ္ မရႀိဘူး။ မင္းအခုလို လုပ္ေနတာေတၾဟာ မင္းအေမကို သတ္ေနတာနဲႚ အတူတူပဲ ဆိုဴပီး ေကဵာင္းသားေလးကို မဟုတ္မတရား စၾပ္စၾဲပၝတယ္။

သိုႚေသာ္ မိခင္ဴဖစ္သူကိုေတာ့ – ခင္ဗဵားက သားကို ေနာက္ကေန ေဴမႀာက္ေပးေနတာ။ ဴပီးေတာ့ ခင္ဗဵား သားေနာက္ကို တေကာက္ေကာက္လိုက္ေနတာ ကဵႂပ္တိုႚ သိတယ္ ဆိုဴပီး မိခင္ကိုပၝ စိတ္ထိခုိက္ေအာင္ ေဴပာဆို စစ္ေဆးတာေတၾ လုပ္ပၝတယ္။

အင္းစိန္ေထာင္ထဲမႀာ ခဵႂပ္ထားတဲ့ စည္သူေမာင္ကိုလည္း တဦးတည္း ခဵႂပ္ထားဴပီး ကိုယ္စိတ္ဳကံ့ခိုင္ေရးေတၾ ကဵဆင္းယုတ္ေလ႖ာ့ေအာင္ စိတ္ဓၝတ္စစ္ဆင္ေရးေတၾ လုပ္ပၝတယ္။

မိဘေတၾနဲႚ သူငယ္ခဵင္းေတၾကိုလည္း လုပ္ဳကံသတင္းေတၾေပးဴပီး ေသၾးကၾဲေအာင္၊ စိတ္၀မ္းကၾဲေအာင္ လုပ္ပၝတယ္။ သူတိုႚက ေကာင္းေကာင္းမၾန္မၾန္ ေဆၾးေႎၾးခဵိန္မႀာ စည္သူေမာင္က ဆန္ႚကဵင္မႁေတၾလုပ္တယ္။ ဒၝေဳကာင့္ သူနဲႚအတူ ဖမ္းဆီးခံထားရတဲ့ မိတ္ေဆၾေတၾရဲႚ ဴငိႂဴငင္မႁေတၾေဳကာင့္ သူတိုႚက ထိမ္းသိမ္းထားရတာ ဴဖစ္တယ္လိုႚ ေဴပာေနတာဴဖစ္ပၝတယ္။

တရားလက္လၾတ္၊ မင္းမဲ့စရိုက္မႁေတၾ ကဵႂးလၾန္ေနတာ ဘယ္သူလဲ

ဴပည္သူလူထုက ၂၀၀၇ စက္တင္ဘာမႀာ တိုင္းဴပည္လၾတ္လပ္ေရးနဲႚ ဒီမိုကေရစီေရးအတၾက္ တခဲနက္ ဆႎၬဴပဴပီး သေဘာထားကို ထုတ္ဴပန္ဴပီးပၝဴပီ။ ဒၝကို စစ္အစိုးရက ေသၾးေဴမကဵေအာင္ ပစ္ခတ္ႎႀိမ္ႎႀင္းတဲ့အဴပင္ ခဵႂပ္ေႎႀာင္ခံထားရသူမဵားနဲႚ မိသားစုေတၾကို အလုံးစုံေသာ ကိုယ္စိတ္ဆင္းရဲမႁမဵႂိးစုံကဵေရာက္ေအာင္ ငရဲခန္းထဲ ပိုႚေနတာ ထင္ရႀားလႀပၝတယ္။

အမႀန္တရားနဲႚ တရားမ႖တမႁအတၾက္ တိုက္ပၾဲ၀င္စိတ္ေတၾကို ကဵဆုံးပဵက္စီးေအာင္ စစ္အစိုးရက ေခဵမၾနင္းေခဵေနေပမယ့္ မီးနဲႚတိုက္ေလေလ သံမဏိဓားသၾားမဵားဟာ ပိုပိုဴပီး မာေကဵာထက္ဴမက္ သန္မာေလဆိုသလိုပဲ ဴပည္သူလူထုရဲႚ စည္းလုံးညီညၾတ္မႁမဵား ပို၍ ခိုင္မာဴပီး စစ္အစိုးရရဲႚ ေနာက္ဆုံးေနႚက ပိုနီးလာေလေလ ဴဖစ္လာမႀာ မလၾဲေတာ့ပၝ။

(သရုပ္ေဖာ္မႀာ – ပန္းခဵီ ထိန္လင္းရဲႚ လက္ရာဴဖစ္တယ္)

 
Leave a comment

Posted by on February 28, 2008 in Contemporary Experience