RSS

မိုးမခ အင္တာနက္လၿင့္တင္ရင္း ေမာင္ရစ္ ရူးသၾားဴခင္း

29 Feb

မိုးမခ အင္တာနက္လၿင့္တင္ရင္း ေမာင္ရစ္ ရူးသၾားဴခင္း
ေမာင္ရစ္

ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၂၉၊ ၂၀၀၈

ရန္ကုန္ဴမိႂႚဳကီး တခုလုံး မီးခိုးေတၾ အူေနခဵိန္မႀာ သတိဴပန္၀င္လာဴခင္းဴဖစ္သည္။ လက္ထဲမႀာ ဴမဲဴမဲဆုပ္ကိုင္ထားသည့္ ကေလာင္၊ ကင္မရာႎႀင့္ အသံဖမ္းစက္တိုႚက တစစီ လၾင့္စင္သၾားဴခင္း မရႀိေသးေပ။ ေဘးမႀာက ကိုယ့္၀ိုင္းေတာ္သားေတၾ ကဵန္ေနေသးသည္။ ေသနတ္သံမဵား၊ ဗုံးသံမဵားက အေ၀းတေနရာဆီမႀ ဳကိႂးဳကား ဳကိႂးဳကား ဳကားေနရသည္။ လူထုဳကီးက ေမာင္ရစ္တိုႚ ၀ပ္ေနေသာ လမ္းေဘးကေန ေဳကၾးေဳကာ္သံမဵားႎႀင့္ ခဵီတက္သၾားဳကသည္။ သူတိုႚလက္ထဲမႀာက ေဒၝင္းအလံေတၾ၊ မီးတုတ္ေတၾ၊ လက္လုပ္ ဒုတ္ေတၾ၊ ဓၝးေတၾႎႀင့္ဴဖစ္သည္။

“ကဵေနာ္တိုႚ သူတိုႚနဲႚပဲ လိုက္ဴပီး သတင္းယူရမႀလား …”

အေ၀းဳကည့္မႀန္ေဴပာင္းက ေမးသည္။

ေမာင္ရစ္က ကေယာင္ကတန္းႎႀင့္ ေခၝင္းဴငိမ့္ဴပသည္။ စကားဆုံးသည္ႎႀင့္ သူတိုႚ လူအုပ္ေနာက္သိုႚ ေဴပးလိုက္ရေတာ့သည္။ ဴပည္ပက သယ္ယူလာသည့္ ဖုန္းေတၾက အလုပ္လုပ္ေနသဴဖင့္ အဖၾဲႚေတၾက တေယာက္နဲႚတေယာက္ သတင္းလႀမ္းေပး၊ လႀမ္းပိုႚႎိုင္ဴခင္း ဴဖစ္သည္။ ခဵီတက္ေနသည့္ လူထုဳကီးကလည္း သူတိုႚေတၾ လိုက္လာတာကို သေဘာကဵသည္။ သူတိုႚကလည္း သတင္းေမးလိုႚရတာကိုး။

“ေရၿဂုံတိုင္မႀာ ဘယ္လိုတဲ့လဲ။ “

လူငယ္တေယာက္က ေမးသည္။ လက္ထဲမႀာက စစ္တပ္လား လုံထိမ္းဆီကလားမသိ၊ လုလာပုံရေသာ ဒိုင္းကာတခုကို ကိုင္ထားသည္။ ဒိုင္းကာထိပ္မႀာက စက္ေသနတ္ကဵည္ဆံေဖာက္ရာမဵားကို ေတၾႚရသည္။

“ဘုန္းဳကီးေတၾအမဵားဳကီးက အဖၾဲႚခဵႂပ္ရုံးကို ၀ိုင္းဴပီး ကာကၾယ္ထားတယ္။ လူေတၾေကာ လူငယ္ေတၾေကာက ေရၿတိဂုံဘုရားကို တက္သိမ္းထားဴပီးဴပီ။ အဲဒီမႀာ သပိတ္ေမႀာက္တဲ့ လူေတၾ စုထားဳကလိမ့္မယ္။ စစ္တပ္က ကန္ေတာ္ဳကီးဖက္ကေန ၀င္စီးဖိုႚလုပ္လုိႚ အဲဒီက အိမ္ေတၾေကာ၊ ဆိုင္ေတၾေကာကို တပ္ဦးတခုက မီးတင္ရိႁႚပစ္လိုက္တယ္။ အခု စစ္တပ္က မီးေလာင္ဴပင္ေနာက္မႀာ ေရာက္ေနတယ္ …”

မိုးမခ(ရန္ကုန္)အဖၾဲႚထဲက ေမာင္ရစ္နဲႚခုမႀ ဴမင္ဖူးသည့္ အေထာက္ေတာ္တေယာက္က ရႀင္းဴပေနသည္။ လႀမ္းေမးလိုက္မိသည္။

“အဲဒီမႀာ ဘယ္အဖၾဲႚက သတင္းလိုက္ယူေနသလဲ …”

“ဘန္ေကာက္ ဒီဗီဘီက တအုပ္စု အဲဒီမႀာ လိုက္ပၝေနတယ္…”

သူက ေမာင္ရစ္ကို လႀမ္းေဴဖလိုက္သည္။

“ကဵေနာ္နဲႚ ဖုန္းခဵင္းလည္း ခဵိတ္ထားဴပီးသား။ ထူးရင္ ေဴပာမႀာပၝ။”

လူအုပ္ဳကီးက ရန္ကုန္ ေဆးရုံဳကီးကို ခဵီတက္ေနဴခင္းဴဖစ္သည္။ ဴမန္မာ့အသံကိုေတာ့ သပိတ္ေမႀာက္တပ္ဦးတခုက ပိတ္ဆိုႚထားသည္။ စစ္တပ္က တကၠသိုလ္မဵားအားလုံးကို ဗုံးမဵား၊ စိန္ေဴပာင္းမဵားႎႀင့္ပစ္ဴပီး ဴဖိႂခၾဲထားသဴဖင့္ ကမာရၾတ္ဴမိႂႚနယ္၏ ရင္ဘတ္ဳကီးတခုလုံး ပၾင့္ဴပီး ေပၝက္ကဵေနသလို ဴဖစ္ေနသည္။

လူေတၾကေတာ့ လမ္းေတၾအားလုံးကို သစ္ပင္ေတၾ၊ ကားေတၾနဲႚ ပိ္တ္ဴပီး မီးတင္ရႁိႚထားသည္။ ရပ္ကၾက္ေတၾထဲကို စစ္သားေတၾက တင့္ကားေတၾႎႀင့္ ဳကိတ္ဴဖတ္ဴပီး ထုိးေဖာက္ ေမာင္းႎႀင္ဳကေသာ္လည္း လူေတၾက ပိတ္ဆိုႚဴပီး အနီးကပ္ မီးရႀႂိႚဖဵက္ဆီးေနဳကသဴဖင့္ ရႁပ္ေထၾးမႁက ေဳကာက္စရာေကာင္းသည္။ အဲဒီဖက္ကိုေတာ့ ထိုင္းနယ္စပ္က သတင္းအဖၾဲႚေတၾက လိုက္ေနသည္။ ဧရာ၀တီအဖၾဲႛက အဲဒီမႀာ ရႀိေနသည္ဟု ဳကားသည္။

ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ေနအိမ္အထိကို လူထုက ဘုန္းဳကီးေတၾႎႀင့္ ခဵီတက္ဴခင္းဴဖစ္သည္။ သံတမန္အိမ္ရာရပ္ကၾက္ေတၾမႀာ စစ္တပ္က ပိိတ္ဆိုႚထားသဴဖင့္ သံရုံးမဵားက ကားမဵားကို အကာအကၾယ္ယူဴပီး တပ္ဦးတခုက ေဒၞစုဴခံထဲကို အေရာက္ သၾားႎိုင္သည္။ အဲဒီမႀာ မဇၤဵိမနဲႚ ဟစ္တိုင္အဖၾဲႚက လိုက္ပၝသၾားသဴဖင့္ ေဒၞစု၏ အေရးေပၞမိန္ႚခၾန္းကို သူတိုႚ အင္တာနက္ေပၞ အဴမန္တင္လၿတ္လို္က္ႎိုင္သည္။ ႎိုင္ငံတကာသတင္းဌာနေတၾက သူတိုႚ ခဵယ္နယ္ေတၾမႀာ အင္တာနက္က တင္သမ႖ကို အဴမန္ယူဴပီး ဴပန္လၿတ္ေနသဴဖင့္ ကမာၲဳကီးကေတာ့ ရင္မဴပီး ဴမန္မာဴပည္ကို ဳကည့္ေနမည္ ထင္သည္။

“ဴမန္မာ့အသံမရလည္း အေရးမဳကီးဖူး။ အတိုက္အခံသတင္းဌာနကလူေတၾ ဴပည္တၾင္းက သပိတ္တပ္ဦးေတၾနဲႚအတူရႀိရင္ ဴပီးတာပဲ …”

တေယာက္က လႀမ္းေဴပာသည္။ ဟုတ္တာပဲ။ သတင္းေတၾကို ဘီဘီစီ၊ ဗီအိုေအနဲႚ အာရ္အက္ေအ ဴမန္မာအစီအစဥ္က မိတ္ေဆၾေတၾကတဆင့္ သတင္းအတည္ဴပႂခဵက္ယူဴပီး လၿင့္ေနလဵင္ တတိုင္းဴပည္လုံးက ဴပည္သူေတၾ သတင္းမဴပတ္ေတာ့ေပ။

ဆူးေလမႀာေတာ့ စာနယ္ဇင္းသပိတ္တပ္ဦးက ေနရာယူထားသည္ဟု ဳကားသည္။ စစ္တပ္က တိုက္ေတၾကို မီးတင္ရႀႃိႚပစ္လိုက္သဴဖင့္ လမ္းေပၞကို လူေတၾ အကုန္ေရာက္လာသည္။ သူတိုႚေမ႖ာ္လင့္သလို လူေတၾက ကစဥ့္ကလဵား ဴဖစ္သၾားမယ့္အစား လူေတၾကလည္း မီးေတာထဲက တုိးထၾက္ဴပီး စစ္တပ္ကို ဴပန္ဴပီး ေတာနင္းသလို ဴပန္နင္းလာသည္။ ေနစရာ အိမ္ေတၾ၊ စားစရာ လုပ္ငန္းေတၾ မရႀိမႀာေတာ့ ဴပတ္ဴပတ္သားသားပဲ ဴပန္ခုခံဴပီး ရန္ကုန္ဴမႂိႚႛတၾင္းကို လူထုက ဴပန္သိမ္းတာ ဴဖစ္သည္။

ေဆးရုံဳကီးမႀာေတာ့ ဆရာ၀န္ေတၾ၊ သူနာဴပႂေတၾတင္သာမက လုပ္အားေပး ေကဵုာင္းသူ ေကဵာင္းသားေတၾပၝ ေတၾႚေနရသည္။ ဘယ္ကတည္းက ေရာက္ေနမႀန္း မသိေသာ အယ္လ္ဂဵာဇီးရားက တီဗီကင္မရာေတၾနဲႚ သတင္းထုတ္ဴပန္ေပးေနတာကို ေတၾႚရသည္။ သူတိုႚကလည္း ဴဂိႂလ္တု ဆက္သၾယ္ေရးစက္ကို ေပးသုံးမည္။ သတင္းေတၾ၊ အသံေတၾ အရုပ္ေတၾလည္း ေကာင္းတာေလးေတၾ မ႖ေပးရန္ ေဴပာသဴဖင့္ မိုးမခအဖၾဲႚသားေတၾ အဳကိႂက္ဴဖစ္သၾားသည္။ အင္တာနက္ေပၞ တင္စရာေတၾ အဴမန္တင္ရသည္။ အသံေတၾနဲႚ အရုပ္ေတၾက အဓိကဴဖစ္ေနသဴဖင့္ စာရိုက္ရန္ မစီစဥ္ႎ္ိုင္ေတာ့ေပ။

“တိုင္းဴပည္ဳကီး ပဵက္ဴပီလား။ ဴပည္တၾင္းစစ္ဳကီးနဲႚ တစစီ ဴပိႂကၾဲဴပီလား ”

ႎိုင္ငံဴခားသတင္းေထာက္က ေမးလာသည္။ မိုးမခ(ရန္ကုန္)ကေတာ့ ခပ္တင္းတင္းေဴဖသည္။

“အခု ဴပည္သူေတၾဆီမႀာ ဦးေဆာင္မႁေပးေနတဲ့ အတိုက္အခံပၝတီရႀိတယ္။ ေခၝင္းေဆာင္ေတၾ ရႀိတယ္။ သူတိုႚေတၾက ဴပသနာေတၾကို ေရႀႚကေန ေဴဖဳကားေပးေနတယ္။ ဴပည္သူလူထုက ခုခဵိန္မႀာ စစ္တပ္လက္ထဲက တိုင္းဴပည္ကို ဴပန္သိမ္းေနတာ။”

“ႎိုင္ငံတကာကို ဘာေဴပာထားဴပီးဴပီလဲ”

“ႎိုင္ငံတကာက အခဵိန္မီ၀င္ဴပီး ဴပည္သူေတၾဖက္က ရပ္တည္ေပးမႀ ဴဖစ္မယ္။ အတိုက္အခံကလည္း ေတာင္းဆိုထားဴပီးဴပီ။ ဒၝဆိုရင္ စစ္တပ္ေတၾက ဴမိႂႚေတၾ ရၾာေတၾ လူေတၾဳကားထဲက ဆုတ္ေပးရင္ လူထုကလည္း အေသခံဴပီး ဴပန္တိုက္ေနမႀာ မဟုတ္ဘူး။”

ေမာင္ရစ္တိုႚအဖၾဲႛက ေဆးရုံဳကီး အေရးေပၞနားမႀာ ေနရာယူထားလိုက္သည္။ ရန္ကုန္အႎႀံႚက ဒဏ္ရာရ၊ ေသေဳကသမ႖ကို ဒီေနရာမႀာ ေတၾႚႛရသည္။ သတင္းလည္း ပိုႚလိုႚရမည္။ ေကာင္းကင္တခုလုံးကေတာ့ မီးခိုးေတၾနဲႚ ေမႀာင္မဲေနသည္။ ဘယ္ဳကည့္ဳကည့္ မီးခိုးလုံးမဵား၊ လူထု၏ ေအာ္ဟစ္သံမဵား။ ေသနတ္သံေတၾကလည္း ဳကားေနရဆဲ။ ေသနတ္သံတခဵက္ တခဵက္ကို လူထုဳကီး၏ တခဲနက္ဟစ္ေဳကၾး ညာသံေပးသံဳကီးက ဖုံးလၿမ္းသၾားသည္။ ဴပီးလဵင္ အဲဒီေနရာက ေသနတ္သံ ေပဵာက္သၾားဴပီ။

“အိမ္ဴပန္စရာ မရႀိတဲ့လူေတၾ၊ မိသားစုေတၾကို ဘယ္ပိုႚရမႀာလဲ။”

တပ္ဦးတခုကို ဦးေဆာင္လာသူ လူငယ္ေလးက ေမးေနသည္။ သူညာဖက္လက္ေမာင္းမႀ ပတ္တီးေတၾစီးထားဴပီး ေသၾးေတၾက စီးကဵေနဆဲဴဖစ္သည္။

“ဆူးေလးဘုရားမႀာ စုမယ္။ ဴမိႂႚထဲက ေဟာ္တယ္ေတၾ၊ ရုံးခန္းမေတၾအကုန္လုံး ဖၾင့္ဴပီးေတာ့ သူတိုႚေတၾကို လက္ခံထားဳကလိမ့္မယ္။ သာေရး နာေရး ကူညီမႁအသင္းေတၾက အေတၾႚအဳကႂံရႀိတဲ့ ေခၝင္းေဆာင္ေတၾက စာနယ္ဇင္း သမဂၢက လူေတၾနဲႚ ေပၝင္းဴပီး ေဳကဴငာခဵက္ထုတ္ထားတယ္။”

ဴပည္ပသုံး ဖုန္းတလုံးကိုင္ထားသူ အဖၾဲႚတခုက လႀမ္းေအာ္ေဴပာလိုက္တာ ဳကားလိုက္ရသည္။ သူတိုႚက ေမာင္ရစ္တိုႚကို လႀမ္းလက္ဴပသဴဖင့္ ဴပန္လက္ဴပလိုက္ရ၏။

“ဘယ္ကလဲဗဵ။”

အေ၀းဳကည့္မႀန္ေဴပာင္းက ေမးသည္။

ရန္လုိက႗ဲက …

“ဴပည္တၾင္း ဂဵာနယ္တိုက္တခုကပဲ။ သူတိုႚလည္း သတင္းကူလိုက္ေပးေနတယ္။ အဲဒၝကို နယ္စပ္က ရိုးမ ၃ တိုႚ၊ ေခတ္ဴပိႂင္တိုႚက သူတိုႚဆီက ပစၤည္းေတၾ ၀ိုင္းကူေပးထားတယ္။ ကဵေနာ္တိုႚေတၾဆီက ပိုရင္ အသံဖမ္းစက္ေတၾ ေပးထားခဲ့။ ကၾန္ပဵႃတာေတၾ မ႖ထားခဲ့လိုႚရတယ္။ သူတိုႚေတၾက နယ္ပိုက႗မ္းတယ္ဗဵ။ လူလည္း ပိုသိတယ္။ ကဵေနာ္တိုႚက သူတိုႚေနာက္က သတင္းလိုက္ရမႀာ။”

“ကဲ လိုက္ဗဵာ။ “

ေမာင္ရစ္က ၀င္ေဴဖလိုက္မိသည္။

“နယ္စပ္ေတၾက ဘယ္လိုလဲ”

သူတိုႚကို ေမးလိုက္မိသည္။

သူတိုႚက အေဖာ္ရဴပီဴဖစ္၍ ၀မ္းသာေနသည္။ ထမင္းထုတ္ေတၾလည္း ေ၀ေပးသည္။

“နယ္စပ္ေတၾမႀာ တဴခားတိုင္းဴပည္ေတၾက သူတိုႚစစ္တပ္ေတၾနဲႚ လာေစာင့္ေနတယ္။ ဴဖတ္ေဴပးလာသူေတၾကို လက္နက္သိမ္း၊ မႀတ္ပုံတင္လုပ္ဴပီး စခမ္းေတၾထဲမႀာ ထိမ္းထားတယ္။ ေဴပးတာက ဴပည္သူမဟုတ္ဘူး။ စစ္သားေတၾနဲႚ သူတိ္ုႚမိသားစုေတၾ။ တနလာႆရီတိုင္းကိုေတာ့ ထိုင္းနယ္စပ္ဖက္က အဖၾဲႚေတၾ အကုန္လုံး ၀င္လာဳကဴပီ။ ရုံးခန္းဖၾင့္တာေတၾ၊ စုရပ္ေတၾ လုပ္ေနဳကတယ္။ သူတိုႚေတၾလည္း ၀ိုင္းကူညီဖိုႚ ခဵီတက္လာမယ္ ေဴပာတယ္။ အဓိကက ဒီကပၝတီရဲႛ သေဘာပဲ။ ပၝတီက နယ္ေတၾမႀာ အေရးေပၞ အုပ္ခဵႂပ္ေရးအဖၾဲႚေတၾ ဖၾဲႚဖိုႚေဴပာရင္ လိုက္ဖၾဲႚမယ္တဲ့။ ရပ္ကၾက္က လူဳကီးေတၾနဲႚပဲ ၀ိုင္းလုပ္ဳကမယ္တဲ့။ တပ္ေတၾထဲအထိေတာ့ လိုက္ဴပီး စီးနင္းတာ မလုပ္ေသးဖူး။ ဴမိႂႚေတၾ နယ္ေတၾထဲမႀာ ဴပည္သူကို ႎႀိမ္ႎႀင္းတာ သတ္ဴဖတ္တာ မလုပ္ရင္ ဴပီးတာပဲတဲ့။”

လူငယ္ေလးက ဴပန္ေဴဖသည္။

“ေတာေဳကာင္ေတၾေကာ ရႀိသလားဗဵာ။ အင္းစိန္ေထာင္ေကာ ဘယ္လိုလဲ။ “

“မီးေတၾ ေလာင္လာတာနဲႚ အင္းစိန္ေထာင္ကို ဖၾင့္ခဵရတာပဲေလ။ ၈၈ အဖၾဲႚေတၾက စည္းကမ္းတကဵ လူေတၾစုဴပီး ခဵီတက္လာလိုႚ လူထုဳကီး တခုလုံးက မီးေတၾေလာင္ေနတဲ့ဳကားက ၀ိုင္းဴပီး ပူးေပၝင္း ခဵီတက္ဳကတာ။ စစ္တပ္က ဒၝကို ပစ္လိုႚ ဒီေကာင္ေတၾကို လူထုက ဴပန္ဴပီး ခုခံဳကရတာပဲ။ ကဵေနာ္တိုႚမႀာ အဲဒီဴဖစ္စဥ္တခုလုံး အရုပ္ရိုက္ထားတာ ရႀိတယ္။ “

ေမာင္ရစ္တိုႚ မဵက္ႎႀာမဵား ၀င္းသၾားဳကသည္။ ဒီအရုပ္ေတၾကို ကမာၲဳကီးေကာ၊ ဴမန္မာဴပည္သူေတၾေကာ ဳကည့္လိုက္ရရင္ ဘယ္ေလာက္ ၀မ္းသာလိုက္မလဲ။

အေ၀းဳကည့္မႀန္ေဴပာင္းက တေနရာကို လက္ညိႂးညၿန္ဴပသည္။ သူရဲႚ အငယ္ဆုံးညီမေလး။ ေခၝင္းမႀာ နဖူးစီး အနီနဲႚ တပ္ဦးတခုနဲႚအတူ လူနာေတၾကို သယ္ေဆာင္ဴပီး ေဆးရုံဳကီးထဲ ၀င္လာေနသည္။ သူနဲႚ သူညီမေလးတိုႚ မေတၾႚဳကေတာ့တာ ႎႀစ္ေပၝင္း မဵားစၾာ ရႀိဴပီ။ သူ နယ္စပ္ကို ထၾက္ေဴပးတိမ္းေရႀာင္ကတည္းကေပၝ့။ အေ၀းဳကည့္မႀန္ေဴပာင္းက အေ၀းကပဲဳကည့္ဴပီး ေကဵေကဵနပ္နပ္ဳကီး ဴပႂံးလိုႚ ေနေလသည္။

၀ုန္းကနဲ ဴမည္ဟီးသံဳကီးက အနီးကပ္ဴပီး ေပၝက္ကၾဲသၾားသည္။ ေမာင္ရစ္တိုႚ တစစီ လၾင့္စင္ဴပိႂကၾဲကုန္ဳကေတာ့သည္။

ေမာင္ရစ္ သတိဴပန္လည္လာခဵိန္မႀာေတာ့ ဆန္ဖရန္ဴမိႂႚက စိတၨဇ ေဆးရုံေပၞမႀာ ဴဖစ္သည္။ ဦးေႎႀာက္ႎႀင့္ အာရုံေဳကာေဆးရုံဟု ယဥ္ေကဵးေအာင္ေခၞ၏။ သမီးကေတာ့ သူႚအေဖ စိတ္ေနာက္ဴပီး ရူးသၾားလိုႚ ငိုေနသည္။ မိန္းမကေတာ့ ေနႚမႀာ ထမင္းစားဖိုႚ ကၾန္ပဵႃတာတိုႚ၊ နက္၀ပ္တိုႚဴဖင့္ ကူလီထမ္းသည့္ အလုပ္ကိုလုပ္၊ ညဖက္မႀာေတာ့ ဇီးကၾက္မဵားလို မအိပ္ဘဲ မိုးမခအင္တာနက္ စၾန္ဳကီး မိုးေပၞလၿင့္ရင္းဴဖင့္ စိတ္ရူးေပၝက္သၾားသည့္ ေယာကဵာ္းအေဳကာင္းကို ရႀင္းဴပရလၾန္းသဴဖင့္ အသံ၀င္ဴပီး စိတ္တိုေနသည္။ အယ္လ္ေအက မီးလဵံေဴမေခၾးတိုႚ လင္မယားကေတာ့ သတင္းလာေမးရႀာသည္။ ေမာင္ရစ္ ပေယာဂေတၾ ကပ္ေနတာ ေပဵာက္ေအာင္လိုႚ ဦးဇင္းဉာဏ္ဦးေမာင္တိုႚ ဦးဇင္းကိုသက္တိုႚက ပရိတ္ရၾတ္ေပးဖိုႚ လာေနသည္တဲ့။ ေတာ္ပၝေသးရဲႚ ေဆး ဦးေပလိုႚ။

ဟဲ ဟဲ။

အဲန္အယ္ဒီနဲႚ ၉၀ ေရၾးေကာက္ပၾဲဳကီး ရႀည္ပၝေစေသာ္၊ အသက္။

Advertisements
 
1 Comment

Posted by on February 29, 2008 in Lighter Side

 

One response to “မိုးမခ အင္တာနက္လၿင့္တင္ရင္း ေမာင္ရစ္ ရူးသၾားဴခင္း

  1. ko

    February 29, 2008 at 9:39 am

    Really creepy….

     

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: