RSS

Model Shwe Zin wreck Tay Za’s Car

03 Jan

 

ေမာ္ဒ​ယ​္ ေ​ရႊ​စင္က ဦး​ေ​တ​ဇ​ကား​ကို တ​မင္၀င္တို​က​္
မိုးမခ အေ​ထာ​က​္ေ​တာ​္၊ ရန္ကု​န​္
ဇန္န​၀ါ​ရီ ၂၊ ၂​၀​၁​၁

လြန္ခဲ့သ​ည​့္ လ​အန​ည​္း​ငယ္က ျ​မန္မာ​ေ​ငြ သိ​န​္း​ရာ​ေက်ာ​္​တန​္ လီမိ​တက္ ဖု​န​္း​ဟ​န​္း​ဆက္ သံုး​စြဲႏ​ို​င​္ျ​ခ​င​္း၊ ျပည္ပ​သို​႔ ေစ်း ၀ယ္ထြက္လ်င​္ ေ​ဒ​ၚ​လာ ၉ ေ​သာ​င​္း​ခြဲ တ​သိ​န​္း​သံုး​စြဲ​တယ္လို​႔ ေျပာ​ဆို​ျ​ခ​င​္း​တို​႔ေ​ၾ​ကာ​င​့္ သတင္းဂ်ာနယ္မ်ား​မွာ အာ​ရံု​စို​က္ ေ​ဖ​ၚျ​ပ​ခံ​ရ​တဲ့ ေ​မာ​္​ဒ​ယ​္ ေ​ရႊ​စင္က ဒီ​ဇင္ဘာ ေ​နာက္ဆံုး​ပတ္က ျမန္မာႏ​ိုင္ငံ​တြ​င​္ အထင္ရွား​ဆံုး သူ​ေ​႒း​ႀ​ကီး​ျ​ဖစ္သူ ဦး​ေ​တ​ဇ ပိုင္ကား ​ကို သိ​မ​္​ႀ​ကီး​ေ​ဈး​ဒီ​ရံု​တြ​င​္ တ​မင္က​လာ ၀င္တု​ိ​က​္​ၿပီး ပ်က္စီး​ေစ​ခဲ့​သည္ဟု အဆို​ပါ အသိုင္း​အ၀ု​ိ​င​္းႏွ​င​့္ နီးစပ္သူ​တ​ဦး​က ေ​ျ​ပာ​ပါ​တ​ယ​္။

ျဖစ္ပ်က္ပံု​မွာ ထို​ေ​န​႔​က ဦး​ေ​တ​ဇ​မွာ သိ​မ​္​ႀ​ကီး​ေ​ဈး​ဒီ​ရံု အေပ​ၚ​ထပ္ရွိ အႏ​ွိပ္ခ​န​္း​တြ​င​္ ရွိ​ေ​န​ၿ​ပီး ေ​မာ​္​ဒ​ယ​္ေ​ရႊ​စင္က ဦးေ​တ​ဇ​ပိုင္ကား​ကို သူရဲ​႕​ကား​နဲ​႔ ေ​ရွ​႕​ထိုး​ေ​နာက္ဆုတ္လု​ပ​္​ၿပီး တိုက္ခဲ့​ရာ​မွ အနီး​အနား​ရွိ ကား​ ၃ စီး​ပါ​ မေတာ​္​တ​ဆ ထိ​ခိုက္မိသျဖင​့္ ေလ်ာ​္ေ​ပး​ခဲ့​တယ္လို​႔ အဆု​ိ​ပါ နီး​စပ္သူ​ကေ​ျ​ပာ​ပါ​တ​ယ​္။

“ၾက​ည​့္​ရ​တာ ဦး​ေ​တ​ဇ​ကို ဘာ​စိတ္ဆိုး​လဲ မ​သိ​ဘူး၊ လူ​ကို မ​လုပ္ရဲ​ေတာ့​ကား​ကို တ​ခု​ခုပ်က္စီး​ေအာင္လုပ္တာလို​႔​ထင္တ​ယ​္။ အဲ​ဒီ​အျဖစ္အပ်က္ကို သူ​႔(ထူး) ကု​မ​ၸ​ဏီ​က ၀န္ထ​မ​္း​လူ​ယံု​ေ​တြ​ကို ေ​မး​ၾ​က​ည့္ေ​တာ့ သူ​တု​ိ​႔​က အဲ​ဒီ​အျ​ဖစ္အပ်က္ကို ေျ​ပာ​ဖို​႔ေ​ရွာ​င​္​ၿ​ပီး ေမာ​္​ဒ​ယ​္ေ​ရႊ​စင္ကို​ပဲ အက်​င​့္​စာ​ရိ​တၱ​မေ​ကာ​င​္း​တဲ့ သေ​ဘာမ်ိ​ဳး အပုပ္ခ်​ၾ​က​တယ္”

လို​႔ အဆို​ပါ ေျ​ပာ​ျ​ပ​သူ​က ဆို​ပါ​တ​ယ​္။

လြန္ခဲ့​သ​ည​့္ ေ​မာ​္​ဒ​ယ​္ ေ​ရႊ​စ​င​္ ကို​င​္ေ​ဆာင္သ​ည​့္ သိ​န​္း ၃​၆၀ တန္ ဖု​န​္း​ဟ​န​္း​ဆ​က​္၊  ညေနခင္းစီး​သ​ည​့္ နာမ​ည​္​ႀ​ကီး​အမ်ိဳး​အစား ဇိမ္ခံ​ကား၊ ရႈ​တင္ရိုက္သ​ည​့္​အခါ စီး​ဖို​႔ ဇိမ္ခံ​ကား၊ ျပည္ပ​ကို ေ​ဈး​၀ယ္ထြက္တဲ့​အခါ ျ​မန္မာ​ေ​ငြက်ပ္သိ​န​္း ၉​၀​၀၊ ၁၀⁠၀၀ ေလာက္သာ သံုး​တယ္ဆို​သ​ည​့္ ေျ​ဖ​ၾ​ကားခ်က္မ်ား​က သူ​႔​၏ အလုပ္အ​ကို​င​္ ၀င္ေငြႏွင​့္ သံုး​စြဲ​သ​ည​့္ေ​ငြ​တို​႔ မမွ်​တသ​ည​့္ သေ​ဘာမ်ိ​ဳး ျပည္တြ​င​္း သ​တင္း ဂ်ာ​န​ယ​္တခ်ိ​ဳ​႕​က ေ​ရး​သား​ခဲ့​တာ​ကု​ိ ေတြ​႕​ရပါ​တ​ယ​္။

ထင္ရွား​သ​ည​့္ စီးပြား​ေ​ရး လုပ္င​န​္း​ရွ​င​္​ႀ​ကီးမ်ား​၏ ေ​ထာက္ပံ့​မႈ (စ​ပြန္ဆာ) ေၾကာင့္သာ အထက္ေဖာ္ျပသကဲ့သု​ိ​႔ သံုး​စြဲႏ​ိုင္သ​ည​့္ သေ​ဘာ​ျဖစ္သည္ကိုု ဂ်ာနယ္မ်ားတြင္ မေရးျပလည္း စာဖတ္သူမ်ား​က ၾကိဳတင္နား​လည္ခဲ့​ၾ​က​ပါ​တ​ယ​္။ အဲ​ဒီ​လို သ​တ​င​္းေ​တြ ထြ​က​္ေ​ပ​ၚ​ၿ​ပီး လ​အန​ည​္း​င​ယ​္ အၾ​ကာ​မွာ ယခုလို ေမာ္ဒယ္ေရႊစင္ႏွင့္ လုုပ္ငန္းရွင္ ေတဇတိုု႔၏ သတင္း​ထြ​က္ေပ​ၚ​လာ​တာ​ျ​ဖစ္ပါ​တ​ယ​္။

ထူး​ကု​မ​ၸ​ဏီမ်ား အုပ္စု​ပိုင္ဆိုင္သူ ဦး​ေ​တ​ဇ​မွာ န​အဖ အစိုးရ လက္ထက္တြ​င​္ စစ္အ​စိုး​ရ​လု​ိ​အပ္သ​ည​့္ စစ္လက္န​က​္ ပ​စ​ၥ​ည​္းမ်ား၊ ဟယ္လီ​ေ​ကာ့​ပ​တာမ်ား ၀ယ္ယူ​ေ​ပး​ျ​ခ​င​္းျ​ဖ​င​့္ ခ်​မ​္း​သာ​လာ​သူ​ျ​ဖစ​္​ၿ​ပီး စစ္အ​စိုး​ရ​အဖြဲ​႕​၏ ထိပ္ဆံုး​ေ​ခါ​င​္းေ​ဆာ​င​္​ ၃ ဦး​စ​လံုး အိမ္သုိ႔ တံခါး​မ​ရွိ ဓါး​မ​ရွိ​၀င္ထြ​က​္ ႏိုင္သူ​ျ​ဖ​စ​္​ၿ​ပီး စစ္အစု​ိး​ရ ေ​ခါ​င​္းေ​ဆာင္ပို​င​္း​၏ ကိုယ္ပိုင္စီး​ပြား​ေ​ရး လုပ္င​န္းမ်ား​ကို လုပ္ကို​င​္ေ​ပး​ေ​န​သူ၊ အက်ိ​ဳး​အျ​မတ္မ်ား​ကို ခြဲ​ေ​ပးဆက္သေ​ပး​သူအျ​ဖ​စ​္ ရန္ကုန္စီး​ပြား​ေ​ရး အသို​င​္း​အ၀ု​ိ​င​္း​က သိရွိထားၾကပါတ​ယ​္။

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on January 3, 2011 in Local News Headlines

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: