RSS

NLD statement on Responsible Tourism

27 May

ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ျပည္သူတုိ႔အေပၚ ႏွလုံးသားကင္းမဲ့သည့္ ခရီးသြားမ်ားမျဖစ္ေစလုိ

မုိးမခ
ေမ ၂၅၊ ၂၀၁၁

ျမန္မာ့႐ုိးရာယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္တုိ႔စုေ၀းရာ ပုဂံေျမ

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏုိင္ငံမ်ားထဲတြင္ ႏုိင္ငံျခားသားခရီးသည္မ်ားအတြက္ အမ်ဳိးမ်ဳိးအဖုံဖုံေသာ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာဆြဲ ေဆာင္မႈမ်ားျဖင့္ ျပည့္ႏွက္ေနသည့္ႏုိင္ငံျဖစ္သည့္အျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ျမန္မာျပည္သူတုိ႔၏
ဘ၀အား အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစမည့္ ခရီးသြားမ်ားအား ႀကဳိဆုိပါေၾကာင္း ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ေမလ ၂၀ ရက္ေန ႔စြဲ ေၾကညာခ်က္အမွတ္ ၁၀/၀၅/၁၁ ျဖင့္ ေၾကညာခ်က္တေစာင္ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။
အာဆီယံေဒသ၏ အမ်ဳိးသားယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳခံရ သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ေတာေတာင္ ေရေျမတုိ႔တြင္ ျမစ္ေခ်ာင္း၊ အင္းအုိင္မ်ား၊ သဘာ၀အေလ်ာက္ေပါက္ေရာက္ေန သည့္ ပန္းမံဇီ၀မ်ဳိးစိတ္မ်ား၊ သဘာ၀အေလ်ာက္ ေနထုိင္ က်က္စားေနသည့္ ေတာ႐ုိင္းတိရိစာၦန္ တုိ႔အျပင္ ျမန္မာ လူမ်ဳိးတုိ႔၏ ႐ုိးရာယဥ္ေက်းမႈကုိ ေရာင္ျပန္ဟပ္ေစမည့္ သမုိင္း၀င္ ေရွးၿမိဳ႕ေတာ္ ေဟာင္းမ်ားရွိ စိတ္၀င္စားဖြယ္ သမုိင္း၀င္အေဆာက္အဦတုိ႔ျဖင့္ စိတ္၀င္းစားဖြယ္အျပည့္ရွိေနသည့္ႏုိင္ငံတႏုိင္ငံျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ ႀကီးႀကီး ငယ္ငယ္ အဆူဆူေသာ ေစတီပုထုိးတုိ႔ျဖင့္လည္း ႏုိင္ငံအားဂုဏ္က်က္သေရတုိးေစသည္ဟု ဆုိႏုိင္ပါသည္။

ျမန္မာ့လက္မႈအႏုပညာ ယြန္းထည္ပစၥည္းမ်ား

ထုိသုိ႔ စိတ္၀င္စားဖြယ္အရာမ်ားႏွင့္ ျပည့္ႏွက္ေနသည့္တုိင္းျပည္တြင္ အက်ဳိးစီးပြားရလဒ္အတြက္ ႏုိင္ငံျခားသား ခရီးသြားမ်ားအား ဆြဲေဆာင္ရန္သက္သက္ကုိသာ ရည္ရြယ္လွ်က္၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ ႐ုိးရာယဥ္ေက်းမႈ မ်ား ပ်က္စီးမႈမည္ကုိ အေလးမထား ဂ႐ုမမူဘဲ သက္ရွိ ဇီ၀ပန္း၀န္းက်င္အား ဖ်က္ဆီးေနမႈ၊ သဘာ၀သံယံဇာ တပစၥည္းမ်ားျဖစ္သည့္ သစ္ေတာမ်ားအား ခုတ္ထြင္ရွင္းလင္းၿပီး ဟုိတယ္မ်ား၊ အပန္းေျဖစခန္းမ်ား၊ စာေသာက္ ဆုိင္မ်ား၊ လမ္းမ်ား၊ ေဂါက္ကြင္းမ်ား တည္ေဆာက္ေနျခင္းတုိ႔အား အစုိးရအေနျဖင့္ ဥပေဒျဖင့္အခုိင္အမာ ၾကပ္မတ္သင့္ၿပီး လူမႈ႕ပတ္၀န္းက်င္တြင္ က်န္းမာေရးအရပါ ထိခုိက္ေစမည့္ အမႈိက္အညစ္အေၾကးႏွင့္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား စြန္႔ပစ္ေနမႈမ်ားကုိ တင္ၾကပ္သည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားျဖင့္ ျပန္ဌာန္းခ်ဳပ္ကုိင္သင့္ပါသည္။

ထုိ႔ျပင္ အသိအျမင္တိမ္ၿပီး သတိမမူသည့္ ခရီးသြားတုိ႔ေၾကာင့္ ေဒသခံတုိ႔၏ ဓေလ့ထုံးစံ၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ လူမႈက်င့္၀တ္မ်ား ကုိလည္း အေျခခံမွ စ၍ တျဖည္းျဖည္း ပ်က္စီးေစႏုိင္ပါသည္။ ခရီးသြား တုိ႔၏ ေစတနာျဖင့္ျပဳမူ လုပ္ေဆာင္ သည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ေငြေၾကး (သုိ႔မဟုတ္) လက္ေဆာင္ငယ္မ်ားေပးျခင္းသည္ အခ်ဳိ႕ေသာေနရာ မ်ားရွိ ကေလးသူငယ္မ်ားအား ေတာင္းရမ္းသည့္အက်င့္စ႐ုိက္အား ရရွိသြားေစခဲ့သည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ဳိးမ်ားကုိ လည္း ေကာင္းစြာသတိမူသင့္သည္။ ထုိ႔ျပင္ စီးပြားေရးခ်ဳိ႕ငဲ့မႈမ်ားေၾကာင့္ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာအျမတ္ထုတ္ မည့္ ႏွလုံးသား ကင္းမဲ့သည့္ ခရီးသြားတုိ႔၏ ဒုစ႐ုိက္မႈတုိ႔က ေဒသခံျပည္သူတုိ႔၏ဘ၀ေနထုိင္မႈစံနစ္ ပ်က္ စီးေစျခင္းႏွင့္ အက်င့္စာရိတၱအား ယိမ္းယုိင္ေစႏုိင္ပါ သည္။

ပုံရိပ္ထဲက အင္းေလး (ပန္းခ်ီ – စစ္ၿငိမ္းေအး)

ယခုအခါ ခရီးသြားတုိင္း စိတ္၀င္းတစားရွိလွသည့္ အင္းေလးကန္သည္ပင္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈနည္းပါး မႈေၾကာင့္ ငါးမ်ဳိးစိတ္အခ်ဳိ႕လည္း ပ်က္သုဥ္းလုနီးပါးႏွင့္ ၾကဳံေတြ႕ေနရပါၿပီ။ ေရမွာလည္း ေသာက္သုံးရန္ မျဖစ္ႏုိင္ေတာ့ သည့္အေျခအေနေၾကာင့္ ရာစုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အေျခခ်ေနထုိင္ခဲ့သည့္ ေဒသခံမ်ား မွာ ေသာက္ သုံးေရကုိ ေ၀းလံသည့္ေဒသမွ သယ္ေဆာင္ေနရပါသည္။ ရာသီဥတုိေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ ေဂဟ စနစ္တခုလုံး ယုိယြင္းလာမႈသည္ အင္းအတြင္း မွီတင္းေနထုိင္ၾကသည့္ သက္ရွိသက္မဲ့သတၱ၀ါအားလုံးအား ၿခိမ္းေျခာက္လွ်က္ ရွိေနပါသည္။

အစုိးရအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံစီးပြားဖြံ႔ၿဖဳိးတုိးတက္ေရးအတြက္ လြန္စြာလုိအပ္သည့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမွ အက်ဴိးအျမတ္ မ်ား ကုိ ရယူႏုိင္ေသာ္လည္း၊ မိမိတုိင္းျပည္ မိမိလူမ်ဳိးတုိ႔အတြက္ ဆုိးက်ဴိးနည္းႏုိင္သမွ် နည္းပါးေစ ရန္ ေဆာင္ ရြက္ေပးသင့္ပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ ႏုိင္ငံတကာမွ ခရီးသြား မ်ားအေနျဖင့္လည္း အဘက္ဘက္မွ ခ်ဳိ႕ယြင္းနိမ့္က်ေန သည့္ တုိင္းျပည္အေပၚ ႏွလုံးသားကင္းမဲ့သည့္ ခရီးသြားမ်ား မျဖစ္ၾကေစရန္ သတိျပဳသင့္ပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ျပည္သူတုိ႔၏ဘ၀အား အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစမည့္ ခရီးသြားမ်ားအား အဲန္အယ္လ္ဒီအေနျဖင့္ ႀကဳိဆုိပါေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္တြင္ေတြ႕ရသည္။

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on May 27, 2011 in Burma News Headlines

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: