RSS

Tun Maung Nyo – about the Sein Lei Kan meeting

14 Aug

စိမ္းလဲ့ကန္သာေတြ႔ဆုံမႈဆိုတာ
တူေမာင္ညိဳ
ၾသဂုတ္ ၁၄၊ ၂၀၁၁သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ၂ ခုကို အကြက္ခ်ၿပီး တစ္ရက္ထဲ တၿပိဳင္နက္ထဲ ျပဳလုပ္ၾကျခင္းျဖစ္တယ္။

ဒါေပမယ့္ ေနရာကေတာ့ တေနရာစီ။ ေနျပည္ေတာ္နဲ႔ ရန္ကုန္မွာ ခြဲၿပီးလုပ္တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို ခြဲလုပ္တာကိုယ္၌က သူတုိ႔ပင္ ကိုယ္ရည္ ရြယ္ခ်က္နဲ႔ သေဘာထားကိုထင္ဟပ္ေဖၚျပေနပါတယ္။

ရန္ကုန္မွာ ဦးေအာင္ၾကည္ ျပဳလုပ္တဲ့သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲက တစိတ္တပုိင္းကိစၥပဲျဖစ္တယ္။

ေနျပည္ေတာ္မွာ ဦးေက်ာ္ဆန္းေခါင္းေဆာင္ၿပီးျပဳလုပ္တဲ့သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲက တခုလံုးသေဘာေဆာင္တယ္။ အစုိးရအာေဘာ္နဲ႔ သ ေဘာထားေတြကိုေျပာတဲ့ ရွင္းလင္းပြဲျဖစ္တယ္။

အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ (၇၅/၂၀၁၁) ထုတ္ျပန္ကတည္းက “ႏုိင္ငံေတာ္၏ ႏုိင္ငံေရး၊စီးပြားေရး၊ လံုျခံဳေရး၊ စစ္ေရး၊ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ေရးဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ား ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍” ဆိုၿပီး တိတိက်က် သတ္မွတ္တာဝန္ေပးထားၿပီးလည္းျဖစ္တယ္။ အဲဒီ (၁၁)ဦးပါတဲ့ “ေျပာေရးဆိုခြင့္နဲ႔သတင္းထုတ္ျပန္ေရးအဖြဲ႔” ကို ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ဆန္းက ေခါင္းေဆာင္တယ္။

ဒီေတာ့ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတခုနဲ႔တခုက ပါဝါျခင္းမတူၾကဘူး။ ေနျပည္ေတာ္သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲက ပါဝါပုိႀကီးတယ္။ ႀကီးဆို အသစ္ စက္စက္ဖြဲ႔စည္းလုိက္တဲ့ “ေျပာေရးဆိုခြင့္နဲ႔သတင္းထုတ္ျပန္ေရးအဖြဲ႔” က က်င္းပတာျဖစ္တယ္။ အေသအခ်ာ ျပင္ဆင္ခ်ိန္ကိုက္ၿပီးမွ ျပဳလုပ္လုိက္တာလည္းျဖစ္တယ္။

ဝန္ႀကီးက မ်က္ရည္က်ျပလုိက္ေတာ့“ေသာေသာ႐ုတ္႐ုတ္” ျဖစ္သြားတယ္။ ဒါကလည္း ဖမ္းစားလိုက္တဲ့ ပရိယာယ္တကြက္ေပါ့။

ဒီလိုငုိေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ႏွဲႀကီးကိုခၽြဲခၽြဲႀကီးမႈတ္ၿပီး (ဇာတ္) ပို႔ေပးလုိက္ခ်င္တယ္ဆိုတဲ့ ၾသဘာေပးထားတာလည္း အင္တာနက္မွာဖတ္လိုက္ရ လို႔ “ရယ္” ၾကရေသးတယ္။ “အကယ္ဒမီ” ရႏုိင္တယ္လို႔ “တစ္” ေပးသူကေပးတယ္။ “ဆန္ေရစပါးရွားႏုိင္တယ္”လို႔ နိမိတ္ဖတ္ သူက လည္းဖတ္တယ္။ ေသခ်ာတာေတာ့ အခုလို ေရေတြႀကီးေနပံုမ်ိဳးနဲ႔ဆိုရင္ ေနာင္ႏွစ္ ဆန္ေစ်းႀကီးမွာေသခ်ာတယ္။

“ေနျပည္ေတာ္”သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲက“ရန္ကုန္”သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲကို လႊမ္းမိုးေနတယ္။ ခ်ဳပ္ကိုင္ထားတယ္။ ေဘာင္ခတ္ေပးထား တယ္။ တစိတ္တပုိင္းကို တခုလံုးကလႊမ္းမိုးေနတာေပါ့။

ဒီေနရာမွာ “စိမ္းလဲ့ကန္သာေတြ႔ဆံုပြဲရဲ႕သေဘာအဓိပၸါယ္” ကို ေနျပည္ေတာ္သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းထုတ္ေဖၚ ေျပာ သြားတာကို အခ်က္တခ်က္ကို သတိျပဳမိလုိက္တယ္။ အဲဒီသတိျပဳမိတဲ့အခ်က္ကို ကြက္ၿပီးတင္ျပပါမယ္။ ဒီအခ်က္ကိုလည္း (၁/၂၀၁၁) သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲရဲ႕ အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုအျဖစ္သာ ေျပာေရးဆိုခြင့္အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ကေျပာသြားတာပါ။

ေျပာေရးဆိုခြင့္အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္က အခုလုိေျပာပါတယ္။

“အမ်ိဳးသားစည္းလံုးညီၫြတ္ေရးကို ေရွးရႈတဲ့အေနနဲ႔ ဥပေဒအရရပ္တည္ခြင့္မရွိေတာ့တဲ့ NLD ရဲ႕အေရးကိစၥကိုပင္ သိမ္ေမြ႔စြာကုိင္တြယ္ၿပီး၊အမ်ိဳးသားအက်ဳိး စီးပြားအတြက္ လက္တြဲေဆာင္ရြက္ႏုိင္မယ့္အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖြင့္ေပးထားတာကိုေတြ႔ရမွာျဖစ္တယ္။ NLD ဟာ ႏုိင္ငံေရး ေဆာင္ရြက္မယ္ဆိုပါက တရားဝင္ပါတီထူေထာင္ခြင့္ရေအာင္ ဥပေဒနဲ႔အညီလုပ္ေဆာင္ရမွာပဲျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားလုိပါတယ္”

“မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ ႏိုင္ငံေတာ္အပိုင္းက အမ်ိဳးသားျပန္လည္စည္းလံုးညီၫြတ္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ရာမွာ NLD ကိုလည္း တတ္ႏုိင္သမွ် လက္တြဲေခၚယူလ်က္ရွိပါတယ္။ အားလံုးသိၿပီးျဖစ္တဲ့အတုိင္း ဇူလုိင္လ ၂၅ ရက္ေန႔မွာ ဝန္ႀကီးဦးေအာင္ၾကည္နဲ႔ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္တုိ႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ႏွစ္ဦးသေဘာတူ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ကိုလည္း ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ဆက္လက္ေတြ႔ဆံုေဆြး ေႏြးမႈမ်ားေဆာင္ရြက္ၿပီး ျပည္သူလူထုအက်ိဳးစီးပြားအတြက္လည္းေကာင္း၊ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒနဲ႔အညီ ဒီမုိကေရစီေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားမွာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ အတြက္လည္းေကာင္း ေအာင္ျမင္တဲ့ ရလဒ္ေကာင္းမ်ား ရရွိဖုိ႔ေမွ်ာ္လင့္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားလုိပါ တယ္”

“စိမ္းလဲ့ကန္သာေတြ႔ဆံုပြဲဘာလဲ” ဆိုတာ ဒီေျပာၾကားခ်က္နဲ႔တင္ သ႐ုပ္သကန္ေပၚလြင္ေနပါၿပီ။

“သိမ္ေမြ႕စြာကုိင္တြယ္ၿပီး လက္တြဲေဆာင္ရြက္ႏုိင္မယ့္ အခြင့္အလန္းမ်ားဖြင့္ေပးထားတာကို ေတြ႔ရမွာျဖစ္တယ္/ တတ္ႏုိင္ သမွ်လက္တြဲေခၚ ယူလ်က္ရွိတယ္” တဲ့။ “ NLD ဟာ ဥပေဒအရရပ္တည္ခြင့္မရွိေတာ့ဘူး။ ႏုိင္ငံေရးေဆာင္ရြက္မယ္ဆုိရင္ တရားဝင္ ပါတီထူေထာင္ခြင့္ရေအာင္ ဥပေဒနဲ႔ အညီလုပ္ေဆာင္ရမယ္” တဲ့။

“သိမ္ေမြ႕စြာကုိင္တြယ္”၊ “အခြင့္အလန္းမ်ားဖြင့္ေပးထား”၊ “တတ္ႏုိင္သမွ်လက္တြဲေခၚယူ”၊ “ဥပေဒအရ ရပ္တည္ခြင့္မရွိ ေတာ့ဘူး”၊ “ဥပေဒနဲ႔ အညီလုပ္ေဆာင္ရမယ္” ဆိုတဲ့ အသံုးႏႈန္းေတြဟာ ဘယ္ေလာက္မ်ားအေပၚစီးဆန္ေနပါသလဲ။ တန္းတူရည္တူ သေဘာမထားဘူးဆိုတာ သိပ္ေပၚလြင္ပါတယ္။

ခ်ဳပ္လိုက္ေတာ့ “စိမ္းလဲ့ကန္သာေတြ႔ဆံုပြဲ” ဟာ အမ်ားထင္ျမင္ယူဆေနသလုိ ႏုိင္ငံေရးအရေဆြးေႏြးေနတာ မဟုတ္ဘူး၊ ဥပေဒ ေဘာင္ထဲမွာ ဘယ္လိုပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကမလဲဆိုတာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး “ေစ်းဆစ္” ေနၾကတဲ့ သေဘာမ်ိဳးျဖစ္ေနပါတယ္။ အဓိပၸါယ္ သက္ေရာက္ေနပါတယ္။ “NLD က ႏုိင္ငံေရးလုပ္မယ္ဆိုရင္ ဥပေဒနဲ႔အညီမွတ္ပံုတင္ရမယ္” ဆိုတဲ့အခ်က္ကို ထုတ္ေျပာလုိက္ေတာ့ ဒီသေဘာက ပိုလို႔ထင္ရွားမသြားေပဘူးလားဗ်ာ။

ဒီလိုစကားေတြကို သမၼတကိုယ္တုိင္လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး ပူပူေႏြးေႏြး ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးလိုက္တဲ့အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္က ေျပာတဲ့စကားေတြ လည္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ဗ်ာ ဒိထက္ခုိင္လံုတိက်စရာမရွိေတာ့ဘူးေပါ့။

“စိမ္းလဲ့ကန္သာေတြ႔ဆံုပြဲ”က ရရွိလာမယ့္ရလဒ္ဆိုတာေတြဟာ “ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒနဲ႔အညီ” ျဖစ္ရမယ္လို႔ေတာင္ “ေဘာင္” ခတ္ေပး လိုက္ေသးတယ္မဟုတ္လားခင္ဗ်။

က်ေနာ္နိဂံုးခ်ဳပ္ေျပာခ်င္တာက ဦးေအာင္ၾကည္နဲ႔ မိနစ္ (၅၀) ၾကာေတြ႔ဆံုၿပီး ထုတ္ျပန္လုိက္တဲ့ “သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္” ဟာ ေယဘုယ် သိပ္ဆန္လြန္းေနတာ ဘာမွ်မဆန္းဘူးဆိုတဲ့အခ်က္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ သတင္းေထာက္အမ်ိဳးသမီးတဦးက ဦးေအာင္ၾကည္ကို ဒီလိုေမးျမန္းခဲ့ပါတယ္။

“သေဘာထားကြဲလြဲေနမႈေတြ၊ စိတ္ဝမ္းကြဲျပားေနမႈေတြကိုေဆြးေႏြးတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ အဲဒါအစိုးရနဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အၾကားကိုေျပာတာပါလား။ ဒါမွမဟုတ္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းနဲ႔ အစုိးရအၾကား အေျခအေနကိုဆိုလုိတာပါလား။ ေနာက္တခုက အဲဒီမွာပဲ ပါပါတယ္။ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကိစၥေဆြးေႏြးတယ္လို႔ သိရပါတယ္။အဲဒီလိုေဆြးေႏြးတာကေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ သူ႔ရဲ႕ပါတီ ကို တရားမဝင္ဘူးလို႔ ေျပာထားတာရွိပါတယ္။ အဲဒီကိစၥကို သိရမလားရွင့္”

ဒီလို ေသာ့ခ်က္က်တ့ဲ ေမးခြန္းေတြကို တိတိက်က် ေျဖဆိုႏုိင္ျခင္းမရွိခဲ့တာကလည္း “ဦးေအာင္ၾကည္ရဲ႕အေနအထားနဲ႔ စိမ္းလဲ့ကန္သာ ေတြ႔ဆံုမႈရဲ႕လက္ငင္းအေနအထား”ကို ထင္ဟပ္ေဖာ္ျပေနျပန္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ “စိမ္းလဲ့ကန္သာေတြ႔ဆံုမႈ”က ရရွိလာႏုိင္မယ့္ ေျပလည္မႈရလဒ္နဲ႔အေျဖဆိုတာဟာ “ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ” ကို လက္ခံ/မခံဆို တဲ့အခ်က္ေပၚမွာသာ အဓိကမူတည္ေနပါတယ္ခင္ဗ်။

ဒီလမ္းအတုိင္းသြားရင္ အဲဒီရြာကိုပဲ ဒုတ္ဒုတ္ထိေရာက္မွာပါ။

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on August 14, 2011 in Op-Ed, Tu Maung Nyo

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: