RSS

SF Bay Burmese met with White House Asian Initiatives

21 Aug

အိမ္ျဖဴေတာ္က အာရွပစိဖိတ္ေရးရာတာ၀န္ခံႏွင့္ ေဘးဧရိယာျမန္မာတို႔ ေတြ႔ဆုံပြဲျမင္ကြင္း

မိုးမခ၊ ၾသဂုတ္ ၂၁၊ ၂၀၁၁

ၾသဂုတ္ ၁၈၊ ညေနခင္း ၇နာရီက ၈ နာရီခြဲအထိ ဥကၠလံျမိဳ႔ Oalkand Digital Arts & Literacy Center (www.odalc.org ) မွာ အိမ္ျဖဴေတာ္က အာရွနဲ႔ပစိဖိတ္ အေမရိကန္သားမ်ားေရးရာ ဦးေဆာင္သူ Daphne Kwok  နဲ႔ ဆန္ဖရန္ေဘးဧရိယာရွိ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားမ်ားအနက္ လူမႈကူညီေရး ဒုကၡသည္ေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ား၊ ျမန္မာအေရးစိတ္၀င္စားသူမ်ား ေတြ႔ဆုံပြဲ က်င္းပျဖစ္ခဲ့တာကို ေတြ႔ရပါတယ္။

ေတြ႔ဆုံပြဲမွာ အိမ္ျဖဴေတာ္က ခန္႔အပ္ထားတဲ့ အာရွနဲ႔ ပစိဖိတ္ အေမရိကန္သားမ်ားေရးရာ ဦးေဆာင္သူက  သူတို႔အဖြဲ႔အစည္းအေၾကာင္းနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မႈေတြကို ရွင္းျပပါတယ္။ အေမရိကန္မွာ အေျခစိုက္ေနထိုင္ၾကတဲ့ အာရွနဲ႔ ပစိဖိတ္သား အေမရိကန္ႏိုင္ငံသားေတြအတြက္ လူနည္းစုေရးရာ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ စီးပြားေရး အလုပ္အခြင့္အလမ္း သာတူညီမွ်ေရး၊ ကေလးသူငယ္နဲ႔ အမ်ဴိးသမီးေရး စတဲ့ ေထာက္ပံ့မႈေတြ၊ ပညာေပးမႈေတြ၊ အမ်ားအာရုံစိုက္လာေရး ျဖန္႔ခ်ိမႈေတြလုပ္ႏိုင္ဖို႔ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားေတြရဲ႔ အခက္အခဲေတြ၊ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို လာေရာက္ နားေထာင္တာျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

 

ေဘးဧရိယာရွိ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားဒုကၡသည္မ်ား ကူညီေစာင့္ေရာက္မႈအဖြဲ႔အစည္းေတြ၊ ျမန္မာ့လူမႈေရးရာ ကူညီမႈအဖြဲ႔အစည္းေတြမွာ လုပ္ကိုင္ေနၾကသူ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားေတြက သူတို႔လိုအပ္ခ်က္ေတြ အခက္အခဲေတြနဲ႔ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ၊ အၾကံဉာဏ္ေတြကို တင္ျပေဆြးေႏြးၾကတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။

အဓိကအားျဖင့္ လူမႈေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ေျပာင္းေရႊ႔သူမ်ား အေျခက်ေရး၊ ဒုကၡသည္မ်ား ကူညီထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းေတြမွာ ျမိဳ႔နယ္၊ ျပည္နယ္နဲ႔ ဗဟိုအစုိးရအလိုက္ ေထာက္ပံ့တဲ့ ရန္ပုံေငြေတြ အားနည္းေနတဲ့ အေၾကာင္း၊ ဘတ္ဂ်က္လိုအပ္မႈေတြၾကားက ရုန္းကန္ေဆာင္ရြက္ေနၾကရတာကို ေျပာဆိုတင္ျပၾကတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ အိမ္ျဖဴေတာ္က အာရွေရးရာတာ၀န္ခံက အစိုးရထံက ကူေငြအျပင္ ေဒသခံ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ပုဂၢလိကေဖာင္ေဒးရွင္းမ်ားက ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ားကို ေတာင္းခံၾကဖို႔ အၾကံေပးပါတယ္။ အစုိးရအကူအညီေပးႏိုင္ဖိ္ု႔ဆိုရင္ ဘတ္ဂ်က္ပမာဏကို ၾကီးၾကီးမားမားနဲ႔ အေျခခံအေဆာက္အအုံ ၾကီးၾကီးက်ယ္က်ယ္ ထူေထာင္ျပီး ေတာင္းခံၾကရဖို႔ လိုမယ္၊ အခ်က္အလက္ စာရင္းေတြ၊ သုေတသနေတြ၊ စီမံကိန္းေတြကိုလည္း က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လုပ္ကိုင္ တင္ျပႏိုင္တာမ်ဴိးေတြ လိုမယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။

ဒီဖက္က ျမန္မာတိုင္းရင္းသားကူညီမႈ၀န္ထမ္းေတြ၊ ေစတနာရွင္ေတြက ေဆြးေႏြးတာေတြကေတာ့ တတိယႏိုင္ငံကို ေရြ႔ေျပာင္းေရာက္ရွိလာတဲ့ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားေတြမွာ ဘာသာစကားအခက္အခဲ၊ ပညာေရး အဆင့္အတန္း အခက္အခဲ၊ လူမႈေရး ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး အခက္အခဲမ်ဴိးစုံ ရွိေၾကာင္း၊ အဓိက တိုင္းရင္းသားေတြအတြက္ ျမန္မာဘာသာမဟုတ္တဲ့ တိုင္းရင္းသားစကားျပန္၀န္ထမ္းမ်ား လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ေရႊ႔ေျပာင္းျမန္မာတိုင္းရင္းသား ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားသင္တန္း၊ သက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းသင္တန္းမ်ားကို အခမဲ့ျဖစ္ေစ၊ ေထာက္ပံ့ေၾကးႏွင့္ ျဖစ္ေစ ရရွိေစဖို႔ ပိုမိုလိုအပ္ေၾကာင္း၊ လူၾကီးမ်ားသာမက ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္လည္း ပညာေရး၊ ေက်ာင္း အကူအညီ အေထာက္အပံ့ ေစာင့္ေရွာက္မႈေတြ လုိအပ္ေၾကာင္း စသည္တို႔ကို ေထာက္ျပေဆြးေႏြး တင္ျပၾကတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။

အစုိးရနဲ႔ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားထံက အဆိုပါ အဖြဲ႔အစည္းေတြကို ေပးတဲ့ ေထာက္ပံ့ေၾကး ဘတ္ဂ်က္ေတြ၊ အကူအညီေတြ၊ လူနည္းစုေတြ၊ ဒုကၡသည္ေတြကို ေပးအပ္တဲ့ ေလ်ာက္ထားေတာင္းခံႏိုင္တဲ့ လမး္ေၾကာင္းေတြကိုလည္း တိုးတက္ျမန္ဆန္ ထိေရာက္ေအာင္ ျပဳျပင္ ျပင္ဆင္သင့္ေၾကာင္း၊ နည္းနည္း မ်ားမ်ား အကူအညီေတြကို ျဖန္႔ခြဲျပီး ေပးႏိုင္ဖို႔ လိုေၾကာင္း၊ စနစ္ေဟာင္းေတြကို ျပင္ဆင္သင့္ေၾကာင္းကိုလည္း ေဆြးေႏြးၾကတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။

ျမန္မာတိုင္းရင္းသားေတြအတြက္ အလုပ္အကိုင္စား၀တ္ေနေရး အလ်င္အျမန္ အဆင္ေျပေစမယ့္ အေျခခံအလုပ္အကိုင္ေတြ ျဖစ္တဲ့ CNA (Certified Nursing Assistant) သူနာျပဳအကူအလုပ္၊ (Security Personel) လုံျခဳံေရး၀န္ထမ္း နဲ႔ (Farming Workers) ေတာင္သူလယ္သမားဆိုင္ရာ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းေတြ စီစဥ္ေပးႏိုင္ဖို႔၊ လက္လွမ္းမီဖို႔ လိုတယ္လို႔ တင္ျပတာကိုလည္း ေတြ႔ရပါတယ္။

အေမရိကန္ေရာက္ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားမ်ား အေျခက်ေရး၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေတြကို ေဆြးေႏြးတင္ျပၾကတာအျပင္ လက္ရွိျမန္မာျပည္တြင္းရဲ့ ႏိုင္ငံေရးအၾကပ္အတည္းေတြ၊ ျပည္တြင္းစစ္ေတြေၾကာင့္ ျပည္တြင္းမွာ ႏိုင္ငံေရးဒုကၡသည္ေတြ၊ တိုင္းရင္းသားဒုကၡသည္ေတြ မ်ားျပားလာေၾကာင္း၊ ထိုျမန္မာႏိုင္ငံေရး၊ တိုင္းရင္းသားအေရးမ်ားကိုလည္း အေမရိကန္အစုိးရက အာရုံအထူးစိုက္ျပီး ေျဖရွင္းေပးေစလိုေၾကာင္း တင္ျပေတာင္းဆိုၾကပါတယ္။ အိမ္ျဖဴေတာ္က တာ၀န္ခံအမ်ဴိးသမီးက ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီးဌာနကို ထပ္ဆင့္တင္ျပေပးမယ္လို႔ ေျဖၾကားပါတယ္။

Daphne Kwok က နိဂုံးခ်ဴပ္မွာ ေျပာၾကားတာကေတာ့ အာရွနဲ႔ ပစိဖိတ္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသားမ်ားရဲ့ သန္းေကာင္စာရင္းကို ၂၀၁၀ မွာ ေကာက္ခဲ့ျပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒီမွာ တင္ျပသလို ေဘးဧရိယာမွာတင္ ျမန္မာတိုင္းရင္းသား ၂ ေသာင္းေလာက္ ရွိတယ္ဆိုတာကို အလြတ္ခန္႔မွန္းထားေသာ္လည္း တကယ္တန္း စာရင္းအရ အေမရိကန္တျပည္လုံးမွာ ၃ ေသာင္းနီးပါးပဲ စာရင္းေပါက္သလို အျခားလူနည္းစုေတြ မွာလည္း ခန္႔မွန္းစာရင္းထက္ေလ်ာ့နည္းတဲ့ လူဦးေရစာရင္းေတြ ထြက္လာတာမ်ဴိး (တရုတ္လူမ်ဴိးေတြ အပါအ၀င္) ေခတ္အဆက္ဆက္ ျဖစ္ပြားေနဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒါကို လူနည္းစုကြန္ျမဴနီတီေတြက တစိုက္မတ္မတ္နဲ႔ စာရင္းေတြျပဳစုတာ၊ လႈံေဆာ္တာ၊ အထက္ကို အစဥ္အဆက္ တင္ျပေျပာဆိုတာေတြ ဆက္လုပ္ၾကဖို႔ လိုေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ ေရးရာအဖြဲ႔ကလည္း ဒါေတြ နားစြင့္ျပီး ဆက္လက္ တင္ျပေဆြးေႏြးမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေနာက္ပုိင္းမွာ မိမိတို႔ က်င္းပမယ့္ ညီလာခံေတြ၊ ေဆြးေႏြးပြဲေတြ၊ လႈပ္ရွားမႈေတြကို ျမန္မာကြန္ျမဴနီတီက ဆက္လက္လာေရာက္ ဆင္ႏႊဲၾကေစလိုေၾကာင္း ေျပာသြားပါတယ္။

တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးတဲ့ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားကူညီေရးနဲ႔ လူမႈေရးအစုအဖြဲ႔ေတြကေတာ့

https://moemaka.files.wordpress.com/2011/08/img_5430.jpg?w=300

Burmese Youth Association (Ko Wai Pho),

https://moemaka.files.wordpress.com/2011/08/img_5429.jpg?w=300

Burma Refugee Family Network (Ko Zarni Maung),

https://moemaka.files.wordpress.com/2011/08/img_5432.jpg?w=300

Calholic Charities (Salai Thluangveilian),

https://moemaka.files.wordpress.com/2011/08/img_5434.jpg?w=168

Community Health for Asian American (CHAA) (Ma New Oo) တို႔ျဖစ္တာကို ေတြ႔ရပါတယ္။

ဒီေတြ႔ဆုံပြဲကို စီစဥ္သူကေတာ့ ျမန္မာ့အေရးတက္ၾကြသူ Mary Nicely, Berkeley ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာအေရး လႈပ္ရွားသူ စိတ္၀င္စားသူ ဆန္ဖရန္၊ ဥကၠလံ၊ ေဒလီးစီးတီး၊ ယူနီယံစီးတီး၊ ဖရီးေဖာင့္က ျမန္မာအစုအဖြဲ႔ေတြကလည္း တက္ေရာက္ၾကတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။

 

 

တက္ေရာက္သူမ်ားထဲက ကရင္၊ ကခ်င္ တိုင္းရင္းသားေတြကလည္း ၀င္ေရာက္ေဆြးေႏြးၾကတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ စုစုေပါင္း လူ ၅၀ နီးပါး လာေရာက္တာကို ေတြ႔ရပါတယ္။

ျမန္မာဒုကၡသည္ေတြကို အေမရိကန္အစုိးရက ေျပာင္းေရႊ႔အေျခစိုက္ဖို႔ ၁၉၉၃ ေနာက္ပိုင္းမွာ အလုံးအရင္းနဲ႔ စီစဥ္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ဥကၠလံျမိဳ႔ဟာ အျခားအေမရိကန္ျမိဳ႔ၾကီးအခ်ဳိ႔ကဲ့သို႔ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားဒုကၡသည္ အေျမာက္အမ်ားကို လက္ခံေနရာခ်ေပးတဲ့ ျမိဳ႔ျဖစ္ပါတယ္။ ဆန္ဖရန္ေဘးဧရိယာမွာ ျမန္မာျပည္က ႏိုင္ငံေရး၊ တုိင္းရင္းသားေရး၊ စီးပြားေရး၊ ပညာေရး၊ မိသားစုေရး အေၾကာင္းအမ်ဴိးမ်ဴိးနဲ႔ ေရႊ႔ေျပာင္း အေျခစိုက္သူ၊ ေဆြစဥ္မ်ဴိးဆက္ မိသားစုမ်ား လူဦးေရ ၂ ေသာင္းေလာက္ ရွိမယ္လို႔ မွန္းၾကပါတယ္။ ျမန္မာဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္း ၈ ေက်ာင္းခန္႔နဲ႔ ခရစ္ယာန္ဘာသာေရးဆိုင္ရာ ၀တ္ျပဳအသင္း ၁၀ သင္းေက်ာ္ ရွိတယ္လို႔ ခန္႔မွန္းပါတယ္။

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on August 21, 2011 in News Features, USA Burmese News

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: