RSS

Tu Maung Nyo – Behind current peace talk

21 Aug

“ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးရန္ ဖိတ္ေခၚျခင္း” ေနာက္ကြယ္မွာ ဘာေတြရွိသလဲ
တူေမာင္ညိဳ
ၾသဂုတ္ ၂၀၊ ၂၀၁၁

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ(၂၀၀၈)ကို မလြတ္တန္းဆုပ္ကုိင္ထားသည့္ အေျခခံေပၚတြင္ “ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးရန္ ဖိတ္ေခၚျခင္း” ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေၾကညာခ်က္အမွတ္ (၁/၂၀၁၁) ကို သမၼတဦးသိန္းစိန္ အစိုးရက ၾသဂုတ္လ (၁၈) ရက္ေန႔စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

ေၾကညာခ်က္တြင္ ႀကိဳတင္စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကိုေအာက္ပါအတုိင္းေတြ႔ရသည္။
၁။ တဖြဲ႔ခ်င္းသာ ေဆြးေႏြးမည္။
၂။ ပထမအဆင့္အေနျဖင့္ ပဏာမေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္ေသာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရ အဖြဲ႔ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ရမည္။
၃။ ပဏာမအဆင့္ၿပီးစီးပါက အစိုးရဘက္မွ ေဆြးေႏြးမည့္အဖြဲ႔အစည္းဖြဲ႔စည္းၿပီး သက္ဆိုင္ရာၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မည့္အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ ေဆြးေႏြးေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္သြားမည္။

ဤဖိတ္ၾကားခ်က္သည္ “ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးရန္ဖိတ္ေခၚျခင္း” ဆိုၿပီး “လံုးခ်ထား”သည္။

အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD)ႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီ (CRPP) တို႔၏ တတုိင္းတျပည္လံုးအေရး ဦးတည္သည့္ “ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရး” ေတာင္းဆိုခ်က္ကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားသည္။

တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကိုသာ “ကြက္ၿပီး” ဖိတ္ေခၚထားခ်က္ျဖစ္သည္။ ဖိတ္ေခၚခ်က္တြင္ ေဖာ္ထုတ္ထားသည္မွာလည္း “လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡမ်ား” ဟူ၍သာ ေယဘုယ်အဆန္ဆံုးေဖာ္ျပထားသည္။

ဤ ဖိတ္ေခၚခ်က္သည္ ညီၫြတ္ေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC) က ထုတ္ျပန္ထားသည့္ “တုိက္႐ုိက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္ဝုိက္၍ျဖစ္ေစ ႏုိင္ငံေရးအရ ဖိတ္ေခၚကမ္းလွမ္းလာလွ်င္ တဖြဲ႔ခ်င္းအေနျဖင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈမျပဳရန္ႏွင့္ (UNFC) အေနျဖင့္သာ စုစည္းေဆြးေႏြးရန္” ဟူေသာ အခ်က္ကိုပယ္ခ်ထားသည္။

ထို႔အျပင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကိုလည္း တိတိက်က် ရွင္းလင္းေပးဖို႔လိုသည္။ ပဏာမအဆင့္ေဆာင္ရြက္လိုအပ္ေသာလုပ္ငန္းစဥ္ဆို သည္ မွာဘယ္လိုလုပ္ငန္းေတြပါဝင္သလဲ။

ပဏာမအဆင့္ဘယ္လိုအခ်ိန္မွာၿပီးဆံုးမွာလဲ။ ဘယ္လိုကိစၥေတြေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမွ ပဏာမအဆင့္ၿပီးဆံုးသည္ဟု သတ္မွတ္မွာလဲ။ပဏာမအဆင့္ၿပီးဆံုးၿပီးလု႔ိ မည္သူက/မည္သည့္အဖြဲ႔အစည္းက (ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္သေဘာတူသတ္မွတ္မွာလား) သတ္မွတ္ မွာလဲ။

ပဏမအဆင့္ၿပီးစီးမွ အစိုးရဘက္က “ေဆြးေႏြးမည့္အဖြဲ႔အစည္းဖြဲ႔စည္းမည္” ဆိုသည့္ အခ်က္ကလည္း တစ္ဖက္သတ္ လက္ဦးမႈယူထားသည့္အခ်က္ျဖစ္ေနသည္။ ဘာေၾကာင့္ ပဏာမအဆင့္ၿပီးစီးမွ ဖြဲ႔စည္းရတာလဲ။

ထိုေဆြးေႏြးမည့္အဖြဲ႔အစည္းတြင္ မည္သူေတြပါဝင္မွာလဲ။မည္မွ်ပါဝင္မွာလဲ။ မည္သူကဖြဲ႔စည္းေပးမွာလဲ။ လက္ရွိအစိုးရ ကဖြဲ႔စည္းေပး မွာလား၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကဖြဲ႔စည္းေပးမွာလား။ ျပည္သူလႊတ္ေတာ္ကဖြဲ႔စည္းေပးမွာလား။ အမ်ိဳးုသားလႊတ္ေတာ္က ဖြဲ႔စည္းေပး မွာလား။

“ေဆြးေႏြးေရးလုပ္ငန္းစဥ္” မ်ားဆုိသည္မွာဘာေတြကိုေျပာတာလဲ။ တည္ရွိေနသည့္ႏုိင္ငံေရးျပႆနာမ်ားကို ဆိုလိုတာပါသလား သို႔တည္း မဟုတ္ လက္နက္အပ္ၿပီး နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႔ (BGF) ႏွင့္ ျပည္သူ႔စစ္ဖြဲ႔စည္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားကိုဆိုလိုပါသလား။

“တဖြဲ႔ခ်င္းသာ” ေဆြးေႏြးမည္ဟုဖိတ္ေခၚေနသည္ကို တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမည္သို႔ တုန္႔ျပန္ၾကမည္နည္း။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ ဦးေအာင္ၾကည္တုိ႔၏ “စိမ္းလဲ့ကန္သာေတြ႔ဆံုမႈ”ႏွင့္ ယခုထုတ္ျပန္လိုက္ေသာ “ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးရန္ ဖိတ္ေခၚျခင္း” မည္သုိ႔မည္ပံုကြဲျပားျခားနားပါသနည္း။

“ေရႊဂံုတုိင္ေၾကညာစာတမ္း” တြင္ (က) မွ (စ) အထိ ေဖၚျပထားသည့္ “အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ရပ္တည္ခ်က္” မ်ားအရ အမ်ိဳးသား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(NLD) သည္ ဤဖိတ္ေခၚခ်က္အေပၚမည္သို႔တုန္႔ျပန္မည္နည္း။

အကယ္၍ (အကယ္၍) ဇူလိုင္လ (၂၈ ) ရက္၊ ေန႔စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အိတ္ဖြင့္ေပးစာပါ “အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိပံ့ပိုးရန္အတြက္ကၽြန္မအေနႏွင့္ကိုယ္စြမ္း႐ွိသမွ်ပါဝင္ႀကိဳးပမ္းေပးရန္အသင့္ ရွိပါသည္” ဆိုေသာအခ်က္ကို အသံုးခ်ၿပီး လက္ရွိဦးသိန္းစိန္အစုိးရက ပဏာမအဆင့္ၿပီးစီးလွ်င္ ဖြဲ႔စည္းမည္ဟူသည့္ “ေဆြးေႏြးမည့္ အဖြဲ႔အစည္း” တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ပါဝင္ရန္ အဆိုျပဳခဲ့လွ်င္/ဖိတ္ၾကားခဲ့လွ်င္ မည္သုိ႔တုန္႔ျပန္ပါမည္နည္။

ၾသဂုတ္လ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္၌က်င္းပမည့္ “စီးပြားေရးဆုိင္ရာအေျပာင္းအလဲ အမ်ိဳးသားအဆင့္အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ” တက္ေရာက္ရန္ လက္ေတြ႔ဖိတ္ၾကားမႈလည္းရွိေနခဲ့သည္မဟုတ္ပါသေလာ။

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on August 21, 2011 in Op-Ed, Tu Maung Nyo

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: