RSS

Monthly Archives: September 2007

အရႀင္ဉာဏိက – လၾတ္လပ္တဲ့သူ


လၾတ္လပ္တဲ့သူ
အရႀင္ဉာဏိက

စက္တင္ဘာ ၃၀၊ ၂၀၀၇

“Give Me Liberty or Give Me Death”.

American Revolutionary War တနည္းအားဴဖင့္ American War of Independence လုိႛ မႀတ္တမ္းတင္ဳကတဲ့ အေမရိကန္ႎုိင္ငံ လၾတ္လပ္ေရးတုိက္ပၾဲ ၀င္စဥ္ကာလက ပစ္ထရစ္ ဟင္နရီ ေဴပာဳကားတဲ့ စကားတစ္ခၾန္းပၝ။ ကမၲာအရပ္ရပ္ရႀိ လၾတ္လပ္ေရးအတၾက္ တုိက္ပၾဲ၀င္ေနဳကတဲ့ ေတာ္လႀန္ေရးသမားမဵားအားလုံး၊ အဖိႎႀိပ္ခံလူထုအေရး အသက္ေသၾးေခ႗း စေတးေပးဆပ္ကာ ေတာင္းဆုိေနဳကတဲ့သူေတၾ အားလုံး ဒီစကားကုိ ဳကားဖူးဳကမႀာပၝ။

ဴမန္မာဴပည္ကုိ အဂႆလိပ္အုပ္စုိးစဥ္ကလည္း က႗န္သေပၝက္တစ္ေယာက္အဴဖစ္ အသက္ရႀင္ေနရတာထက္ ေသရတာမႀ ဴမတ္ေသးတယ္ရယ္လုိႛ လၾတ္လပ္ေရးအတၾက္ တုိက္ပၾဲ၀င္စိတ္ဓာတ္နဲႛ ဴမန္မာ့အာဇာနည္ သူရဲေကာင္းမဵားလည္း အလားတူစကားမဵႂိးကုိ ေဴပာခဲ့ဖူးဳကပၝတယ္။

ငယ္စဥ္က သမုိင္းစာအုပ္ထဲမႀာ ဒီစကားမဵားကုိ ဖတ္ခဲ့ရတယ္။ ဘာေဳကာင့္ ေတာ္လႀန္ေရးေခၝင္းေဆာင္ေတၾက ဒီစကားမဵႂိးေဴပာခဲ့ဳကတာလဲ။ လၾတ္လပ္မႁဆုိတာ ဘ၀ရပ္တည္မႁအတၾက္ ဘယ္ေလာက္အေရး႒ကီးလုိႛ ခုလုိစကားမဵႂိးကုိ ဆုိခဲ့ဳကတာပၝလဲ။ အဲဒီတုန္းကေတာ့ ဴပည့္ဴပည့္၀၀ နားမလည္ခဲ့ပၝဘူး။ သုိႛေပမယ့္ ဒီစကားထဲမႀာ ခၾန္အားတစ္ခုခုပၝေနသလုိပဲ ဆုိတာကုိေတာ့ ခံစားခဲ့မိတယ္။ က႗န္ဴဖစ္ရတာ မေကာင္းဘူး ဆုိတာေလာက္ေတာ့ နားလည္ခဲ့တယ္။ အရၾယ္ရလာလုိႛ အသိဉာဏ္ရင့္လာတာနဲႛအမ႖ ဒီစကားကုိ ပုိမုိနားလည္လာတယ္။

က႗န္ဆုိတာ ခဵႂပ္ခဵယ္မႁေအာက္မႀာ ေနေနရတာ။ အခဵႂပ္အခဵယ္ဆုိတာ ကဵဥ္းကဵပ္တဲ့အရာ၊ လူႛစၾမ္းရည္ကုိ ပိတ္ပင္တားဆီးတဲ့အရာ၊ လူသားတစ္ေယာက္ရႚဲ ရပုိင္ခၾင့္ေတၾကုိ ခဵႂိးႎႀိမ္ဖဵက္ဆီးတဲ့အရာလုိႛ နားလည္မိတယ္။ အတားအဆီး အခဵႂပ္အေႎႀာင္မႀန္သမ႖ ဘယ္အတားအဆီး အခဵႂပ္အေႎႀာင္မႀ ေကာင္းကဵႂိးမေပးဘူးလုိႛလည္း ခံယူမိတယ္။ ဒၝေဳကာင့္ အတားအဆီး အခဵႂပ္အေႎႀာင္ဆုိလ႖င္ သူႛသေဘာတရားကုိ မဆုိထားနဲႛ၊ ဒီစကားကုိ ကုိယ္စားဴပႂ ေဖာ္ဴပတဲ့ အတားအဆီး အခဵႂပ္အေႎႀာင္ဆုိတဲ့ စကားလုံးကုိေတာင္မႀပဲ မလုိလားမႎႀစ္သက္ ဴဖစ္မိတယ္။

ေပးတာယူ၊ ခုိင္းတာလုပ္၊ ေက႗းတာစား၊ တရား၏ မတရား၏စသည္ ဘာတစ္ခုမႀ အပုိမစဥ္းစားတဲ့ က႗န္စိတ္ဓာတ္ရႀိသူေတၾက လၾတ္လပ္မႁတန္ဖုိးကုိ နားလည္ႎုိင္မႀာ မဟုတ္လုိႛမုိႛ လၾတ္လပ္မႁဆုိတာကုိ မုန္ႛဟင္းခၝးတစ္ပၾဲေလာက္မႀ တန္ဖုိးထားခဵင္မႀထားမယ္။ ေနာက္႓ပီး အရႀင္သခင္ ေနရာကုိ အဓမၳရယူထားသူတုိႛအတၾက္ေတာ့ ဟုိဘက္လၾန္ေနတဲ့ လၾတ္လပ္မႁမဵႂိးရေနလုိႛ လၾတ္လပ္မႁတန္ဖုိးကုိ ေကာင္းေကာင္းနားလည္လ႖င္မႀ နားလည္လိမ့္မယ္။ ကုိယ္လုပ္ခဵင္တုိင္း လုပ္ေနရလုိႛ နားမလည္ဟန္ ေဆာင္ေနတာလည္း ဴဖစ္ႎုိင္ပၝတယ္။

အသိဉာဏ္ရႀိ႓ပီး လူသားစိတ္ဓာတ္ ရႀိသူတုိင္းကေတာ့ လၾတ္လပ္မႁကုိ လုိခဵင္တယ္။ ႓ငိမ္းခဵမ္းတာကုိ ဴမတ္ႎုိးတယ္။ မ႖တတာကုိ သေဘာကဵတယ္။ လၾတ္လပ္မႁကုိ ခဵစ္တတ္တဲ့စိတ္ဓာတ္ ဆုိတာ လူသားတုိႛရဲ အေဴခခံစိတ္ဓာတ္၊ ေမၾးရာပၝ စိတ္ဓာတ္ပၝ။ ဒီစိတ္ဓာတ္ဟာ ဇာတိစိတ္ဴဖစ္သလုိ အႎၨိမ – အဆုံးပန္းတုိင္စိတ္ လည္းပဲဴဖစ္တယ္။ သံသရာက ထၾက္ေဴမာက္ေရး ၀ိမုတၨိသုခဆုိတာ ဆင္းရဲေတၾကေန၊ အခဵႂပ္အေႎႀာင္၊ အကန္ႛအသတ္အားလုံးကေန လၾတ္ေဴမာက္မႁကုိ ဆုိလုိဴခင္းဴဖစ္တယ္။ လူသားတုိင္း လူသားတုိင္းမႀာ အဴခားအဴခားေသာ ဴပင္ပသူေတၾရဲ့ အခဵႂပ္အေႎႀာင္ေတၾကေန လၾတ္လပ္ေအာင္႒ကိႂးစားဖုိႛ လုိသလုိ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ ဴပန္လည္ခဵႂပ္ေႎႀာင္တဲ့ အခဵႂပ္အေႎႀာင္ကေန လၾတ္ေဴမာက္ေအာင္လည္း ႒ကိႂးစားအားထုတ္ဖုိႛ လုိတယ္။

လၾတ္လက္မႁေအာက္မႀာသာ ဴပည့္၀တဲ့ ေပဵာ္ရၿင္မႁရႀိတယ္။ စစ္မႀန္တဲ့ ႓ငိမ္းခဵမ္းမႁရႀိတယ္။ သာယာတဲ့ ဘ၀ရသ ကုိလည္း ခံစားႎုိင္တယ္။ လၾတ္လပ္မႁဆုိတာ တစ္ဦးပုိင္ တစ္ဖၾဲႛဆုိင္ အရာလည္းမဟုတ္ဘူး။ လူသားတုိင္းနဲႛ ဆုိင္တဲ့အရာဴဖစ္တယ္။ လူသားတုိင္းလည္း ပုိင္ဆုိင္ခၾင့္ရႀိတယ္။ အမဵားနဲႛဆုိင္တဲ့အရာဴဖစ္လုိႛ အားလုံး ခံစားသုံးေဆာင္ႎုိင္သလုိ အားလုံးမႀာလည္း လၾတ္လပ္မႁနဲႛႎၾယ္တဲ့ တာ၀န္ရႀိတယ္။

ဒီတာ၀န္ကေတာ့ ရႀိ႓ပီးသားလၾတ္လပ္ေရးဆုိလ႖င္ တာရႀည္တည္တန္ႛေအာင္ ေစာင့္ေရႀာက္ထိမ္းသိန္းဖုိႛနဲႛ မရႀိေသးတဲ့ လၾတ္လပ္ေရးဆုိလ႖င္လည္း ရႀိေအာင္ရေအာင္ ႒ကိႂးစားဖုိႛတာ၀န္ဴဖစ္တယ္။ လူသားတစ္ေယာက္ဴဖစ္လာလ႖င္ ဥပေဒအရ လုိက္နာရမည့္တာ၀န္ရႀိသလုိ စာနဲႛေပနဲႛ ဥပေဒအဴဖစ္ သတ္မႀတ္မထားေပမယ့္ ယဥ္ေကဵးတဲ့လူႛဴဖစ္စဥ္အရ အလုိလုိ လုိက္နာထိန္းသိမ္းရမည့္ ဥပေဒသေတၾလည္း ရႀိတယ္။ ကုိယ့္အသိနဲႛကုိယ္ ယူရမည့္တာ၀န္ေတၾလုိႛလည္း ဆုိႎုိင္ပၝတယ္။

သတ္မႀတ္ဴပႉာန္းထားတဲ့ ဥပေဒေတၾက လုိက္နာရမႀာ အကန္ႛအသတ္ရႀိတယ္။ လူႛယဥ္ေကဵးမႁအရ၊ လူႛအသိဉာဏ္အရ လက္ခံရတဲ့ ဒီယဥ္ေကဵးမႁ ဥပေဒသေတၾမႀာေတာ့ အကန္ႛအသတ္မရႀိဘူး။ အသိဉာဏ္ဴမင့္လ႖င္ ဴမင့္သေလာက္ တာ၀န္ယူတတ္မႁအပုိင္းက အလုိလုိ ဴမင့္လာတာမဵႂိးပၝ။ ႓ငိမ္းခဵမ္းမႁကုိ ထိန္းသိမ္းကာကၾယ္ရမည့္တာ၀န္က ဒီအထဲမႀာ ပၝ၀င္ပၝတယ္။ ကုိယ္ကုိယ့္ကုိ အသိဉာဏ္ အဆင့္ဴမင့္တဲ့ လူသားတစ္ေယာက္လုိႛ ခံယူလ႖င္ စာနဲႛေပနဲႛ သတ္မႀတ္မထားတဲ့ ခုလုိတာ၀န္ကုိ ကုိယ့္အသိဉာဏ္နႛဲကုိယ္ ထမ္းေဆာင္ဖုိႛလုိတယ္။

သူမဵားတုိက္တၾန္းလုိႛ တာ၀န္ယူရတာ၊ ခုိင္းလုိႛလုိက္နာဴပႂလုပ္ရတာထက္ ကုိယ့္အသိနဲႛကုိယ္ လုပ္ရတဲ့ တာ၀န္ေကဵပၾန္မႁက ပုိမုိမၾန္ဴမတ္တယ္။ ယဥ္ေကဵးဴခင္း အဓိပၯာယ္ကုိ သယ္ေဆာင္ရာလည္းေရာက္တယ္။ လၾတ္လပ္မႁနဲႛ႓ငိမ္းခဵမ္းမႁကုိ ကာကၾယ္ထိန္းသိမ္းဖုိႛ အသက္ေပးရတာလည္းရႀိတယ္။ စည္းစိမ္ေတၾနဲႛ ရင္းႎႀီးရတာ လည္းရႀိတယ္။ ဘ၀တစ္ခုလုံး၊ မိသားစုအသုိက္အ႓မႂံတစ္ခုလုံး စၾန္ႛလၿတ္ရတာေတၾလည္း ရႀိတတ္တယ္။

လၾတ္လပ္ေရးတန္ဖုိး ဴမတ္ႎုိးလ႖င္ ဴမတ္ႎုိးသေလာက္ စၾန္ႛလၿတ္ဖုိႛ ၀န္မေလးတဲ့ စိတ္ဓာတ္ေတၾလည္း တုိးပၾားလာတယ္။ လၾတ္လပ္ေရးဟာ လူတုိင္းလူတုိင္းနဲႛသက္ဆုိင္တယ္။ လူတုိင္းလူတုိင္းလည္း လၾတ္လပ္မႁရသကုိ ခံစားသင့္တယ္လုိႛ နားလည္ဖုိႛလုိတယ္။ အာဇာနည္စိတ္ဓာတ္ ရႀိသူမဵားဟာ ကုိယ္နဲႛ ကုိယ့္ပတ္၀န္းကဵင္ဆုိတဲ့ ကဵဥ္းကဵဥ္းေလးအေပၞမႀာ မဳကည့္ဘူး။

ဒီလုိအာဇာနည္ေတၾေဳကာင့္ပဲ လူသားေတၾအေနနဲႛ လၾတ္လပ္ဴခင္းအရသာကုိ ထိေတၾႛခံစားဳကရဴခင္း ဴဖစ္တယ္။ ကုိယ္လုိ ဘ၀တူလူသားေတၾ လၾတ္လပ္မႁရသကုိ ခံစာခၾင့္မရဘူးဆုိလ႖င္ ကုိယ့္လၾတ္လပ္မႁကုိ အသုံးဴပႂ႓ပီး မလၾတ္လပ္ေသးသူေတၾအတၾက္ ၀ုိင္း၀န္းလုပ္ေဆာင္ေပးဖုိႛလုိတယ္။ ဒီလုိလုပ္ေဆာင္ေပးပၝမႀ လူတုိင္းလူတုိင္း လၾတ္လပ္မႁအရသာကုိ ခံစားႎုိင္မယ္။ လူတုိင္းလူတုိင္း လၾတ္လပ္ပၝမႀ လၾတ္လပ္မႁရဲ့အဓိပၯာယ္ဟာလည္း တကယ္ဴပည့္၀ႎုိင္မယ္။ ႓ငိမ္းခဵမ္းမႁလည္း အမႀန္ရႀိမယ္။ ဟုိေတၾးပူ၊ ဒီေတၾးေဳကာက္၊ မလုိအပ္တဲ့ စုိးရၾံေဳကာက္လန္ႛမႁမဵားနဲႛ၊ တာ၀န္ယူလုိမႁကင္းတဲ့ စိတ္ဓာတ္မဵႂိးနဲႛေတာ့ တကယ့္လၾတ္လပ္မႁရသကုိ ဘယ္ေတာ့မႀ အဴပည့္အ၀ ခံစားႎုိင္မႀာမဟုတ္တာ ေသခဵာတယ္။ ။

အရႀင္ဉာဏိက
စက္တင္ဘာ ၂၈၊ ၂၀၀၇

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on September 30, 2007 in Uncategorized

 

ေမာင္စၾမး္ရည္ – သံဃာ့ဂုေဏာ အနေႎၨာ


သံဃာဂုေဏာ အနေႎၨာ
ေမာင္စၾမး္ရည္
စက္တင္ဘာ ၃၀၊ ၂၀၀၇


တေယာက္ပဲ ဴဖစ္ဴဖစ္
ႎႀစ္ေယာက္ပဲ ဴဖစ္ဴဖစ္
တိုင္းဴပည္ခဵစ္တာ
ခဵစ္လိုႚရတယ္။

နန္းခဵန္းေတာင္းတဲ့
စင္သီယာေမာင္ တဲ့
တေခဵာင္ဆီမႀာ တေယာက္ခဵင္းပဲ
အဴငင္း မပၾား
အခဵင္း မမဵား
အ႔ကင္ မထားဘဲ
အလင္းတရားကို ရႀာဳကတယ္။

မင္းဴမန္တယ္၊ ငၝဴမန္တယ္၊
မင္းမႀန္တယ္၊ ငၝမႀန္တယ္၊
မင္းသန္တယ္၊ ငၝသန္တယ္ လိုႚ
အသံမကဵယ္ဘဲ၊ မႀန္တယ္ထင္တာ လုပ္ဳကတယ္။

ငၝတတ္တယ္၊ ငၝဴမတ္တယ္လိုႚလည္း မေဖာ္
ငၝရဲတယ္၊ ငၝခဵဲတယ္ လိုႚလည္း မေမာ္
ငၝဆဲမယ္ ငၝဟဲမယ္လိုႚလည္း မေအာ္
ေတာ္ရာကို ခဵင့္၊ သင့္ရာကိုသာ လုပ္ဳကတယ္။

တေယာက္လည္း တေယာက္အစၾမ္း
ႎႀစ္ေယာက္လည္း ႎႀစ္ေယာက္အစၾမ္း
သင္လည္း ႎႀမ္းတလုံး၊ ငၝလည္း ႎႀမ္းတလုံး
ႎႀမ္း တလုံးေတၾ ေပၝင္း၊ တင္းေတာင္းဴပည့္ကာ
ဆီ ဴဖစ္လာမယ္။

လာဳကေဟ့ အဴမန္
တေယာက္မႀ ေနာက္ကဵ မကဵန္ေစနဲႚ၊
သံဃာေတာ္ သပိတ္ တေသာင္းကို
ႎႀမ္းေစ့ေတၾ ေလာင္း ဳကမယ္
စုေပၝင္း ဒၝန ဴပႂဳကစိုႚ။

ကဲ … ခုဳကည့္
ခုဳကည့္ေတာ့၊ ခုဴမင္ဴပီလား
မနားတမ္း ဖုံးေတၾဆက္
အင္တာနက္နဲႚ စာနယ္ဇင္း
၀င္းဒိုးနဲႚ အီးေမး
မေႎႀးတမ္း တက္႔က
အခဵက္အလက္ရေအာင္ တက္႔က
အခဵက္အလကိရေအာင္ ရႀာစမ္း
ရုပ္သံေတၾ ဖမ္းရ
မသမ္းမဟႎိုင္
ထရမလို ထုိင္ရမလို
ကိုင္ရမလို ဆုပ္ရမလို
လႁပ္ရၾ လႁပ္ရၾနဲႚ
ဒုကၡေတၾ ေပၾ
ဒိုႚတေတၾ ဘာေတၾ လုပ္ရပ့ၝ။

ဴမန္မာေဴပမႀာ တဲ့၊ သံဃာေတၾ တဲ့
သံဃာေတၾ သပိတ္ေမႀာက္သတဲ့
ဖိတ္ဖိတ္ေတာက္ သကႆန္းေတၾ
အဴမင္ဆန္းေပစၾ၊ ဘ၀င္ခဵမ္းေလစၾ
လမ္းမေတၾ တရိုးမႀာ
မိုးရၾာရၾာ ေနပူပူ
အလံ၀ၝေတၾ ထူဳကဴပီး
ဴပည္သူေတၾကို လမ္းဴပ
“ဧကပုတၨ မနူရေကၡ”
တဦးတည္းေသာ သားသက္ေ၀ကို
သူႚေမေမ ရင္မႀာေထၾးဴပီး
အသက္ေပးတဲ့ ေမတၨာသဖၾယ္
ဴပည္သူကို ကာကၾယ္ အံ့
ဖယ္လိုက ဖယ္၊ မဖယ္လိုက လာေလာ့။

အို … လာေလာ့ ဘီလူး၊ သားစားကဵႃးတိုႚ
ဦးဴပည္းကို ငုံႚ၊ ရန္တုံႚ မမူ
ဴပည္သူကို ဳကည္ဴဖႃစိတ္နဲႚ
လက္ထိတ္ပဲ ခတ္လိုခတ္
ေသနတ္နဲႚ ပစ္လိုပစ္
လႀံစၾပ္နဲႚ ထိုးလို ထုိး
ဴမတ္သီလ မညိူးေစရ
အမဵႂိး၊ ဘာသာ၊ သာသနာ ကို
ကမၲာမႀာ လန္းေစအံ့
ဖမ္းေလာ့ ဆီးေလာ့
သတ္ေလာ့ ဴဖတ္ေလာ့
ဒိုႚ မေလ႖ာ့ဴပီ
ေပး ေဟ့ … ဴငိမ္းခဵမ္းေရး
ေ၀းနီး ကမၲာ တုန္ခၝ အ့ံဳသ
သံဃာ ဂုေဏာ၊ အနေႎၨာ။

သံဃာေတာ္မဵား၊ ဦးေဆာင္သၾားဴပီး
ေကဵာင္းသား ေကဵာင္းသူ၊ ခၾပ္ေဒၝင္းထူဴပီ
ေစဵးသား ေစဵးသူ၊ ဆၾမ္းကပ္လႀႃဴပီ
ေတာင္သူလယ္သမား၊ လုပ္သားသမဂၢ
ဖၾဲႚလိုက္ဳကေလာ့။

စာေရးဆရာ၊ ေတးေရးဆရာ
ပၝမႀ ပၝစ။
ပန္းခဵီဆရာ၊ ဂီတဆရာ
ပၝမႀ ပၝစ။
ဆရာ၀န္၊ ေကဵာင္းဆရာ
ပၝမႀ ပၝမလား။
အလုပ္သမား ရဲေဘာ္ ေခၞပၝေတာ့
စက္ရုံ သၾားေလာ့။
လယ္သမား ရဲေဘာ္ ေခၞပၝေတာ့
လယ္ယာ သၾားေလာ့။
စစ္ဗိုလ္ စစ္သား စစ္တန္းလဵား
သၾားလိုႚ ေခၞစိုႚ။

ဳကံံ့ဖၾႚံေတၾေရာ မဖၾံႚေတၾေရာ
စၾမ္းအားရႀင္ေရာ မရႀင္ေရာ
ေရာေႎႀာ ပၝခဵင္၊ ပၝပၝေစ
ေႎႀာင့္ယႀက္သူေတၾ သတိထား
စသည္အားဴဖင့္ …
ဗဵာမဵား ရႁပ္ေပၾ၊ ဒိုႚတေတၾ
ဴပည္ပေနတိုႚ စိတ္လႁပ္
ဴပ(ဴပည္)တၾင္းမႀာကား ေသၾးေခဵာင္း

အို … ရဲေဘာ္တိုႚ
အခဵိန္ဆိုတာ
တဳကိမ္သာ လာဴမဲ
ႎႀစ္ခဵိန္ လာဴမဲ မရႀိေခဵ
အခဵိန္နဲႚ ဒီေရ
လူေတၾကို မေစာင့္။
တေအာင့္ တကရား၊ နားခၾင့္မရႀိ
တေယာင္ ေပေပ၊ မေတၾေ၀ႎႀင့္
လာေလ လက္တၾဲ၊ ဒီတပၾဲမႀာ
မပၝလိုက္ရ၊ မရႀိဳကနဲႚ
မသိလိုက္ရ၊ မရႀိဳကနဲႚ
ထ ေလာ့ လူတိုင္း
သမိုင္း သင့္ကို ဆင့္ေခၞဴပီ။

လယ္တီဆရာေတာ္
ဆင့္ေခၞစကား၊ သင္ဳကားဖူးစ။
“ခၾင့္သာဆဲမႀ၊ မခဲခဵင္လ႖င္
အလၾဲ နင့္ဴပင္ ရႀိေသးေလလိမ့္လား။
ခၾင့္သာစိုက္မႀ၊ မလိုက္ခဵင္လ႖င္
အမိုက္ နင့္ဴပင္ ရႀိေသးေလလိမ့္လား။
ခၾင့္သာတုန္းမႀ၊ မရုန္းခဵင္လ႖င္
အရႁံး နင့္ဴပင္ ရႀိေသးေလလိမ့္လား။ … “

အို … ရဲေဘာ္မဵား
အားလုံး၀န္တာ၊ အားလုံးပၝစိုႚ။
အားလုံးအတၾက္ အားလုံးထၾက္ေလာ့။
လာ ေလာ့ ရဲေဘာ္
သမုိင္း သင့္ကို ေခၞေခဵဴပီ။

(စက္တင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၀၇)

 
Leave a comment

Posted by on September 30, 2007 in Poems

 

Cartoon for Burma – John Sherffius


Cartoon for Burma – John Sherffius
http://cagle.com/news/MyanmarMassacre/5.asp

 
Leave a comment

Posted by on September 30, 2007 in Cartoon Box

 

ဇာနည္၀င္း – သပိတ္ေမႀာက္ မုိးမခ


သပိတ္ေမႀာက္ မုိးမခ
ဇာနည္၀င္း
(မိုးမခ ၀ိုင္းေတာ္သားမဵားကိုယ္စား …)

စက္တင္ဘာ ၃၀၊ ၂၀၀၇

ဟုတ္ပၝတယ္၊ ေခၝင္းစဥ္တပ္ထားတ့ဲအတုိင္းပၝပဲ၊ မုိးမခက သပိတ္ေမႀာက္လုိက္ပၝ႓ပီ။ ေခတ္သစ္ဖက္ဆစ္စနစ္ထူေထာင္ေနတ့ဲ ဴမန္မာဴပည္စစ္အစုိးရကုိ သပိတ္ေမႀာက္လုိက္ပၝ႓ပီ။

ဘာအ႟ူးထတာလဲ၊ မင္းတုိႛက အစုိးရကုိဆန္ႛကဵင္႓ပီးသားမဟုတ္လားလုိႛ ေစာဒကတက္ႎုိင္ပၝတယ္။ အေဴဖကေတာ့ ႎုိင္ငံတကာေရာက္ ဴမန္မာဴပည္သားေတၾက စစ္အစုိးရရဲႛ မုိက္႟ုိင္းရက္စက္မႁေတၾကုိ ကန္ႛကၾက္သလုိပၝပဲ၊ ကဵေနာ္တုိႛကလည္း ကန္ႛကၾက္႟ႁံႛခဵပၝတယ္။

ကဵေနာ္တုိႛႎုိင္ငံအတၾက္ တတ္ႎုိင္သေလာက္ လႁပ္ရႀားတ့ဲသေဘာပၝ။ ဆႎၬကုိ ေဖာ္ထုတ္လုိက္တာပၝ။

သပိတ္ေမႀာက္မီဒီယာ

ရန္ကုန္႓မိႂႛက စာနယ္ဇင္းသမားတခဵႂိႛကေတာ့ အဴဖစ္အပဵက္ေတၾကုိ မႀတ္တမ္းတင္ေနဳကပၝသတ့ဲ။ သူတုိႛေတၾႛရိႀခဵက္ေတၾဟာ အနာဂတ္မႀာ အသုံး၀င္မယ္လုိႛ ယုံယုံဳကည္ဳကည္နဲႛ မႀတ္တမ္းတင္ေနဳကပၝတယ္။ ေလာေလာဆယ္မႀာလည္း သူတုိႛေပးပုိႛတ့ဲသတင္းအခဵက္အလက္ေတၾ၊ ဓာတ္ပုံေတၾကုိ ကဵေနာ္တုိႛ ယူသုံးေနဳကပၝတယ္။ သူတုိႛပုိႛလုိက္တ့ဲပုံေတၾဟာ သတင္းေအဂဵင္စီေတၾကတဆင့္ ကမၲာအႎႀံႛ သတင္းစာမဵက္ႎႀာဖုံးေပၞ ေရာက္ေနပၝ႓ပီ။

သူတုိႛဆီကတဆင့္ ဳကားရတာက ဴပည္တၾင္းက မီဒီယာအဖဲၾႛတခဵႂိႛ သပိတ္ေမႀာက္ခဵင္တယ္ တ့ဲ။ ဂဵာနယ္မထုတ္ဘူး၊ စာေစာင္မထုတ္ဘူး၊ ခုိင္းတာေတၾပဲ ထည့္ေပးရတာမဵားလၾန္းလုိႛ မထုတ္ဘူး၊ မလုပ္ႎုိင္ဘူး၊ သပိတ္ေမႀာက္တယ္ေပၝ့။

ဴပည္တၾင္းက ဒီလုိအသံေတၾထၾက္လာခဵိန္မႀာ ဴပည္ပမီဒီယာအဖဲၾႛေတၾကေရာ ဘာေဴပာဳကပၝသလဲ။ ေလာေလာဆယ္ေတာ့ မေဴပာေသးပၝ။ ေဴပာတ့ဲသူေတာ့ ရိႀလာပၝ႓ပီ။ ကဗဵာဆရာ ေယာဟန္ေအာင္ ဴဖစ္ပၝတယ္။

မိတ္ေဆၾမဵားခင္ဗဵား စစ္အစုိးရကုိ ဆန္ႛကဵင္ဆႎၬဴပေနဳကတ့ဲ သံဃာေတာ္မဵားရဲႛ ပတၨိနိကၠႂ ဇၦနကံေဆာင္လႁပ္ရႀားမႁကုိ ေထာက္ခံတ့ဲအေနနဲႛ နာမည္ေကဵာ္အႎုပညာရႀင္မဵားနဲႛအတူ ဘေလာ့ဂုိ ပုိး၀က္ ဆရာေယာဟန္ေအာင္လည္း သပိတ္ေမႀာက္ေနပၝ႓ပီ။ ကဗဵာဆရာ၊ စာေရးဆရာ စာရင္းထဲမႀာ ထည့္ေပးဳကေစလုိပၝတယ္။ အေရးေတာ္ပုံ ေအာင္ပၝေစ။ တ့ဲ။

လၾန္ခ့ဲတ့ဲ ၂ ရက္က သူႛရဲႛ ဘေလာ့ဂ္စာမဵက္ႎႀာဴဖစ္တ့ဲ http://yaw-han-aung.blogspot.com မႀာ ေဖာ္ဴပလုိက္တာပၝ။

သပိတ္ေမႀာက္ဘုန္း႒ကီး

ဴပည္ပမႀာရိႀတ့ဲ ဴမန္မာဴပည္သား ရဟန္းသံဃာအခဵႂိႛလည္း ကံေဆာင္သပိတ္ေမႀာက္ေဳကာင္း ခဵက္ခဵင္း ေဳကညာဳက၊ အမႀန္တကယ္ သပိတ္ေမႀာက္ဳကကန္ႛကၾက္ဳကပၝတယ္။ ဴပည္ပေရာက္သံဃာအမဵားစုကလည္း အဲသလုိသပိတ္ေမႀာက္ဳကမယ္ဆုိရင္ေတာ့ လက္ရိႀလႁပ္ရႀားမႁကုိ အင္မတန္ အေထာက္အကူဴပႂမႀာပၝ။ ဒီသံဃာေတၾရဲႛ လႁပ္ရႀားမႁဟာ သူတုိႛနဲႛ ထိေတၾႛေနတ့ဲ ဴမန္မာဴပည္သားအသုိင္းအ၀ုိင္းေတၾကုိပၝ သၾား႓ပီး ႟ုိက္ခတ္ပၝလိမ့္မယ္။ ဒီအသုိင္းအ၀ုိင္းေတၾထဲက ဒကာ ဒကာမေတၾက ဴပည္ပမႀာခဵည္းပဲေနဳကတာမဟုတ္ပၝ၊ ေရၾႛလဵားေနပၝတယ္၊ ကုိယ့္ႎုိင္ငံကုိ မဳကာခဏ ဴပန္ဳကပၝတယ္။

ဴပည္ပမႀာလည္း ကံေဆာင္ဴဖစ္ဳကမယ္ဆုိရင္ ေသခဵာတာတစ္ခုကေတာ့ ကမၲာအႎႀံႛဴမန္မာသံ႟ုံး၀န္ထမ္း၊ သံတမန္တုိႛရဲႛ မိသားစု သာေရးနာေရးေတၾကုိ သံဃာေတာ္ေတၾ ႐ကၾေရာက္ဳကေတာ့မႀာ မဟုတ္ပၝဘူး။

ခင္ဗဵားတုိႛ၊ ကဵေနာ္တုိႛ၊ သူတုိႛ

ရန္ကုန္က သံဃာေတၾ ႓ငိမ္းခဵမ္းစၾာ ေမတၨာပုိႛဆႎၬဴပေနတုန္း ကဵည္ဆံထိ၊ နံပတ္တုတ္စာမိ႓ပီး အဖမ္းခံဳကရပၝတယ္။ အင္မတန္လက္သံေဴပာင္တ့ဲ စစ္ေဳကာေရးစခန္းေတၾမႀာ ေရာက္ေနပၝ႓ပီ။ ႓ပီးခ့ဲတ့ဲရက္ပုိင္းအတၾင္း သံဃာေတၾထဲကတခဵႂိႛ ေထာင္ခဵခံရတယ္ဆုိတ့ဲသတင္းေတၾလည္း ထၾက္လာပၝတယ္။

သူတုိႛက စစ္ဗုိလ္ခဵႂပ္မဵားကုိ ႎုိင္ငံေရးသမားေတၾနဲႛ ေတၾႛဆုံေဆၾးေႎၾးဖုိႛ ေမတၨာရပ္ခံဳကတာပၝ။ စစ္တန္းလဵားဴပန္ေနဖုိႛေဴပာတာမဟုတ္ေသးပၝဘူး။ အခုေတာ့ လူေတၾ ကုိးကၾယ္ဆည္းကပ္ဳကတ့ဲ ရဟန္းသံဃာေတာ္ေတၾဟာ သမံတလင္းဳကမ္းခင္းေပၞမႀာ ထုိင္ေန၊ အိပ္ေန၊ အ႟ုိက္အႎႀက္ခံေနရပၝတယ္၊ သကႆန္းကုိ ဆဲၾခ႗တ္ခံရ႓ပီး အကႆဵီလုံခဵည္နဲႛေနရပၝတယ္။

ခင္ဗဵားတုိႛေရာ ဘာလုပ္ေနဳကပၝသလဲ။

မုိးမခကေတာ့ စစ္အစုိးရကုိ သပိတ္ေမႀာက္လိုက္ပၝ႓ပီ။

 
Leave a comment

Posted by on September 30, 2007 in Local News Headlines

 

ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ ႎႀင့္ ကုလမႀဂန္ဘာရီ ယခု ေတၾႚဆုံေန ဟု စက္သတင္းမဵားက ဆို


ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ ႎႀင့္ ကုလမႀဂန္ဘာရီ ယခု ေတၾႚဆုံေန ဟု စက္သတင္းမဵားက ဆို
မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၃

စက္တင္ဘာ ၃၀၊ ၂၀၀၇

ေနဴပည္ေတာ္မႀ စစ္ေခၝင္းေဆာင္မဵားႎႀင့္ေတၾႚအဴပီး ရန္ကုန္သိုႚ အေရာက္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ အိမ္တၾင္ ေတၾႚဆုံသည္ဟု ေအပီ သတင္းက ဆုိပၝသည္။ ထပ္မံ သတင္းပိုႚပၝမည္။ ဒီမႀာ ဳကည့္ပၝ –

 
Leave a comment

Posted by on September 30, 2007 in Local News Headlines

 

စစ္အစိုးရအား အေထာက္အပံ့ဴပႂမႁ ရပ္ဆိုင္းေရး ဆႎၬဴပပၾဲ ဆန္ဖရန္စစၤကို တရုတ္ေကာင္စစ္၀န္ရံုးတၾင္ ဴပႂလုပ္

စစ္အစိုးရအား အေထာက္အပံ့ဴပႂမႁ ရပ္ဆိုင္းေရး ဆႎၬဴပပၾဲ
ဆန္ဖရန္စစၤကို တရုတ္ေကာင္စစ္၀န္ရံုးတၾင္ ဴပႂလုပ္

မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၂

စက္တင္ဘာ ၂၉၊ ၂၀၀၇

တရုတ္အစိုးရအေနဴဖင့္ ဴမန္မာစစ္အာဏာပိုင္မဵားအား အကာအကၾယ္ေပးခဲ့ဴခင္းႎႀင့္ပတ္သက္၍ ဆန္ႛကဵင္ဆႎၬဴပပၾဲတစ္ရပ္ကို အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စု ကယ္လီဖိုးနီးယားဴပည္နယ္ ဆန္ဖရန္စစၤကို႓မိႂႛတၾင္ စက္တင္ဘာလ ၂၈ ရက္ေနႛက ဴပႂလုပ္ခဲ့သည္။

တရုတ္ဴပည္သူႛသမၳတႎိုင္ငံ ေကာင္စစ္၀န္ရံုးေရႚႀ၌ နံနက္ ၁၀ နာရီခၾဲမႀ မၾန္းလၾဲ ၁ နာရီခၾဲအထိ ထပ္မံဴပႂလုပ္သည့္ ယင္းဆႎၬဴပပၾဲသိုႛ ဆန္ဖရန္စစၤကို ပင္လယ္ေကၾႛ၀န္းကဵင္ေဒသရႀိ ႎိုင္ငံေရးအဖၾဲႛအစည္း၀င္မဵား၊ ဴမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရးလႁပ္ရႀားသူမဵား၊ တကၠသိုလ္ ႎႀင့္ ေကာလိပ္မဵားတၾင္ တက္ေရာက္သင္ဳကားေနသည့္ ဴမန္မာေကဵာင္းသားမဵား၊ ရဟန္းေတာ္ႎႀင့္ ေယာဂီမဵား၊ ေဒသခံ အေမရိကန္မဵား စုစုေပၝင္း ၃၀၀ ေကဵာ္ တက္ေရာက္ခဲ့ဳကသည္။ ယင္းဆႎၬဴပပၾဲသည္ ဆန္ဖရန္စစၤကို ပင္လယ္ေကၾႛပတ္၀န္းကဵင္၌ ဴပႂလုပ္ခဲ့သမ႖ေသာ ဆႎၬဴပပၾဲတၾင္ အ႒ကီးမားဆံုးဴဖစ္သည္။

ဆႎၬဴပပၾဲအတၾင္း သံဃာေတာ္မဵားကိုပင္ ရက္ရက္စက္စက္ ႎႀိပ္စက္ခဲ့သည့္ ဴမန္မာစစ္အစိုးရအား တရုတ္ႎိုင္ငံ၏ ကာကၾယ္ေပးမႁမဵားႎႀင့္ ပတ္သက္၍ ဴပင္းထန္စၾာ ရႁတ္ခဵဳက႓ပီး၊ ဴမန္မာဴပည္ ဒီမိုကေရစီေရး ေဴပာင္းလဲမႁအတၾက္ တရုတ္ႎိုင္ငံက အကူအညီေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ဳကသည္။ သိုႚမဟုတ္ပၝက တရုပ္အိုလံပစ္အစီအစဥ္ကို သပိတ္ေမႀာက္ ရမည္ဴဖစ္ေဳကာင္း ဟစ္ေ႔ကးခဲ့ဳကသည္။ ထိုသိုႛ ေတာင္းဆိုေ႐ကၾးေဳကာ္မႁအဴပင္ ဴမန္မာဴပည္႓ငိမ္းခဵမ္းေရးအတၾက္ ေမတၨာပိုႛ ဆုေတာင္းဴခင္းမဵားလည္း ဴပႂလုပ္ခဲ့ဳကသည္။

ဆႎၬဴပပၾဲ ဴပႂလုပ္သည့္ေနႛသည္ ဴပည္တၾင္းဴပည္ပရႀိ ဴမန္မာမဵား အနီေရာင္အကႆဵီ၀တ္ဆင္ရန္ ႎႁိးေဆာ္ထားသည့္ ရက္ႎႀင့္ တိုက္ဆိုင္ခဲ့႓ပီး ဆႎၬဴပသူ မဵားစၾာက အနီေရာင္အကႆဵီမဵား ၀တ္ဆင္ဴခင္း၊ သကႆန္းေရာင္ ပိတ္စမဵား ႓ခံႂလၿမ္းဴခင္းမဵား ဴပႂလုပ္ခဲ့ဳကသည္။

ဴမန္မာ့အေရးအတၾက္ မ႒ကံႂစဖူး မဵားဴပားစၾာ ဆႎၬဴပဳကသဴဖင့္ ရဲအေစာင့္အဳကပ္ ပိုမိုေရာက္လာ႓ပီး တာ၀န္ယူသကဲ့သိုႛ ေဒသခံ သတင္းစာမဵား၊ ေရဒီယိုႎႀင့္ ရုပ္ဴမင္သံဳကားဌာနမဵားမႀ သတင္းေထာက္မဵားလည္း ေရာက္ရႀိ မႀတ္တမ္းတင္ခဲ့ဳကသည္။

 
Leave a comment

Posted by on September 30, 2007 in Overseas News

 

အင္ဒီယာနာဴပည္နယ္ ဖိုႛတ္၀ိန္း၌ ဆုေတာင္းပၾဲဴပႂလုပ္
အင္ဒီယာနာဴပည္နယ္ ဖိုႛတ္၀ိန္း၌ ဆုေတာင္းပၾဲဴပႂလုပ္
မိုးမခအေထာက္ေတာ္ ၀၀၂

စက္တင္ဘာ ၃၀၊ ၂၀၀၇

ဴမန္မာဴပည္တၾင္း လက္နက္ကိုင္တိုႛ၏ ရက္စက္စၾာႎႀိမ္နင္းမႁေဳကာင့္ ကၾယ္လၾန္ခဲ့ရသူမဵားႎႀင့္ ဴမန္မာဴပည္႓ငိမ္းခဵမ္းေရးအတၾက္ ဆုေတာင္းပၾဲတစ္ရပ္ကို အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စု အင္ဒီယာနာဴပည္နယ္ ဖိုႛတ္၀ိန္း႓မိႂႛ၌ ကဵင္းပခဲ့ရာ လူ ၃၀၀ နီးပၝး တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

စက္တင္ဘာလ ၂၇ ရက္ေနႛ ည ၈ နာရီတၾင္ စတင္ဴပႂလုပ္သည့္ ယင္းဆုေတာင္းပၾဲကို ဖိုႛတ္၀ိန္း႓မိႂႛ တရားရံုးေရႀႚ ေဴမကၾက္လပ္တၾင္ ဴပႂလုပ္ခဲ့ဴခင္းဴဖစ္႓ပီး ဗုဒၭဘာသာ ဘုန္း႒ကီးေကဵာင္း ၆ ေကဵာင္းမႀ သံဃာေတာ္မဵား၊ ဗုဒၭဘာသာ၀င္မဵားႎႀင့္အတူ ခရစ္ယာန္၊ မူဆလင္၊ မဟာေမဒင္ဘာသာ၀င္မဵားပၝ တက္ေရာက္ခဲ့ဳကသည္။

အခမ္းအနားႎႀင့္ပတ္သက္၍ အခမ္းအနားသိုႛ တက္ေရာက္ခဲ့သူ ေတးသံရႀင္ မာမာေအးက ယခုကဲ့သိုႛ ေဴပာဴပခဲ့သည္။

ကဵန္ခဲ့တဲ့ ၂ ရက္မႀာ ကဵမတိုႛ ဳကားရတဲ့အတိုင္း နိဗၱာန္္၀င္သၾားရႀာ႓ပီဴဖစ္တဲ့ သံဃာေတာ္မဵားနဲႛ သာသနာအတၾက္ ဒီမိုကေရစီအတၾက္ အသက္ေပးသၾားဳကတဲ့ လုပ္သားဴပည္သူမဵား၊ ေကဵာင္းသားကေလးမဵား အားလံုးအတၾက္ကို ဒီေနႛ ကဵမတိုႛဟာ ရင္ထဲအဴပည့္ရႀိေသာ ေမတၨာမဵားနဲႛ ဆုေတာင္းေမတၨာ ပိုႛဳကပၝတယ္

အခမ္းအနားတၾင္ တက္ေရာက္လာသူမဵားက ေမတၨာသုတ္ရၾတ္ဆို၍ မီးတိုင္မဵား ထၾန္းညႀိကာ ဆုေတာင္းေမတၨာပိုႛသခဲ့ဳကသည္။

စက္တင္ဘာလ ၂၃ ရက္ေနႛက ဖိုႛတ္၀ိန္း႓မိႂႛရႀိ ဗမာဘုန္းေတာ္႒ကီး ၂ ေကဵာင္း၊ မၾန္ဘုန္းေတာ္႒ကီးေကဵာင္း ၂ ေကဵာင္း၊ ေလာ ႎႀင့္ သီရိလကႆာေကဵာင္းမဵားတၾင္ သံဃာေတာ္မဵား စုေ၀း၍ သပိတ္ေမႀာက္ကံ ေဆာင္ခဲ့ဳကသည္။

 
Leave a comment

Posted by on September 30, 2007 in Uncategorized